Skatt på royalty från Finland ska bara betalas i ett land

2017-09-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Min mormor som bor i Sverige har skrivit låtar i Finland på 50-talet. Hon har genom åren fått mindre royalties för arbetet. Jag har förstått det så, att det har betalats automatisk skatt av beloppet i Finland – och att hon därför inte behöver betala skatt av beloppen i Sverige. Stämmer det?MVH
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det stämmer att det finns en skatteavtal mellan de nordiska länderna som ska förhindra dubbelbeskattning. I artikel 12 i avtalet anges att royalty ska betalas i ursprungslandet (Finland) om inte mottagaren av royaltyn är den verklige innehavaren av förmånen. Om mottagaren är den verklige innehavaren av förmånen ska skatt betalas i mottagarens hemvistland (Sverige).Var skatten ska betalas beror alltså på om din mormor är den verklige innehavaren av förmånen eller inte, men hon ska inte betala skatt för royaltyn två gånger!Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Skattebrott att inte kunna betala skatt?

2017-07-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Kan man fällas för brott och därmed hamna i ett brottsregister om man inte har klarat av att betala den skatt man är skyldig. Alltså, även om man har deklarerat korrekt och i övrigt inte ljugit om några uppgifter? Ett exempel vore om man vid en försäljning av fastighet deklarerat korrekt reavinst och sedan blivit tvungen att lämna Sverige, och dessutom inte klarat av (haft råd) att betala skatteskulden. Eller är det endast brottsligt om man ljuger med deklarationen?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är inte brottsligt att inte kunna betala sin skatt, men det kan medföra en del andra problem. Om man som i det fall du påtalar flyttar för att man inte kan betala sin skatt finns skulderna kvar i Sverige och ökar i och med ränta. Det kan därför bli svårt om man vill flytta tillbaka till Sverige att skaffa bostad, arbete och liknande.Även om man flyttar utomlands är man under vissa förutsättningar fortfarande skattskyldig i Sverige. Detta kan du läsa mer om HÄR. Mellan vissa länder förekommer även samarbeten som gör att det går att kräva in svenska skulder trots att du flyttat utomlands. Det kan du läsa om HÄR. Sammanfattningsvis finns det flera sätt för Skatteverket och Kronofogden att driva in de pengar som du är skyldig att betala, och även om du flyttat utomlands finns möjlighet till utmätning. Det är dock inget brott att inte kunna betala sin skatt, så troligtvis kommer skattebrott inte att kunna aktualiseras i ditt fall. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Deklaration inlämnad av obehörig person anses inte inlämnad

2017-07-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Är det olagligt att deklarera åt någon annan om man inte är deklarationsombud?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag anser att frågan avser de skatterättsliga konsekvenserna av att deklarera åt någon annan. Beroende på omständigheterna i det enskida fallet kan straffrättsligt ansvar dessutom aktualiseras, främst om förfalskning. Närmare bestämt anser jag att frågan handlar om situationen där uppgifterna i deklarationen är riktiga och att den har lämnats in med den skattskyldiges samtycke. Under dessa förutsättningar fokuserar jag på de skatterättsliga konsekvenserna. Är du dessutom intresserad av den straffrättsliga aspekten är du välkommen att återkomma med följdfrågor, gärna med ytterligare detaljer om den inlämnade deklarationens riktighet och om den andra personens samtycke.Skatterättsligt är det endast den skattskyldige och det av Skatteverket godkända deklarationsombudet som har behörighet att bland annat lämna in deklarationen. I det sammanhanget är det olagligt att deklarera åt någon annan om man inte är deklarationsombud, i den meningen att deklarationen inlämnad av en obehörig person inte anses formellt korrekt och det kan förekomma att Skatteverket begär kompletteringsföreläggande eller tar ut förseningsavgift. För den som obehörigt deklarerar finns det inga skatterättsliga konsekvenser, men straffrättsligt ansvar kan aktualiseras, som jag ovan förklarade, samt till och med civilrättsligt ansvar, beroende på relationen mellan den personen och den skattskyldige. För att svara på dessa frågor skulle det vara önskvärt att ha ytterligare information om de relevanta omständigheterna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Blandat fång av bostadsrätt bedöms enligt delningsprincipen

2017-06-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag och min pappa äger idag tillsammans en bostadsrätt. Han äger 90% och jag 10%. Vi köpte lägenheten totalt för 1,450 milj för två år sedan. Lägenheten är idag värderad till 2.1 milj.. han vill idag sälja sina 90% till mig för 1.450 milj. Skatteverket har idag gett mig en siffra på att han nästa år kommer att behöva skatta 98.000 kr för han säljer under marknadsvärdet vilket är okej. Men hur ska vi fylla i överlåtelsen juridiskt rätt till HSB och till banken. Blir en del gåva? Eller hur fungerar det? Snälla hjälp!
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du säger ska en del av överlåtelsen anses utgöra gåva. Närmare bestämt är detta i enlighet med delningsprincipen som gäller för bostadsrätter. Om marknadsvärdet för pappans andel är 1 890 000 (2,1 milj.x 90%) och han säljer denna för 1 450 000 kronor, anses han ha sålt 77% (1.45 / 1.89) av sin andel, dvs 69% (77% x 90%) av bostadsräten, till dig för detta pris som motsvarar marknadsvärdet. Resterande delen av 21% (90 - 69) anses utgöra gåvodelen. Detta betyder att du, när du säljer bostadsrätten, kommer att använda1 450 000 som anskaffningsutgift för 69% av bostadsrätten,145 000 (1 450 000 x 10%) som anskaffningsutgift för din 10% och304 500 (1 450 000 x 21%) som anskaffningsutgift för pappans 21% som utgör gåvodelen. Detta i enlighet med kontinuitetsprincipen som gäller för gåvan. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar

Är det brottsligt att vara folkbokförd på fel adress?

2017-08-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!En för vår familj okänd person har visat sig vara felaktigt folkbokförd på vår adress. Vi är relativt nya ägare till en villafastighet, som under tidigare ägare hade en uthyrningsdel. Därför har vi dragit slutsatsen att personen bör ha varit hyresgäst hos tidigare ägare (vilken f.ö. är avliden).Så gott som dagligen kommer post från myndigheter och företag till personen. Vi har konsekvent skickat posten åter till avsändarna, och skrivit en notering på kuvertet att personen inte bor på adressen. Vi har givetvis också kontaktat Folkbokföringen vid Skattemyndigheten för att påtala saken. Av Folkbokföringen har vi fått besked att det kommer att göras en så kallad bosättningsutredning. Men vårt ärende verkar dra ut länge på tiden. Det har nu gått 3 månader sedan vi tog en första kontakt med myndigheten. Under tiden har vi blivit alltmer fundersamma. Vad skulle det kunna få för negativa konsekvenser att en person uppger sig som boende i vårt hushåll? Kan vi på något sätt råka illa ut? Därför undrar jag: Kan det finnas anledning att agera på andra sätt än att göra som vi gjort, anmäla saken till Folkbokföringen? Skulle detta till exempel kunna vara ett polisärende?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen. Enligt 6 § så ska man vara folkbokförd där man är att anse som bosatt. Bosättningsbegreppet definieras i 7 § som den fastighet där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Det finns dock ett antal situationer där detta frångås och detta står uppräknat i lagen. Om inget av undantagen är tillämpliga så är man felaktigt bokförd vilket står i strid med lagen.Om du tror att personen i fråga är inkorrekt folkbokförd på din adress kan du anmäla detta till Skatteverket. De kan då välja att självmant ta upp saken till prövning om de tror att personen är fel folkbokförd, 34 §. Om de finner att personen är fel registrerad kan de förelägga personen att göra en anmälan med rätt adress, 31 §, och detta föreläggande kan förenas med vite, 37 §.Det är alltså inte brottsligt i brottsbalkens mening att vara folkbokförd på annans adress eftersom det inte finns några riktiga sanktioner mot det. Det är dock lagstridigt att folkbokföra sig på fel adress och det kan resultera i ett föreläggande med vite från Skatteverkets sida.Det verkar som att ni har vidtagit nödvändiga åtgärder för att lösa problemet. Dock kan sådana ärenden ta ett tag, men fortsätt att höra av er till myndigheten och se efter hur ärendet fortskrider. Ni kan även försöka ta kontakt med personen som är folkbokförd på er adress. Vänligen

Undgå skattskyldighet genom gåvotransaktion

2017-07-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Är det något juridiskt som hindrar att jag efter att ha mottagit en fastighet i gåva senare belånar fastigheten och ger pengar till den tidigare ägaren?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Ja, det är inte att rekommendera. Att medvetet försöka ta sig runt skattskyldigheten vid försäljning av fast egendom aktualiserar dels frågor om skatteflykt samt eventuellt frågor om skattebrott. Det främsta som händer är att skatteflyktslagen aktualiseras. För att någon ska träffas av den krävs att 1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. Uppfyller någon detta kommer han eller hon beskattas som det varit en ordinarie fastighetsförsäljning. För att det istället ska kunna gå som ett skattebrott krävs att man bryter mot en klar och tydlig skattskyldighet (typ att medvetet strunta i att deklarera vissa inkomster eller inte betala arbetsgivaravgift). Det är svår att säga om detta skulle bli aktuellt i ditt fall då jag inte vet hela bakgrunden till frågan eller hur det ska genomföras mer praktiskt. Oavsett rekommenderar jag det inte. Med vänlig hälsning,

Skadestånd för täckande av inkomstbortfall är enligt praxis skattepliktigt.

2017-07-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. vi fick ett skadestånd från Nordea på 500 000 enär de hade tagit ut pengar från vårt konto som förts över som betalning för hyra men de förde tillbaka dom till bolaget som fört över dom, vi polisanmälde händelsen o då hörde Nordea av sig o vi fick pengarna som skadestånd,. Vi fick hela summan som skadestånd så det blev ju ingen moms men frågan är nu om det är skattepliktigt då det är ett skadestånd, skulle bli glad för svar enär vi får olika besked från skattekontoren när vi frågar.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeersättning av annan anledning än sakskada regleras inte i lagen, utan reglerna har utbildats i rättspraxis. Närmare bestämt är skadestånd för täckande av inkomstbortfal enligt praxis skattepliktigt. Det finns dock undantag där skadestånd inte ansågs utgära skattepliktig intäkt i någon förvärvskälla, men detta fall avsåg kompensation för kostnader och skadeståndet kunde inte ses som en del av vederlaget för egendomen. I ert fall har skadeståndet kommit som ersättning för en skattepliktig förvärvskälla, dvs hyreinkomsten, och det är sålunda skattepliktigt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Beskattning av vinst för bolag och aktieägare

2017-06-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Funderar att privat köpa andel av travhäst som i sin tur ingår i ett aktiebolag. Vid eventuell vinst från inkörda pengar fördelas den på andelar. Hur skall det beskattas? Vad betalar aktiebolaget och vad betalar jag? Skall utbetald vinst från bolag till privatperson både skattas i form av moms och skatt på vinst?
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Aktiebolag beskattas för sin vinst genom bolagsskatt. Skatten uppgår till 22% av den beskattningsbara inkomsten enligt 65:10 inkomstskattelagen (IL). Gör bolaget således en vinst på 100 000 kronor för ett beskattningsår ska 22 000 betalas i skatt. Som jag förstår det är den andel du funderar på att köpa en andel i aktiebolaget som äger hästen. När bolag ger utdelning till sina aktieägare beskattas ägarna för utdelningen. Utdelningar ska enligt 42:1 IL tas upp i inkomstslaget kapital. Utdelningar behandlas lite olika beroende på om aktiebolaget är noterat eller onoterat. Jag gör antagandet att ert bolag inte är noterat. För andelar i onoterade bolag tas utdelning upp till 5/6 enligt 42:15 a IL. Det innebär att 1/6 av utdelningen i praktiken blir skattefri. Om exemplet ovan fortsätts är vinsten efter skatt 78 000 kronor. Är ni exempelvis 10 personer som äger bolaget och får lika stor utdelning får ni således 7 800 kronor var om ni bestämmer er för att dela ut hela vinsten. Av de 7 800 kronor du får ska du ta upp 5/6 till beskattning, vilket är 6 500 kronor. Om du inte har andra inkomster eller utgifter i inkomstslaget kapital är ditt överskott 6 500 kronor. Överskottet ska sedan beskattas med 30% enligt 65:7 IL, vilket blir 1 950 kronor. Av de 7 800 kronorna får du alltså behålla 5 850 kronor efter skatt. I aktiebolag beskattas vinster därmed först hos bolaget och sedan hos ägarna vid utdelning. Någon moms blir det inte fråga om eftersom moms är en skatt på konsumtion som läggs på varor eller tjänster.