Hets mot folkgrupp

2018-03-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Det har ju blivit hårdare klimat på nätet och många döms till hets mot folkgrupp. Nu till min fråga, är det brottsligt att ifrågasätta en religion, som t ex islam eller kristendomen? Vad jag vet så ska det inte vara detta, men jag läser i artiklar att många blir dömda ändå eller har personen yttrat sig samtidigt mot en folkgrupp? Tacksam för svar
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regleringen om hets mot folkgrupp återfinns i 16 kap. 8 § brottsbalken: Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.I lagrummets andra stycke regleras grovt brott. När man talar om brottet hets mot folkgrupp så måste det relateras till den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet som följer av regeringsformen och innebär frihet för var och en att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Bestämmelsen om hets mot folkgrupp utgör en inskränkning i yttrandefriheten och innebär att yttrandefriheten inte kan åberopas som skydd för yttranden som hotar eller uttrycker missaktning för viss folkgrupp. För att det ska röra sig om brottet hets mot folkgrupp krävs att tre rekvisit (krav) är uppfyllda:1. Gärningen ska ske i uttalande eller i annat meddelande som sprids2. Gärningen ska bestå i hot eller uttryck för missaktning3. Gärningen ska slutligen avse en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Rekvisit 1: Vad som i bestämmelsen sägs om meddelande ger utrymme för en förhållandevis vidsträckt innebörd enligt Högsta domstolens dom i NJA 1996 s. 577. Meddelande bör kunna ske, förutom genom muntlig eller skriftlig framställning, också t.ex genom bilder eller konstnärlig framställning; även åtbörder (dvs gester/rörelser) har ansetts kunna innefatta ett budskap och därmed utgöra ett meddelande. HD konstaterade att bärande av märken och emblem kan innefatta ett meddelande, om de förmedlar ett budskap om något förhållande. I tidigare lagstiftning har det krävts att uttalandet gjordes offentligt eller spreds bland allmänheten för att inrymmas under det första kriteriet. I den nuvarande lagstiftningen räcker det att meddelandet sprids. Vad gäller kravet på spridning har Högsta domstolen i sin dom i NJA 1999 s. 702 klargjort att spridning av ett skriftligt meddelande inte förutsätter att en viss större grupp faktiskt tagit del av meddelandet utan det är tillräckligt att det har gjorts tillgängligt för en sådan grupp. Värt att notera är att brottet inte är något målsägandebrott och därför behöver inte de som uppfattat meddelandet tillhöra någon av de skyddade grupperna. Rekvisit 2: Uttrycket "hotar" ska anses inbegripa mer än vad som kriminaliserats som olaga hot eller olaga tvång enligt 4 kap. 4 § respektive 4 kap. 5 § brottsbalken. Uttrycket missaktning infördes genom en ändring i lagstiftningen om hets mot folkgrupp 1970. Innan dess bestod den brottsliga gärningen i hot, förtal eller smädelse. Syftet med ändringen var att utvidga det straffbara området och att låta även andra kränkande uttalanden än sådana som kan bedömas som förtal eller smädelse bli straffbara. I förarbetena till lagändringen uttalades att det för straffbarhet borde räcka att ett uttalande om till exempel en viss folkgrupp är nedsättande för gruppens anseende. Det framhålls dock också att det inte var meningen att omdömen som inte överskred gränserna för saklig kritik av viss folkgrupp skulle falla inom det straffbara området (se Högsta domstolens dom i NJA II 1970 s. 531).I samband med den lagändring som skedde år 2003 diskuterades den nuvarande ansvarsbestämmelsens rekvisit "uttrycker missaktning" (se prop. 2001/02:59 s. 21 f.). Detta rekvisit som infördes i lagen år 1970 och har i rättspraxis fått en vidsträckt tillämpning, vilket måste kunna sägas ha varit lagstiftarens tanke då syftet var att utvidga det straffbara området. Exempel på den vidsträckta tillämpningen kan man se i t.ex. NJA 1982 s. 128 där en skylt som förbjöd "zigenare" att beträda en campingplats var att betrakta som ett meddelande som gav uttryck för missaktning. Genom förbudet att beträda campingplatsen, vilket enligt texten på skylten riktade sig till zigenare överlag, uttrycktes indirekt ett omdöme om zigenares egenskaper och uppträdande som måste anses nedsättande för folkgruppens anseende. Det omdömet utgjorde alltså ett sådant uttryck för missaktning som avses i 16 kap. 8 § BrB.Alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur omfattas dock inte, vilket framgått ovan. Uttalanden som inte kan anses överskrida gränserna för en saklig kritik av vissa grupper faller utanför det straffbara området. För straffbarhet krävs att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga. Rekvisit 3: De kategorier som skyddas genom bestämmelsen är folkgrupper och andra sådana grupper av personer när angreppet tar sin utgångspunkt i personernas rastillhörighet, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning. Bestämmelsen tar alltså sikte på de olika diskrimineringsgrunderna. Detta rekvisit brukar sällan vålla några större besvär. Är det brottsligt att ifrågasätta sin religion? Som framgått ovan är det inte brottsligt att ifrågasätta t.ex. en religion, så länge det rör sig om sakliga argument och saklig kritik. Uttalar man sig nedlåtande om en viss folkgrupp så kan detta inte sägas vara "saklig kritik". I förarbetena sägs att inom det straffbara området faller enbart uttalanden och meddelanden som "fullt klart [...] överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion". Sådana uttalanden som är nedsättande för en grupps anseende eller som förlöjligar en grupp eller ras omfattas emellertid nästan alltid. Att inte hålla med hur en religion ser på vissa saker innebär inte att man gör sig skyldig till hets mot folkgrupp. Inte heller gör man sig skyldig till hets mot folkgrupp om man ställer sig frågande till något inom t.ex. en religion, om man inbjuder till diskussion avseende en viss fråga, eller om man argumenterar för att något inom en religion kan ifrågasättas - detta faller nämligen inom den rätt man har till yttrandefrihet. Det krävs dock att man framför sin kritik på ett saklig och respektfullt sätt. Det får alltså inte röra sig om smutskastning och man får inte uttrycka sådan missaktning som avses i 16 kap. 8 § brottsbalken. Så sammanfattningsvis har man rätt att ifrågasätta en religion, så länge den kritik man framför är saklig och vederhäftig. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att falska anklagelser ska utgöra ett brott?

2018-03-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Sonens ex accepterar inte att det tog slut e 4 mån och har anmält honom för våldtäkt,olaga hot,sexuellt ofredande,misshandel. Efter polisförhör lades det ner, det finns gott om bla sms som motsäger henne Tex VILLE han inte ha sex med henne då hon spred allt i skolan. Hon har även anmält oss och vår gård till länsstyrelse, skolan till skolinspektionen mm. De anmäler allt som går emot dem. "Barnen" är nyss fyllda 18 och hennes mamma är ökänd. Men vi är inte trygga längre , vi väntar på nästa drag från dem.Fick veta att det inte är mycket lönt att anmäla för falsk tillvitelse då hon är så ung. Och sonen vill bara slippa dem då han mådde förfärligt i detta korta förhållande som hennes mamma styrde. Vad är skillnaden mellan falsk tillvitelse, falsk angivelse och falsk anklagelse? Och vad krävs? Vad kan hon få för detta? Vill som sagt eg inte ha med dem att göra, men skulle vilja markera att det är nog nu.
Elinor Berg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga består av ett flertal delfrågor. I mitt svar kommer dessa besvaras var för sig och inledningsvis kommer jag svara på vad skillnaden är mellan falsk tillvitelse, falsk angivelse och falsk anklagelse. Falsk angivelse regleras i brottsbalken Falsk angivelse innebär att man falskeligen anmäler ett brott som man påstår att en viss person har begått i syfte att denna ska dömas för brottet. För att din sons ex ska dömas för falsk angivelse krävs det att hon varit medveten om att din son är oskyldig. För att dömas för falsk angivelse krävs även att din sons ex gjort en anmälan (15 kap 6 § brottsbalken).Falsk tillvitelse regleras i brottsbalkenFalsk tillvitelse liknar falsk angivelse och brottet förövas genom att en person hos en åklagare, polis eller annan myndighet pekar ut annan för brottslig gärning eller lämnar andra besvärande uppgifter. För att din sons ex ska dömas för falsk tillvitelse krävs det att hon medvetet pekat ut din son under vetskapen att han är oskyldig (15 kap. 7 § brottsbalken).Den största skillnaden mellan falsk angivelse och falsk tillvitelse är att vid falsk tillvitelse behöver inte syftet med din sons ex anmälningar ha varit att han ska DÖMAS för brotten. Det räcker med att hon medvetet anmält eller pekat ut din son för att besvära honom. Denna regel tillämpas bland annat om någon regelbundet anmäler någon hos polis eller myndigheter endast för att skapa olägenheter för personen.Finns inget brott som heter "falsk anklagelse"Det finns inget brott som rubriceras som falsk anklagelse. Däremot finns andra typer av ärekränkningsbrott. Förtal är ett sådant exempel (5 kap. 1 § brottsbalken). Förtal föreligger när man utpekar någon som "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller lämnar någon annan uppgift med syfte att skada personens rykte. Skillnaden mellan förtal och de andra brotten jag ovan har redogjort för, är att förtal inte kräver att anmälan har gjorts till en myndighet! Om din sons ex lämnar uppgifter till andra än myndigheter (tex personer i din sons omgivning) som utpekar honom som brottsling, kan hon därför även dömas för förtal. Kan hon dömas trots låg ålder?I Sverige blir man straffmyndig när man fyller 15. I din fråga skriver du att hon är nyss fyllda 18 och jag antar därför att hon var över 15 när de gärningar du beskriver begicks. Med andra ord kan hon, trots låg ålder, dömas för brott.I brottsbalken framgår dock att om en person har begått ett brott när denna var under 21, ska dennas ålder särskilt beaktas vid avgörande av straffet (29 kap. 7 § brottsbalken). Med andra ord undviker man gärna att unga personer döms till ett fängelsestraff.SammanfattningEnligt mig talar de händelser som du beskriver i frågan för att din sons ex kan dömas för antingen falsk tillvitelse eller falsk angivelse. Även förtal skulle kunna bli aktuellt. Självfallet kan jag dock inte uttala mig med säkerhet eftersom jag inte har alla uppgifter i just detta fall. Vad gällande låg ålder så kan hon fortfarande dömas under förutsättningen att hon var över 15 när brotten begicks. Dock tenderar rätten att undvika att döma unga personer till fängelse. Viktigt att ha i åtanke är att din son även kan ha rätt till skadestånd om hon döms för brottet!Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilka brott begår man om man inte upprättar årsredovisning ?

2018-03-05 i Övriga brott
FRÅGA |hej,om man i ett aktiebolag som ensam ägare och styrelseledamot inte upprättar någon årsredovisning, och inte bokför alla affärshändelser och deklarerar då felaktigt, vilka brott har man då gjort sig skyldig till??
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Varje aktiebolag måste upprätta en årsredovisningDet är lagreglerat att alla aktiebolag måste upprätta årsredovisning, samt bokföra alla affärshändelser. Detta följer av bokföringslagen och årsredovisningslagen. Att inte bokföra ordentligt och således deklarera felaktigt utgör skatte- och bokföringsbrott.BokföringsbrottAtt åsidosätta sin bokföringsskyldighet genom att t.ex. inte bokföra alla affärshändelser, inte spara räkenskapsinformation eller lämna oriktiga uppgifter i sin bokföring är ett bokföringsbrott. Den som begår bokföringsbrott kan i sin tur dömas till fängelse i högst 2 år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst 6 månader. (11 kap. 5 § Brottsbalken)SkattebrottAtt felaktigt deklarera medvetet är skattebrott. Om du lämnar oriktiga uppgifter till skatteverket, eller underlåter att lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift etc. döms för skattebrott till högst 2 år. (2 § Skattebrottslagen) Vid ringa brott döms man till skatteförseelse och således böter (3 § Skattebrottslagen) och vid grovt döms man till grovt skattebrott och således fängelse lägst 6 månader och högst 6 år. Vid bedömningen om brottet är grovt beaktas om det rört sig om betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring etc. (4 § Skattebrottslagen)Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Importering av SARM

2018-03-02 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag undrar om införandet av s.k. "SARM's" är olagligt till Sverige? SARM's är dopingklassat enligt WADA's dopinglista, men (bör) ej falla under dopinglagen då de inte stämmer överens med dess kvalifikationer.SARMs agerar genom att höja känsligheten hos de androgena receptorerna i kroppen (https://en.wikipedia.org/wiki/Selective_androgen_receptor_modulator). Innebär detta att de faller utanför dopinglagen eller kan man fortfarande bli straffad för införsel av dessa?Har skrivit till läkemedelsverket för att få svar på den nuvarande klassifikationen. Men om det inte är läkemedelsklassat borde det väl inte vara olagligt?Mvh
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag känner inte till SARM, men om det som du säger inte är en av de typer av preparat som räknas upp i dopningslagen (alltså syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Se 1 § dopningslagen) så kan man inte straffas enligt dopningslagen. Om WADA (World Anti-Doping Agency) klassar det som ett dopningspreparat får man däremot inte ha preparatet i kroppen när man tävlar inom någon tävling som arrangeras av något av Riksidrottsförbundets förbund.Vad jag förstår utifrån en snabb sökning på internet kan dock alla eller vissa SARM:s leda till ökad testosteronnivå. I så fall är de förbjudna enligt 1 § dopinglagen.Om SARM trots allt inte är dopningsklassat, och läkemedelsverket inte klassar det som läkemedel, har jag svårt att se varför import skulle vara förbjuden.Med vänlig hälsning

Kan det vara olagligt att polisanmäla någon trots brist på bevis?

2018-03-11 i Övriga brott
FRÅGA |Kan straff utdelas vid otillräcklig bevisning i en polisanmälan? jag menar då för anmälaren, då detta i synnerhet direkt/indirekt föranlett katastrofala följder för den anklagade. Kan m.a.o. anmälaren fällas för att denne anklagat någon på i princip inga grunder eller bevis överhuvudtaget? Det uppstår ju ett slags förtalsituation om inte annat, inte sant...?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att göra polisanmälan trots brist på bevis är ej olagligt Man behöver varken ha några grunder eller bevis överhuvudtaget för att göra en polisanmälan. Det är alltså inget man kan straffas för i sig. Om personen som anmäler däremot vet eller borde veta att den anklagade är oskyldig eller att anklagelsen är falsk kan man göra sig skyldig till antingen falsk eller obefogad angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken) eller falsk eller vårdslös tillvitelse (15 kap. 7 § brottsbalken).Vad är falsk eller obefogad angivelse?I polisanmälan måste det framgå vem som personen anser vara skyldig, dvs anmälningen måste vara riktad och peka ut någon som är oskyldig. Vidare måste det kunna bevisas att anklagelsen är sanningslös och att den utpekade verkligen är oskyldig. Brist på bevis i sig är inte en omständighet som bevisar att anmälarens utsaga varit en lögn och att den anklagade inte är skyldig. Detta är grundförutsättningarna. För att kunna dömas för falsk angivelse krävs utöver detta att personen har uppsåt till att den oskyldigt anklagade fälls. Själva poängen med personens anmälan måste alltså vara att den ska resultera i en fällande dom. Att anmäla i syfte att smutskasta någon eller ställa till med besvär omfattas inte (15 kap. 6 § brottsbalken).Vid obefogad angivelse räcker det däremot med att anmälaren "borde ha förstått" att personen som denne riktad anklagelsen mot är oskyldig, men att man fortfarande anmäler i syfte att få personen dömd (15 kap. 6 § andra stycket brottsbalken). Det får inte röra sig om målsägandebrott eller angivelsebrottUtöver ovanstående krävs det att det inte rör sig om ett brott som endast kan åtalas av den som drabbats av brottet. Detta kan man ta reda på genom att kolla slutet av det kapitel som rör brottet (se exempelvis 5 kap. 5 § brottsbalken).Det får inte heller röra sig om en anmälan som gjorts av någon annan än den som drabbats av brottet om det är ett så kallat brott som kräver angivelse av brottsoffret. Detta framgår också i slutet av kapitlet (se exempelvis 8 kap. 13 § brottsbalken). Vad är falsk eller vårdslös tillvitelse?Precis som med ovanstående lagrum måste det röra sig om uppgifter om en specifik person i exempelvis en polisanmälan för att kunna vara falsk tillvitelse. Det krävs däremot inte att det bevisas att personen är oskyldig, men att uppgiften som lämnas i varje fall är falsk och att den som lämnar den vet om det. Själva syftet med anmälningen behöver dock inte vara att den anklagade ska bli fälld. Att polisanmäla någon för att smutskasta eller ställa till med besvär för personen räknas alltså (15 kap. 7 § brottsbalken).Om man däremot inte vet att uppgiften eller anklagelsen inte stämmer, men borde ha vetat det, kan man istället dömas för vårdslös tillvitelse (15 kap. 7 § andra stycket brottsbalken). Kan anmälaren ha gjort sig skyldig till förtal?Nej, förtal blir inte tillämplig överhuvudtaget i den här situationen, eftersom det inte är förtal att anmäla någon trots brist på bevis. Kan man visa att anklagelsen är falsk eller att personen är oskyldig och att den som anmält vetat eller borde ha vetat det, blir det istället ovanstående lagrum som blir tillämpliga. Det kan alltså endast vara olagligt att polisanmäla någon om det rör sig om någon av de ovanstående två lagrummen!En annan viktig sak att komma ihåg är att det är åklagaren som måste kunna bevisa att personen är skyldig till ovannämnda brott.Vänligen

Vad blir konsekvensen av att ange falsk identitet?

2018-03-08 i Övriga brott
FRÅGA |Vad är straffet om man anger falsk identitet resp falsk ålder?
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga i vilket hänseende detta menas. Kommer därför i mitt svar gå igenom några exempel som skulle kunna vara tillämpliga för dig. Brukande av falsk urkundAv 14 kap. 10 § brottsbalken framgår att den som använder sig av en falsk urkund kan dömas, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för brukande av det förfalskade.Som urkund menas en handling som upprättats eller har betydelse som bevis, exempelvis en persons identitet eller rättigheter, då exempelvis ID- handlingar.Med fara i bevishänseende menas att det skall föreligga en risk att urkunden, exempelvis ID – handlingen, kan antas tillhöra den som använder sig av den. Att det ska föreligga "fara i bevishänseende" gäller för samtliga lagrum som jag nedan kommer ta upp.UrkundsförfalskningRegleras i 14 kap. 1 § brottsbalken och innebär att den som utan lov framställer en annans persons namn döms för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år. Om brottet är att anse som ringa döms man istället för förvanskning av urkund till böter eller fängelse i högst sex månader, 2 §. Ringa brott kan vara exempelvis om man har begått gärningen i syfte att hjälpa någon annan till dennes rätt eller om urkunden i sig är av mindre vikt. Osant intygandeVidare enligt 15 kap. 11 § brottsbalken så kan den som i ett intyg eller annan urkund exempelvis lämnar osann uppgift om vem denne person är döms, för osant intygande till böter eller fängelse i högst sex månader. Den som använder en osann urkund döms för brukande av osann urkund. Missbruk av urkundFör missbruk av urkund döms den som bland annat åberopar exempelvis identitetshandling eller liknande som gällande för sig själv. Straffskalan går från böter till fängelse i sex månader, såvida inte brottet är att anses som grovt då man kan tilldömas två års fängelse. Se 15 kap. 12 § brottsbalken. Sammanfattningsvis är det väldigt avgörande hur den falska identiteten har uppgetts och på vilket sätt för att kunna veta vilket lagrum/brott som blir aktuellt i ditt fall. Har man exempelvis själv framställt den förfalskade handlingen kan man dömas för urkundsförfalskning, men om man istället endast använd sig av en förfalskad handling kan man dömas för brukande av falsk urkund alt. förvanskning av urkund. Själva straffskalan för samtliga av dessa brott ligger mellan böter upp till två års fängelse. Vad det eventuella straffet skulle bli kan jag inte personligen svara på, däremot bör det ligga inom den aktuella skalan. Med vänlig hälsning,

Blir jag informerad när brottet preskriberas?

2018-03-05 i Övriga brott
FRÅGA |Vi antar att en 20 åring har barnpornografi i datorn. Att det inte spridits och mängden var liten. Dvs troligast ringa brott och en preskribtionstid på två år. Vad händer när dessa två år gått? Kommer det meddela hem? Hur ska man veta? Kanske går och oroar sig i fem år och så var det bara två.Rent praktiskt förfarande
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Barnpornografibrott av normalgraden eller grovt barnpornografibrott (Brottsbalk 16:10a) har en preskriptionstid som inte börjar räknas förens målsäganden (det utsatta barnet) fyllt 18 år (Brottsbalk 35:4 stycke 2 punkt 3).Från och med att målsägande fyllt 18 är preskriptionstiden fem år (Brottsbalk 35:1 punkt 2). Detta gäller inte ringa barnpornografibrott, där är preskriptionstiden endast två år (Brottsbalk 35:1 punkt 1). Den som är skäligen misstänkt eller misstänkt på sannolika skäl för ett brott underrättas om detta och underrättas fortlöpande om vad som kommer fram genom polisens utredning (Rättegångsbalk 23:18). Om du är misstänkt blir du således fortlöpande informerad om vad som händer med utredningen. Är du inte misstänkt för brott blir du inte informerad om vad som händer i samband med förundersökningen, och du kommer då inte heller att meddelas när den läggs ner eller när brottet är preskriberat. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Angående brottet mened

2018-02-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag åkte fast för snatteri / stöld i en mataffär för ca 160 kronor. Väl på förhöret på plats med polis skyllde jag ifrån mig på att det var människor som bad mig sno dessa saker ( av ren stress sa jag denna historia ) men samtidigt ERKÄNNDE jag brottet. Skall nu ha rättegång om några veckor angående detta, men har ju inte haft något förhör emellan där jag har kunnat förklara mig att det endast var jag och att jag sa som jag gjorde av aa stressen. Så hur kommer åklagare osv se på de hela när jag berättar det i rättegången att jag gjorde de rent impulsivt inne i affären och att jag inte vet varför jag gjorde de för jag har aldrig gjort de innan. Det kan väll ej bli mened eller något för jag kommer ju samtidigt fortfarande erkänna att de var jag men lixom "stryka bort" att ingen bad mig göra detta. mvh
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du behöver inte oroa dig för att ha begått brottet mened enligt 15 kap 1 § Brottsbalken. Du som är åtalad är inte under vittnesed och kan inte dömas för mened. Du som åtalad har ingen rättslig skyldighet att tala sanning under ett polisförhör eller under en rättegång. Om din kompis däremot skulle vittna i din rättegång om att du talar sanning, trots att hen vet att du ljuger, gör vederbörande sig skyldig till mened. Förutom snatteriet verkar det därmed inte som att du har gjort dig skyldig till något annat brottsligt förfarande utefter det händelseförlopp som du beskrivit. Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller att kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.