Ångerrätt: distans-och hemförsäljningslagen

2014-07-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej ! Tack för att det finns möjlighet att ställa frågor till er! Den 13 juni ringde en försäljare fr Mysafety och erbjöd mig ett avonnemang om sk Id-skydd. OK sa jag stressad, veckan därpå - runt midsommar - kom brevet med info om förskr.perioden och den startade då med samma darum som telefonsamtalet ägde rum. Trodde att jag hade 14 d ångerrätt från det darum jag erhöll ett skriftligt avtal och den 28 juni mejlade jag och sa att jag ångrat mig. Idag fick jag första fakturan, utan att ha fått ngt som helst svar på mitt mejl. Vad gäller : datumet för tel.samtalet eller när jag fick brevet, märk väl att brevet hade inget utskriftsdatum..... Tack förhand för ert svar! Mvh Britt-L Ohlsson
jacob frank |Hej och tack själv för att du vänder dig hit!Distans- och hemförsäljningslagen gäller för dig som konsument bl.a. om du köper något på distans. Ett exempel på distansavtal är köp via telefonförsäljning. Det är intressant att försäljaren ringde den 13 juni - det förhåller sig nämligen på det sättet att det skett en ändring av den ovannämnda lagen som träder i kraft just den 13 juni 2015. Mitt svar kommer därför att basera sig på den nya lagtexten. 3 kap handlar om avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument. Ett exempel härpå är just telefonförsäljning av försäkringar. Till en början är att märka, att bestämmelserna om ångerrätt inte gäller för avtal om försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, vilket följer av 3 kap 2 § p. 4. Du måste sålunda försäkra sig om att försäkringen inte har en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.Nu då till själva kärnfrågan. Av 3 kap. 7 § följer att konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 8 § (ångerfrist). Av 3 kap 8 § följer att ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Av 3 kap 8 § 2 st följer dock att ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till handa. De sist nämnda §§ innehåller omfattande krav på information som näringsidkaren ska ha lämnat till dig i samband med eller efter köpet.För att sammanfatta det hittills sagda gäller : 1. Kontrollera att försäkringen inte har en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, för i så fall försvinner din ångerrätt. 2. De 14 dagarna räknas som huvudregel från den dag avtalet ingicks - dvs i ditt fall den 13 juni. Ett undantag är dock att de 14 dagarna aldrig börjar löpa fören du av MySafety erhåller den information om de enligt ovan är skyldiga att ge dig i samband med eller efter köpet. Av de uppgifter du lämnat tycks de ha översänt denna information till dig den (kring) 20 juni. Detta innebär att ångerfristen fortfarande var gällande när du skickade brevet till MySafety om uppsägning. Blir det problem - t.ex. att företaget inte godtar att du ångrat dig inom fristen, trots att du anger vad jag angett ovan, så är du välkommen att återkomma hit. Beroende på hur mycket den första räkningen lyder på rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Ångerrätt vid bruten förpackning?

2014-07-02 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag har köpt en sak från en hemsida, och jag ångrar köpet, men som säger att jag inte får skicka tillbaka produkten då förpackningen är bruten, har dom rätt att göra så?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt distans- och hemförsäljningslagen får en konsument använda sin ångerrätt bara om varan är i väsentligen oförändrat skick. Vad som avses med "väsentligen oförändrat skick" beror på vilken typ av vara det rör sig om och huruvida konsumenten måste öppna förpackningen för att kunna inspektera varan. Enligt lagens förarbeten ska ett brutet emballage normalt sett inte ses som ett ingrepp i varan. Kostnaden för en ny förpackning anses ingå i de kostnader för varans återtagande som säljaren har att svara för. Konsumenten har även rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändiga för att kunna undersöka den, även om varan därigenom undergår en värdeminskning. Detta gäller oavsett om företagets leveransvillkor föreskriver att obruten förpackning krävs för bibehållen ångerrätt. Ovanstående framgår av ARN:s ärende 2004-7650. Observera att ångerrätten måste utnyttjas inom 14 dagar från dagen du tog emot varan.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Ångra distansavtal efter att tjänsten har börjat leveras

2014-03-04 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag köpte en tjänst med 6 månaders prenumeration på en dating-site men ångrade mig efter några dagar. I deras villkor står det så här: "För det fall Medlem samtycker till att påbörja nyttjandet av Betaltjänster under Ångerfristen, förlorar Medlem sin rätt att ångra köpet." Med hänvisning till detta kan jag tydligen inte utnyttja ångerfristen på 14 dagar eftersom jag läst meddelanden som andra medlemmar skickat (del av betaltjänsten). Finns det något annat jag kan göra för att slippa betala för en prenumeration på 6 månader då jag endast använt tjänsten i några dagar. Tacksam för svar!
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Köp av tjänst via internet regleras i distans- och hemförsäljningslagen, enligt 1 kap. 1 och 2 §§ samma lag. Observera att ändringar i lagen träder i kraft den 13 juni 2014. Avtal som har ingåtts före detta regleras enligt den tidigare lydelsen och avtal som ingåtts efter detta datum enligt den nya lydelsen. I det här fallet har avtalet ingåtts före detta datum varför hänvisningar görs till distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59).En konsument har ångerrätt för avtal som ingåtts på distans inom 14 dagar från den dag avtalet ingås, dock tidigast från den dag som konsumenten fått del av viss information, 2 kap. 9 och 10 §§ distans- och hemförsäljningslagen. Bland annat ska informationen finnas med om vilken ångerrätt konsumenten har, enligt 2 kap. 7 § distans- och hemförsäljningslagen. Efter vad du har skrivit tolkar jag det som att du har fått relevant information, bland annat om ångerrätten. Ångerfristen har, genom att du har tecknat avtalet och fått del av nödvändig information, börjat löpa och du har under ångerfristen använt tjänsten. Därmed har du förlorat rätten att ångra avtalet, enligt 2 kap. 4 § 1 st distans- och hemförsäljningslagen. Det innebär att du, trots att du enbart använt tjänsten några dagar är skyldig att fullfölja det åtagande som du har gjort i avtalet (betalning för alla sex månaderna). Någon annan möjlighet för att undkomma betalningsansvar har du inte.Distans- och hemförsäljningslagen hittar du här.Hoppas att detta svarade på din fråga!Vänligen

Tidningsprenumeration

2013-10-24 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Jag har haft lite problem med min tidningsprenumeration med min morgontidning. Jag undrar bara vad det är för lag som gäller vid just problem med tidningsprenumerationer? Vilken lag skulle jag kunna åberopa fel med? Är det vanliga konsumentköplagen eller någon annan typ, hem och distansavtalslagen? Tack på förhand Willhelm
Daniel Bylock |Hej,Det beror på vad för problem som uppstått och hur du har tecknat avtalet om tidningsprenumerationen. Det som generellt gäller är att distansavtalslagen är tillämplig om du tecknat avtalet om tidningsprenumerationen via internet, postorder, telefon eller en hemförsäljare. Det som gäller då är främst att du har en ångerrätt på 14 dagar.Jag tolkar det som att du har haft andra problem med tidningsprenumerationen. Då gäller avtalslagen eller konsumentköplagen beroende på vilket problem det gäller.Vänliga hälsningar

Distanslagen, ångerrätt?

2014-07-03 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag kopte en blandare till dusch och badkar av ett foretag, dar det senare visade sig att det duschset jag kopt for att koppla till blandare (kopt av samma foretag) inte passar med blandaren. Jag fraga upprepade ganger per telefon om blandare och duschset fungerade ihop i samband med bestallningen och fick svaret att det var sa. Nu sager foretaget att de inte har nagot ansvar alls och vill inte ersatta mig eller byta ut blandaren. Har jag nagra rattigheter har?
Jelena Todorovic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om du har gjort beställningen av varan via telefon i egenskap av privatperson blir distans- och hemförsäljningslagen tillämplig. Observera att ändringar i lagen trädde i kraft den 13 juni 2014. Avtal som har ingåtts före detta regleras enligt den tidigare lydelsen och avtal som ingåtts efter detta datum regleras enligt den nya lydelsen. Av frågan framgår inte när avtalet ingick varför jag utgår från att det har skett efter den 13 juni 2014 och hänvisningar görs till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (nya lydelsen). Enligt 2 kap. 10 § har du som konsument 14 dagars ångerrätt  från den dag du tog emot varan. Detta innebär att du har rätt att skicka tillbaka varan inom denna tid och få pengarna tillbaka. I 2 kap. 11 § nämns situationer när ångerrätten inte gäller. Ångerrätten gäller inte avtal som avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten. Detta innebär att om du har brutit förpackningen för att testa varan, vilket jag utgår från att du har, förefaller din ångerrätt. Tyvärr finns det inget som lagen kan göra för dig i detta fall.Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler hittar du här. Vänligen,  

Butiksköp eller distansavtal?

2014-03-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hejsan.Det är så att jag har köpt en surfplatta. Jag beställde den på nätet, alltså la den i varukorgen och tryckte på beställ och valde att hämta ut den i en av företagets butiker, där betalade jag också för den. Har jag rätt till distansköplagens ångerrätt på 14 dagar nu eller räknas detta som ett "butiksköp" då jag hämtade den i deras butik?
Simon Adolfsson |Hej!  Roligt att du vänder dig till lawline för dina frågor!Ett distansavtal definieras i 1 kap. 2 § distans- och hemförsäljningslagen som ett "avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans".Det som avgör om ditt köp är att se som ett distansköp är således om avtalet har ingåtts på företagets hemsida. För att det ska klassas som ett distansavtal måste företaget vidtagit någon eller några särskilda åtgärder för att organisera försäljningen på nätet (se prop. 2004/05:13 s. 121 f).Förarbetena ger exempel på vad som kan omfattas av begreppet distansavtal och ett företag som erbjuder en vara på nätet där kunden beställer varan genom att klicka på en symbol på skärmen är inom ramen för begreppet. Om dock det huvudsakliga syftet med företagets marknadsföring på nätet varit att locka kunder till sin butik så är det inte att betrakta som ett distansavtal. Vidare uttrycks det att det inte anses som ett distansavtal där företaget och konsumenten träffas för att i samband med att avtalet ingående diskuterar det närmare avtalsinnehållet (a.prop. s. 122).Med hänsyn till dessa uttalanden i förarbetena bör ditt köp, självklart beroende på mer specifika omständigheter, vara att klassa som ett distansavtal då, utan inbördes relevans, avtalets innehåll mest troligen var bestämt när du träffade företaget och betalade, att företaget ombesörjt transport till butiken där du skulle hämta den, att varukorgen på hemsidan är en sådan "symbol" som avses i förarbetena samt att marknadsföringen på hemsidan inte skett i syfte att locka dig till butiken. Eftersom att ditt köp är att klassa som ett distansavtal, har du ångerrätt enligt lagen, se vidare 2 kap. 9-16 §§.Jag hoppas jag svarade på din fråga.Distans- och hemförsäljningslagen hittar du här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Distans--och-hemforsaljningsla_sfs-2005-59/Med vänlig hälsning,

Ångerrätt enligt distansavtalslagen

2014-02-07 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej mitt namn är Veronica Rost och jag har för några veckor sedan beställt två klädesplagg från ett företag på internet.Jag skickade tillbaka d.v.s. gjorde en retur på en jacka och en klänning, alltså skickade jag tillbaka båda plaggen. Allt skickades tillbaka i sitt rätta skick, i sina rätta förpackningar och inom rätt tid. Trots detta så får jag ett mail från företaget att de inte godkänner returen på klänningen (de godkände dock returen av jackan) på grund av att klänningen tydligen ska gå under ”kategorin” underkläder och det stod även att jag som konsument ska ha blivit väl informerad om detta. Nu är det så att jag har kollat min orderbekräftelse jag fick på mail, följesedeln som följde med i paketet, orderspecifikationen som också följde med i paketet och det står inte utsatt någonstans att klänningen tydligen ska gå under kategorin underkläder och därför inte vara returnerbart! Jag gick även in på deras hemsida i efterhand och där finner jag exakt samma klänning som jag returnerade under kategorin ”klänningar”, och förpackningen som klänningen bevarades i var inte heller utsatt med någon information om detta. När jag kontaktat deras kundtjänst säger de bara att det märket som klänningen är i räknas som underkläder och att så är det bara... Min fråga är får de verkligen göra såhär? Det finns ingen information om det så kan dom verkligen begära från mig att jag ska betala för klänningen? Och även om klänningen räknas som underkläder får de avtala bort min ångerrätt genom att säga att de har jag informerats om?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! Enligt distans- och hemförsäljningslagen 9§ har du som konsument alltid rätt till 14 dagars ångerfrist från den dag du tog emot varan. Den rätten påverkas inte av vilket slags kläder det rör sig om, så länge varan är i väsentligen oförändrat skick. Att underkläder inte omfattas av öppet köp i fysiska butiker är något som många konsumenter nog känner igen. Öppet köp i butiker är dock inget som butikerna måste ha, även om de flesta ändå har det. Skillnaden är att regeln om ångerrätt vid distansavtal är tvingande till konsumentens fördel och alltså måste tillämpas, och det är inte heller möjligt att avtala bort den ens om de hade gett information om att klänningen enligt deras mening räknas som underkläder.

Avtalsvillkors giltighet

2013-04-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Kort bakgrund. Vi säljer logotyper. En kund kontaktade oss och beställde en ny logotyp som vi levererade och kunden blev mycket nöjd. Vi mailade iväg fakturan och nu långt senare när vi kräver betalning vill kunden nyttja sin ångerrätt som han har rätt till som privatperson. Vi uppfattade aldrig att han beställde logotypen i egenskap av privatperson. Vi upplyste honom därför inte om att vi avtalar bort ångerrätten för kundunika logotyper till privatpersoner. Just detta finns med i våra avtalsvillkor på hemsidan och som man som kund godkänner när man beställer. Han kontakta oss direkt och hävdar att han ej fått dessa villkor skriftligt eller på mailen vilket stämmer. Villkoren finns med på flera ställen på hemsidan. Vad gäller här, är vi helt rökta, eller finns det något vi kan hävda? Vi kommer inte kunna sälja loggan vidare då den är kundunik och då kunden fått originalen kan han i princip nyttja den hur han vill, ändra namn osv utan problem.
Frida Lindberg |Hej,Tack för din fråga. Som jag uppfattar din fråga så är köparen en konsument, d.v.s. har köpt logotypen för ett syfte som huvudsakligen hamnar utanför personens näringsverksamhet.Jag uppfattar det även som att avtalet ingåtts på distans. Det är mot denna bakgrund som svaret skall läsas. Det är riktigt att ni kan avtala bort ångerrätten. Innan avtalet ingås ska informationen ges och det räcker då att den finns lättillgänglig på er hemsida. Efter avtalet ingåtts ska näringsidkaren alltid tillhandahålla konsumenten en handling eller hålla dessa villkor tillgängliga i läsbar och varaktig form. Informationen ska bland annat upplysa konsumenten om dess ångerrätt och adress till någon som eventuell ångerrätt kan utövas mot.I ett rättsfall har avtalsvillkor på baksidan av en faktura med hänvisning till lagens bestämmelser, men där lagens text inte var utskriven, inte ansetts vara tillräckligt. Det tidigare konstaterats att det räcker att villkoren levereras via mail. Om ett avtalsvillkor som inte är individuellt förhandlat upplevs som oklart ska det tolkas till konsumentens förmån.Beroende på hur kunden tilldelas villkoren via hemsidan så kan svaret på din fråga variera.Lagen kräver att villkoren ska finnas tillgängliga i läsbar och varaktig form, vilket de gör på hemsidan.  Det hela blir alltså beroende av hur kunden blir upplyst om att dessa villkor finns att läsa där, även efter att avtalet har ingåtts.Vänligen,