Kapitalvinst och kapitalförlust på s.k. näringsbetingade andelar

2012-11-17 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Jag är ensam ägare till ett aktiebolag, A. Bolaget A äger 10 % i ett annat litet aktiebolag med få aktieägare, B. Jag arbetar inte aktivt i aktiebolag B. Om aktiebolag B säljs med vinst, hur minimerar jag skatteeffekten för bolag A och mig? Kan jag innan eventuell affär överlåta aktierna i bolag B från mitt eget bolag A till mig själv - t.ex. för att kunna kvitta kapitalvinsten mot andra personliga kapitalförluster?
Catarina Cali |Hej, Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! I det följande kommer jag att använda förkortningen IL vid hänvisning till inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229). Jag kommer även att utgå ifrån att båda bolagen har sitt säte i Sverige, att aktiebolaget B inte är marknadsnoterat (alltså att bolaget inte är börsnoterat) samt att aktiebolaget A inte bedriver handel med aktier (om så är fallet ska aktierna nämligen ses som lagertillgångar vilket innebär att nedanstående regler inte blir tillämpliga). Enligt 15 kap. 1 § 1 st. IL är huvudregeln att kapitalvinster i näringsverksamheten ska tas upp som intäkt (och därmed beskattas). Från denna huvudregel finns emellertid undantag. Bland annat så gäller enligt 25 a kap. 5 § 1 st. IL att en kapitalvinst, vid avyttring av s.k. näringsbetingade andelar, inte ska tas upp (och därmed inte beskattas). Med näringsbetingade andelar menas enligt 24 kap. 13-14 §§ IL bl.a. andelar som ett aktiebolag innehar i ett annat aktiebolag där andelarna inte är marknadsnoterade eller där det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget. De andelar som aktiebolaget A äger i aktiebolaget B är därmed troligtvis näringsbetingade eftersom du skrivit i din fråga att bolaget A äger 10 % i bolaget B (eller pga. att andelarna inte är marknadsnoterade). Detta innebär som sagt att en eventuell kapitalvinst vid avyttring av dessa inte ska beskattas. Notera dock att om bolaget B säljs med förlust gäller omvänt att kapitalförlusten inte får dras av som kostnad (se 25 a kap. 5 § 2 st. IL). Lycka till med försäljningen! Vänliga hälsningar, Catarina Cali

Kvalificerade andelar

2011-06-13 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Min sambo äger (via arv från sin far för många år sedan) en tolftedel av ett aktiebolag som bedriver verksamhet i Finland. Hon är skriven i Sverige sedan lång tid tillbaka och har aldrig varit verksam i företaget i fråga. Företaget drivs operativt av hennes farbror. Hennes mor arbetar som städare och hennes bror arbetar som chaufför i företaget och de har ingenting med de beslut som fattas angående företagets ageranden. I övrigt finns inga släktskap med personer i företaget. Vad gäller hennes aktier vid en försäljning av hela företaget; kommer de att vara av kvalificerad eller okvalificerad art?
Sebastian Lindroth |Hej, Tack för din fråga. Då du undrar över kvalificerade andelar förutsätter jag att det handlar om ett fåmansaktiebolag enligt 56 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL.). Bestämmelserna om huruvida andelarna i ett sådant bolag är kvalificerade eller ej hittar man i 57 kap. 4 §.Om delägaren eller någon av denne närstående är verksamma i företaget i betydande omfattning är andelarna att se som kvalificerade. Först kan konstateras att din sambo enbart genom sitt innehav inte anses som verksam i företaget i betydande omfattning. Frågan är då om någon närstående till henne kan anses vara det. Bestämmelse om vem som är närstående finns i 2 kap. 22 § IL. Av den paragrafen framgår det att hennes farbror inte räknas som närstående men det gör däremot både hennes mor och bror. Frågan är då om någon av dessa är verksamma i företaget i betydande omfattning. Här handlar det om det arbetet som utförs har att göra med företagets vinstgenerering. Vad som avses med vinstgenerering syftar i princip till om personen i fråga är verksam som en företagsledare. Dock kan det finnas undantag i mindre företag med få anställda. I detta fall tolkar jag det som om din sambos mor och bror inte är verksamma i den omfattning som krävs för att andelarna ska ses som kvalificerade då de inte innehar någon ledningsposition. Således är din sambos andelar inte att se som kvalificerade. Att bolaget ligger i Finland gör inte att reglerna i 57 kap. IL inte skulle vara tillämpliga (jfr. 2 kap. 2 § IL). Din sambo som har hemvist i Sverige är enligt domicilprincipen obegränsat skattskyldig för alla sina inkomster. Jag väljer dock att inte gå vidare in i hur beskattning kommer att ske med hänsyn till svensk- och finsk skattelagstiftning och gällande skatteavtal mellan Sverige och Finland. Här hittar du inkomstskattelagen: https://lagen.nu/1999:1229 Har du fler frågor eller det är något du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian