Ångerrätt avseende persontransport

2015-07-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har handlat flygbiljetter till julen för mig och mina barn men det visar sig att det blir för sent att resa dit till familjen då min syster är så sjuk nu att vi behöver åka mycket tidigare dit och måste ångra köpet av flygbiljetterna.Jag har hemförsäkring som innehåller avbeställningsskydd, men jag undrar om inte det finns en ångerrätt till en sådan köp i Distansavbetalningslagen eller i Marknadsföringslagen. Jag såg ingen sådan information på sajten. Köpet gjordes online för ca 7 dagar sedan.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Marknadsföring Marknadsföringslagen (2008:486) har till syfte att reglera marknaden så att exempelvis reklam och annonser ska vara utformade på ett sätt så att de inte på ett olämpligt sätt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det är alltså inte tillämpligt i fråga om köp och därtill ångerrätt.Distansavtal Du har ingått ett distansavtal med flygbolaget. Transport av personer, liksom en rad andra saker, är emellertid undantaget lagens bestämmelse om ångerrätt, 2 kap. 1 § fjärde stycket lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).Slutsats Avslutningsvis kan konstateras att en konsument inte har rätt att ångra köp av flygbiljett. Det brukar finnas möjlighet att lägga till en extra försäkring vid bokning av flygbiljett på grund av detta. Om du inte hittar någon klausul i deras allmänna villkor som ger dig rätt att avboka eller ångra ditt köp, får du vända dig till ditt försäkringsbolag.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Automatisk förlängning av avtal i konsumentförhållanden vid köp på internet

2015-03-20 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag gick in på en datingsida i augusti. Det lät spännande så jag betalade för en period. I efterhand konstaterade jag att detta gav mig ingenting.Tiden gick, deras sökmotor fortsatte att skicka meddelanden till mig som jag struntade i. För några veckor sedan kom ett betalningskrav på 1400:- eftersom - enligt deras 5 sidor finstilta påstod att jag måste säga upp detta aktivt vid avtalsperiodens slut. Jag skrev till dem och menade att jag har inget avtal med dem - uppgjort mellan oss två parter. Sen struntade jag i detta. I veckan fick jag ett mail där de lämnat detta till inkasso.Har de rätt att göra så här? Hur anser ni att jag ska hantera detta?
Christopher Escalante |Hej!Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Allmänt om avtalsfrihetUtgångspunkten för svensk rätt är avtalsfrihet. Parterna är således fria att avtala om det mesta och själva stipulera sina villkor. En påföljande grundprincip inom svensk avtalsrätt är att avtal är till för att hållas (pacta sunt servanda). Total avtalsfrihet föreligger dock inte. Tvingande lag, främst i konsumentförhållanden, sätter ramen för avtalsfriheten. Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) är exempel på konsumentskyddande lagar. Även i avtalslagen finns en generell bestämmelse om att avtalsvillkor som anses oskäliga kan jämkas och lämnas utan hänseende. 36§ avtalslagen. Din situationI din fråga framgår det att du har gått med i dejtingsidan och sedan betalat för deras tjänst. Jag tolkar det som så att villkoren i avtalet har varit att betalningar löpande kommer tas om avtalet inte aktivt sägs upp efter den inledande avtalsperioden. Vid köp i konsumentförhållanden som ingås över internet så gäller distansavtalslagen. Lagens 2 kap. i vilket det huvudsakliga konsumentskyddet återfinns gäller då köpet som konsumenten gör inte understiger 400 kr. 2 kap. 1§ distansavtalslagen.I 2 kap. 2§ distansavtalslagen framgår vilken information näringsidkaren ska tillhandahålla konsumenten. Det framgår bland annat att avtalstiden (p.14) och villkoren för uppsägning av avtalet ska uppges (p.16). Enligt 2 kap. 3§ ska informationen ges klart och begripligt för konsumenten så denne kan ta del av villkoren. I 2 kap. 8§ framgår att sådan information som ges enligt 2§ är en del av avtalet om inte annat uttryckts mellan parterna. I 2 kap. 9§ framgår att konsumenten vid beställningar som görs på en webbplats är bunden av betalningsförpliktelse om förpliktelsen har tydliggjorts och konsumenten godkänt den. Sammanfattat innebär detta att du som konsument av näringsidkaren ska informeras om avtalets löptid, vad ett ingånget avtal innebär och hur det sägs upp. Enligt min bedömning av reglerna i distansavtalslagen så är avtalsvillkor som innebär en automatisk förlängning inte i sig oskäliga om konsumenten har fått information om det vid avtalets ingående. Det kan ske genom hänvisande till avtalsvillkoren och krav på att konsumenten faktiskt har läst villkoren föreligger inte. Utgångspunkten är som tidigare nämnt avtalsfrihet och att avtalsvillkor ska tillämpas i den mån de inte är oskäliga. Även i 3§ lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden finns en regel som möjliggör jämkning av avtalsvillkor. Jämkningsgrunderna tar här sikte på pris och övriga omständigheter. Inom paragrafen ryms också avtalsvillkor som förlänger avtalet. I ett mål från marknadsdomstolen (MD) se här uttalar MD att ''Det förhållandet att avtalet inte ålägger [...] att i lämplig form och i rimlig tid påminna konsumenten innan uppsägning skall ske samt den i sammanhanget förhållandevis långa bindningstiden medför enligt Marknadsdomstolen en sådan snedbelastning mellan parterna, till nackdel för konsumenten, att en genomsnittligt sett rimlig balans mellan dem inte längre föreligger. Villkoret är därför oskäligt [..]. Att näringsidkaren inte har tillhandahållit dig information om att avtalet måste sägas upp i rimlig tid och i lämplig form skulle således kunna vara en grund för ogiltighet. Utan närmare information om avtalsvillkoren är detta svårt att utreda närmare. Det framgår inte hur uppsägningen ska ske, men i det fall det är svårt för dig som konsument att få till en uppsägning av avtalet, exempelvis eftersom det finns omfattande formalia som ska uppfyllas så skulle även det kunna ge anledning att beakta jämkningsparagrafen i avtalslagen (36§) gällande oskäliga avtalsvillkor. Det är dock svårt att ge en närmare bedömning av detta utan tillgång till avtalsvillkoren. I den mån uppsägning av avtalet ska ske på ett någorlunda vedertaget sätt för branschen så torde det inte vara grund för att bedöma villkoret som oskäligt.Mitt råd är således att du bör undersöka avtalsvillkoren och på vilket sätt de upplyst om att avtalet måste sägas upp för att inte förlängas samt om detta skett i rimlig tid innan förlängningen och skett i lämplig form. Ett andra steg är att bestrida betalningskravet om omständigheterna är sådana att avtalsvillkoren inte svarar mot de krav jag beskrivit ovan. Om du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att återkomma till mig så återkommer vi med en prisuppgift.Vänligen,Christopher Escalante

Ångerrätt vid distansavtal

2015-01-24 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejJag har köpt ett instrument via Internet. På säljarens hemsida står att returer endast kan göras av felleveranser. Kan säljaren avtala bort returrätten i distansköplagen på detta sätt?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Säljaren kan inte avtala bort din lagstadgade ångerrätt, detta framgår av Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I 1:4 stadgas att avtalsvillkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för dig som konsument inte blir gällande.Det finns dock vissa undantag från ångerrätten och det beror lite på vilken typ av produkt du har beställt. Om det är så att gitarren som du har beställt har specialtillverkats efter dina önskemål och inte finns i säljarens ordinarie sortiment kan 2:11p3 bli tillämplig och du har i isåfall ingen ångerrätt.Om inte detta undantag är aktuellt så har du möjlighet att utöva din ångerrätt enligt 2:10 genom att sända ett meddelande till säljaren inom 14 dagar från det att du har fått hem gitarren, 2:12. Om du inte har fått korrekt information om din ångerrätt så börjar din ångerrätt inte att löpa förrän du har fått information om din ångerrätt, 2:12st4. Din ångerrätt löper dock ut ett år efter det att ångerrätten skulle ha börjat löpa om säljaren lämnat korrekt information.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Ångerrätt för tjänst köpt via online-auktion

2014-10-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur det fungerar när man köper en tjänst via online-auktion. Låt oss säga att jag budar på en privatlektion i Tennis den 1a november. Online-auktionen avslutas med mig som högsta budgivare 2 dagar innan. Har jag någon ångerrätt då? Hur lång tid har jag på mig att ångra köpet i så fall? Skulle det skilja sig om jag skulle vinna en auktion som istället erbjuder tjänsten 2 månader fram i tiden? Tack på förhand,John
Caroline Orava |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om det är ett företag som erbjuder privatlektionen i tennis, så är huvudregeln att du har 14 dagars ångerrätt, trots att tjänsten är köpt via en online-auktion. Detta regleras i 2 kapitlet 10 § Distansavtalslagen. Det finns undantag från detta i 2 kapitlet 11 § Distansavtalslagen: punkt 10 anger att ångerrätten inte gäller om det går att delta i auktionen även i till exempel företagets butik, och punkt 12 anger att ångerrätten inte gäller för tjänster som fritidsaktiviteter eller liknande, som ska tillhandahållas en viss bestämd dag eller period. På grund av i alla fall det senare undantaget har du inte rätt att ångra köpet.Vänliga hälsningar,

Ingående av distansavtal

2015-04-23 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Vi säljer en prenumerationstjänst på nätet. Om kunden har betalt sin första faktura för preumerationen anses det som ett bindande avtal? Att kunden har accepterat avtalet? Dem får även en orderbekräftelse innan fakturan där dem har 7 dagar på sig att ångra allt.
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DHL) är tillämplig på den verksamhet ni bedriver. Om jag förstått informationen i frågan rätt så beställer konsumenter prenumerationer på tjänster via er webbsida. Enligt DHL 2 kap. 9§ är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. Alltså räcker det inte med betalning av en faktura för att konsumenten ska vara bunden av avtalet, denne måste dessutom uttryckligen ha accepterat en förpliktelse som tydliggjorts före beställningen.Konsumenten har dessutom enligt huvudregeln 14 dagar på sig att utöva sin ångerrätt efter det att avtalet ingåtts, vilket följer av DHL 2 kap. 10§ och DHL 2 kap. 12§. Undantag från denna ångerrätt finns i DHL 2 kap. 11§, men dessa ser inte ut att bli tillämpliga här.

Löper ångerfristen i distansavtalslagen endast över arbetsdagar?

2015-01-27 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag undrar hur 14 dagars ångerrätt fungerar. Om till ett Elbolag ringer dig och du tackar jag till ett avtal med dom men ångrar dig och vill avsluta avtalet. 14 dagar är det 14 arbetsdagar eller inkluderar det helger också då dom inte har kundservicen öppen så att man inte kan ringa dom? Måste man då maila dom på helgen och säga upp det? Jag väntade till efter helgen för att kunna prata med dom men då var det för sent. Dom menar att jag skulle ha skickat ett mail till dom. Tänk om man inte har någon mailadress. Hur funkar det då?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Den här frågan regleras i Lagen om distansavtal (https://lagen.nu/2005:59). Enligt lagens 2 kap. 12 § börjar ångerfristen för elavtal löpa den dag avtalet ingås, eller senare om konsumenten först senare fått information om ångerfristen. Förmodligen har du dock informerats om ångerrätten av företaget när de ringde, men om det ändå inte skulle vara så kan det vara bra att veta att du har längre tid på dig. Tiden löper dock just över 14 dagar, vare sig det är arbetsdagar eller helger. Det skall inte spela någon roll hur man meddelar att man vill utnyttja sin ångerrätt (2 kap. 10 § nämnda lag), men tyvärr är det för sent om man hör av sig efter det att fristen har gått ut. Undantaget är om det inte skulle ha gått sju arbetsdagar sedan avtalet (till exempel om det finns röda dagar, såsom vid jul och nyår). I så fall är det "sju arbetsdagar" som gäller som tidsgräns.Sammanfattningsvis borde du ha skickat ett mejl och sedan ändå ringt dem efter helgen, men det är förstås inte mycket att göra åt den saken nu. Det bästa tipset är väl att du tar reda på vilken uppsägningstid elavtalet har!Lycka till, och hör av dig om du har några fler frågor!Hälsningar,

Fraktkostnader för retur av vara vid distansköp

2014-12-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Howdy!En nätbutik har fria storleksbyten, dvs de betalar för returfrakten om kunden vill ha plagget i annan storlek. Kunden har nu testat alla storlekar som plagget finns i och kommit fram till att plagget inte sitter bra på kroppen oavsett storlek. Köpvillkoren är extremt luddiga och inget anges förutom meningen ”Gratis storleksbyten”. Kunden får självklart stå för det sista plaggets returkostnad, men är det också rimligt att kunden får betala de övriga fraktkostnaderna?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Mot bakgrund av att plagget köpts på internet är Distans- och hemförsäljningslagen tillämplig. Av 2 kap. 2 § framgår vilken informationsplikt näringsidkaren har gentemot konsumenten innan ett distansavtalet ingås. I 2 kap. 2 § p.10 stadgas att näringsidkaren ska informera konsumenten om den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att på egen bekostnad återsända varan. Enligt 2 kap. 3 § ska informationen ges klart och begripligt. Uttrycket "klart och begripligt" innebär att informationen ska ges på ett sådant sätt att konsumenten normalt sett inte har några svårigheter att ta den av den eller förstå den. Enligt 2 kap. 13 § ska återlämnandet eller återsändandet som huvudregel ske på konsumentens egen bekostnad. Näringsidkaren ska dock stå för kostnaden om denna gått med på det eller brustit i sin plikt att informera om att konsumenten ska stå för kostnaden att varan återställs enligt 2 kap. 2 § p.10. Det är svårt för mig att i detta fall göra en exakt bedömning då jag inte vet vilken information nätbutiken gav konsumenten innan avtalet ingicks och inte heller har tillgång till avtalet. Om nätbutiken brast i sin plikt att informera köparen innan avtalets ingående om att det var köparen som skulle stå för kostnaden vid en eventuell retur är det dock rimligt att anta att det är nätbutiken som ska stå för returkostnaderna. Med vänlig hälsning, 

Rättigheter vid fel pris på vara

2014-08-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Tänkte höra om inte så stor sak, men dock hur det funkar och vad jag kan göra och vilken rättighet jag har. Jo, jag gick in på en webbhandel för att handla lite saker där. Beställningen blev liten, en silikon skal till sjuksköterskeklocka 19 kr, en nyckelbenet 12 kr = 31kr . Inte mycket pengar. När jag var runt och tittade på olika saker på den hemsidan såg jag att de hade låga strumpor med ekg tryck för 0 kr. Jag trodde det var en sorts kampanj och la in i beställningen fyra dubbel par. I och med att jag Lasse in strumporna gick frakten upp från 19 kr till 29 kr och hela beställningen gick på 60 kr. Betalade med visa direkt. Därefter kom jag på att jag också skulle ha lagt in två par stödstrumpor och ringde dit för att fråga om det går att lägga in dessa. Fick svaret att det inte går då jag har betalat med kort. Istället fick jag en kod som gjorde att jag kunde lägga en ny beställning utan frakt. Strumporna kostade 139 kr st och jag betalade åter med visa 278 kr. Sen kom jag på att jag borde ha lagt in ett till par gratisstrumpor. Ringde igen och då sa de att det måste ha varit något tekniskt fel på deras hemsida för strumporna kostade nu 69 kr st. Hon frågade då om jag ville ha dessa strumpor eller och hon visste inte om det första paketet hade gått iväg. Jag sa att jag inte visste då de sakerna skulle en kompis ha, så det fick bero. Fick nu senare ett mail i från webbföretaget där de skriver att det har varit tekniskt fel på deras sida och önskar jag behålla strumporna så debiteras jag detta eller för jag skick tillbaka de gratis. Nu kommer min fråga kan de begära pengarna av mig då det först stod på hemsidan att det var gratis. De har haft andra kampanjmetoder så jag trodde att detta var en hetskampanj. Har jag någon rätt att behålla strumporna?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du som privatperson har handlat en lös sak av en näringsidkare, blir konsumentköplagen (KköpL) aktuell, https://lagen.nu/1990:932. I 35 § KköpL står det att skäligt pris ska betalas om ett pris för varan inte har avtalats. Det är alltså beroende av om ett avtal har slutits mellan dig och säljaren eller inte. I ditt fall kan det bli knepigt eftersom du kommer hävda att ett köp har genomförts, och att ett avtal har slutits. Näringsidkaren kommer dock troligen att hävda och argumentera för att ett avtal inte har slutits. Vad som bestämmer om ett avtal har slutits eller inte, är principen om anbud och accept. Det är omdiskuterat hur varor på en hemsida ska ses, antingen ses det som ett anbud när varorna erbjuds och i så fall uppkommer ett avtal så fort du gör din beställning. Det mer troliga är dock att varorna på hemsidan anses som ett utbud och du skickar då en vilja om att köpa varor som måste accepteras av säljaren för att ett avtal ska uppkomma. Alltså uppkommer avtal när du får en bekräftelse av ditt köp från säljaren, se 9 § Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen), https://lagen.nu/1915:218. Se även 2 kap 4 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, https://lagen.nu/2005:59. Det framgår inte av din fråga om du har fått en bekräftelse eller inte, och det går alltså inte att ge ett svar på detta.Säljaren kan också åberopa 32 § avtalslagen om det slås fast att ett avtal inte har slutits. I 32 § avtalslagen står nämligen att  säljaren kan häva köpet pga. felskrivning om du som köpare var i ond tro. Dvs. du misstänkte att något inte stod rätt till med priset, och skäligt pris för varan ska betalas oavsett prisangivelse. Du skriver däremot att detta inte var något konstigt, och att liknande kampanjer har funnits förut. Det tolkar jag som att du var i god tro. Här blir bevisbördan viktig, och det är du som hävdar att ett pris har avtalats, som har bevisbördan (enligt praxis, NJA 2001 s. 177). Alltså ska du, i en eventuell tvist, bevisa att ett avtal inte har kommit till stånd och att det bestämda priset (0 kr) ska gälla.Detta gäller också förutsatt att säljaren inte har friskrivit sig från eventuella skrivfel. Vid internetköp brukar det finnas en liten ruta i slutet, som kryssas i av köparen som bekräftelse på att man accepterar säljarens köpevillkor. I villkoret kan det stå att säljaren inte tar ansvar för eventuella fel på hemsidan. Om det står något sådant finns det alltså inget du kan göra, eftersom du accepterade detta innan köpet genomfördes.Hoppas att detta blev något klarare, vänligen