Inkallad trots tjänstledighet

2014-10-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej, jag är 100% tjänstledig för heltidsstudier från min tjänst. Har min arbetsgivare rätt att inbeordra mig till arbete om de är kort om folk? Eller kan jag då hänvisa till att jag är 100% tjänstledig?mvh
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Regler kring dina rättigheter vid tjänstledighet på grund av studier regleras i lag om om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid studier, se https://lagen.nu/1974:981 . Av lagen framgår det att du i vilket fall som helst inte kan sägas upp eller avskedas endast på den grund att du tagit tjänstledighet, se 8 § i nu nämnda lag.I övrigt reglerar kollektivavtalet den här frågan eller möjligtvis avtalet mellan dig och din arbetsgivare. Att bli beviljad tjänstledighet under en viss period för 100 % av tiden bör innebära att din arbetsgivare inte ska kunna kalla in dig under den tid du fått beviljad ledighet. Se över kollektivavtalet på arbetsplatsen om något sådant finns och avtalet som reglerar din anställning samt tjänstledigheten för att se över vad som faktiskt gäller.Jag rekommenderar dig att vända dig till jurist om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Tjänstledighet för att starta eget

2014-05-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej jag är heltidsanställd i privat företag sedan 2½ år tillbaka. Nu vill jag starta eget företag AB. Jag har läst här på Lawline att jag har rätt att ta tjänstledigt vid 1 tillfälle i max sex månader OM detta inte medför väsentlig olägenhet för min arbetsgivare. Det är sannolikt att min arbetsgivare kommer att anföra detta och jag istället blir tvungen att säga upp mig, vilket jag helst inte vill. Finns det istället möjlighet att gå ner i arbetstid till halvtid 50% under en viss tid? Eller är det en ren förhandling mellan mig och min arbetsgivare?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet har du ingen rätt att kräva ledighet på deltid (50 eller 75 procent). Du får därmed diskutera med din arbetsgivare om möjligheten att gå ner i arbetstid.Skulle din arbetsgivare säga upp dig eller avskeda dig enbart på grunden av att du har begärt ledighet för att bedriva näringsverksamhet bör du kontakta ditt fackförbund. Vänligen,

Tjänstledigt vid extraanställning

2014-03-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hejsan! Om man jobbar extra vid behov, ( ca 5 dagar i veckan ) behöver man ansöka om tjänstledigt då?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! De s.k. vid behovsanställningrna kan vara olika utformade, och svaret beror därför på vad som står i ditt anställningsavtal eller vad du och din arbetsgivare har kommit överens om.Vid intermittent timanställning kan arbetstagaren vid varje tillfälle tacka ja eller nej till ett erbjudet arbetspass, arbetstagaren har alltså ingen arbetsskyldighet och arbetsgivaren har ingen skyldighet att erbjuda arbetspass. I sådana fall behöver man inte ansöka om tjänstledigt innan man ska vara borta, men det kan naturligtvis ändå vara klokt att informera arbetsgivaren om att man inte kommer vara tillgänglig. Är det en deltidsanställning med viss grad, t.ex. halvtid, med arbetstidsförläggning "efter behov" eller "enligt överenskommelse" har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda ett visst antal timmar och arbetstagaren skyldighet att arbeta samma antal timmar. I sådana fall behöver man ansöka om tjänstledigt eftersom arbetsskyldighet annars föreligger.

Rätt till tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet

2013-12-04 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag har hittat en affärside som jag skulle vilja prova att förverkliga. Idag är jag tillsvidare/fast anställd på ett större företag och vill veta om jag på något sätt har möjlighet att starta ett AB och ta tjänstledigt ifrån mitt nuvarande uppdrag och företag?
Sanna Larsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet så finns det möjlighet att vara ledig i upp till sex månader. Verksamhet i aktiebolagsform, som du beskriver, faller inom kategorin näringsverksamhet. För att du ska ha rätt att ta tjänstledigt får den verksamhet du har tänkt driva inte innebära att du konkurrerar med din nuvarande arbetsgivare. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren (3§). Uppfyller du dessa villkor har du rätt att ta tjänstledigt för att driva ditt företag.  För att ta tjänstledigt måste du anmäla detta till din arbetsgivare tre månader innan ledigheten ska börja. I samband med detta så ska du anmäla hur länge du planerar vara tjänstledig. En månad efter din anmälan ska arbetsgivaren ge dig dess beslut om tjänstledigheten beviljas (5-6§§). Om du vill avbryta en tjänstledighet i förhand så har du rätt till detta. Efter att du anmäler att du vill återgå till arbete så har du rätt till detta inom en månad (7§)Tidsomfattningen för ledigheten och möjligheten att få återuppta tjänsten under ledigheten kan ha modifierats genom kollektivavtal. Innan du ansöker om ledighet är det en bra idé att kontrollera om det kollektivavtal som är aktuellt för dig innehåller några förändringar i villkoren.Vänligen,  

Tjänstledighet för annat arbete

2014-07-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag har en fritidspedagogtjänst på en kommunal skola i en kommun i Stockholms Län. I april fick jag lärarlegitimation i flera ämnen vilket gjort att jag sökt och fått tjänst som ämneslärare. Jag har begärt tjänstledigt för att pröva annan tjänst 6 mån. min rektor har via mail talat om att hon inte kommer att bevilja den. kan en rektor neka när det är en helt annan tjänst med helt annan behörighet? Jag har också från nya arbetsgivaren fått till vidare anställning men med 6 mån provanställning då man menar att jag är "nyexad" fast jag har runt 30 års erfarenhet av undervisning. Är det rätt?
Alfred Petersson |Hej, och tack för din fråga!Det finns ingen lagstadgad rättighet som ger en arbetstagare rätt till tjänstledighet för att pröva ett nytt arbete. Det är i så fall något som arbetsgivaren och arbetstagaren får komma överens om. Således har din chef inte begått något fel när denne nekat din ansökan.Angående provanställningen är fallet lite klurigare. En arbetsgivare har som huvudregel rätt att anställa någon på prov för att se om arbetstagaren är lämplig för tjänsten. Detta regleras i 6 § i LAS (Lag om anställningsskydd). Dock finns det ett rättsfall från arbetsdomstolen (AD 1991:40) där en provanställning ansågs felaktig då arbetstagaren jobbat på ett liknande arbete tidigare och således redan "blivit prövad". Dock nämner du att det nya jobbet är "en helt annan tjänst med helt annan behörighet" varför detta rättsfalll antagligen inte kommer vara till din fördel, varför provanställningen inte torde anses felaktig!Hoppas du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Rätt att avbryta tjänstledighet

2014-05-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är tjänstledig från min arbetsgivare, jobbar på kommunen för att prova ett annat arbete. Om jag nu vill komma tillbaka innan mina sex månaders tjänstledighet har jag rätt till och när kan jag komma tillbaka?
Sanna Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns ingen generell lag som reglerar möjligheten till tjänstledighet för en arbetstagare. Emellertid finns det flertalet lagar som ger en särskild rätt till att vara tjänstledig. Så som lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Om du har baserat din ansökan om tjänstledighet på en sådan lag regleras din möjlighet att återgå i arbete i förtid i den lag du baserat din ansökan på. I dessa lagar finns oftast en möjlighet att återgå i arbete tidigare, men du måste då meddela arbetsgivaren en viss tid i förväg. Utan att veta om du har grundat din ansökan på en sådan lag är det svårt att svara på om du har rätt att komma tillbaka i förtid.Om inte din rätt att vara tjänstledig är baserad på någon lag så är avtalet mellan dig och din arbetsgivare avgörande för din möjlighet att återgå i arbete i förtid. I detta fall är det alltså det individuella avtalet som avgöra dina möjligheter att börja arbeta innan tjänstledigheten är avslutad. Möjligheten till tjänstledigheten och din möjligheten att återgå till arbeta kan eventuellt regleras i kollektivavtal. För att få svar kan det därför vara bra att även studera ditt kollektivavtal. Hoppas att detta var svar på din fråga. Vänligen, 

Tjänstledig för att bedriva näringsverksamhet

2014-01-31 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Jag håller på att starta upp ett eget företag och blev beviljad 2 månader tjänstledighet i höstas från min ordinarie arbetsgivare. Nu skulle jag behöva tjänstledighet 2 månader till i vår pga att mitt företag är väldigt säsongsberoende. Har jag rätt till detta?
Linda Davidsson | Hej och tack för din fråga! Rätten att få ledigt för att bedriva näringsverksamhet ges i lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, se https://lagen.nu/1997:1293. En arbetstagare har rätt att få ledigt i upptill 6 månader för att pröva på att bedriva näringsverksamhet enligt 3 §. Dock har man endast rätt till en sådan period vid samma arbetsgivare enligt andra stycket i 3 §. Du har därför inte någon möjlighet att begära ytterligare tjänstledigt. Vänligen,

Tjänstledighet för bedrivande av näringsverksamhet

2013-09-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är privatanställd sedan över ett år tillbaka och vill nu starta eget företag inom en icke konkurrerande branch. Jag är inte med i facket och företaget är ej kollektivanslutet. Vad har jag för möjligheter att vara tjänstledig?
Oskar Holmer |Hej och tack för din fråga!Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet är tillämplig i det här fallet. Den ger dig rätt att under vissa villkor i begränsad omfattning vara tjänstledig utan lön av det skäl du uppgett.Ibland regleras annars denna fråga av eventuellt centralt kollektivavtal. Eftersom din arbetsgivare inte tecknat kollektivavtal gäller dock lagen rakt av och det är min utgångspunkt nedan. Rätten att vara tjänstledig gäller för en period om högst sex månader. Din verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet och ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Det finns också ett krav på minsta anställningstid hos din nuvarande arbetsgivare för att du ska ha rätt till ledigheten, vilket du uppfyllt. Vid ledighetens början måste du ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.Du måste anmäla att du vill utnyttja din rätt till tjänstledighet till din arbetsgivare minst tre månader före ledighetens början. I samband med anmälan måste du ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. Din arbetsgivare har efter anmälan en månad på sig att lämna besked.Förutsatt att du uppfyller dessa krav har du rätt till att vara tjänstledig.Om du vill avbryta ledigheten och återvända till din tjänst ska du snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. Arbetsgivaren får då dock skjuta upp din återgång i tjänst med upp till en månad. Lagtext hittar du https://lagen.nu/1997:1293Vänligen,