Lönerevision efter tjänstledighet?

2017-12-08 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej,Vad gäller ang. lönesättning efter tjänstledighet? Skall man lönejusteras? Skall man ingå i lönerevision?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Det finns ingen lagstadgad rätt till lönerevision utan det tillämpas individuellt för varje företag. Regler om lönerevision finner du istället i ditt kollektivavtal som du omfattas av. Där ska det framgå hur mycket och under vilka tider som man måste arbetat för att rätt till lönerevisionen. Undersök ditt kollektivavtal för att se vad som gäller.Med vänlig hälsning,

Hur länge får jag vara tjänstledig för att studera?

2017-10-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag har studie tjänstledig i ett år. Min arbetsgivare ringer en gån i vecka och frågar när ska jag säga upp mig. För de göra så? Jag kan inte koncentrera mig i mina studier. Jag har tid kvar för att tänka om jag ska tillbaka eller ej
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du hur länge du får vara tjänstledig från jobbet för att studera?Enligt studieledighetslagen så har du rätt att vara tjänstledig från jobbet så länge som det krävs för dina studier. Du kan läsa mer om det här (1 § studieledighetslagen).Kontakta gärna oss igen om du har fler frågor!

Fråga om tjänstledigt för att prova på annat jobb

2017-08-23 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag ska troligen få gå som lärling på ett annat jobb, kan man få tjänstledigt från det jobb man har då man jobbat där en längre tid? Vet att arbetsgivaren inte har någon skyldighet till det men undrar bara?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent juridiskt finns det inget som säger att en arbetsgivare måste bevilja tjänstledighet för arbetstagare som ska "provjobba" på ett annat jobb. Men du kan alltid fråga din arbetsgivare och se om han eller hon går med på att ge dig tjänstledigt ändå. Går din arbetsgivare med på det så är det fritt fram för dig att gå som lärling på ett annat jobb!Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Uppsägningsförbud som anställd vid inkallelse för tjänstgöring inom det militära

2017-07-03 i Tjänstledighet
FRÅGA |HejJag är i beredskap för FN -tjänst i Finlands försvarsmakt. Har informerat min arbetsgivare angående detta samt att det är en utryckningstid på minst 7 dagar.Dvs att inom 7 dagar skall jag vara beredd i Finland att åka på tjänst. Vad jag har förstått det som så får inte min arbetsgivare sparka mig/säga upp mig under tiden jag tar tjänstledigt samt att han måste ta tillbaka mig till ett likvärdigt arbete ?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Flera lagar innehåller särskilda uppsägningsförbud, som dock i stor utsträckning täcks av reglerna i 7 § Lagen om anställningsskydd (LAS). För att man ska kunna säga upp en arbetstagare så krävs det att arbetsgivaren kan visa på sakliga grund. Och när man tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt så kan det inte utgöra sakliga grund för uppsägning. 9 kap lagen om totalförsvarsplikt reglerar skyddet för uppsägning eller avsked för en arbetstagare som är anställd på ett annat företag än inom försvaret. Enligt 9 kap 1 § så får inte en arbetstagare sägas upp eller avskedas på grund av att han eller hon fullgör sina skyldigheter enligt lagen om totalförsvarsplikt, dvs när du är i beredskap för att rycka in. (se 1 kap 4 § nämnda lag). En arbetstagare som fullgör sina skyldigheter enligt lagen och därigenom hindras att utföra ett arbete som han eller hon har åtagit sig, får inte arbetsgivaren heller åberopa detta mot arbetstagaren som grund för skadestånd eller liknande anspråk.Av 9 kap 3 § framgår kraven om du vill återinträda i arbete efter att du har fullgjort din tjänstgöring. Då är du skyldig att på förfrågan underrätta din arbetsgivare om detta före tjänstgöringens början. Gör du detta har du rätt att återinträda i din anställning igen efter tjänstgöringen. Dock har du också en skyldighet mot din arbetsgivare att lämna arbetsgivaren meddelande om tidpunkten för tjänstgöringens början och om hur länge den beräknas vara. Du bör också i god tid lämna arbetsgivaren meddelande om den dag du förväntas kunna återinträda i arbetet. Om din tjänstgöring kommer pågå i mer än tre månader, är arbetsgivaren inte skyldig att låta dig som arbetstagare återinträda i arbetet tidigare än två veckor från den dag när arbetsgivaren tog emot ett sådant meddelande om att du kan börja arbeta igen.Av 9 kap 6 § lagen om totalförsvarsplikt framgår vad som händer om en uppsägning eller ett avskedande sker ändå, dvs i strid mot bestämmelserna i 9 kap. Då ska en uppsägning eller ett avsked förklaras ogiltig på yrkande av dig som arbetstagare. Dvs uppsägningen kommer bli ogiltig och du har rätt till ditt arbete ändå. Om arbetsgivaren vägrar att ta tillbaka dig har du rätt till skadestånd. Så sammanfattningsvis har du ett väldigt starkt skydd när du tjänstgör enligt ovannämnda lag. Båda dina frågor besvaras jakande.Hoppas det var svar på dina frågor, undrar du något annat är det bara att höra av sig igen! Med vänliga hälsningar

Att ansöka om tjänstledighet för studier

2017-12-08 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hejsan! Jag har arbetat inom handels i 1,5 år och i augusti började jag att studera heltid samtidigt som jag jobbar i snitt 16 h/vecka. Drygt en månad innan tentamen ansökte jag tjänstledigt för en dag för att kunna skriva tentamen. Jag blev nekad att vara tjänstledig, men lyckades tillslut på eget håll hitta en kollega som kunde täcka för mig. Vad gäller egentligen när det handlar om 1-2 dagar tjänstledigt för att skriva tentamen? Det är svårt att vara ute 6 månader i förtid när det bara handlar om ca 1 dag/kurs och man inte kan få reda på datum för tentamen så tidigt.
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tjänstledighet för studierRätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens börja varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp en ledighet till senare tid än arbetstagaren har begärt och ska i så fall genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta (4 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta på din tjänstledighet i upp till sex månader är det viktigt att du har god framförhållning med din ansökan. Arbetsgivaren har en bestämmanderätt över sin organisation, och de leder och fördelar arbetet. Det har inte kommit i uttryck genom direkt reglering i lag, utan är en allmän princip som betraktas som gällande rätt. Om du inte har möjlighet att ha mer framförhållning än en månad är det viktigt att du håller en dialog med din arbetsgivare för att se över möjligheten att antingen ansöka om tjänstledighet eller byta arbetspass med en kollega när du får ett datum klart för tentamen. Om det inte går att lösa långsiktigt kan det vara en god idé att ansöka om tjänstledighet för hela din studietid för att säkerställa att du kan genomföra de obligatoriska momenten i din utbildning. Med vänlig hälsning,

Ledighet för att stötta familjemedlem

2017-10-03 i Tjänstledighet
FRÅGA |Min faster har kört av vägen med bilen och ligger i respirator och hennes tillstånd är just nu livshotande. Har jag rätt till ledighet då för att stödja min pappa då hon är den enda släktingen kvar i hans familj och hon stått oss lika nära som min övriga familj? Min arbetsgivare ( Espresso house ) säger att jag juridiskt sätt inte har rätt till det då läget för shopen jag jobbar på ( personal brist) är kritiskt och att min faster inte räknas som "nära anhörig".
Ahmet Ercin |HejFörst och främst vill jag säga att det var tråkigt att höra om din faster och att vi på Lawline hoppas att hon blir bättre snart.Ledighet på grund av livshotande sjukdom hos nära anhörigDet finns ingen lagstadgad förklaring på vad en nära anhörig är. Vanligtvis ges en förklaring i kollektivavtalen för den bransch som man jobbar i. Maka, make, sammanboende, registrerade partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar är allmänt givna som nära anhöriga. Övriga kan i vissa särskilda fall anses vara nära anhöriga. Jag har tittat lite på de olika kollektivavtal som Espresso House är bundna till. Om vi då undersöker kollektivavtalet som är ingånget med arbetstagarorganisationen Unionen så kan vi läsa om dels permission och dels tjänstledighet (se här).Permission (se sida 36 under 13 § i avtalet)Permission innebär en kort ledighet, oftast del av dag. I särskilda fall som föranlett påkommande sjukdomsfall inom den anställdes familj eller nära anhörig, kan permission ges för flera dagar. Du kan då också ha rätt till lön. Tjänstledighet (se sida 37 under 14 § i avtalet)Tjänstledighet innebär ledighet hela dagar utan lön. Det beviljas om arbetsgivaren finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget, såvida det inte är fråga om lagstadgad ledighet t ex studie- eller föräldraledighet.FörslagDet viktigaste här är ditt anställningsavtal. Om du inte får svar på den här frågan genom att läsa ditt anställningsavtal, gäller istället deras avtal med Unionen. Kollektivavtalet har alltså en så kallad normerande och utfyllande verkan på ditt anställningsavtal. Detta är en regel som bildats i arbetsdomstolens praxis (bland annat AD 2007 nr 90). Kontakta Unionen och ta fram ditt anställningsavtal samtidigt. Om det inte är Unionen du ska kontakta, så är det antagligen HRF (Hotell- och restaurangfacket). Ta inte ledigt förrän du fått godkännande från Unionen eller arbetsgivaren.Hoppas att du fick svar på din frågaBästa hälsningar

Har jag rätt till tjänstledighet?

2017-07-27 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej,Jag är fast anställd som bussförare hos Transdev.Jag har hittat jobb utomlands inom flyget (som pilot).Hur lång tid har jag rätt till tjänst ledighet utan betalning?
Oskar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget tvång för en arbetsgivare att bevilja tjänstledighet för en arbetstagare. Däremot kan din arbetsgivare gå med på att ge dig tjänstledigt om du frågar.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt att få beviljad ledighet för politiska uppdrag

2017-06-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Rätt att få beviljad ledighet för politiska uppdrag. Är det inskrivet i kollektivavtal eller en laglig rättighet? Hur mycket tid för det arbetet med politik ska man anse är rimligt? Stor arbetsgivare eller småföretagare samma problem
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Du har alltid rätt att få beviljad tjänstledighet för politiska uppdrag. Viktigt är dock att du ansöker och får ansökan beviljad av din arbetsgivare. Beroende på det politiska uppdragets art så regleras rättigheten till tjänstledighet i olika lagar. Om det är ett uppdrag som ledamot i Sveriges Riksdag så är det 6 kap 2 § i Regeringsformen (1974:152) som klargör att ett statsråd inte får inneha någon annan anställning och därmed implicit har rätt till att få tjänstledighet beviljad av nuvarande arbetsgivare, se https://lagen.nu/1974:152 Om det är ett uppdrag inom kommunen eller landstinget så har du rätt till ledighet i den mån det behövs för att du ska kunna vara närvarande vid möten, resor och utöver det kunna få tillräckligt med dygnsvila, 4 kap 11 § Kommunallag (1991:900), se https://lagen.nu/1991:900Sammanfattningsvis så är det inskrivet på två ställen i lagen att du har rätt att få beviljad ledighet från ditt arbete för att kunna fullgöra ett politiskt uppdrag. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,