Internationell dubbelbeskattning av fysisk person (Sverige - Estland)

2017-11-07 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har erhållit utdelning från ett Estniskt bolag,beloppet har beskattats i Estland med 20% och i Sverigemed 5%,och detta blev godkänt av skattemyndigheten,men nu plötsligt har skattemyndigheten ändrat uppfattning och vill att utdelningen skall beskattas i Sverige.Jag har tittat på dubbelbeskattningsavtaletSverige-Estland artickel 23 undanröjande av dubbelbeskattning ......vad är att göra?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag har inte fått nog med information från dig för att kunna ge ett skräddarsytt svar, utifrån frågan. Jag ska dock göra mitt bästa för att klargöra rättsläget för dig så långt som det går.Allmänt om internationell beskattningUtgångspunkten i internationell beskattning är frågan om det rör sig om en fysisk eller juridisk person. Jag utgår ifrån att du frågar om vad som gäller om beskattning för dig som fysisk person vid utdelning av ett bolag beläget i Estland. I sådant fall blir i första hand inkomstskattereglerna tillämpliga, närmare bestämt tredje kapitlet (Inkomstskattelag (1999:1229) 3 kap. 1§ (IL)). Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt i Sverige, stadigvarande vistats här eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). Vad innebär väsentlig anknytning? Om du inte längre är bosatt i Sverige men t.ex. har din familj, bostad eller anknytning här, så anses du ha väsentlig anknytning. En helhetsbedömning görs utifrån dina omständigheter (3 kap. 7 § IL). Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig är att en blir skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och i utlandet, däribland utdelningen (3 kap. 8 §). Undantag från beskattning - obegränsad skattskyldighetOm du nu är obegränsat skattskyldig, finns dock (precis som du nämnt) ett dubbelbeskattningsavtal mellan Estland och Sverige, där syftet är att full skatt inte ska betalas av dig i båda länderna. Om både Sverige och Estland kan beskatta din utdelning, finns särskilda regler i artikel 10 i dubbelbeskattningsavtalet. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.Det som gäller i ditt fall, är att du kan bli beskattad i båda länder för utdelningen men den estniska skatten får inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobelopp. Vidare finns en till bestämmelse om detta i artikel 23 om undanröjande av dubbelbeskattning. Där står att en avräkning av den estniska skatten ska ske på den svenska skatten. 20 % (beskattning av utdelning i Sverige) - 15 % (beskattning av utdelning i Estland = 5 %.I Sverige är alltså skatten på utdelningen 5 %, medan den är 20 % i Estland. Utdelningen från det estniska bolaget kommer således alltid att bli beskattad i Sverige, bara att procentsatsen kommer att vara 5 % (istället för 20 %) på grund av avräkning av skatt. Om du istället menar att Skatteverket ändrat detta och beskattar dig i Sverige utan avräkning på utländsk skatt (20%), är det en annan fråga. För att få svar på den eventuella frågan, ber jag dig att kontakta Skatteverket. Du kan alltid begära omprövning av skattebeslutet och överklaga det hos förvaltningsrätten, se här: omprövning på Skatteverkets hemsida. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här: http://www.lawline.se/ask_a_question- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här: http://www.lawline.se/ask_a_question- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Lycka till!

Kapitalvinstskatt av bostad för begränsat eller obegränsat skattskyldig person

2017-10-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Lawline,verkligen bra att ni finns.Jag har några frågor:Vi planerar att ev. ge bort som gåva en bostadsrätt här i Sverige till en av min frus systrar i Hongkong/Kina.Systern är både brittisk och kinesiskt medborgare.Om alt. när hon önskar sälja bostadsrätten hur bedöms då beskattningen av reavinsten?I hennes hemland eller i Sverige?Vilket är lämpligast, att ge bort bostadsrätten eller att "sälja" den till henne för samma pris som vi köpte den för tidigare?Mycket tacksam för era kloka råd, gärna med inspel om ev annat sätt att gå till väge,
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar det är systrarna från Hong Kong och inte Kina. I Kina (mainland) beskattas all vinst, även den som härstammar från utlandet, om myndigheterna skulle få reda på ägarskapet. Hong Kong har ett helt annat rättssystem eftersom området länge var en engelsk koloni. I Hong Kong beskattas inte vinst som härstammar från utlandet.Om vi nu riktar in oss mot Sverige måste vi först ta reda på om systern är skattskyldig i Sverige. I 3 kap. 3 § inkomstskattelagen står det vilka som är obegränsat skattskyldiga, dvs skattskyldiga för alla slags inkomster i Sverige. I 3:e punkten står där "den som har väsentligt anknytning". Vad det innebär förklaras i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen. I det här steget kommer vi fram till att om hon tidigare har bott i Sverige och äger en bostad kommer hon att vara obegränsat skattskyldig i Sverige och det innebär att hon är skattskyldig för alla inkomster, både intjänade i Sverige och i utlandet, enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Om hon inte har bott i Sverige förut och inte har barn eller make i Sverige kommer hon mest troligt inte räknas som obegränsat skattskyldig. En bostad som är inrättad för åretruntbruk talar starkt för obegränsad skattskyldighet, men den här regeln gäller bara för personer som har bott i Sverige tidigare (och då i några år). Det kan vara bra att tänka på, om hon har bott här tidigare, eftersom den här bostaden kan innebära att hon faktiskt blir beskattad för alla sina inkomster i Sverige.Det som jag tror blir mer relevant är att hon är begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § inkomstskattelagen. Det framgår i 3 kap. 18 § inkomstskattelagen vilka saker begränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga för. I den 10:e punkten står det att vinst som härstammar från försäljning av bostäder ska skattas för. Det kommer alltså räknas på samma sätt även om hon inte är obegränsat skattskyldig.Då kommer vi till hur vinstskatten beräknas. Först kan nämnas att gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, så ni som ger gåvan behöver inte skatta. Dagen hon vill sälja bostadsrätten kommer hon behöva skatta på vinsten. När man får en bostad som gåva tar man över den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att värdestegringen kommer att räknas från dagen då ni köpte den och det är alltså den vinsten som kommer att beskattas som kapitalvinst. När det gäller bostadsrätter ska 22/30 tas upp till skatt, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Sedan dras 30 % skatt som vanligt enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.Vänligen,

Kommer jag betala brittisk arvsskatt?

2017-09-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag kommer att ärva min mamma som är bosatt i England och brittisk medborgare. Jag har bott i Sverige i 35 år och har dubbelt medborgarskap (svenskt/engelskt). Kommer jag att beskattas i Storbritannien för arvet efter min mamma?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt är arvs- och gåvoskatten borttagen sedan ett antal år tillbaka. Enligt brittisk lag utgår dock arvsskatt, men arvet beskattas först när det överstiger ett visst värde. Det är alltså först då arvet är värt ett visst belopp som arvsskatt tillämpas. Arvsskatten i Storbritannien är 40 % och det är normalt den brittiska motsvarigheten till ett svenskt dödsbo som betalar arvsskatten. Det finns dock mängder med undantag. Exempelvis är arvsskatten 36 % om 10 % eller mer av arvet ges till välgörenhet. Vissa typer av egendom är även undantagna från arvsskatt. Exempel på sådana undantag är företag eller vissa jordbruksfastigheter.Vi på Lawline arbetar inte med brittisk rätt så jag kan inte ge dig ett definitivt svar på hur mycket du kommer beskattas. Jag rekommenderar dig att höra av dig till en brittisk jurist för att få reda på hur allting går till.Vänligen

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA

2017-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hejsan,Köpte en lägenhet i USA för 10 år sedan då jag var utskriven ur Sverige och arbetade i Fjärran Östern.Är nu inskriven i Sverige igen och har hittat en köpare till min lägenhet.Den tänkta amerikanska köparen ska hyra ut lägenheten. Enligt lag måste jag då deponera 15% av försäljnings summan tills skatten är framräknad ev. överskott betalas tillbaka till mig.Om skatten på vinsten blir 15% i USA ska jag få betala resterande 7% skatt i Sverige också om den S skatten är 22%. ??Ska jag bara sälja o inte meddela Skatteverket eller vad göra. I USA gör jag allt enligt lagenM V H Bo
Jessica Konduk |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är skatterättslig.Vid försäljning av fastighet skall kapitalvinsten tas upp till beskattning. De är avgörande huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige.Inkomstskattelagen 3 kap 3§ stadgar attFöljande personer är obegränsat skattskyldiga:1. Den som är bosatt i Sverige. 2. Den som stadigvarande vistas i Sverige. 3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt härStadigvarande vistas i Sverige räknas du om du varit i Sverige längre än 6 månader som huvudregel och (3) verkar mest applicerbar på din situation eftersom du i frågan skriver att du "är inskriven i Sverige igen" till Sverige. För att då avgöra huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige och således ska skatta här får du använda 7§. Ifall du uppfyller flera av dessa rekvisit är chansen stor att du är att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige.7§ För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas: - om han är svensk medborgare, - hur länge han var bosatt här, - om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, - om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, - om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, - om han har sin familj här, - om han bedriver näringsverksamhet här, - om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, - om han har en fastighet här, och - liknande förhållanden.Ifall du är obegränsat så gäller 8§.8§ Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.Är du att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du att bli skattskyldig även här för kapitalvinsten från försäljningen av fastigheten i USA. Är du istället begränsat skattskyldig i Sverige kommer du endast att behöva skatta på vinsten i USA. Det finns för lite information i frågan för att jag ska svara på huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige och huruvida ett eventuellt skatteavtal mellan USA och Sverige kan underlätta din skattesituation. Sverige har dock ett s.k. dubbelbeskattningsavtal med USA som är till för att undanröja den dubbelbeskattning som kan uppstå när båda länderna ifråga anser sig ha rätt att beskatta en och samma inkomst. I avtalets artikel 13 punkt 1 framgår att vinsten vid försäljning av fast egendom främst skall beskattas i det land där fastigheten är belägen, det vill säga USA i detta fall. Dubbelbeskattningen undanröjs därför genom att du får avräkna den skatt du betalat i USA på den skatt du skulle betalat i Sverige för inkomsten ifråga (artikel 23 i avtalet). Då Sverige har en högre skattesats än USA på inkomsten ifråga kommer du alltså fortfarande få betala den överskjutande skatten i Sverige som jag har tolkat det.RekommendationFör att vara säker på att allt går rätt till bör du ta kontakt med beskattningsmyndigheten i den aktuella delstaten i USA och se till att dubbelbeskattningen undanröjs. Du kan även ringa skatteverket i Sverige och få rådgivning gratis. Vi på Lawline är tyvärr inte inriktade mot internationell skatterätt.Vänligen,

Förbud mot dubbelbeskattning i Sverige av pension utbetald från Italien, samt rätt till överföring av pension mellan två EU-länder.

2017-10-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej jag är en 60-årig italienare och bor i Sverige i ca 7 år. Och här skulle jag stanna fram till slutet av mina dagar. Jag har dubbelt medborgarskap. Min fråga är: om jag "ta bort" från italienska medborgarskap, och blir bara en "svensk gubbe", kan jag få min italienska pension här i Sverige? Ska det beskattas i Italien och Sverige, eller bara i Sverige? Tack för det vänliga svaret och jag är ledsen för min dåligt svenska sprak, men det är ganska svårt att lära nya spel till en gammal hund. Mvh. Riccardo.
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Allmänt om överföra pension från Italien till SverigeDet finns ingen regel i svensk lag som förbjuder överföring av utbetalning av pension från ett EU-land till ett annat EU-land. Det är alltså tillåtet att överföra pensionspengar från bankkonto i Italien till ett svenskt bankkonto. Det kan däremot finnas lokala lagar i Italien som kan innebär en begränsning av detta.SkattEftersom du vistats i Sverige i mer än 6 månader och även blivit medborgare så är du obegränsat skattskyldig för inkomster från hela världen. Det finns däremot ett skatteavtal mellan Sverige och Italien som du kan läsa på engelska här och på italienska här. Detta internationella skatteavtal hindrar dubbelbeskattning, alltså att din pension skattas i både Italien och Sverige (se artikel 18 och 19, vedi l'articolo 18 e 19). Du ska för pensionsinkomster endast betala skatt i enbart antingen Sverige eller Italien. Du behöver alltså inte ansöka om befrielse för (ta bort) ditt medborgarskap i Italien för att undvika dubbelbeskattning av din pension. Sänkning av pensionsbeloppDin pensionsbelopp som du ska få utbetalat i Italien kan sänkas om du också får pension i Sverige. Din svenska pension kan på samma sätt ändras om du får pension från Italien. Det bästa vore att kontakta en jurist i Italien som kan hjälpa dig att undersöka italienska pensions- och skatteregler och även med utbetalningen av din italienska pension till dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Cordiali saluti

Internationell beskattning av bostadsrätt

2017-10-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,jag vill gärna rådfråga er om följande:Min fru har en syster som bor i Hongkong, Kina.Hon har både kinesiskt och brittiskt medborgarskap.Hon är intresserad och vi planerar för att hon övertar en bostadsrätt som vi äger här i Sverige.1. Vilket är skattemässigt det bästa:att vi ger bostadsrätten som en gåva till henneellersäljer den till hennes för samma pris som vi ursprungligen köpte den för?2. Om alt. när hon kan komma att sälja bostadsrätten, hur blir då beskattningen?I Hongkong eller i Sverige?Tacksam för era kloka svar av vilka som är de bästa alternativen.Bästa hälsningar
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst. Initialt hittar du en väldigt kort sammanfattning på dina två frågor. Vidare finner du en något djupare redogörelse som fungerar som ett komplement till själva sammanfattningen och slutligen finner du mina kontaktuppgifter om något verkar oklart. SammanfattningsvisVilket alternativ ni väljer spelar ingen roll då den skattemässiga effekten blir lika oavsett hur ni väljer. Hon kommer vidare att beskattas i Sverige för den eventuella vinst hon kan komma att göra på lägenheten vid en framtida försäljning eftersom hon är s.k. begränsat skattskyldig. Fråga 1: Vilket alternativ är smartast vid överlåtelse av en bostadsrätt - Gåva eller försäljning till samma anskaffningsvärde?Det spelar faktiskt ingen roll vilket alternativ ni väljer, då utfallet blir detsamma. Om ni väljer att sälja bostadsrätten till henne, för samma pris som ni har anskaffat den för, så innebär det att ni slipper beskattning då ni inte gör någon vinst. Vidare så får din frus syster ett anskaffningsvärde på bostadsrätten motsvarande den summa hon köper den för, dvs. samma summa som ni har haft sen tidigare. Effekten blir densamma vid överlåtelse av bostadsrätten genom gåva. I Sverige har vi ingen gåvoskatt, vilket gör att ingen av er kan komma att beskattas (under förutsättning att det inte finns lån på bostadsrätten). Enligt den s.k. kontinuitetsprincipen så tar gåvomottagaren över det anskaffningsvärde som gåvogivaren hade. Helt enkelt, din frus syster tar över samma anskaffningsvärde som ni har haft för bostadsrätten. Det blir som du nu kan se, samma effekt. Fråga 2: Hur blir det med beskattningen – Sker den i Kina eller Sverige? Jag utgår från att fastigheten är belägen i Sverige. Man kan bli skattskyldig i Sverige genom en rad olika omständigheter. Detta sker genom att man antingen har s.k. obegränsad eller begränsad skattskyldighet i Sverige. För att vara obegränsat skattskyldig i Sverige ska man antingen vara bosatt här, stadigvarande vistas här i riket eller ha väsentlig anknytning hit, (jfr 3 kap 3 § Inkomstskattelagen – "IL"). Eftersom din frus syster troligtvis inte stämmer in på några av de här förutsättningarna kan vi utesluta att hon har den här typen av skattskyldighet. Hon är istället s.k. begränsat skattskyldig. Att vara begränsat skattskyldig innebär att man skattar precis som vanligt (som en obegränsat skattskyldig person) i Sverige, men enbart för en viss inkomst och enbart under den förutsättningen att inkomsten är beskattningsbar i Sverige. I det här fallet är din frus syster så kallat begränsat skattskyldig på grund av att hon säljer en fastighet i landet. Hon blir då skattskyldig för den vinst hon gör, här i Sverige, jfr. 3 kap 18 § 11p. IL. Denna regel tar inte hänsyn till ifall hon bor utomlands utan det är endast den omständighet att fastigheten är belägen i Sverige som är relevant för skattskyldigheten. Hon kommer således behöva redovisa en försäljning precis som vid en "vanlig" avyttring av en privatbostadsfastighet. Den vinst hon uppbär kommer att tas upp till 22/30-delar i inkomstslaget kapital, (jfr 45 kap. 33 § 1 st. IL). Därefter blir beskattningen 30 % på resterande summa enligt 65 kap 7 § IL. Det blir alltså en total beskattning på 22 % av vinsten. Det kan finnas risk att man som medborgare i ett annat land blir skattskyldig för samma inkomst även i det landet, som här i Sverige – dvs. dubbelbeskattning. Detta undviks genom skatteavtal länderna mellan. Det brukar, allt som oftast, finnas med en klausul som stadgar att det land där fastigheten är belägen har beskattningsrätten. På så sätt bör alltså inte din frus syster kunna bli beskattad även i Kina. KontaktuppgifterJag hoppas att du har fått svar på din fråga, men finner du trots allt något oklart i mitt svar så är du varmt välkommen att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se.Allt gott och trevlig kväll,

Skatt på gåva från Schweiz

2017-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min far som är 92 år och från Schweiz, men bosatt i Sverige vill skänka sina pengar till mig, hans dotter, som han har ärvt från sina släktingar där. Kan man föra över pengarna direkt till mitt konto som en gåva? Behöver pengarna beskattas, när vi inte har gåvoskatt i Sverige? Är det bättre att föra över pengarna till hans konto först och sen till mitt? Behöver någon blankett fyllas i, eller räcker det med att skriva ett brev till schweiziska banken om be om överföringen?Tacksam för svar?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du nämner beskattas inte gåvor i Sverige (detta framgår av 8 kap 2 § inkomstskattelagen)vilket betyder att du inte kommer att beskattas för överföringen. Det har ingen betydelsen att gåvan kommer från utlandet. Vad gäller övriga frågor rekommenderar jag dig att kontakta banken i Schweiz. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skatt på försäljning av lägenhet utomlands

2017-08-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag säljer min lägenhet utomlands (inom EU), som jag fick som gåva för 20 år sedan.Behöver jag betala någon skatt efter det?Tack för svaret på förhand.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!För att kunna besvara din fråga måste jag veta huruvida du är obegränsat skattskyldig i Sverige och i vilket land du säljer fastigheten. Jag vet ej svaret på någon av dessa frågor men för att kunna besvara din fråga får jag göra antaganden.Mitt första antagande är att du är obegränsat skattskyldig i Sverige vilket innebär att huvudregeln är att du är skattskyldig för alla dina inkomster (alltså även de som härrör från utlandet). Exempelvis är du obegränsat skattskyldig ifall du är bosatt i Sverige alternativt ifall du stadigvarande vistas här. Jag utgår fortsättningsvis att du är obegränsat skattskyldig. Huvudregeln är alltså att du ska beskattas för alla inkomster som du uppbär. Det hade kunnat innebära att ifall du säljer en fastighet eller som i detta fall en lägenhet så skulle du kunna komma att bli skattskyldig för kapitalvinsten både i utlandet (där du säljer fastigheten) och i Sverige. Det låter ju inte rättvist och just därför så har man upprättad dubbelbeskattningsavtal för att skydda befolkningen mot detta. Jag vet inte vilket land du säljer fastigheten i men jag kan meddela dig att huvudregeln är att fastigheten endast skall beskattas i det land där fastigheten finns. Detta brukar regleras i dubbelbeskattningsavtalet artikel 13. Jag rekommenderar dig att söka upp just det landets dubbelbeskattningsavtal och ta reda på huruvida du ska beskatta det i Sverige eller inte. Även om du inte ska beskatta inkomsten i Sverige så råder jag dig att spara alla papper och dylikt då svenska banker kommer vilja veta hur du kom åt pengarna. Här kan du hitta Sveriges dubbelbeskattningsavtal.Mvh,