Tjänstledighet för annat arbete

2014-07-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag har en fritidspedagogtjänst på en kommunal skola i en kommun i Stockholms Län. I april fick jag lärarlegitimation i flera ämnen vilket gjort att jag sökt och fått tjänst som ämneslärare. Jag har begärt tjänstledigt för att pröva annan tjänst 6 mån. min rektor har via mail talat om att hon inte kommer att bevilja den. kan en rektor neka när det är en helt annan tjänst med helt annan behörighet? Jag har också från nya arbetsgivaren fått till vidare anställning men med 6 mån provanställning då man menar att jag är "nyexad" fast jag har runt 30 års erfarenhet av undervisning. Är det rätt?
Alfred Petersson |Hej, och tack för din fråga!Det finns ingen lagstadgad rättighet som ger en arbetstagare rätt till tjänstledighet för att pröva ett nytt arbete. Det är i så fall något som arbetsgivaren och arbetstagaren får komma överens om. Således har din chef inte begått något fel när denne nekat din ansökan.Angående provanställningen är fallet lite klurigare. En arbetsgivare har som huvudregel rätt att anställa någon på prov för att se om arbetstagaren är lämplig för tjänsten. Detta regleras i 6 § i LAS (Lag om anställningsskydd). Dock finns det ett rättsfall från arbetsdomstolen (AD 1991:40) där en provanställning ansågs felaktig då arbetstagaren jobbat på ett liknande arbete tidigare och således redan "blivit prövad". Dock nämner du att det nya jobbet är "en helt annan tjänst med helt annan behörighet" varför detta rättsfalll antagligen inte kommer vara till din fördel, varför provanställningen inte torde anses felaktig!Hoppas du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Rätt att avbryta tjänstledighet

2014-05-24 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är tjänstledig från min arbetsgivare, jobbar på kommunen för att prova ett annat arbete. Om jag nu vill komma tillbaka innan mina sex månaders tjänstledighet har jag rätt till och när kan jag komma tillbaka?
Sanna Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns ingen generell lag som reglerar möjligheten till tjänstledighet för en arbetstagare. Emellertid finns det flertalet lagar som ger en särskild rätt till att vara tjänstledig. Så som lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Om du har baserat din ansökan om tjänstledighet på en sådan lag regleras din möjlighet att återgå i arbete i förtid i den lag du baserat din ansökan på. I dessa lagar finns oftast en möjlighet att återgå i arbete tidigare, men du måste då meddela arbetsgivaren en viss tid i förväg. Utan att veta om du har grundat din ansökan på en sådan lag är det svårt att svara på om du har rätt att komma tillbaka i förtid.Om inte din rätt att vara tjänstledig är baserad på någon lag så är avtalet mellan dig och din arbetsgivare avgörande för din möjlighet att återgå i arbete i förtid. I detta fall är det alltså det individuella avtalet som avgöra dina möjligheter att börja arbeta innan tjänstledigheten är avslutad. Möjligheten till tjänstledigheten och din möjligheten att återgå till arbeta kan eventuellt regleras i kollektivavtal. För att få svar kan det därför vara bra att även studera ditt kollektivavtal. Hoppas att detta var svar på din fråga. Vänligen, 

Tjänstledig för att bedriva näringsverksamhet

2014-01-31 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej. Jag håller på att starta upp ett eget företag och blev beviljad 2 månader tjänstledighet i höstas från min ordinarie arbetsgivare. Nu skulle jag behöva tjänstledighet 2 månader till i vår pga att mitt företag är väldigt säsongsberoende. Har jag rätt till detta?
Linda Davidsson | Hej och tack för din fråga! Rätten att få ledigt för att bedriva näringsverksamhet ges i lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, se https://lagen.nu/1997:1293. En arbetstagare har rätt att få ledigt i upptill 6 månader för att pröva på att bedriva näringsverksamhet enligt 3 §. Dock har man endast rätt till en sådan period vid samma arbetsgivare enligt andra stycket i 3 §. Du har därför inte någon möjlighet att begära ytterligare tjänstledigt. Vänligen,

Tjänstledighet för bedrivande av näringsverksamhet

2013-09-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag är privatanställd sedan över ett år tillbaka och vill nu starta eget företag inom en icke konkurrerande branch. Jag är inte med i facket och företaget är ej kollektivanslutet. Vad har jag för möjligheter att vara tjänstledig?
Oskar Holmer |Hej och tack för din fråga!Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet är tillämplig i det här fallet. Den ger dig rätt att under vissa villkor i begränsad omfattning vara tjänstledig utan lön av det skäl du uppgett.Ibland regleras annars denna fråga av eventuellt centralt kollektivavtal. Eftersom din arbetsgivare inte tecknat kollektivavtal gäller dock lagen rakt av och det är min utgångspunkt nedan. Rätten att vara tjänstledig gäller för en period om högst sex månader. Din verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet och ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Det finns också ett krav på minsta anställningstid hos din nuvarande arbetsgivare för att du ska ha rätt till ledigheten, vilket du uppfyllt. Vid ledighetens början måste du ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.Du måste anmäla att du vill utnyttja din rätt till tjänstledighet till din arbetsgivare minst tre månader före ledighetens början. I samband med anmälan måste du ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. Din arbetsgivare har efter anmälan en månad på sig att lämna besked.Förutsatt att du uppfyller dessa krav har du rätt till att vara tjänstledig.Om du vill avbryta ledigheten och återvända till din tjänst ska du snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta. Arbetsgivaren får då dock skjuta upp din återgång i tjänst med upp till en månad. Lagtext hittar du https://lagen.nu/1997:1293Vänligen,

Tjänstledighet för att starta eget

2014-05-26 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej jag är heltidsanställd i privat företag sedan 2½ år tillbaka. Nu vill jag starta eget företag AB. Jag har läst här på Lawline att jag har rätt att ta tjänstledigt vid 1 tillfälle i max sex månader OM detta inte medför väsentlig olägenhet för min arbetsgivare. Det är sannolikt att min arbetsgivare kommer att anföra detta och jag istället blir tvungen att säga upp mig, vilket jag helst inte vill. Finns det istället möjlighet att gå ner i arbetstid till halvtid 50% under en viss tid? Eller är det en ren förhandling mellan mig och min arbetsgivare?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet har du ingen rätt att kräva ledighet på deltid (50 eller 75 procent). Du får därmed diskutera med din arbetsgivare om möjligheten att gå ner i arbetstid.Skulle din arbetsgivare säga upp dig eller avskeda dig enbart på grunden av att du har begärt ledighet för att bedriva näringsverksamhet bör du kontakta ditt fackförbund. Vänligen,

Tjänstledigt vid extraanställning

2014-03-11 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hejsan! Om man jobbar extra vid behov, ( ca 5 dagar i veckan ) behöver man ansöka om tjänstledigt då?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! De s.k. vid behovsanställningrna kan vara olika utformade, och svaret beror därför på vad som står i ditt anställningsavtal eller vad du och din arbetsgivare har kommit överens om.Vid intermittent timanställning kan arbetstagaren vid varje tillfälle tacka ja eller nej till ett erbjudet arbetspass, arbetstagaren har alltså ingen arbetsskyldighet och arbetsgivaren har ingen skyldighet att erbjuda arbetspass. I sådana fall behöver man inte ansöka om tjänstledigt innan man ska vara borta, men det kan naturligtvis ändå vara klokt att informera arbetsgivaren om att man inte kommer vara tillgänglig. Är det en deltidsanställning med viss grad, t.ex. halvtid, med arbetstidsförläggning "efter behov" eller "enligt överenskommelse" har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda ett visst antal timmar och arbetstagaren skyldighet att arbeta samma antal timmar. I sådana fall behöver man ansöka om tjänstledigt eftersom arbetsskyldighet annars föreligger.

Rätt till tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet

2013-12-04 i Tjänstledighet
FRÅGA |Jag har hittat en affärside som jag skulle vilja prova att förverkliga. Idag är jag tillsvidare/fast anställd på ett större företag och vill veta om jag på något sätt har möjlighet att starta ett AB och ta tjänstledigt ifrån mitt nuvarande uppdrag och företag?
Sanna Larsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet så finns det möjlighet att vara ledig i upp till sex månader. Verksamhet i aktiebolagsform, som du beskriver, faller inom kategorin näringsverksamhet. För att du ska ha rätt att ta tjänstledigt får den verksamhet du har tänkt driva inte innebära att du konkurrerar med din nuvarande arbetsgivare. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren (3§). Uppfyller du dessa villkor har du rätt att ta tjänstledigt för att driva ditt företag.  För att ta tjänstledigt måste du anmäla detta till din arbetsgivare tre månader innan ledigheten ska börja. I samband med detta så ska du anmäla hur länge du planerar vara tjänstledig. En månad efter din anmälan ska arbetsgivaren ge dig dess beslut om tjänstledigheten beviljas (5-6§§). Om du vill avbryta en tjänstledighet i förhand så har du rätt till detta. Efter att du anmäler att du vill återgå till arbete så har du rätt till detta inom en månad (7§)Tidsomfattningen för ledigheten och möjligheten att få återuppta tjänsten under ledigheten kan ha modifierats genom kollektivavtal. Innan du ansöker om ledighet är det en bra idé att kontrollera om det kollektivavtal som är aktuellt för dig innehåller några förändringar i villkoren.Vänligen,  

Uppsägning under tjänstledigheten p.g.a. studier

2013-08-30 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag är för närvarande tjänstledig pga studier. Kan min arbetsgivare säga upp mig under tjänstledigheten?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Rätten att vara tjänstledig för att studera regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (se https://lagen.nu/1974:981 ). Uppsägning får inte ske enbart p.g.a. det faktum att arbetstagaren är tjänstledig, och skall enligt lagens 8 § ogiltigförklaras om arbetstagaren yrkar på det. Yrkandet om ogiltigförklaring skall ske i enlighet med bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (LAS se https://lagen.nu/1982:80 ). Det innebär bland annat att arbetstagaren inom två veckor från uppsägningen skall underrätta arbetsgivaren om yrkandet, se 40 § LAS. Observera att tidsfristen på två veckor endast gäller om uppsägningen innehållit ett besked om ogiltighetstalan. Om ett sådant besked inte har givits har arbetstagaren en månad på sig från det att anställningen upphör att underrätta arbetsgivaren. Under tjänstledigheten får arbetsgivaren säga upp arbetstagaren p.g.a. samma anledningar som vanligtvis gäller enligt LAS:   Arbetstagaren får endast sägas upp p.g.a. sådant som betraktas som saklig grund enligt LAS, vilket innebär arbetsbrist eller sådant som faller in under personliga förhållanden såsom samarbetssvårigheter, frånvaro, låg prestation, stöld eller social inkompetens (klarar inte av t.ex. kundkontakten som krävs i arbetet), se 4 och 7 §§ LAS. Även om uppsägningen sker p.g.a. personliga skäl ska saklig grund föreligga för uppsägning. Innan en arbetsgivare säger upp arbetstagaren måste arbetsgivaren ha vidtagit åtgärder, måste ha varnat arbetstagaren innan, arbetsgivaren måste vara tydlig vad som gäller, t.ex. att om inte arbetstagaren bättrar sig så kan det bli uppsägning. Saklig grund kan vara att det finns en prognos att arbetstagaren inte kommer sköta sig bättre i framtiden eller att det inte finns någon ledigt arbete att omplacera arbetstagaren till (7 § 2 st. LAS). Är det enstaka händelser såsom att arbetstagaren stjäl från arbetsplatsen eller kommer dit alkoholpåverkad så gäller tvåmånadersregeln i 7 § 4 st. LAS, dvs. arbetsgivaren måste inom 2 månader från att arbetsgivaren fick kännedom om arbetstagarens misskötsamhet uppmärksamma arbetstagaren om uppsägningen. Arbetsgivaren måste alltså ha tagit upp problemet tidigare och kan inte säga upp arbetstagaren för något som denne inte var beredd på. I bedömningen sakligt grund ingår t.ex. arten på misskötsamheten, anställningstidens längd, befattningen, tidigare misskötsamhet, arbetagarens personliga förhållanden, arbetsgivarens handlande att undvika uppsägning och möjligheter till omplacering. T.ex. har man en befattning med stort ansvar/förtroende, t.ex. kassahantering så har man högre krav på sig till skillnad ifrån om man ligger i skilsmässa då det anses mer förståeligt att man missköter sig.   En arbetsgivare som vill säga upp eller avskeda en arbetstagare p.g.a. personliga skäl ska underrätta arbetstagaren om detta i förväg, minst två veckor vid uppsägning och minst en vecka vid avskedande. Är arbetatagaren med i facket ska arbetsgivaren samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisationen (30 § LAS). När det inte gäller personliga skäl har inte arbetstagaren rätt till underrättelse.  En uppsägning ska vara skriftlig (8 § LAS) och arbetsgivaren är skyldig att uppge grunden till uppsägningen (9 § LAS).   En tillsvidareanställd har alltid rätt till en månads uppsägningstid (11 § LAS), och har även rätt till lön under uppsägningstiden även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls (12 § LAS). Uppsägningstiden löper som vanligt under tjänstledigheten. Tänk på att en uppsägning på grund av arbetsbrist också kan ogiltigförklaras om arbetsgivaren till exempel inte följt turordningsreglerna i 22 § LAS.Om en arbetstagare grovt åsidosätter sina åligganden gentemot arbetsgivaren kan denne också avskedas, vilket innebär att anställningen avslutas omedelbart, dvs. utan uppsägningstid (18 § LAS). Även då gäller tvåmånadersregeln (18 § 2 st. LAS). Exempel på grovt åsidosättande kan vara att man startar upp en konkurrerande verksamhet, misshandlar någon eller förskingrar pengar. Brott på arbetsplatsen bedöms strängare än brott utanför arbetsplatsen, men kan brottet utanför arbetsplatsen påverka verksamheten kan det bedömas strängare, t.ex. en kassaansvarig som stjäl.Ovanstående gäller tillsvidareanställning, i folkmun kallat "fast anställning". En tidsbegränsad anställning upphör vid anställningsavtalets utgång, dvs. det kan inte sägas upp, inte ens p.g.a. arbetsbrist, arbetstagaren måste då ha gjort någonting brottsligt för att avskedas (4 § 2 st. och 18 §§ LAS). Sammanfattningsvis är svaret att arbetsgivarens möjligheten till uppsägningen under tjänstledigheten beror på skälet till uppsägningen, men du kan inte sägas upp p.g.a. tjänsteledigheten.Vänligen,