Oklarhet av anställningsform

2017-07-23 i Anställningsformer
FRÅGA |På mitt anställningsbevis står det både att jag är provanställd i en period samtidigt som det står att jag har en allmän visstidsanställning samma period. (båda delarna är ifyllda på anställningsbeviset). Ur ett strikt juridiskt perspektiv, vilket gäller? Det muntliga avtalet är allmän visstidsanställning men jag är nyfiken på om jag skulle kunna hävda att jag har en provanställning enbart baserat på anställningsbeviset.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Utgångspunkten är att en anställning ska löpa tillsvidare, om inte annat har avtalas, se 4 § lagen om anställningsskydd (LAS). Vid oklarhet om vad som avtalats presumerad tillsvidareanställning föreligga (se tex AD 1994 nr 147 och även AD 2005 nr 117) Den som hävdar att anställningsavtalet är avtalat för bestämd tid har bevisbördan (se bl.a AD 2007 nr 29) Tidsbegränsade anställningsavtal får träffas i enlighet med 5 och 6 §§ LAS då exempelvis allmän visstidsanställning eller provanställning. Ditt anställningsavtal i detta hänseende verkar otydligt eftersom det verkar stadga att både en allmän visstidsanställning och en provanställning ska gälla. Det finns ingen regel om vilken av anställningarna som ska gälla först när två anställningar kolliderar på detta sättet. Utan då får man istället försöka tolka avtalet och utröna vad som var tanken med anställningen.Muntliga formlösa avtal har samma verkan som skriftliga. Det krävs inte att viss form iakttas för att giltig anställningsavtal ska träffas. Eftersom att det verkar som att det är en allmän visstidsanställning som har varit tanken från början så torde det vara det som gäller. En visstidsanställning kan i normalfallet inte säga upp i förtid, utan båda parter är bundna under hela avtalsperioden. Dock är det möjligt att avtala om visstidsanställning som går att sägas upp i förtid, men då gäller det att arbetsgivaren förbehåller sig detta, "dock längst till och med xx" brukar det oftast stå i anställningsavtalet. Så har ni avtalat om en uppsägningstid så kan den allmänna visstidsanställningen avbrytas. En provanställning får avbrytas i förväg om inget annat har avtalas. Uppsägningstiden är en månad. Sammanfattningsvis så är det utifrån avtalet otydligt vilken anställningsform som gäller. Att hävda en provanställning kan bli svårt om ni muntligen avtalat om en allmän visstidsanställning. Du får prata med din arbetsgivare om detta och försöka komma fram till vad som egentligen menas. Skulle det uppstå en tvist om fallet och det inte går att utröna vilken anställning som har avsetts så ska man rent juridiskt sätt se det som en tillsvidareanställning. Dock torde arbetsgivaren kunna svara och ha tillräckligt med underlag för att svara på vilken anställning som är avsedd. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Allmän visstidsanställning

2017-07-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har vart anställd på ett företag där avtalet var allmän visstidsanställning mellan 18/5-25/6-17. Och nu har det slutat gälla, jag har ej fått något nytt avtal trots jag sagt till, men nu har jag fått erbjudande om ett annat arbete.Är det då okej för mig att sluta arbeta på den platsen då jag inte har ett giltigt avtal & istället välja att börja på den nya? Eller har jag någon skyldighet att arbeta kvar?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!I det aktuella avtalet har det avtalats en tid där du har varit förpliktigad till att arbeta. Eftersom kontraktet även innehöll ett slutdatum, har du från och med slutdatumet inga förpliktelser mot din arbetsgivare att infinna dig på arbetsplatsen och utför arbetsuppgifter. Eftersom din arbetsgivare inte har förlängt kontraktet (vilket även kräver ditt samtycke) och du ej längre arbetar kvar, är du nu fri att vända dig till andra arbetsgivare att både söka och ta jobb. Ovanstående gäller enligt allmänna avtals- och arbetsrättsliga principer. Då jag är osäker på din fråga ska även tilläggas: Är det så att du har fortsatt arbeta på arbetsplatsen, med din arbetsgivares samtycke, dock utan avtal, har du fortfarande en rättighet att sluta arbeta där. Jag råder dig om så är fallet att meddela din arbetsgivare i förväg att du bestämt dig för att arbeta någon annanstans. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Uppsägningstid vid tidsbegränsad anställning?

2017-06-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har via telefonkontakt muntligt tackat ja till ett vikariat på tre månader till en anställning inom regionen. Dagen efter jag började arbeta fick jag mitt anställningsavtal där det står att jag har fått en tidsbegränsad anställning för semestervikariat. Problemet är att jag nu mitt under anställningen har fått ett annat jobb men min nuvarande arbetsgivare vägrar att släppa mig utan "tvingar" mig jobba kvar till och med att anställningen går ut. Är det lagligt rätt eller finns det något sätt för mig att komma ifrån min nuvarande anställning? Gäller inte en månads uppsägningstid på samtliga anställningar? Tacksam för hjälp!
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!När det kommer till tidsbegränsande anställningsavtal finns inga uppsägningstider såvida detta inte har avtalats fram. Det innebär att anställningen avslutas när den avtalade anställningstiden har passerat, detta framgår av 4 § 2 st. 2 mening Lagen om anställningsskydd. Det är enbart tillsvidareanställningar som har uppsägningstid som huvudregel. Arbetsgivaren kan med andra ord vägra att släppa dig. Det finns ingen regel som ger dig rätt att frånträda anställningen.

Kan anställningsavtal ingås muntligen?

2017-06-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har för ett tag sedan fått nog av hur allt funkar på min arbetsplats.. chefen överlämnar de mesta av ansvaret på det som jobbar där. Jag har idag sagt upp mig och ett nytt arbete väntar på mig, väl under mötet med chefen så krävde han att jag hade 1 månads uppsägningstid och jag påpekade då att det inte stämde då jag inte har något skriftligt avtal att jag ens jobbar där.. jag gick sedan ifrån mötet med ett stort frågetecken om vad som egentligen gäller.. har jag uppsägningstid eller inte, då jag inte har skrivit under ett ända papper som bekräftar att jag jobbar där? Med vänlig hälsning
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställningsavtal kan ingås muntligen och ett muntligt anställningsavtal gäller lika mycket som ett skriftligt. Man kan säga att anställningsavtalet ingås redan av att man tackar ja till jobbet. Detta följer av avtalslagen och dess allmänna principer. Det framgår inte av din fråga hur länge du utfört arbete på din nuvarande arbetsplats eller i vilken omfattning men det faktum att du redan har utfört arbete talar för att du kan ses som anställd. Om det inte finns faktorer som skulle tala för att det rör sig om ett uppdragsavtal istället, vid uppdragsavtal gäller bl.a. inte lagen om anställningsskydd (se mer nedan). Faktorer som kan tala för uppdragsavtal kan vara bl.a. om du utfört arbete med hjälp av egna arbetsredskap, om ditt arbete har varit kopplat till ett specifikt tidsbegränsat uppdrag/projekt. Ju mer fristående du är i förhållande till uppdragsgivaren desto mer skulle det finnas som talar för att det rör sig om ett uppdragsavtal. Jag kan dock inte på rak arm säga om det skulle röra sig om ett uppdragsavtal eller anställningsavtal, men det är alltså fullt möjligt att ingå båda dessa muntligen med bindande verkan.Den lagstadgade uppsägningstiden både från arbetsgivarens sida och arbetstagarens är en månad enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 11 §. Det är därmed fullt möjligt att du kan ha en uppsägningstid på en månad i enlighet med LAS. Annat kan dock avtalas genom kollektivavtal eller individuellt mellan arbetstagare och arbetsgivare, men som det låter på din fråga så finns det i alla fall inget individuellt avtalat angående uppsägningstiden.Hoppas du har fått svar på din fråga. Om det är så att det nya jobbet krockar med din uppsägningstid skulle jag råda dig att prata med det nya stället du har fått jobb på och se om det går att lösa med att du kan börja senare, alternativt prata med chefen på ditt nuvarande jobb igen och se om du kan få bli arbetsbefriad under din uppsägningstid.Vänligen,

Avsluta provanställning innan tillträde

2017-07-10 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag ska börja hos en myndighet I mitten av augusti. Nu kan jag dock stanna hos mitt gamla jobb och vill stanna kvar.Jag har ett avtal med avtal med 6 månaders provanställning och antar att jag kan avbryta min anstälnning när som helst. Kan jag också saga upp mig I förväg utan att ens dyker upp där?Tack!
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En provanställning har som huvudregel ingen uppsägningstid. Detta gäller även om anställningen inte har börjat än. Anställningen har sitt stöd i 6 § Lagen om anställningsskydd. Jag rekommenderar att du tar kontakt med din kommande arbetsgivare och förklarar situationen. Det kan ju vara så att du behöver dem som referens av något slag längre fram, eller att du kommer börja på den myndigheten någon gång i framtiden ändå och då är det bra att gå ut på rätt fot. Du måste oavsett kontakta dem och meddela att du tänker avsluta provanställningen. Du kan inte bara strunta i att komma dit första dagen. Men som sagt kan du säga upp din anställning innan du ens har börjat. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

När övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning?

2017-06-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag har jobbat på stadsbiblioteket i 23 månader i sträck, har jag nån rätt till tillsvidare anställning
Annie Häggblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då det handlar om en anställning, är Lagen om anställningsskydd aktuell.Utifrån din fråga, som jag nu ge ett kort och rakt svar på, så övergår, enligt 5a § Lagen om anställningsskydd, en visstidsanställning till en tillsvidareanställning om du varit anställd hos arbetsgivaren: i sammanlagt två år (24 mån) eller längreUnder en femårsperiod eller säsongsarbete då anställningarna följt på varandra, anställningen ska alltså vara sammanhängande. Har du alltså inte varit anställd i två år har anställningen inte övergått till en tillsvidare anställning. Om du arbetat i 23 månader under en icke sammanhängande period gäller inte heller att anställningen övergår till en tillsvidareanställning.

Anställningsform om inget avtalats?

2017-06-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej !Jag har fått ett jobb som nystartsjobb men det finns ingen begränsad tid för kontraktet, kan det bli ett fast jobb ?Tack på förhand
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Det finns inga formkrav när det kommer till ingående av anställningsavtal. Anställningsavtal kan bland annat ske genom konkludent, muntligt och skriftligt handlande. 4 § LAS lägger fram en presumtion för att det föreligger en tillsvidareanställning om inget annat har avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är därför viktigt för en arbetsgivare, som inte vill tilldela sina arbetstagare en tillsvidareanställning, att dokumentera i anställningsavtalet vilken anställningsform som avses. I din fråga framgår det inte att det avtalats någonting angående sluttid för anställningen. Detta tyder på att det rör sig om en tillsvidareanställning. Om det däremot står i kontraktet att det rör sig om en tidsbegränsad anställning bryts presumtionen. Vidare framgår det inte i din fråga vad som överenskommits muntligen vilket kan ha betydelse för bedömningen. En vanlig anställningsform är tidsbegränsad provanställning. Även detta måste arbetsgivaren avtal med dig om. Provanställningen övergår automatisk till en tillsvidareanställning efter sex månader. Hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vikariat istället för förlängning av ALVA

2017-06-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har en ALVA som går ut den 30/6 Har varit på ALVA sen 15/9-2015Har muntligt den ca 10/6 kommit överens med AG att förlänga till 31/12Nu kommer anställningsavtalet som är ett vikariat som sträcker sig längst till 31/12 eller till tjänsten som vikariatet gäller är tillsattSom jag ser det är det ett avtalsbrott då vi haft ett muntligt avtal (svårt dock att leda i bevis)AG vill givetvis inte ge en ALVA till då det enligt nya LAS skulle medföra konvertering till tillsvidareanställning f.o.m. 16/9Fråga:1. Om jag tackar nej (vilket jag kommer att göra) mister jag min företrädesrätt ? Alltså räknas erbjudandet om vikariat som ett "skäligt erbjudande"2. Om jag går in i ett vikariat kommer då nya LAS § 5a gällande konvertering att tillämpas eller gäller det endast då man har en ALVA ?
Louise Sundström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vad som gäller för anställningar finns i Lag om anställningsskydd (LAS).Avtalets giltighetDet finns inga formkrav för ingående av anställningsavtal, utan det kan ske både skriftligen och muntligen och då samtidigt vara bindande. Ett muntligt avtal om anställning gäller därmed lika mycket som ett skriftligt sådant. Däremot är det den part som hävdar att avtal har ingåtts som även har bevisbördan, vilket innebär att denne då måste bevisa att ett avtal om anställning har ingåtts. Detta kan vara svårare när det kommer till muntliga avtal.Anställningens övergång till tillsvidareEn allmän visstidsanställning (ALVA) övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd i ALVA hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5a§ första stycket första punkten LAS). För att nå upp till två år kan arbetstagaren lägga samman flera allmänna visstidsanställningar om de skett under en femårsperiod. Det behöver alltså inte vara fråga om en enda sammanhängande anställning som varat i mer än två år. Detta innebär att om du varit anställd på allmänna visstidsanställningar i sammanlagt mer än två år under en period på fem år, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. Utifrån vad du berättar verkar det som att du skulle ha uppnått tvåårskravet om du nu blivit anställd på en ALVA fram till den 31/12.När arbetsgivaren nu anställt dig på ett vikariat fram till den 31/12 kommer din anställning inte att övergå till en tillsvidareanställning under det här året. Viktigt att komma ihåg är dock att det fortfarande (även om du tackar ja till vikariatet) finns möjlighet till att din ALVA övergår till en tillsvidareanställning enligt ovan vid en senare tidpunkt eftersom du har fem år på dig att uppnå kravet på två års anställning i ALVA. Detta innebär att om arbetsgivaren efter vikariatet anställer dig på en ALVA på exempelvis sex månader, kommer din anställning övergå till en tillsvidareanställning. Ett annat sätt som din anställning kan övergå till en tillsvidareanställning är om du varit anställd på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, enligt 5a§ tredje stycket LAS. Viktigt att notera är att det krävs att du antingen varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller på vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.Om du inte hinner uppnå det tvåårskrav som diskuterats ovan inom en femårsperiod, t.ex. för att du innehaft blandade former av tidsbegränsade anställningar under den perioden, kan du fortfarande ha möjlighet att få din anställning omvandlad till en tillsvidareanställning. Detta kan du ha om du varit anställd hos arbetsgivaren i ALVA i sammanlagt mer än två år under en period då du haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och dessa anställningar har följt på varandra (se 5a§ första stycket andra punkten LAS) Det finns alltså, precis som ovan, fortfarande ett tvåårskrav, vilket innebär att du behöver ha varit anställd på ALVA i sammanlagt mer än två år men skillnaden är att det här inte krävs att anställningarna skett under en femårsperiod. Om du istället uppfyller tvåårskravet under en period då du haft andra former av anställningar som följt på varandra, övergår din anställning till tillsvidareanställning. Det krävs dock att det inte gått mer än sex månader mellan anställningarna för att detta ska vara möjligt (se 5a§ andra stycket LAS). Eftersom det endast är en ALVA som kan omvandlas på detta sätt, krävs det också att det är just en sådan anställning som innehas när omvandlingen aktualiseras.Företrädesrätt till anställningBåde personer som har haft anställning i form av tillsvidareanställning och personer som haft anställning i form av en tidsbegränsad anställning kan ges företrädesrätt till återanställning. De övriga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska ha sådan företrädesrätt till återanställning finns i 25§ LAS. En sådan förutsättning är att din anställning inte ska ha förlängts pga arbetsbrist, vilket ofta är fallet då tidsbegränsade anställningar inte ges förlängning. Under förutsättning att du även uppfyller övriga krav i 25§ LAS, har du företrädesrätt till återanställning. I 27§ LAS framgår att en arbetstagare förlorar sin rätt till företräde till återanställning om denne avvisar ett erbjudande som ”skäligen borde ha godtagits”. Vad som skäligen borde ha godtagits varierar från fall till fall, vilket gör att jag inte kan göra en fullgod bedömning endast utifrån de omständigheter vi nu har. Vid bedömningen tar man dock bland annat hänsyn till vad du tidigare haft för anställning och arbetsuppgifter och jämför detta med det erbjudande du nu ges. Hoppas att mitt svar varit till din hjälp. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,