Avdrag för resor till och från arbetet

2014-03-22 i Avdrag
FRÅGA |HejJag är separerad och min dotter är skriven hos sin mamma på annan ort. Jag har min dotter på halvtid och måste köra henne till och från skolan i den andra orten.Får jag göra skatteavdrag för dessa resor? Det blir många mil på ett år.Mvh Lars
Emelie Piironen |Hej, och tack för din fråga. Enligt 12 kap 26-30 §§ inkomstskattelagen får skattskyldig avdrag för skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) om arbetsplatsen ligger på sådant avstånd från den skattskyldiges bostad, att han behöver använda något transportmedel. Som begränsning gäller att avdrag endast medges till den del kostnaderna överstiger 10 000 kr, 12 kap 2 § 3 st. Den skattskyldige kan också få avdrag för arbetsresor med egen bil. Förutsättningen får sådant avdrag är att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 5 km och att det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil istället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar. Du får alltså inte göra avdrag för resorna du gör när du kör din dotter till och från skolan. Man kan endast göra avdrag för resor till och från arbetsplatsen. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen, 

Ska ränteavdrag göras "direkt" på skulden?

2013-11-03 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Vid ett husköp lånade jag ut pengar till min sambo så att vi kunde äga huset lika mycket. Vi skrev ett skuldebrev där utlåningsräntan var 2 %. Skulden är betald men själva ränteskulden kvarstår. Min förra sambo säger att han har rätt till ränteavdrag på 30 %. Han ska betala ca 14 000 om skulden är ca 20 000. Jag vill bara veta om detta stämmer. Ska detta ränteavdrag göras "direkt" eller ska det redovisas på deklarationen och sedan justeras ränteavdraget och intäkten? Vilken summa ska jag få nu av min förra sambo? Jag vill bara att allt ska gå rätt till.
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Ränteavdraget har ingenting att göra med din sambos ränteskuld till dig. Om ränteskulden uppgår till 20 000 kr är det alltså detta belopp han ska betala till dig. När han sedan ska deklarera kan han göra avdrag för räntan i inkomstslaget kapital. Hans kapitalinkomster räknas då samman och avdrag görs för ränteutgifterna och övriga kapitalutgifter. Om det uppstår ett underskott i inkomstlaget kapital, minskas skatten med 30 % av underskottet. Om underskottet är större än 100 000 kr, blir skattereduktionen 21 % av överskjutande belopp. Med vänlig hälsning,

Avdrag för dubbelt boende samt ränteutgifter

2013-02-07 i Avdrag
FRÅGA |Hej! min fråga gäller avdrag för dubbelt boende, om jag köper en bostad på annan ort, får jag jag göra av drag både för månadskostnaden och eventuell ränta? Min förståelde är att ränte avdrag görs med 30% upp till 100000 kr och 20% därefter. då jag har en lön på över 950 000 kr skulle det vara förmåmligare att klassa räntan som kostnad för att få ner skattesattsen totalt? om det går, finns det någon övre gräns? Tack, mvh
Axel Bonning | Hej, För att avdrag för dubbelt boende ska godkännas krävs att vissa rekvisit är uppfyllda. Det måste vara ditt arbete som gör att du har flyttat till en ny bostadsort och du måste behålla en bostad för dig, din make, sambo eller familj på din tidigare bostadsort. Avståndet mellan din tidigare bostadsort och arbetsorten måste även vara längre än 50 km. Ett sista krav är att avdrag för boendeutgifter vid dubbelt boende enbart får göras under två år. Om det dubbla boendet beror på att din make/maka eller sambo förvärvsarbetar på din gamla bostadsort får avdrag göras istället göras under fem år. Dessa regler framgår av 12 kap. 19-20 §§ inkomstskattelagen. Avdrag får göras med den faktiska utgiften för ditt boende på den nya orten, alltså din månadskostnad. Dina ränteutgifter är inte möjliga att ta med i avdraget för dubbelt boende, utan ska istället dras av i inkomstslaget kapital. Ränteutgifterna summeras tillsammans med dina andra kapitalinkomster och kapitalutgifter, och om ett underskott uppstår får du skattereduktion med 30 % av kapitalunderskottet upp till 100 000 kr och med 21 % för resterande del av underskottet. Med vänlig hälsning

Kvittning av underskott för enskilda näringsidkare

2013-01-20 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Jag har nyligen startat en enskild näringsverksamhet vid sidan av mitt riktiga arbete. Jag beräknar med att gå med förlust nu i början och undrar om jag kan använda inkomst från min anställning för att kvitta förlusten? Vore tacksam för ett snabbt svar.
Farhad Niroumand | Hej Therese, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är att ett underskott av näringsverksamheten inte får kvittas mot inkomst av tjänst eller kapital. Normalt är att underskottet får dras av nästa år i samma verksamhet. Om näringsverksamheten efter avdraget visar underskott får detta rullas till nästa år och så vidare. Det brukar kallas rullning av underskott och det kan göras så länge näringsverksamheten finns kvar. Om du har en nystartad verksamhet så gäller andra regler. Enskilda näringsidkare har rätt att kvitta underskott mot andra inkomster, till exempel tjänsteinkomst. Dock så gäller detta endast det första året och de följande fyra åren. Det innebär att du måste ha startat din verksamhet senast år 2008 för att kunna få göra avdrag för underskott taxeringsåret 2013. Vänliga hälsningar,

Avdrag för dubbelbosättning vid nytt arbete

2014-02-23 i Avdrag
FRÅGA |Min fråga gäller avdragsrätt för dubbel bosättning vid arbete på annan ort. Gäller det även om jag "frivilligt" söker och får annat arbete på annan ort? Tjänsten jag vill söka är en tillsvidareanställning. Min plan är att skaffa en övernattningslägenhet på arbetsorten (12 mil från min hemort) och min man tänker bo kvar i vårt hus då han har arbete på vår bostadsort. Kan jag göra avdrag för min övernattningslägenhet och även för hemresor? Eftersom jag är gift - kan jag göra detta avdrag i 5 år?
Björn Sundin | Hej och tack för din fråga Om du flyttat till en ny ort på grund av ditt arbete men har kvar din bostad på den gamla orten har du så kallad dubbel bosättning. För dubbel bosättning är du berättiga till skatteavdrag enligt inkomstskattelag (IL) 12 kap. 19§ om du uppfyller de krav som stadgas i 12 kap 20§ (att du övernattar på den nya arbetsorten samt att det är längre än 50 km dit från bostadsorten). Avdraget beräknas enligt IL12 kap 21§ till det belopp som logikostnaden faktiskt är (kostnaden för det dubbla boendet) vilket innebär att du borde få göra avdrag för övernattningslägenheten. Att du själv söker nytt arbete borde vara oväsentligt. Du har enligt IL 12 kap 24§ rätt till avdrag för en hemresa per vecka mellan övernattningsbostaden och bostadsorten, avdraget beräknas då utifrån det billigaste resesättet. Avdragsrätten för dubbelbosättning är normalt två år men då din make fortsatt bor och arbetar på bostadsorten har du rätt att utnyttja avdraget i fem år, enligt IL 12 kap. 20§ 3st Länk till IL hittar du https://lagen.nu/1999:1229 av intresse för dig kan också vara Skatteverkets ställningstagande i frågan om dubbel bosättning, se länk https://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/2011/stallningstaganden2011/1319407511111.5.70ac421612e2a997f85800026019.html Vänligen

Avdrag för resor till och från arbete

2013-03-30 i Avdrag
FRÅGA |Jag ska deklarera och undrar, hur mycket får man tillbaka på körersättningen och då menar jag på summan som överstiger 10 000 kr ?
Emily Töyrä |Hej!Jag utgår i mitt svar på att du syftar på ersättning för resor till och från jobbet. Om du har använt bil för resor till och från arbetet får du göra avdrag för utgifterna om avståndet är minst fem kilometerom du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt om det saknas kollektivtrafik och avståndet är minst två kilometer. Avdraget är 18,50 kronor per mil. Använder du egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil. Precis som du nämner får du endast ersättning till den del summan överstiger 10 000 kr. Hoppas det besvarar din fråga. Med vänlig hälsning,

Rotavdrag för enskild firma

2013-01-20 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående rotavdrag. Kan jag få rotavdrag om jag använder min egen firma?
Farhad Niroumand | Hej Fredrik, Tack för din fråga. Det beror på om du bedriver verksamheten i bolagsform eller som enskild firma. Om det är i bolagsform så kan du få skattereduktion eftersom det finns två avtalsparter, ditt bolag och du. Ditt bolag kan fakturera dig och skattereduktion kan medges. Om du däremot har enskild firma så kan du inte fakturera dig själv. Fakturering är nödvändigt för att återbetalning från Skatteverket ska kunna göras. Vänliga hälsningar,

Rätt till avdrag vid skattebefriad verksamhet?

2012-11-23 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Jag är läkare och bedriver en privatmottagning. Denna verksamhet är ju momsbefriad. Om jag behöver beställa en IT-tjänst och en dator. Ska jag betala moms på IT-tjänsten och datorn.
Josefin Tallus |Svar: Reglerna om avdragsrätt framgår av reglerna i mervärdesskattelagen https://lagen.nu/1994:200. Rätten att göra avdrag är beroende av om verksamheten medför skatteplikt. Enligt 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen är sjukvård undantagen från skatteplikt. Det innebär att sjukvård inte heller har rätt att göra avdrag för moms. Vad som är att anse som sjukvård anges i 3 kap. 5 § samma lag. Tänk på att det kan finnas inslag i en sjukvårdsverksamhet som omfattas av skattskyldighet (om du t.ex. säljer något som är förenat med skatteplikt).  Din rätt till avdrag beror alltså på om datorn används i en verksamhet där du betalar skatt. Om hela din verksamhet är skattebefriad, så som jag förstår dig utifrån din fråga, har du ingen rätt att dra av momsen och ska således betala moms på både datorn och IT-tjänsten. Om det är så att någon del av din verksamhet är skattepliktig så kan du ha möjlighet att göra visst avdrag. Hur ett sådant avdrag skulle kunna göras i det aktuella fallet är helt beroende på hur din verksamhet ser ut och varans användning. Vänligen,