Avdragsrätt för kapitalförlust

2014-11-20 i Avdrag
FRÅGA |Jag har för mig stora pengar utlånade till två olika aktiebolag. Nu undrar jag om jag ifall det skulle uppstå en konkurs, finns någon avdragsrätt för kapitalförlusten som uppstår?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har rätt i din fundering kring om det finns någon avdragsrätt för den eventuella kapitalförlust som riskerar att uppstå. I skatterättslig mening så kategoriseras dina investerade pengar i aktiebolagen till inkomstslaget kapital. Det kan utläsas av 41:1 i Inkomstskattelagen, IL (se https://lagen.nu/1999:1229#K41P1S1). I 2§ framgår det sedan att kapitalförluster kan uppstå genom förlust vid avyttring av tillgångar, och om det aktiebolag som du har investerat pengar i skulle gå i konkurs så betraktas det som att du skulle ha avyttrat aktierna. Därmed har det skett en kapitalförlust i lagens mening.För att fastställa vilket avdrag som du har rätt till så får vi se till 67:10 IL (se https://lagen.nu/1999:1229#K67P10S1). Där stadgas det att underskott i kapital är avdragsgillt med 30%, för den del av underskottet som är upp till 100 000 kr. Om du skulle ha ett underskott i kapital som är större än 100 000 kr, så kommer den summa av underskottet som överstiger gränsen istället endast medges ett avdrag på 21%. Hoppas att detta var ett tillräckligt svar på din fråga!Med vänliga hälsningar, 

Avdrag för resor till och från arbetet

2014-03-22 i Avdrag
FRÅGA |HejJag är separerad och min dotter är skriven hos sin mamma på annan ort. Jag har min dotter på halvtid och måste köra henne till och från skolan i den andra orten.Får jag göra skatteavdrag för dessa resor? Det blir många mil på ett år.Mvh Lars
Emelie Piironen |Hej, och tack för din fråga. Enligt 12 kap 26-30 §§ inkomstskattelagen får skattskyldig avdrag för skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) om arbetsplatsen ligger på sådant avstånd från den skattskyldiges bostad, att han behöver använda något transportmedel. Som begränsning gäller att avdrag endast medges till den del kostnaderna överstiger 10 000 kr, 12 kap 2 § 3 st. Den skattskyldige kan också få avdrag för arbetsresor med egen bil. Förutsättningen får sådant avdrag är att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 5 km och att det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil istället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar. Du får alltså inte göra avdrag för resorna du gör när du kör din dotter till och från skolan. Man kan endast göra avdrag för resor till och från arbetsplatsen. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen, 

Ska ränteavdrag göras "direkt" på skulden?

2013-11-03 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Vid ett husköp lånade jag ut pengar till min sambo så att vi kunde äga huset lika mycket. Vi skrev ett skuldebrev där utlåningsräntan var 2 %. Skulden är betald men själva ränteskulden kvarstår. Min förra sambo säger att han har rätt till ränteavdrag på 30 %. Han ska betala ca 14 000 om skulden är ca 20 000. Jag vill bara veta om detta stämmer. Ska detta ränteavdrag göras "direkt" eller ska det redovisas på deklarationen och sedan justeras ränteavdraget och intäkten? Vilken summa ska jag få nu av min förra sambo? Jag vill bara att allt ska gå rätt till.
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Ränteavdraget har ingenting att göra med din sambos ränteskuld till dig. Om ränteskulden uppgår till 20 000 kr är det alltså detta belopp han ska betala till dig. När han sedan ska deklarera kan han göra avdrag för räntan i inkomstslaget kapital. Hans kapitalinkomster räknas då samman och avdrag görs för ränteutgifterna och övriga kapitalutgifter. Om det uppstår ett underskott i inkomstlaget kapital, minskas skatten med 30 % av underskottet. Om underskottet är större än 100 000 kr, blir skattereduktionen 21 % av överskjutande belopp. Med vänlig hälsning,

Avdrag för dubbelt boende samt ränteutgifter

2013-02-07 i Avdrag
FRÅGA |Hej! min fråga gäller avdrag för dubbelt boende, om jag köper en bostad på annan ort, får jag jag göra av drag både för månadskostnaden och eventuell ränta? Min förståelde är att ränte avdrag görs med 30% upp till 100000 kr och 20% därefter. då jag har en lön på över 950 000 kr skulle det vara förmåmligare att klassa räntan som kostnad för att få ner skattesattsen totalt? om det går, finns det någon övre gräns? Tack, mvh
Axel Bonning | Hej, För att avdrag för dubbelt boende ska godkännas krävs att vissa rekvisit är uppfyllda. Det måste vara ditt arbete som gör att du har flyttat till en ny bostadsort och du måste behålla en bostad för dig, din make, sambo eller familj på din tidigare bostadsort. Avståndet mellan din tidigare bostadsort och arbetsorten måste även vara längre än 50 km. Ett sista krav är att avdrag för boendeutgifter vid dubbelt boende enbart får göras under två år. Om det dubbla boendet beror på att din make/maka eller sambo förvärvsarbetar på din gamla bostadsort får avdrag göras istället göras under fem år. Dessa regler framgår av 12 kap. 19-20 §§ inkomstskattelagen. Avdrag får göras med den faktiska utgiften för ditt boende på den nya orten, alltså din månadskostnad. Dina ränteutgifter är inte möjliga att ta med i avdraget för dubbelt boende, utan ska istället dras av i inkomstslaget kapital. Ränteutgifterna summeras tillsammans med dina andra kapitalinkomster och kapitalutgifter, och om ett underskott uppstår får du skattereduktion med 30 % av kapitalunderskottet upp till 100 000 kr och med 21 % för resterande del av underskottet. Med vänlig hälsning

ROT-avdrag på fritidsfastighet

2014-09-28 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Vi bor och är folkbokförda i Stockholm. Tidigare hade vi en hyresbostad i Karlsborgs kommun eftersom maken arbetar inom försvarsmakten. Jag arbetar i Stockholm. 20015 startade maken en enmans AB och verksamhetsadressen blev bostaden i Karlsborg. Omsättningen ligger på knappa 100`kr. 2011 köpte vi som privatpersoner ett sommarhus i Karlsborg, där maken kan bo under sin tjänstgöring i Västra Götaland och som hela familjen (barn, barnbarn) använder under jul, påsk och som sommarbostad. AB-adress överfördes till sommarhusets adress adress av bara farten. Vi har i övrigt tänkt att efter pensioneringen bosätta oss i Karlsborg.I juni månad behövde vi göra en del målningsarbeten vilket gjordes också med rotavdrag. Skatteverket vägrar nu att betala ut rotdelen till hantverkaren med hänvisning till att vi som köpare är folkbokförda i Stockholm och på fastigheten bedrivs näringsverksamhet b.la. HVB/B&B vilket aldrig någonsin gjorts. Den verksamhet som maken bedriver sker per telefon mot ett reseförsäkringsbolag så någon näringsverksamhet bedrivs inte på fastigheten. I samband med bolagsstämman i augusti gjorde vi ändringar i bolagsordningen och tog bort b.l.a. HVB/B&B ur bolagsordningen. Det gjordes innan vi fick reda på Skatteverkets avslag för hantverkaren. Skatteverket vägrar kommunicera med oss och hänvisar till sekretess i frågor gällande ROT/RUT avdrag. Vi å andra sidan berörs av deras ställningstagande, eftersom vi som privatbostadsägare måste betala hela hantverkarkostnaden. Med andra ord både hantverkaren och vi drabbas av Skatteverkets ställningstagande. Vi har inte ens fått möjlighet att överklaga beslutet eftersom vi inte har något beslut. Vad göra? Tacksam för svarCecilia
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att det är ni som privatpersoner, och inte dins man AB, som utfört renoveringsarbetet. ROT-avdrag avser nämligen endast privatpersoner. Skatteverket kan, som alla svenska myndigheter, avstå från att ge ut handlingar om de bedömer att handlingarna omfattas av sekretess. Det ni kan göra är att begära en skriftlig förklaring till varför skatteverket har beslutat om sekretess, och sedan överklaga det beslutet hos kammarrätten (alltså överklagan avseende beslutet om sekretess inte om avslag på ROT). Kammarrätten skickar då tillbaka beslutet till Skatteverket som då får möjlighet att ompröva sitt beslut. Det finns inget krav på att man måste vara folkbokförd på den adress som man utnyttjar bidraget på utan det går bra att använda sig av ROT-avdraget även på fritidshus. Däremot krävs att ni äger fastigheten och att den i taxeringen klassificeras som småhus. Är detta uppfyllt har man i regel rätt till ROT-avdrag. Skatteverket skriver att ni bedriver näringsverksamhet i fastigheten. Om man utför arbeten där man utnyttjar ROT-avdrag och det i delar av fastigheten bedrivs näringsverksamhet får man endast utnyttja ROT-avdraget på den del av fastigheten som är ”privat”. Det händer att hantverkaren till skatteverket skriver att ”åtgärden avser ej den del som nyttjas i företagsverksamhet” eller liknande. Avgörande i ert fall är alltså om den delen av fastigheten som ni renoverade tillhörde er eller bolaget (vid renoveringstidpunkten). Det är svårt för mig att svara på exakt vilken rätt ni har i det här fallet utan att ta del av hur din mans företag bedrivs på fastigheten samt vad ni har renoverat. Behöver ni ytterligare hjälp med överklagan och juridiken kring detta vänligen återkom till mig så återkommer vi med ett prisförslag för vidare arbete eller förmedling av en juristkontakt.Lycka till!Vänligen, 

Avdrag för dubbelbosättning vid nytt arbete

2014-02-23 i Avdrag
FRÅGA |Min fråga gäller avdragsrätt för dubbel bosättning vid arbete på annan ort. Gäller det även om jag "frivilligt" söker och får annat arbete på annan ort? Tjänsten jag vill söka är en tillsvidareanställning. Min plan är att skaffa en övernattningslägenhet på arbetsorten (12 mil från min hemort) och min man tänker bo kvar i vårt hus då han har arbete på vår bostadsort. Kan jag göra avdrag för min övernattningslägenhet och även för hemresor? Eftersom jag är gift - kan jag göra detta avdrag i 5 år?
Björn Sundin | Hej och tack för din fråga Om du flyttat till en ny ort på grund av ditt arbete men har kvar din bostad på den gamla orten har du så kallad dubbel bosättning. För dubbel bosättning är du berättiga till skatteavdrag enligt inkomstskattelag (IL) 12 kap. 19§ om du uppfyller de krav som stadgas i 12 kap 20§ (att du övernattar på den nya arbetsorten samt att det är längre än 50 km dit från bostadsorten). Avdraget beräknas enligt IL12 kap 21§ till det belopp som logikostnaden faktiskt är (kostnaden för det dubbla boendet) vilket innebär att du borde få göra avdrag för övernattningslägenheten. Att du själv söker nytt arbete borde vara oväsentligt. Du har enligt IL 12 kap 24§ rätt till avdrag för en hemresa per vecka mellan övernattningsbostaden och bostadsorten, avdraget beräknas då utifrån det billigaste resesättet. Avdragsrätten för dubbelbosättning är normalt två år men då din make fortsatt bor och arbetar på bostadsorten har du rätt att utnyttja avdraget i fem år, enligt IL 12 kap. 20§ 3st Länk till IL hittar du https://lagen.nu/1999:1229 av intresse för dig kan också vara Skatteverkets ställningstagande i frågan om dubbel bosättning, se länk https://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/2011/stallningstaganden2011/1319407511111.5.70ac421612e2a997f85800026019.html Vänligen

Avdrag för resor till och från arbete

2013-03-30 i Avdrag
FRÅGA |Jag ska deklarera och undrar, hur mycket får man tillbaka på körersättningen och då menar jag på summan som överstiger 10 000 kr ?
Emily Töyrä |Hej!Jag utgår i mitt svar på att du syftar på ersättning för resor till och från jobbet. Om du har använt bil för resor till och från arbetet får du göra avdrag för utgifterna om avståndet är minst fem kilometerom du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt om det saknas kollektivtrafik och avståndet är minst två kilometer. Avdraget är 18,50 kronor per mil. Använder du egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil. Precis som du nämner får du endast ersättning till den del summan överstiger 10 000 kr. Hoppas det besvarar din fråga. Med vänlig hälsning,

Rotavdrag för enskild firma

2013-01-20 i Avdrag
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående rotavdrag. Kan jag få rotavdrag om jag använder min egen firma?
Farhad Niroumand | Hej Fredrik, Tack för din fråga. Det beror på om du bedriver verksamheten i bolagsform eller som enskild firma. Om det är i bolagsform så kan du få skattereduktion eftersom det finns två avtalsparter, ditt bolag och du. Ditt bolag kan fakturera dig och skattereduktion kan medges. Om du däremot har enskild firma så kan du inte fakturera dig själv. Fakturering är nödvändigt för att återbetalning från Skatteverket ska kunna göras. Vänliga hälsningar,