Falsk anmälan till socialtjänsten - brott?

2014-08-31 i Övriga brott
FRÅGA |Kan jag polisanmäla en granne för falsk anmälan till sociala?. Vid hembesöket och samtal med min 14 åring och 15 åring kunde dom inte finna att dom hade det dårligt. Det läggs ner.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Anmälan till en myndighet såsom Socialtjänsten sker under straffansvar. Om din granne lämnat en lögnaktig uppgift till socialtjänsten kan det utgöra brottet falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse, och medföra straffansvar enligt brottsbalken 15 kap 7 §, d.v.s. det kan polisanmälas.När det gäller brott räcker det inte att någon objektivt sett har begått handlingarna som beskrivs i lagen, det måste även finnas ett uppsåt eller, för vårdslös tillvitelse, i vart fall oaktsamhet.Om din granne t.ex. lögnaktigt har gjort en anmälan till Socialtjänsten om att dina barn far illa trots att grannen kände till att så inte var fallet är det mycket möjligt att ett brott har begåtts. Om du misstänker att så är fallet går det naturligtvis bra att göra en polisanmälan.Aktuell lag hittar du https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1.Vänliga hälsningar,

Straffskala för urkundsförfalskning

2014-07-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Min son har nyligen blivit utsatt för urkundsförfalskning,samt att hans ID kort har blivit stulet av hans ex hustru i syfte att betala ett PF paket i helsingborg.Detta ärende är glasklart.Ingen annan har haft tillgång till hans värdehandlingar.Min fråga är:vad är straffsatsen för ett sådant brott enl svensk rättspraxis.Var vänlig svara omgående.Detta är enligt polisen en viktig detalj när polisanmälan ska göras fullskaligt.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Reglerna om förfalskningsbrott finns i brottsbalkens 14e kapitel https://lagen.nu/1962:700#K14P1S1. I 1 § regleras urkundsförfalskning. Där anges att "Den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år."Eftersom det lägsta fängelsestraff som kan utdömas är 14 dagar innebär det att straffskalan för urkundsförfalskning sträcker sig mellan 14 dagar - 2 år. Vid ringa förseelse är straffskalan böter - högst sex månader fängelse. Vid grovt brott sex månader - högst sex år fängelse. I detta fall rör det sig troligen om brott av normalgraden, straffskalan är alltså 14 dagar - 2 år. Vilket straff det blir är dock svårt att svara på utan mer information.Vänligen,

Önskar advokat

2014-07-12 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! jag vill ha dig som advokat jag betalar för den tid och hjälp du gör så här ligger det till jag har varit på Casino cosmopol i Sthlm där jag blivit utpressad av väldigt väldigt tungt kriminella att spärra mig från casino på egen begäran för jag var hotad till livet skulle jag inte spärra mig där så skulle jag o min fästmö dö fruktade för mitt liv ett kontrakt är inte giltigt vad jag vet im man blivit hotad att skriva på och tvingad spärra mig den 14juni där under hot dom vänta utanför för att visa pappret för dom för att jag blev tvungen och visa att jag spärra mig där för dom ville inte att jag skulle va på casino och slösa pengar när jag skulle ge dom pengarna istället det skrev på 3månaders spärrtid på casino cosmopol jag har gjort en anmälan för inte så länge sen ang hot och misshandel har nu gett dom pengarna och nu vill jag upphäva spärren så jag kan komma in på casinot jag är väldigt snäll och trevlig mot personalen aldrig fått tillsägelse för nåt vet att du är gammal polis och vet att du kan kringå att jag spärrat mig olovligt och inte med vilja ring mig jag betalar för din tid.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Jag rekommenderar dig att ringa vår telefonrådgivning, öppet måndag-onsdag 10.00 -16.00. Där kommer de hjälpa dig att bli vidareslussad till advokat.Lycka till!Bästa hälsningar 

Att utge sig för att vara polis

2014-06-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Blev tidigare bussringd där de angav sig vara polisen. Där de påstod ha ett paket adresserat till mig på Arlanda innehållande knark (hundarna hade registrerat att något inte var rätt). Samt att de skulle göra en husrannsakan och om inte jag var hemma så knäcks dörren.Det kan väl inte vara lagligt att ange att man är polis eller från polisen? Har jag någon möjlighet att föra det här vidare, i någon sorts rättsprocess?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Att obehörigen utge sig för att tillhöra polisen omfattas av 17 kap. 15 § brottsbalken (föregivande av allmän ställning) och är följaktligen brottsligt förutsatt att det skett uppsåtligen (se 1 kap. 2  brottsbalken). Då det berörda brottet hör under allmänt åtal äger Du ej i egenskap av privatperson väcka talan såvida det inte anmälts och åklagaren beslutat att inte väcka åtal (se 20 kap. 2 och 8 §§ rättegångsbalken). Vad Du bör göra är därför att anmäla brottet till polisen, som är pliktiga att inleda förundersökning så snart det finns anledning anta att brott som hör under allmänt åtal begåtts (se 23 kap. 1 § rättegångsbalken).Vidare kan det vara klokt att anmäla eventuellt enskilt anspråk (krav på ersättning för skada som uppkommit i anledning av brott) till polisen eller åklagaren för att få denna talan förd av åklagaren i samband med åtalet (se 22 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken).Framkommer vid förundersökningen att tillräckliga skäl för åtal föreligger skall åklagaren väcka och föra talan vid domstol.Utöver de rent processuella faktorerna bör nämnas att vissa bevissvårigheter torde föreligga. För att någon skall dömas för brott fordras att den i domstolen presenterade gärningsbeskrivningen ställs bortom rimligt tvivel. Detta kan te sig närmast omöjligt om inte samtalet i fråga spelats in eller bevittnats av någon utomstående (det måste bevisas att samtalet haft det innehåll Du hävdar). Av denna anledning skulle jag inte råda dig att föra talan på egen hand om åklagaren bestämmer sig för att inte väcka åtal.Mer information om att anmäla brott finner Du här.Brottsbalken finner Du här och rättegångsbalken här.Vänligen,

Brott mot knivlagen

2014-08-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej en kompis hade kniv på sig på en allmän parkerings plats och började vifta med kniven och kavlade upp armen och skulle slå sig själv eftersom han var arg för han hade fått stryk av sin ex frus nya kille , jag tog tag i hans arm och tog bort kniven och la den i fickan för jag ville inte att han skadar sig och han var jätte berusad 4-5 min efter kom polisen och grep mig har rättegång nu om en månad utan rätt att få en advokat undrar om jag kan bli dömd?
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Nedan kommer jag redogöra för huruvida du kan bli dömd för brott mot knivlagen.Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, eller i vardagligt tal knivlagen, förbjuder innehav av knivar och andra föremål av farlig karaktär. Förbudet att inneha farliga föremål och knivar gäller på allmän plats, inom skolområde där grund- eller gymnasieundervisning bedrivs och i fordon på allmän plats, enligt 1 § 1 st.  Undantag från denna bestämmelse finns i 1 § 2 st. knivlagen. Där anges att förbudet inte gäller för de föremål som enligt särskilda föreskrifter ingår i viss tjänst eller visst uppdrag, eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. Det första undantaget tar sikte på de fall där väktare, polis eller ordningsvakter exempelvis bär batonger i tjänst. Det andra undantaget gäller för knivar och andra föremål som används vid arbete eller friluftsaktivitet. Det är med andra ord befogat för hantverkare att bära sådan utrustning som behövs till arbetet, eller för en vanlig person att inneha kniv och andra föremål i samband med fritidsaktivitet. Påföljden för brott mot 1 § och 2 § knivlagen är böter eller fängelse i högst 6 månader. I ringa fall döms inget ansvar. Om å andra sidan brottet är grovt döms till högst ett års fängelse. Vad som kan sägas i denna del är att fängelsepåföljden är avsedd för grövre fall. De mindre grova fallen resulterar vanligtvis i böter. Det krävs oaktsamhet eller uppsåt för att åläggas ansvar. Innehavsrekvisitet verkar uppfyllt i ditt fall, dvs. du har innehaft kniven. Att en person hållit i en kniv i ett par minuter har räckt för att denne ska anses ha innehaft det farliga föremålet enligt rättsfallet NJA 1998 s. 604. Vad som är av vikt för din del är ifall innehavet varit befogat eller ej eftersom du kan undgå ansvar ifall innehavet var befogat. Tyvärr är detta svårt att svara på eftersom lagstiftaren främst haft i syfte att undanta poliser och andra tjänstemän, samt även utövare av fritidsintressen, från ansvar. Vad som kan tilläggas är dock att förarbetena anger att det är sådant innehav av kniv som ökar risken för våldsanvändning som ska förbjudas. De fall då innehavet är nödvändig och harmlös för ett naturligt betraktelsesätt är inte förbjudna. Undantagsregeln för befogat innehav bör enligt praxis bedömas förnuftigt och med generositet. En ytterligare fråga av vikt är om innehavet i ditt fall är ringa enligt 4 §. För att bedöma detta görs en samlad bedömning av de föreliggande omständigheterna. Sammanfattningsvis kan sägas att du innehavt kniven men att innehavet kan anses vara befogat med tanke på omständigheterna, och att du därmed bör undgå ansvar. Denna fråga är dock upp till rätten att bedöma.Jag hoppas att du har fått klarhet i din fråga. Du får gärna höra av dig om du behöver kompletterande information.Min email adress är Zozan.Peker.9822@student.uu.seHälsningar,

Påkommen vid försök att på felaktiga grunder tillägna sig ekonomiskt bistånd

2014-07-13 i Övriga brott
FRÅGA |hej jag har förfalskat mitt kontoutdraget och min handläggare på social först bad mig att skicka ett ny och skickade ´jag skickade ett ny sen hon bokade ett möte men eftersom jag ville inte längre söka för socialbidrag gick jag inte till mötet nu har jag fått ett brev från henne att det ses som ett försök till bidragsbrott och kan föranleda till polisanmäla. hon vill att jag skickar in en uppriktigt kontoutdrag och deklaration men jag vill inte ha bidraget längre jag vet inte vad ska jag göra jag vill inte bli polisanmäld. mår jättedåligt över det.
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Att sända förfalskade uppgifter till socialtjänsten med uppsåt att åtminstone orsaka fara för felaktig utbetalning av ekonomisk förmån (ex. socialbidrag) är att betrakta som bidragsbrott (ev. grovt sådant), förutsatt att en konkret fara också uppstår (se 1-3 §§ bidragsbrottslagen). Bidragsbrottet anses således fullbordat på ett tidigt stadium, varför någon separat bestämmelse som stadgar straff vid försök inte ansetts nödvändig. Därav följer att man i formell mening ej kan dömas för "försök till bidragsbrott".I ditt fall kan ifrågasättas om konkret fara uppstått då den förfalskade handlingen upptäckts före någon utbetalning skett (om frågan tolkats korrekt). Avgörande vid farebedömningen är huruvida det hör till normaliteterna att kontrollera riktigheten av ett kontoutdrag samt vilken kvalitet förfalskningen haft; annorlunda uttryckt om någon risk för felaktig utbetalning i realiteten förelegat. Beroende på utfallet av denna bedömning har Du alltså ev. gjort dig skyldig till fullbordat bidragsbrott, likväl som det är fullt möjligt att ditt agerande inte innefattat berört brott.Vad gäller handläggarens påståenden i övrigt bör en del påpekanden göras. För det första är något frivilligt tillbakaträdande, varom talas i 5 § bidragsbrottslagen, knappast möjligt då Du blivit påkommen och därefter uppmanad att vidta rättelse, varför uppmaningen att sända ett nytt kontoutdrag i juridisk mening kan ifrågasättas. För det andra är handläggaren enligt 6 § samma lag pliktig att företa anmälan av brott när sådant förekommit. Denne kan sålunda inte välja att avstå från anmälan om brott begåtts (något en rättelse i detta fall inte torde kunna påverka).Om än något frivilligt tillbakaträdande inte synes möjligt vill jag rekommendera dig att ta kontakt med socialtjänsten och vidta rättelse samt därvid uttrycka din ånger. Du bör även påpeka att det förfalskade dokumentet upptäckts samt att detta indikerar att ingen konkret fara förelegat. Kontakten bör dock ej gå via den handläggare Du tidigare haft att göra med då vederbörandes agerande, av din beskrivning att döma, inte varit juridiskt korrekt; något Du bör upplysa dennes överordnade om.Bidragsbrottslagen finner Du här.Vänligen,

Anmälan bostadsrättsstyrelse

2014-07-12 i Övriga brott
FRÅGA |Ordförande och vice ordförande i vårt bostadsrättsförening anklagade mig för störningar. Nu anser åklagaren (2014-06-12) att det finns anledning att anta att hemfridsbrott har begåtts. Jag vill även anmäla hela bostadsrättsföreningens styrelse till polisen för att dem inte följer stadgar och lagar. Min fråga är ska jag vänta till domen faller mot ordförande och vice ordförande och sedan göra en ny anmälan mot bostadsrättsföreningen styrelse eller ska jag göra det nu.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Det finns inget som hindrar dig att anmäla redan nu vilket jag även rekommenderar dig. Bästa hälsningar 

Studievägledares tjänstefel vid för sent inskickade betyg?

2014-06-24 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Har läst Historia 1 som komvuxkurs under våren för att söka Polishögskolan. Tyvärr glömde min studievägledare helt bort att föra in betyget till VHS innan 9:e Juni som är sista kompletteringsdag. Kontaktade henne per mejl den 13:e Juni då jag fick till svar att hon helt glömt bort betygen. Självklart skulle betygen ha skickats in senast 9:e Juni. Hur som helst leder detta till att jag blir obehörig och måste vänta i 24 mån innan jag kan göra en ny ansökan till polisutbildningen.Kan det här röra sig om tjänstefel?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tjänstefel är ett brott som regleras i 20:1 Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K20P1S1) och kan i fall av normalgraden leda till böter eller fängelse i upp till två år. För att någon ska kunna dömas till ansvar för tjänstefel så måste först rekvisiten - det vill säga förutsättningarna i paragrafen - vara uppfyllda. De första rekvisiten i paragrafen är att tjänstefelet ska ha skett med uppsåt eller genom oaktsamhet. I detta fall är det fråga om oaktsamhet, eftersom att hon inte med mening struntat i att skicka iväg betygen, utan istället "glömde bort det". Det är således fråga om en oaktsamhet från hennes sida att inte komma ihåg att skicka iväg betygen, och med tanke på dess betydelse så är det mest troligt en tillräcklig grad av oaktsamhet för tjänstefel. Notera här att det inte kan vara fråga om grovt tjänstefel enligt andra stycket i paragrafen, eftersom att det kräver uppsåt, vilket inte finns i detta fall. Det andra rekvisitet är att det ska vara fråga om myndighetsutövning, vilket kan ske genom beslut eller åtgärder som grundas på samhällets maktbefogenheter. Exempel på myndighetsutövning är meddelande av beslut som för den enskilde innebär rättigheter, skyldigheter eller förmåner. Gemensamt för all myndighetsutövning är att den ytterst grundar sig på lag eller författning, och att det då föreligger tjänstefel när dessa regler överträds. I detta fall så kan vi anta att studievägledaren enligt någon särskild föreskrift har en skyldighet att skicka in betygen i tid för registrering till VHS. Vidare är det inte svårt att konstatera att Komvux är en institution som omfattas av begreppet myndighetsutövning. Det sista rekvisitet är att tjänstemannen genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Det måste alltså vara fråga om ett aktivt handlande (handling) eller en underlåtenhet att handla då det har funnits en sådan skyldighet. I detta fall är det tydligt att det har skett en underlåtenhet från studievägledarens sida i fråga om att skicka in betygen för registrering, och att detta är en uppgift som åligger studievägledaren att genomföra. Därmed kan även detta rekvisit anses uppfyllt. Den slutsats som kan dras av det ovanstående är att tjänstefel enligt 20:1 BrB föreligger från studievägledarens sida. Om man läser vidare i paragrafens första stycke framgår det dock att det inte ska dömas till ansvar om tjänstefelet anses som ringa, vilket bedöms med hänsyn till gärningsmannens befogenheter, uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller sett till andra omständigheter. Denna gradindelning är svår att göra korrekt för någon annan än en rättslig instans. Min bedömning är dock att det inte bör vara fråga om endast ringa brott, utan faktiskt ett tjänstefel av normalgraden. Denna bedömning gör jag med tanke på att gärningsmannens (studievägledarens) befogenheter har varit stora i och med den makt som tillhör möjligheten att förfoga över betygen och att uppgiften som studievägledare och handhavandet av betygen har ett klart och tydligt samband med myndighetsutövningen. Vidare anser jag att de konsekvenser som du drabbas av på grund av detta tjänstefel är tillräckligt långtgående för att det ska vara fråga om mer än endast en ringa förseelse. Följaktligen är min bedömning att studievägledaren har gjort sig skyldig till tjänstefel enligt 20:1 BrB i och med sin underlåtenhet (glömska) att skicka in dina betyg till VHS Antagningsservice, vilket har fråntagit dig möjligheten att ansöka om antagning till polisutbildningen. Detta leder dock inte till någon ren vinning för din egen del, förutom vedergällning. För att nå ersättning från studievägledaren kan du möjligtvis ha lycka med att föra en skadeståndstalan om ren förmögenhetsskada enligt 2:2 SkL (se https://lagen.nu/1972:207#K2P2S1). Med vänliga hälsningar,