Urkundsförfalskning vid ansökan till politiskt förbund med annans namn?

2014-04-13 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är identitetskränkning, eller om det på något annat sätt strider mot en eller flera lagparagrafer att anmäla en annan person (inte sig själv) till ett politiskt förbund. T.ex. om jag skulle fylla i en ansökan till ett politiskt ungdomsförbund med en annan persons personuppgifter?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!All användning av andra personers personuppgifter bör göras med försiktighet och kan i många fall vara brottsligt. Av 14:1 Brottsbalken om urkundsförfalskning (se https://lagen.nu/1962:700#K14P1S1) framgår det att det är straffbart att skriva annan persons namn på en urkund oavsett om det är namnet på en verklig eller påhittad person, att falskeligen skaffa annans underskrift, att framställa en falsk urkund eller att ändra och fylla ut en äkta urkund – förutsatt att det innebär en fara i bevishänseende. Både begreppet urkund och fara i bevishänseende kan behöva en ytterligare förklaring.Vad som är en urkund beskrivs i paragrafens andra stycke. Det kan vara ett protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg, legitimationer eller andra handlingar som upprättats som bevis eller fungerar som bevis. För att anses som en urkund ska en skrift alltså vara av betydelse som bevis genom sitt innehåll, det vill säga genom vad som däri förklaras eller upplyses om. Hur betydelsefull urkunden faktiskt är har ingen betydelse, utan endast att den fungerar som ett bevis för någonting. En ansökan om att gå med i ett politiskt ungdomsförbund har ett bevisvärde och räknas därmed som en urkund. Vidare så måste även åtgärden innebära en fara i bevishänseende. Det innebär att det som har förfalskats ska ha en sådan grad av likhet med en äkta urkund att det är sannolikt att en förväxling kan ske. En falsk urkund som är så dåligt gjord att det är uppenbart att den är förfalskad innebär ingen fara i bevishänseende, och är därför inte heller straffbar. Att fylla i en ansökan med en riktig persons personuppgifter och sedan förfalska en underskrift är däremot någonting som inte kan upptäckas med lätthet. Det innebär därför en fara i bevishänseende och är följaktligen straffbart.Alla förfalskningar som görs räknas dock inte automatiskt som urkundsförfalskning. Beroende på hur allvarligt brottet är så finns det ytterligare två bestämmelser i 14 kapitlet, nämligen förvanskning av urkund i 14:2 och grov urkundsförfalskning i 14:3 BrB. Förvanskning av urkund är således den ringare varianten av förfalskningsbrottet som blir aktuellt när den förfalskade urkunden är av mindre vikt, t.ex. ett kassakvitto. Omvänt gäller då för grov urkundsförfalskning där förfalskning har skett av betydelsefulla urkunder, t.ex. aktiebrev, inteckningshandlingar eller myndigheters arkivhandlingar. Det finns ingen exakt angivelse om hur just en förfalskning av en ansökan till ett politiskt ungdomsförbund ska klassificeras, men min bedömning är att det är tillräckligt allvarligt för att åtminstone vara urkundsförfalskning enligt 14:1 BrB. Att dömas för urkundsförfalskning kan innebära fängelse i upp till två års tid. Med vänliga hälsningar, 

Underlåtenhet vid brott?

2014-03-19 i Övriga brott
FRÅGA |Är det underlåtelse att anmäla brott om en lärare/ rektor inte anmäler ren misshandel som uppstår mellan elever? Tex. Om en elev hugger oprovoceraten penna upprepade gånger i arm och axel? Eleverna är under 15.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga. I brottsbalkens 23 kap. 6§ så regleras frågor om underlåtenhet att avslöja och/eller hindra brott. I första stycket i nämnda paragraf så talas det om en skyldighet att anmäla eller avslöja brott som är å färde. Med detta menas att det finns en skyldighet att anmäla brott som är under pågående, men som huvudregel, inte brott som är fullbordade. Detta innebär att man exempelvis inte behöver avslöja gärningsmannen till en misshandel om man får reda på det i efterhand, eftersom brott då inte är å färde utan fullbordat. En förutsättning för att krav på anmälan ska kunna ställas är även att en sådan anmälan kan göras utan fara för anmälaren själv eller någon av dennes närmaste. I det fall en lärare/rektor ser en pågående misshandel finns det således en skyldighet att anmäla detta till polis eller på annat sätt avslöja brottet. Detta gäller dock inte bara för rektorer/lärare utan för alla. I andra stycket finns en regel om skyldighet att hindra brott för föräldrar och andra uppfostrare. I detta fall så gäller regeln förmodligen endast lärare eftersom de kan liknas vid andra uppfostrare då eleverna befinner sig i skolan. Troligen så omfattas inte rektorn av andra stycket om denne inte har en likställd ställning till lärarna. Det föreligger således en skyldighet att ingripa för att förhindra att brott begås från någon av lärarens elever och i den mån man finner att läraren bort ingripit men inte gjort detta, så kan denne dömas för underlåtenhet såsom i första stycket. Notera att även här gäller en skyldighet att ingripa endast under förutsättning att det kan ske utan fara för läraren själv. Jag vill även poängtera att även om gärningsmännen är under 15 år och således inte kan straffas med någon påföljd för sitt brott så innebär det inte att handlingen inte utgör brott. Paragrafens krav på brott å färde är således uppfyllt redan genom handlingen om den är brottslig. Misshandelsbrotten återfinns i 3 kap. 5-6§§ brottsbalken. Vill du själv läsa brottsbalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1962:700Vänligen,

Vad är en urkund?

2014-02-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vad omfattas av begreppet "originalkaraktär" i 14:1 2 st BrB om urkundsförfalskning? Räknas en kopia av en urkund som urkund? MVH Emilia
Christoffer Treutiger |Hej! Tack för din fråga. En äkta urkund är en originalbärare av viss information. Den är utfärdad som ett bevis eller för att kunna tjäna som bevis. Upphovsmannen skall vara en bestämd person eller någon som tillhör en viss grupp och som lätt kan därtill identifieras. För exempel kan du läsa mer i NJA 1972 s. 643 där en man ändrat beloppet på ett inbetalningskort för parkeringsböter och befanns skyldig till urkundsförfalskning samt NJA 1991 s. 739 där ett stämpelkort för kilometerräkning ansågs utgöra en urkund.  Icke vidimerade avskrifter eller fotokopior omfattas inte av paragrafen du nämner och utgör således inte urkunder. Dock borde alltså motsatsvis vidimerade kopior kunna utgöra urkunder.  Det kan tilläggas att för att en gärning i detta sammanhang skall vara brottslig så krävs att det föreligger fara i bevishänseende, det vill säga att det skall vara sannolikt att det som förfalskats kan uppfattas som äkta. Det beror alltså på omständigheterna huruvida en kopia av en urkund innebär en fara i bevishänseende, och i sådana fall kan utgöra en förfalskning av urkund. Vänligen

Vittnesmål

2014-02-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! En person har i en polisanmälan angivit att jag kan vittna om brott som aldrig har begåtts. Brotten är väldigt grova, det rör sig om bedrägeri och stölder i miljonklassen och diskriminering ovanpå det. Är inte detta olagligt? Vad kan jag göra? Kan jag på något sätt polisanmäla den som skickade in anmälan?
Daniel Bylock |Hej,Du bör i detta läget vittna om hur det egentligen ser ut, dvs. att inget brott har begåtts. Därmed har du talat sanning och kan inte riskera några påföljder. Vänliga hälsningar

Vattendestillator/spritdestillator

2014-03-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan, jag vet att destillator för sprit och dylikt är olagligt att ha om man ej har tillstånd till att göra sprit men jag undrar om en vattendestillator är olagligt, som till exempel den i länken nedan. Jag hade velat testa hur det är att dricka destillerat vatten ett tag då det verkar som det finns en massa otrevliga saker i vårat kranvatten.http://destvatten.com/butik/destillation-av-vatten-1/vattendestillator-svart-i-rostfritt-stal-5.html
Simon Adolfsson |Hej!Roligt att du vänder dig till Lawline för din fråga.Precis som du skriver är det straffbart att tillverka, överlåta eller inneha en apparat som uppenbarligen är ägnad för tillverkning av spritdrycker, se 2 kap. 1 § st 2 alkohollagen.En vattendestillator kan tänkas användas för att tillverka sprit, men eftersom att huvudsyftet med en vattendestillator är att destillera vatten bör den inte vara olaglig i sig själv eftersom att den inte är uppenbart ägnad för sprittillverkning. Dock, påträffas destillatorn i samband med exempelvis jästtillsatser eller andra produkter som syftar till att tillverka sprit kan det tänkas att dessas närvaro med destillatorn visar på att den varit uppenbart ägnad att användas för tillverkning av sprit. I ett sådant fall bör det nog klassas som uppenbart ägnad till sprittillverkning vilket kan ge fängelse högst ett år, 11 kap. 2 § alkohollagen.Om tillverkning har skett kan brottet ge fängelse i högst två år, 11 kap. 1 § alkohollagen.Hoppas jag svarade på din fråga.Alkohollagen: www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-20101622_sfs-2010-1622/Med vänliga hälsningar,

Övergrepp i rättssak

2014-03-13 i Övriga brott
FRÅGA |Om man hotar att förtala en juridisk person på Facebook, alltså ett företag som vi har stämt till tingsrätten (de har inte stämt oss), kan man då bli dömd för övergrepp i rättssak? Är inte den paragrafen tillämplig enbart om man förtalar en person inför en rättegång?
Tomas Lindblom |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Övergrepp i rättssak nämns i Brottsbalken (BrB) 17 kap. 10 §. Brottet innebär att man hotar någon för att denne gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet. Samma sak gäller om man hotar någon för att hindra denne från en sådan åtgärd.Det krävs även att syftet med hotet är just detta; saknas sådan koppling blir det antagligen istället fråga om olaga hot enligt BrB 4 kap. 5 §.I ditt fall säger du att ni stämt en juridisk person till tingsrätten. Det rör sig då om ett mål där ena parten hotar den andra, objektivt är det som krävs för övergrepp i rättssak uppfyllt. Frågan blir då om syftet med hotet är att hindra dem från att komma till tals eller om det är ett “vanligt” olaga hot.Med vänlig hälsning

Urkundsförfalskning och straffskala

2014-02-21 i Övriga brott
FRÅGA |Två vårdnadshavare har kommit överens om att skriva under och skicka in en ansökan till en skola för deras barn. Den ena vårdnadshavaren förfalskar sedan den andras underskrift och skickar in ansökan själv. Båda var alltså överens om skolan men de var inte överens om att den ena skulle förfalska underskriften. Är det brottsligt att förfalska en underskrift på detta sättet? Vad kan straffet bli i så fall?
Sarah Saajakari | Hej! Det framgår att vårdnadshavarna har kommit överens om ansökan till skola, men att det inte finns samtycke till underskriften. Vårdnadshavaren som skrev under har då obehörigen skrivit under ansökan, eftersom samtycke inte förelåg. Det krävs att det föreligger en "fara i bevishänseende", vilket kort förklarat betyder att förfalskningen sannolikt kan ses som äkta. Det här borde vara uppfyllt, då den ena vårdnadshavaren har skrivit under men att detta kan tros vara underskrivet av personen vars namn det var som skrevs.  Sammantaget är urkunden att betrakta som falsk och personen har då gjort sig skyldig till urkundsförfalskning, 14 kap. 1§ brottsbalken, som du kan hitta https://lagen.nu/1962:700#K14 Straffet för just det här fallet kan inte jag avgöra utan det är upp till domstol, men en vägledning är att straffskalan för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år.Det finns även ringa fall av urkundsförfalskning där straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader, då kallad förvanskning av urkund, 14 kap. 2§. Det som betraktas om förfalskningen är att anse som ringa är bland annat om urkunden är av mindre värde eller att underskriften har skett för att hjälpa någon till dennes rätt. Av exempel på förvanskning av urkund att döma är det i det här fallet troligtvis inte att se som ringa utan av normalgraden. Med vänliga hälsningar,

Förfalska uppgifter i belastningsregistret

2014-02-03 i Övriga brott
FRÅGA |Gör man sig skyldig till något brott om m man förfalskar ett utdrag ur straffregistret? Är det här någon typ av officiella dokument och vad är i så fall straff gränsen? Detta gäller alltså "Belastningsregister 9§ (442.3) 1 st lagen"-blanketten. En bostadsrättsförening i Sundsvall har bett om mitt utdrag för jag ska bo där i andra hand. Jag har tidigare åkt dit för ringa narkotika och det skall inte vara något problem enligt föreningen men jag tycker det är rätt kränkande att alla i styrelsen ska veta om mina tidigare felsteg när jag försöker börja om.
Charlotte Schåltz | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Precis som du verkar misstänka så kan förfalskning av uppgifter i ett utdrag ur belastningsregistret utgöra en brottslig handling, nämligen urkundsförfalskning, vilket regleras i brottsbalken 14 kap. 1 §. För straffbarhet krävs att handlandet medför ”fara i bevishänseende”, d.v.s. att det finns en risk att någon kan vilseledas av den förfalskade urkunden. Urkundsförfalskning kan ge upp till två års fängelse, eller, om brottet är ringa, upp till sex månaders fängelse eller böter (se brottsbalken 14 kap. 2 §) Jag avråder dig därmed starkt från att försöka förfalska ditt utdrag ur belastningsregistret. Jag hoppas att detta har besvarat dig fråga. Vänligen,