Tjänstefel, polisförordningen 4 kap. 1 §

2014-11-25 i Övriga brott
FRÅGA |Polisförordningen 4 kap. 1 § lyder: Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet.Vad innebär detta i praktiken? Kan en polisman bli straffad om han utan anledning bryter mot denna skrivning, eller är det bara en klyscha som man kan strunta i och göra som man vill, allt efter humör?
Mattias Vilhelmsson |Hej Kirsti!Denna skrivning innebär precis vad som faktiskt står i paragrafen. Den anger de grundkrav som från yrkesetiska utgångspunkter ställs på anställda inom polisen. I ett hovrättsfall har Svea Hovrätt dömt en polisman för tjänstefel eftersom han fanns uppsåtligen ha brutit mot 4 kap. 1 § Polisförordningen, se RH 2007:51. I detta fall genom att han inledde en småaktig förundersökning, på egen hand, gällande hans egen sons påstått stulna cykel. Svaret på frågan är alltså att han kan bli straffad och och att regeln inte bara är en klyscha - den ger uttryck för ett grundläggande krav på en polisman.     

Brott mot knivlagen

2014-10-16 i Övriga brott
FRÅGA |Knivlagen? Vad gäller för hantverkare/egenföretagare som bär 1-2 knivar i sina arbetsbyxor väl synliga på allmän plats i publik miljö där de vistas på väg från sitt arbete, för att exempelvis handla matvaror eller bara rör sig inom ett handelsområden etc. innan de ska hem? Stöter på detta dagligen då jag jobbar inom säkerhetsbranschen och vill veta vad jag har för lagstöd vid konfrontation.Tack på förhand!
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Förbud mot innehav av knivar regleras i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen).Enligt 1 § 1 st. knivlagen är det förbjudet att inneha knivar och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Begreppet "allmän plats" omfattar i princip varje plats, både inomhus och utomhus, som är till för allmänheten eller används av allmänheten, dvs. att butiker, köpcenter o. dyl. omfattas av begreppet.Det finns dock ett undantag från förbudet i 1 § 2 st. knivlagen. Det framgår av detta stycke att föremål (däribland knivar) som enligt särskilda föreskrifter ingår i ett visst yrke är undantaget från förbudet enligt 1 § 1 st. Detta innebär att det inte är olagligt för hantverkare/egenföretagare att gå runt på allmänna platser med knivar som de behöver för sitt arbete. Se 1 § knivlagen, https://lagen.nu/1988:254.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Falsk anmälan till socialtjänsten - brott?

2014-08-31 i Övriga brott
FRÅGA |Kan jag polisanmäla en granne för falsk anmälan till sociala?. Vid hembesöket och samtal med min 14 åring och 15 åring kunde dom inte finna att dom hade det dårligt. Det läggs ner.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Anmälan till en myndighet såsom Socialtjänsten sker under straffansvar. Om din granne lämnat en lögnaktig uppgift till socialtjänsten kan det utgöra brottet falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse, och medföra straffansvar enligt brottsbalken 15 kap 7 §, d.v.s. det kan polisanmälas.När det gäller brott räcker det inte att någon objektivt sett har begått handlingarna som beskrivs i lagen, det måste även finnas ett uppsåt eller, för vårdslös tillvitelse, i vart fall oaktsamhet.Om din granne t.ex. lögnaktigt har gjort en anmälan till Socialtjänsten om att dina barn far illa trots att grannen kände till att så inte var fallet är det mycket möjligt att ett brott har begåtts. Om du misstänker att så är fallet går det naturligtvis bra att göra en polisanmälan.Aktuell lag hittar du https://lagen.nu/1962:700#K15P7S1.Vänliga hälsningar,

Straffskala för urkundsförfalskning

2014-07-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Min son har nyligen blivit utsatt för urkundsförfalskning,samt att hans ID kort har blivit stulet av hans ex hustru i syfte att betala ett PF paket i helsingborg.Detta ärende är glasklart.Ingen annan har haft tillgång till hans värdehandlingar.Min fråga är:vad är straffsatsen för ett sådant brott enl svensk rättspraxis.Var vänlig svara omgående.Detta är enligt polisen en viktig detalj när polisanmälan ska göras fullskaligt.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Reglerna om förfalskningsbrott finns i brottsbalkens 14e kapitel https://lagen.nu/1962:700#K14P1S1. I 1 § regleras urkundsförfalskning. Där anges att "Den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år."Eftersom det lägsta fängelsestraff som kan utdömas är 14 dagar innebär det att straffskalan för urkundsförfalskning sträcker sig mellan 14 dagar - 2 år. Vid ringa förseelse är straffskalan böter - högst sex månader fängelse. Vid grovt brott sex månader - högst sex år fängelse. I detta fall rör det sig troligen om brott av normalgraden, straffskalan är alltså 14 dagar - 2 år. Vilket straff det blir är dock svårt att svara på utan mer information.Vänligen,

Kontaktförbud

2014-11-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag har tidigare i år blivit polisanmäld av mitt ex och även dömd i frågan. Vi hade ett kontaktförbud som var initierat av henne. Detta hävdes dock med tanke på att det alltid är hon som kontaktar mig och inte tvärtom. Efter domen och även innan har jag aldrig initierat kontakt. Hon däremot smsar med jämna mellanrum, om helt ovidkommande saker, men som är menade att få mig att känna obehag. Nu är min fråga, kan jag ansöka om kontaktförbud mot Henne? Det börjar komma till den gränsen när jag är orolig att hon ska dyka upp utanför min bostad.
Hedda Gejrot |Hej! Tack för din fråga! Enligt lagen om kontaktförbud kan ett förbud meddelas för en person att besöka, ta kontakt med eller följa efter någon, se 1 § https://lagen.nu/1988:688#P1S1. Enligt samma bestämmelse får ett förbud meddelas om det finns risk att personen allvarligt kommer att trakassera den som skyddet avser. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. Man ser bland annat till om personen har begått brott gentemot den som ansöker om kontaktförbudet eller mot någon annan i dennes närhet t.ex. en före detta sambo, make, maka eller partner. Även om det inte finns något krav på att en sådan brottslighet måste skett inom en viss tid anses risken för att ny brottslighet ska ske vara högre om tidigare brottslighet skett nyligen. Man ser också till vilken typ av brott det har rört sig om, om det har skett flera gånger eller endast en enstaka gång. Det beror alltså på vad för typ av sms ditt ex har skickat till dig, om hon exempelvis har skickat hot eller trakasserier eller liknande. Du kan ansöka om kontaktförbud genom att vända dig till en åklagare. Det kan du göra genom åklagarmyndighetens hemsida. Hoppas du har fått svar på din fråga! Lycka till! Vänligen, 

Tjänstefel

2014-10-03 i Övriga brott
FRÅGA |Har en fråga om en tjänsteman i en Svensk myndighet som i sin tjänst ej följer den lag som denne tillämpar i sin utövning.1: Kan detta vara ett lagbrott? 2: Kan man anse att denne då är olämplig för sitt "jobb"? 3: Och får denne då fortsätta med sin utövning ? 4: Ev nya krav på tjänstemannen innan denne får fortsätta sin utövning?
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!I Brottsbalkens tjugonde kapitel regleras vilket straffansvar personer som utövar myndighet bär. Brottsbalken finner du här.En person som vid myndighetsutövning genom att agera uppsåtligen (med vilja och vett) eller oaktsamt åsidosätter vad han/hon har till uppgift döms enligt 20 kap 1 § Brottsbalken till tjänstefel. Att åsidosätta sin uppgift kan man dels göra genom att begå en viss handling, men även genom underlåtenhet att utföra de handlingar som ingår i yrket. Viktigt är att handlingen utförs i tjänsten.Här är viktigt att reda ut vad som menas med myndighetsutövning. Myndighetsutövning brukar beskrivas som de beslut eller åtgärder som fattas av myndigheter mot medborgarna, och som innebär rättigheter eller skyldigheter av olika slag för den enskilde. Exempel på yrkesgrupper som enligt praxis ansetts utöva myndighetsutövning är poliser, passkontrollanter, domare och ordningsvakter.För att bedöma om någon agerat tillräckligt oaktsamt för att dömas till tjänstefel får vägas in objektiva grunder, som vilken betydelse åsidosättandet haft för enskild, vilken förtroendeställning det aktuella yrket har i samhället samt hur stark koppling personens agerande haft till utövande av myndighetsutövning.Subjektiva grunder som bör beaktas är exempelvis vilken utbildning och kunskap personen haft inom yrket.Det är alltså svårt att fastställa en generell situation där tjänstefel föreligger, utan varje fall får bedömas utifrån dess specifika omständigheter. Då måste också beaktas om tjänstefelet kan ses som ringa (straffritt) eller grovt. Angående din fråga om vad som kan hända med person som dömts till tjänstefel kan generellt sägas att det ställs höga krav på att säga upp en anställd av personliga skäl, och ännu högre på att avskeda, men givetvis väger ett brott som tjänstefel tungt som argument för en arbetsgivare som vill bli av med den anställde, något som också har skildrats i Arbetsdomstolen.Regler om uppsägning på saklig grund finns främst i 7 § LAS och för avskedande i 18 § LAS. Lagen om anställningsskydd (LAS) finner du här.Givetvis är den förseelse som arbetstagaren gjort sig skyldig till av avgörande betydelse för bedömningen. Anses misskötsamheten vara av mindre slag kan arbetsgivaren bli skyldig att i första hand omplacera, men då det gäller person som blivit dömd för brott eller i annat fall gjort sig skyldig till grov misskötsamhet ställs inte lika höga krav på arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Föreligger grund för avskedande finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att omplacera.

Brott mot knivlagen

2014-08-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej en kompis hade kniv på sig på en allmän parkerings plats och började vifta med kniven och kavlade upp armen och skulle slå sig själv eftersom han var arg för han hade fått stryk av sin ex frus nya kille , jag tog tag i hans arm och tog bort kniven och la den i fickan för jag ville inte att han skadar sig och han var jätte berusad 4-5 min efter kom polisen och grep mig har rättegång nu om en månad utan rätt att få en advokat undrar om jag kan bli dömd?
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Nedan kommer jag redogöra för huruvida du kan bli dömd för brott mot knivlagen.Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, eller i vardagligt tal knivlagen, förbjuder innehav av knivar och andra föremål av farlig karaktär. Förbudet att inneha farliga föremål och knivar gäller på allmän plats, inom skolområde där grund- eller gymnasieundervisning bedrivs och i fordon på allmän plats, enligt 1 § 1 st.  Undantag från denna bestämmelse finns i 1 § 2 st. knivlagen. Där anges att förbudet inte gäller för de föremål som enligt särskilda föreskrifter ingår i viss tjänst eller visst uppdrag, eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. Det första undantaget tar sikte på de fall där väktare, polis eller ordningsvakter exempelvis bär batonger i tjänst. Det andra undantaget gäller för knivar och andra föremål som används vid arbete eller friluftsaktivitet. Det är med andra ord befogat för hantverkare att bära sådan utrustning som behövs till arbetet, eller för en vanlig person att inneha kniv och andra föremål i samband med fritidsaktivitet. Påföljden för brott mot 1 § och 2 § knivlagen är böter eller fängelse i högst 6 månader. I ringa fall döms inget ansvar. Om å andra sidan brottet är grovt döms till högst ett års fängelse. Vad som kan sägas i denna del är att fängelsepåföljden är avsedd för grövre fall. De mindre grova fallen resulterar vanligtvis i böter. Det krävs oaktsamhet eller uppsåt för att åläggas ansvar. Innehavsrekvisitet verkar uppfyllt i ditt fall, dvs. du har innehaft kniven. Att en person hållit i en kniv i ett par minuter har räckt för att denne ska anses ha innehaft det farliga föremålet enligt rättsfallet NJA 1998 s. 604. Vad som är av vikt för din del är ifall innehavet varit befogat eller ej eftersom du kan undgå ansvar ifall innehavet var befogat. Tyvärr är detta svårt att svara på eftersom lagstiftaren främst haft i syfte att undanta poliser och andra tjänstemän, samt även utövare av fritidsintressen, från ansvar. Vad som kan tilläggas är dock att förarbetena anger att det är sådant innehav av kniv som ökar risken för våldsanvändning som ska förbjudas. De fall då innehavet är nödvändig och harmlös för ett naturligt betraktelsesätt är inte förbjudna. Undantagsregeln för befogat innehav bör enligt praxis bedömas förnuftigt och med generositet. En ytterligare fråga av vikt är om innehavet i ditt fall är ringa enligt 4 §. För att bedöma detta görs en samlad bedömning av de föreliggande omständigheterna. Sammanfattningsvis kan sägas att du innehavt kniven men att innehavet kan anses vara befogat med tanke på omständigheterna, och att du därmed bör undgå ansvar. Denna fråga är dock upp till rätten att bedöma.Jag hoppas att du har fått klarhet i din fråga. Du får gärna höra av dig om du behöver kompletterande information.Min email adress är Zozan.Peker.9822@student.uu.seHälsningar,

Påkommen vid försök att på felaktiga grunder tillägna sig ekonomiskt bistånd

2014-07-13 i Övriga brott
FRÅGA |hej jag har förfalskat mitt kontoutdraget och min handläggare på social först bad mig att skicka ett ny och skickade ´jag skickade ett ny sen hon bokade ett möte men eftersom jag ville inte längre söka för socialbidrag gick jag inte till mötet nu har jag fått ett brev från henne att det ses som ett försök till bidragsbrott och kan föranleda till polisanmäla. hon vill att jag skickar in en uppriktigt kontoutdrag och deklaration men jag vill inte ha bidraget längre jag vet inte vad ska jag göra jag vill inte bli polisanmäld. mår jättedåligt över det.
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Att sända förfalskade uppgifter till socialtjänsten med uppsåt att åtminstone orsaka fara för felaktig utbetalning av ekonomisk förmån (ex. socialbidrag) är att betrakta som bidragsbrott (ev. grovt sådant), förutsatt att en konkret fara också uppstår (se 1-3 §§ bidragsbrottslagen). Bidragsbrottet anses således fullbordat på ett tidigt stadium, varför någon separat bestämmelse som stadgar straff vid försök inte ansetts nödvändig. Därav följer att man i formell mening ej kan dömas för "försök till bidragsbrott".I ditt fall kan ifrågasättas om konkret fara uppstått då den förfalskade handlingen upptäckts före någon utbetalning skett (om frågan tolkats korrekt). Avgörande vid farebedömningen är huruvida det hör till normaliteterna att kontrollera riktigheten av ett kontoutdrag samt vilken kvalitet förfalskningen haft; annorlunda uttryckt om någon risk för felaktig utbetalning i realiteten förelegat. Beroende på utfallet av denna bedömning har Du alltså ev. gjort dig skyldig till fullbordat bidragsbrott, likväl som det är fullt möjligt att ditt agerande inte innefattat berört brott.Vad gäller handläggarens påståenden i övrigt bör en del påpekanden göras. För det första är något frivilligt tillbakaträdande, varom talas i 5 § bidragsbrottslagen, knappast möjligt då Du blivit påkommen och därefter uppmanad att vidta rättelse, varför uppmaningen att sända ett nytt kontoutdrag i juridisk mening kan ifrågasättas. För det andra är handläggaren enligt 6 § samma lag pliktig att företa anmälan av brott när sådant förekommit. Denne kan sålunda inte välja att avstå från anmälan om brott begåtts (något en rättelse i detta fall inte torde kunna påverka).Om än något frivilligt tillbakaträdande inte synes möjligt vill jag rekommendera dig att ta kontakt med socialtjänsten och vidta rättelse samt därvid uttrycka din ånger. Du bör även påpeka att det förfalskade dokumentet upptäckts samt att detta indikerar att ingen konkret fara förelegat. Kontakten bör dock ej gå via den handläggare Du tidigare haft att göra med då vederbörandes agerande, av din beskrivning att döma, inte varit juridiskt korrekt; något Du bör upplysa dennes överordnade om.Bidragsbrottslagen finner Du här.Vänligen,