Straffskala för urkundsförfalskning

2014-07-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Min son Glenn Silverberg har nyligen blivit utsatt för urkundsförfalskning,samt att hans ID kort har blivit stulet av hans ex hustru i syfte att betala ett PF paket i helsingborg.Detta ärende är glasklart.Ingen annan har haft tillgång till hans värdehandlingar.Min fråga är:vad är straffsatsen för ett sådant brott enl svensk rättspraxis.Var vänlig svara omgående.Detta är enligt polisen en viktig detalj när polisanmälan ska göras fullskaligt.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Reglerna om förfalskningsbrott finns i brottsbalkens 14e kapitel https://lagen.nu/1962:700#K14P1S1. I 1 § regleras urkundsförfalskning. Där anges att "Den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år."Eftersom det lägsta fängelsestraff som kan utdömas är 14 dagar innebär det att straffskalan för urkundsförfalskning sträcker sig mellan 14 dagar - 2 år. Vid ringa förseelse är straffskalan böter - högst sex månader fängelse. Vid grovt brott sex månader - högst sex år fängelse. I detta fall rör det sig troligen om brott av normalgraden, straffskalan är alltså 14 dagar - 2 år. Vilket straff det blir är dock svårt att svara på utan mer information.Vänligen,

Önskar advokat

2014-07-12 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! jag vill ha dig som advokat jag betalar för den tid och hjälp du gör så här ligger det till jag har varit på Casino cosmopol i Sthlm där jag blivit utpressad av väldigt väldigt tungt kriminella att spärra mig från casino på egen begäran för jag var hotad till livet skulle jag inte spärra mig där så skulle jag o min fästmö dö fruktade för mitt liv ett kontrakt är inte giltigt vad jag vet im man blivit hotad att skriva på och tvingad spärra mig den 14juni där under hot dom vänta utanför för att visa pappret för dom för att jag blev tvungen och visa att jag spärra mig där för dom ville inte att jag skulle va på casino och slösa pengar när jag skulle ge dom pengarna istället det skrev på 3månaders spärrtid på casino cosmopol jag har gjort en anmälan för inte så länge sen ang hot och misshandel har nu gett dom pengarna och nu vill jag upphäva spärren så jag kan komma in på casinot jag är väldigt snäll och trevlig mot personalen aldrig fått tillsägelse för nåt vet att du är gammal polis och vet att du kan kringå att jag spärrat mig olovligt och inte med vilja ring mig jag betalar för din tid.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Jag rekommenderar dig att ringa vår telefonrådgivning, öppet måndag-onsdag 10.00 -16.00. Där kommer de hjälpa dig att bli vidareslussad till advokat.Lycka till!Bästa hälsningar 

Att utge sig för att vara polis

2014-06-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Blev tidigare bussringd där de angav sig vara polisen. Där de påstod ha ett paket adresserat till mig på Arlanda innehållande knark (hundarna hade registrerat att något inte var rätt). Samt att de skulle göra en husrannsakan och om inte jag var hemma så knäcks dörren.Det kan väl inte vara lagligt att ange att man är polis eller från polisen? Har jag någon möjlighet att föra det här vidare, i någon sorts rättsprocess?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Att obehörigen utge sig för att tillhöra polisen omfattas av 17 kap. 15 § brottsbalken (föregivande av allmän ställning) och är följaktligen brottsligt förutsatt att det skett uppsåtligen (se 1 kap. 2  brottsbalken). Då det berörda brottet hör under allmänt åtal äger Du ej i egenskap av privatperson väcka talan såvida det inte anmälts och åklagaren beslutat att inte väcka åtal (se 20 kap. 2 och 8 §§ rättegångsbalken). Vad Du bör göra är därför att anmäla brottet till polisen, som är pliktiga att inleda förundersökning så snart det finns anledning anta att brott som hör under allmänt åtal begåtts (se 23 kap. 1 § rättegångsbalken).Vidare kan det vara klokt att anmäla eventuellt enskilt anspråk (krav på ersättning för skada som uppkommit i anledning av brott) till polisen eller åklagaren för att få denna talan förd av åklagaren i samband med åtalet (se 22 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken).Framkommer vid förundersökningen att tillräckliga skäl för åtal föreligger skall åklagaren väcka och föra talan vid domstol.Utöver de rent processuella faktorerna bör nämnas att vissa bevissvårigheter torde föreligga. För att någon skall dömas för brott fordras att den i domstolen presenterade gärningsbeskrivningen ställs bortom rimligt tvivel. Detta kan te sig närmast omöjligt om inte samtalet i fråga spelats in eller bevittnats av någon utomstående (det måste bevisas att samtalet haft det innehåll Du hävdar). Av denna anledning skulle jag inte råda dig att föra talan på egen hand om åklagaren bestämmer sig för att inte väcka åtal.Mer information om att anmäla brott finner Du här.Brottsbalken finner Du här och rättegångsbalken här.Vänligen,

Förberedelse till skattebrott?

2014-05-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om att Planera ett skattebrott. Jag menar att om man planerar att göra ett skattebrott(vinstskatt på fastighet) men man har inte gjort det, och man har betalt skatt, ändå får man någon straff för att bara man hade planerat ett skattebrott? Mycket tacksam för ett snabb svar! MVH
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Både försök till skattebrott & förberedelse till grovt skattebrott är kriminaliserat enligt skattebrottslagen (1971:69). Det betyder att även om dina handlingar inte fick full effekt så är ditt handlande olagligt och kan bestraffas.

Påkommen vid försök att på felaktiga grunder tillägna sig ekonomiskt bistånd

2014-07-13 i Övriga brott
FRÅGA |hej jag har förfalskat mitt kontoutdraget och min handläggare på social först bad mig att skicka ett ny och skickade ´jag skickade ett ny sen hon bokade ett möte men eftersom jag ville inte längre söka för socialbidrag gick jag inte till mötet nu har jag fått ett brev från henne att det ses som ett försök till bidragsbrott och kan föranleda till polisanmäla. hon vill att jag skickar in en uppriktigt kontoutdrag och deklaration men jag vill inte ha bidraget längre jag vet inte vad ska jag göra jag vill inte bli polisanmäld. mår jättedåligt över det.
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Att sända förfalskade uppgifter till socialtjänsten med uppsåt att åtminstone orsaka fara för felaktig utbetalning av ekonomisk förmån (ex. socialbidrag) är att betrakta som bidragsbrott (ev. grovt sådant), förutsatt att en konkret fara också uppstår (se 1-3 §§ bidragsbrottslagen). Bidragsbrottet anses således fullbordat på ett tidigt stadium, varför någon separat bestämmelse som stadgar straff vid försök inte ansetts nödvändig. Därav följer att man i formell mening ej kan dömas för "försök till bidragsbrott".I ditt fall kan ifrågasättas om konkret fara uppstått då den förfalskade handlingen upptäckts före någon utbetalning skett (om frågan tolkats korrekt). Avgörande vid farebedömningen är huruvida det hör till normaliteterna att kontrollera riktigheten av ett kontoutdrag samt vilken kvalitet förfalskningen haft; annorlunda uttryckt om någon risk för felaktig utbetalning i realiteten förelegat. Beroende på utfallet av denna bedömning har Du alltså ev. gjort dig skyldig till fullbordat bidragsbrott, likväl som det är fullt möjligt att ditt agerande inte innefattat berört brott.Vad gäller handläggarens påståenden i övrigt bör en del påpekanden göras. För det första är något frivilligt tillbakaträdande, varom talas i 5 § bidragsbrottslagen, knappast möjligt då Du blivit påkommen och därefter uppmanad att vidta rättelse, varför uppmaningen att sända ett nytt kontoutdrag i juridisk mening kan ifrågasättas. För det andra är handläggaren enligt 6 § samma lag pliktig att företa anmälan av brott när sådant förekommit. Denne kan sålunda inte välja att avstå från anmälan om brott begåtts (något en rättelse i detta fall inte torde kunna påverka).Om än något frivilligt tillbakaträdande inte synes möjligt vill jag rekommendera dig att ta kontakt med socialtjänsten och vidta rättelse samt därvid uttrycka din ånger. Du bör även påpeka att det förfalskade dokumentet upptäckts samt att detta indikerar att ingen konkret fara förelegat. Kontakten bör dock ej gå via den handläggare Du tidigare haft att göra med då vederbörandes agerande, av din beskrivning att döma, inte varit juridiskt korrekt; något Du bör upplysa dennes överordnade om.Bidragsbrottslagen finner Du här.Vänligen,

Anmälan bostadsrättsstyrelse

2014-07-12 i Övriga brott
FRÅGA |Ordförande och vice ordförande i vårt bostadsrättsförening anklagade mig för störningar. Nu anser åklagaren (2014-06-12) att det finns anledning att anta att hemfridsbrott har begåtts. Jag vill även anmäla hela bostadsrättsföreningens styrelse till polisen för att dem inte följer stadgar och lagar. Min fråga är ska jag vänta till domen faller mot ordförande och vice ordförande och sedan göra en ny anmälan mot bostadsrättsföreningen styrelse eller ska jag göra det nu.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Det finns inget som hindrar dig att anmäla redan nu vilket jag även rekommenderar dig. Bästa hälsningar 

Studievägledares tjänstefel vid för sent inskickade betyg?

2014-06-24 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Har läst Historia 1 som komvuxkurs under våren för att söka Polishögskolan. Tyvärr glömde min studievägledare helt bort att föra in betyget till VHS innan 9:e Juni som är sista kompletteringsdag. Kontaktade henne per mejl den 13:e Juni då jag fick till svar att hon helt glömt bort betygen. Självklart skulle betygen ha skickats in senast 9:e Juni. Hur som helst leder detta till att jag blir obehörig och måste vänta i 24 mån innan jag kan göra en ny ansökan till polisutbildningen.Kan det här röra sig om tjänstefel?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tjänstefel är ett brott som regleras i 20:1 Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K20P1S1) och kan i fall av normalgraden leda till böter eller fängelse i upp till två år. För att någon ska kunna dömas till ansvar för tjänstefel så måste först rekvisiten - det vill säga förutsättningarna i paragrafen - vara uppfyllda. De första rekvisiten i paragrafen är att tjänstefelet ska ha skett med uppsåt eller genom oaktsamhet. I detta fall är det fråga om oaktsamhet, eftersom att hon inte med mening struntat i att skicka iväg betygen, utan istället "glömde bort det". Det är således fråga om en oaktsamhet från hennes sida att inte komma ihåg att skicka iväg betygen, och med tanke på dess betydelse så är det mest troligt en tillräcklig grad av oaktsamhet för tjänstefel. Notera här att det inte kan vara fråga om grovt tjänstefel enligt andra stycket i paragrafen, eftersom att det kräver uppsåt, vilket inte finns i detta fall. Det andra rekvisitet är att det ska vara fråga om myndighetsutövning, vilket kan ske genom beslut eller åtgärder som grundas på samhällets maktbefogenheter. Exempel på myndighetsutövning är meddelande av beslut som för den enskilde innebär rättigheter, skyldigheter eller förmåner. Gemensamt för all myndighetsutövning är att den ytterst grundar sig på lag eller författning, och att det då föreligger tjänstefel när dessa regler överträds. I detta fall så kan vi anta att studievägledaren enligt någon särskild föreskrift har en skyldighet att skicka in betygen i tid för registrering till VHS. Vidare är det inte svårt att konstatera att Komvux är en institution som omfattas av begreppet myndighetsutövning. Det sista rekvisitet är att tjänstemannen genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Det måste alltså vara fråga om ett aktivt handlande (handling) eller en underlåtenhet att handla då det har funnits en sådan skyldighet. I detta fall är det tydligt att det har skett en underlåtenhet från studievägledarens sida i fråga om att skicka in betygen för registrering, och att detta är en uppgift som åligger studievägledaren att genomföra. Därmed kan även detta rekvisit anses uppfyllt. Den slutsats som kan dras av det ovanstående är att tjänstefel enligt 20:1 BrB föreligger från studievägledarens sida. Om man läser vidare i paragrafens första stycke framgår det dock att det inte ska dömas till ansvar om tjänstefelet anses som ringa, vilket bedöms med hänsyn till gärningsmannens befogenheter, uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller sett till andra omständigheter. Denna gradindelning är svår att göra korrekt för någon annan än en rättslig instans. Min bedömning är dock att det inte bör vara fråga om endast ringa brott, utan faktiskt ett tjänstefel av normalgraden. Denna bedömning gör jag med tanke på att gärningsmannens (studievägledarens) befogenheter har varit stora i och med den makt som tillhör möjligheten att förfoga över betygen och att uppgiften som studievägledare och handhavandet av betygen har ett klart och tydligt samband med myndighetsutövningen. Vidare anser jag att de konsekvenser som du drabbas av på grund av detta tjänstefel är tillräckligt långtgående för att det ska vara fråga om mer än endast en ringa förseelse. Följaktligen är min bedömning att studievägledaren har gjort sig skyldig till tjänstefel enligt 20:1 BrB i och med sin underlåtenhet (glömska) att skicka in dina betyg till VHS Antagningsservice, vilket har fråntagit dig möjligheten att ansöka om antagning till polisutbildningen. Detta leder dock inte till någon ren vinning för din egen del, förutom vedergällning. För att nå ersättning från studievägledaren kan du möjligtvis ha lycka med att föra en skadeståndstalan om ren förmögenhetsskada enligt 2:2 SkL (se https://lagen.nu/1972:207#K2P2S1). Med vänliga hälsningar, 

Uppvigling till störande av allmän sammankomst

2014-05-28 i Övriga brott
FRÅGA |Om någon skriver på nätet att man skall störa ut ett valmöte, är detta uppvigling, utöver BrB 16§4. Ansvar för senare händelser? Stort tack på förhand.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Uppvigling regleras i BrB 16:5, som du hittar här. Det som krävs för att brottet ska vara begånget är: en uppmaning till allmänheten att begå brott, och att det inte endast är en ringa fara för att ett brott kommer att orsakas av uppmaningen.Det som skrivs får inte endast ger uttryck för en positiv inställning till brottet, utan även en förhållandevis tydlig uppmaning att begå brott. Ansvar beror således på hur uppmaningen är formulerad, även om indirekta uppmaningar kan uppfylla kravet. I detta ligger också att gärningsmannen måste ha uppsåt att brott kommer till stånd, dvs. det måste vara hans syfte med uppmaningen.Att det ska rikta sig till allmänheten anses betyda att det inte får vara en mindre sluten grupp. Att det sker på internet är betydelselöst, mottagarkretsen i det enskilda fallet är det som är avgörande. Faran för brott får inte vara ringa, vilket innebär att det inte får vara osannolikt att de som tar del av uppmaningen faktiskt utför brottet. T.ex. om mottagarna saknar intresse av att begå brottet eller om svårighetsgraden på brottet är hög.Det är alltså möjligt att dessa kriterier uppfylls i det enskilda fallet, det kvarstår dock att den gärning som uppmaningen avser ska vara brottslig.Ett störande av ett valmöte kan, som du påpekar, vara ett störande av allmän sammankomst (BrB 16:4). Störandet kan bestå i våldshandlingar eller oljud. Vad som komplicerar saken något som kan ses som ett störande även kan vara att använda grundlagsskyddad yttrandefrihet, 2:1 Regeringsformen (här). Brottsliga yttranden faller utanför grundlagsskyddet, men gränsen är svårfångad. Beroende på hur mycket valmötet hindras och de störande handlingarnas natur kan det dock vara brottsligt. Den som uppmanar behöver ha uppsåt till att den störande verksamheten ska vara av sådan art att den klassificeras som brottslig. Beroende på vad uppmaningen innehåller kan även andra brott i 16 kap. BrB aktualiseras, t.ex. upplopp (BrB 16:1) eller ohörsamhet mot ordningsmakten (BrB 16:3).Uppviglingsbrottet fullbordas redan så fort de nämnda kraven är uppfyllda, om brottet sedan begås eller inte är betydelselöst. Gärningsmannen kan inte heller hållas ansvarig för senare händelser på grund av uppviglingsbrottet.Att anstifta till brott kriminaliserat genom BrB 23:4 (här) som föreskriver ansvar för medverkan till brott. Det som krävs är att psykiskt orsaka någon annans brottsliga gärning. Vilket alltså omfattar ett krav på att faktiskt påverkan, inte endast uppmana. Har gärningsmannen anstiftat anstiftat brottet, och det också utförs kommer han även ha gjort sig skyldig till medverkan till störande av allmän sammankomst.Med vänliga hälsningar