Beskattning av kryptovalutor

2017-12-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Jag handlar med kryptovalutor från ett företag i United Kingdom. Banken som dom använder är belägen i Estland.Min fråga är där med hur det kommer se ut när jag tar hem mina pengar från Estland. Kommer skatteverket på automatik få information om detta, och vad det är för sorts pengar? Eller hur kan man göra detta så skattemässigt bra som möjligt? Det handlar om belopp Under 50.000kr.Mvh
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till inkomstslaget kapital ska man räkna med kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar vilket framgår av 41:1 och 41:2IL. Med avyttring av tillgångar menas försäljning, byte eller en liknande överlåtelse av tillgångarna, 44:3.Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan den ersättning du erlagt för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbelopp är din utgift för införskaffandet plus dina utgifter för förbättring detta enligt 44:13 och 44:14.Då kryptovalutor ska likställas med "övriga tillgångar" hittar vi reglerna för beskattningen av kryptovalutor i 52 kap. När du ska räkna ut omkostnadsbeloppet ska du i detta fall använda dig utav genomsnittsmetoden i 48 kap. 7 § IL, men bara om tillgångarna är en del av ett samlat innehav av med ett enhetligt värde 52:3 IL. Om du har köpt kryptovalutor vid flera olika tillfällen, ska man alltså bara beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp.För andra tillgångar än personliga tillgångar ska en kapitalförlust dras av med 70 procent 52:5.Det spelar ingen roll om du har din virtuella plånbok utanför Sverige eller om handelsplatsen du köpt kryptovalutor på ligger utanför Sverige, då en person som är bosatt i Sverige eller befinner sig stadigvarande i Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige oavsett var i världen inkomsten har uppkommit eller intjänats.Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Gåva från utlandet till Sverige

2017-12-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar har sålt ett hus i Uruguay (Sydamerika). De vill skicka 100.000 dollar i gåva till mig i Sverige. Vilka regler gäller?Mvh
Daniel Shin |Hej,Om inga andra särskilda omständigheter föreligger gäller inga speciella regler. Gåvoskatten i Sverige är sedan länge borttagen, så att ta emot gåvor kan du göra utan problem.Hoppas du fick svar på din fråga!

Rätt värde på aktier

2017-11-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Min pappa har gett sina aktier som han själv ärvt 60 år tidigare till mina bröder. Aktierna var vid gåvotillfället värda 14000 kr/st men han gav dem till ett värde av 4000 kr/st.Har han använt rätt värde?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga kan jag inte avgöra huruvida aktierna har överlåtits med rätt värde då det inte framgår i vilket sammanhang värdet har betydelse.Aktiers värdeOm aktiers värde kan allmänt sägas att det finns olika sätt att beräkna värdet på en aktie.En akties kvotvärde är aktiekapitalet dividerat med antal aktier (1 kap. 6 § aktiebolagslagen). Aktien kan också ha ett marknadspris och ett matematiskt värde. Det matematiska värdet fås genom att dividera bolagets nettoförmögenhet med antalet aktier på marknaden.Skatterättsliga konsekvenser vid gåva av aktierVad jag kan tänka mig är av intresse i samband med frågan om värdet på aktierna, är de skatterättsliga konsekvenserna. I de följande kommer därför en redogörelse över vad som gäller vid gåva av aktier.Gåvoskatten är sedan flera år tillbaka avskaffad. Som gåvogivare betalar man således inte skatt vid överlåtelse genom gåva av aktier (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot kommer gåvomottagaren att betala eventuell kapitalvinstskatt när denne säljer aktierna. Detta för att gåvomottagaren inträder i gåvogivarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Vid gåva övertar gåvomottagaren gåvogivarens omkostnadsbelopp. Mer information om hur omkostnadsbeloppet beräknas hittar du på Skatteverkets hemsida. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du vill förtydliga din fråga eller har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning

Hur långt tillbaka i tiden kan jag efterbeskattas?

2017-10-18 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Skulle veta om retroaktiv lag gällande skatt?Får Skatteverket utreda inkomsterna som var i år 2015?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskattning, 66 kap. 27 § skatteförfarandelagen). Det framgår av bestämmelsen när efterbeskattning kan ske, se punktlistan i bestämmelsen. De skäl som kan ligga till grund för en utredning av efterbeskattning är oriktiga uppgifter, utebliven deklaration eller vägran att lämna begärd uppgift, samt om det föranleds av en uppgift om skalbolag. Skatteverket får alltså utreda inkomster från 2015 fram till 2022 om utredningen motiverats av något av de skäl som framgår i det aktuella lagrummet.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Vem ska betala kemikalieskatt?

2017-12-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |HejJag undrar ifall min TV-operatör har rätt att ta ut kemikalieskatt av mig?Tack!
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vem det är som ska betala kemikalieskatten. Det är du som konsument som ska betala skatten och när du köper elektronik av olika slag kommer företaget att ha lagt på motsvarande summa på sitt försäljningspris. För dig som köpt en TV innebär det exempelvis en skatt på 120 kr/kg (3 §, Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik). Det här gör att priset på varan ökar eftersom företaget väljer att lägga på motsvarande summa på priset. Däremot är det inte företaget som får den skatt du betalat. Företaget måste redovisa och betala in den här skatten till Skatteverket, 7 kap. 1 § Skatteförfarandelag (2011:1244) 26 kap. 8 § Skatteförfarandelag (2011:1244) . Det är alltså du som konsument som ska betala skatten och företaget har bara i uppgift att förmedla skatten från konsumenterna till Skatteverket.Med vänliga hälsningar,

Vad kan hända om jag betalade fel skatt för fem år sen?

2017-11-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |jag har missat att deklarera en bostadsförsäljning (brf skickade aldrig någon kontrolluppgift...o där blev ingen större vibst så jag tänkte inte på det i dekl) nu tänkte jag bikta mig...men läste någonstans att det preskriberas efter 5 år ? det här är ca 5 år sedan. Kanske dumt att väcka en sovande björn ?? det är ju dessutom inget större belopp o skatt de missat (tror vinsten blev ca 50.000 efter mäklarens arvode räknats bort)
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatteverket har rätt att i efterhand ompröva beslutet om hur mycket skatt du skulle betalat (om det nya beslutet leder till att du ska betala mer i skatt) om några särskilda situationer föreligger. I ditt fall är det dessa som blir aktuella:Om ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den uppgiftsskyldige: under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning, har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning, Skatteverket får göra detta inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Så sex år från det år då du borde ha skattat för den vinsten (66 kap. 27 § skatteförfarandelagen). Utöver att du riskerar att Skatteverket tar ut den skatt som du borde ha betalat så riskerar du även skattetillägg (49 kap. 4 § skatteförfarandelagen). Ett sådant skattetillägg beräknas så att man tar 40 % av den skatt som du borde ha betalat men inte betalade (49 kap. 11 § skatteförfarandelagen). Om du på eget initiativ hör av dig till Skatteverket för att rätta till den felaktiga skatten så behöver du inte betala något skattetillägg (49 kap. 10 § andra punkten skatteförfarandelagen)Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Överlåtelse av värdepapper till förmånligt pris på grund av anställningsförhållandet ska lönebeskattas.

2017-10-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har fått möjligheten att öka mitt aktieinnehav i det företag jag är anställd hos. Styrelsen gjorde en värdering och priset blev nästan 3 gånger så högt per aktie som det vi pratade om några månader innan då bolaget fortfarande var värderat lägre. Jag har eget aktiebolag som äger mina nuvarande aktier i företaget. Är det möjligt för företaget att sälja aktierna till ett underpris dvs. det första priset vi diskuterade, ca 1/3 av dagsvärdet? Innebär detta beskattning av mig personligen (eller för mitt enskilda bolag) och för företaget som säljer aktierna så som arbetsgivaravgifter m.m?Anledning till att jag får köpa mer är för att fördela andelen hos ägarna jämnare då jag äger förhållandevis lite mot resten. Det blev dock en väldigt dyr affär mot vad som var sagt från början. Styrelsen påstår att det skulle bli en skattesmäll om aktierna säljs till det lägre priset vi diskuterade först. Vad jag vet finns det olika fall beroende på vad syftet med aktieköpet är dvs. om det rör sig om kompensation för arbete eller att man har låg lön och köpa billigare aktier skulle vara en slags ersättning. Då blir det beskattning men det går väl sälja/köpa under andra premisser? Är det både företaget och individen som får skatta? Och på vilket belopp? Går det ens undvika skatten i detta fall? Är det något negativt för företaget att betala denna beskattning förutom pengarna som går åt? Att det ser dåligt ut i redovisningen m.m.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det utgör en klassisk fråga i förmånsbeskattningen att ett köp av värdepapper på förmånliga villkor på grund av anställningen ska lönebeskattas. Detta innebär, bland annat, beskattning för den anställde och skyldighet att betala arbetsgivaravgifter för det säljande företaget. Två sätt att undvika beskattningen är att antingen överlåta aktierna till marknadsvärdet eller att bevisa att anställningsförhållandet inte har påverkat beslutet att sälja under marknadsvärdet. I detta fall ska både denna och efterföljande överlåtelser kapitalbeskattas. Ett undantag som möjligtvis kan vara vägledande i det här fallet är att förmånsbeskattningen inte ska ske om den anställde erbjuds att köpa aktierna på samma villkor som utomstående personer. Om företaget tänker betala arbetstagarens skatt på överlåtelsen skulle det vara önskvärt att vända sig till Skatteverket för att få ett säkert svar om hur de tänker bedöma frågan, för att det inte är omöjligt att Skatteverket skulle tycka att denna skattebetalningen utgör en "dold" del av löneersättningen, vilken ska ha sina egna skattekonsekvenser (lönebeskattning, arbetsgivaravgifter osv). Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Fråga om lån från privatperson ska tas upp för beskattning

2017-10-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Jag fick låna pengar från min bror och några kompisar upp till 60 000 kr för att jag ska köpa ett bostadsrätt. Räknas lånet som inkomst? alltså bör jag betala skatt?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall ni inte har avtalat om någon ränta på lånet så ska inte transaktionen tas upp som intäkt, ingen skatt blir aktuell här.Har ni avtalat om någon ränta på lånet så ska du dra av räntebeloppet i inkomstslaget kapital och din långivare ska ta upp motsvarande belopp i inkomstslaget kapital, enligt inkomstskattelagen 42 kap 1 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,