Straffskala vid framställande av kemiska vapen

2015-06-22 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan!Jag hade väldigt svårt att hitta någon lag och straffskala gällande framställning av kemiska och biologiska stridsmedel i Sverige, vad gäller?
Fabian Lidåkra |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det primära brottet som utifrån din fråga blir aktuell är olovlig befattning med kemiska vapen, 22:6a BrB. Som går att läsa sig till i paragrafen är straffskalan för brott av normalgraden 14 dagar till 4 års fängelse. Om brottet är grovt kan fängelse upp till 18 år eller livstid bli aktuellt.Hoppas det var brottet du var ute efter!Vänligen,

Tillåtet att slänga övergiven egendom?

2015-06-16 i Övriga brott
FRÅGA |Om jag plockar upp en ölflaska, häller ut dess innehåll och placerar den tomma glasflaskan i en för ändamålet avsedd sopkärl, har jag gjort mig skyldig till egenmäktigt förfarande?Även om avsikten var att undanröja en potentiell risk för att någons senare kan använda flaskan som ett tillhygge.
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.En ölflaska som står på marken torde vara övergiven egendom, så kallad res delicta, och således har ingen besittning till den. För att ett tillgripande ska vara egenmäktigt förfarande krävs att egendomen finns i någons besittning. Föremålet skulle snarare kunna omfattas av lagen (1938:121) om hittegods. Dock följer av tidigare rättsfall att 1 § hittegodslagen, som innebär en skyldighet att inge föremålet till polisen, inte gäller om föremålet i princip är värdelöst. Det borde gälla för en ölflaska (om det inte är en extremt värdefull och speciell ölflaska vilket jag här utgår från att det inte är). Att ta upp flaskan innebär alltså inte sedan någon skyldighet att se till att polisen får kännedom om fyndet utan du kan slänga den utan några straffrättsliga följder. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Urkundsförfalskning handledarpapper

2015-05-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag går i gymnasiet och hade i våras en apl på en restaurang. Jag var där i början men sen började jag må dåligt och orkade inte. Min mentor frågade hela tiden efter pappret handledaren ska fylla i. Jag fick panik och fyllde i den själv med kryss och siffror, aldrig någon namnteckning! Jag vågade inte säga att jag hade varit borta i slutet. Min rektor ringde mig nyss och sa att jag har gjort mig skyldig till urkundsförfalskning, stämmer det och vad kan jag få för straff och vad är mest troligt att jag kan få?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag antar att handledarpappret som skulle fyllas i är ett slags intyg för att du har medverkat på det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) på restaurangen. I så fall är handledarpappret att ses som en urkund. Normalt sett är en urkund någonting som är utfärdat som bevis eller ska kunna tjäna som bevis samt att upphovsmannen ska vara en bestämd person eller tillhöra en viss bestämd grupp, i ditt fall handledare då troligtvis.Eftersom handledarpappret förmodligen ses som en urkund kan ditt agerande innebära en urkundsförfalskning trots att du inte har förfalskat någons namnteckning. Brottet stadgas i 14 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K14P1S1) där det står "..skriva på eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt..". Att du obehörigen har fyllt i handledarpappret kan innefattas i "på annat sätt". Det krävs dock att ditt agerande har inneburit fara i bevishänseende. Det här betyder att det ska ha varit sannolikt att handledarpappret hade kunnat uppfattas som äkta, alltså ifylld av handledaren. Det här beror på omständigheter i det enskilda fallet.Straffskalan för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år, det här betyder att man kan bli dömd till allt från böter till fängelse i två år. Även det här beror på omständigheter i det enskilda fallet. Inom svensk rätt föreligger dock en presumtion mot fängelse vilket innebär att straffet troligtvis skulle bli böter i ditt fall med hänsyn till presumtionen, detaljerna jag vet och att du förmodligen är under 21 år. Är man under 21 år döms man nämligen endast till fängelse om det föreligger särskilda skäl, vilket är ett ganska högt ställt krav.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Med vänliga hälsningar,

Om cosplay och föregivande av allmän ställning

2015-05-20 i Övriga brott
FRÅGA |När det gäller maskerad, cosplay m.m, vart går gränsen när man klär ut sig till polis? Vad säger lagen om användandet av uniformer, gradbetäckningar, utrustning osv.Gäller detta endast imitation av svensk polis eller även andra länders poliser?Gäller samma regler för imitation av väktare?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Den som obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger honom sken av att tillhöra en kår i det allmännas tjänst, exempelvis polisen, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader för föregivande av allmän ställning, vilket framgår av Brottsbalk (1962:700) 17:15 första stycket. Eftersom en ordningsvakt, liksom polis, är i det allmännas tjänst så omfattas imitation av dessa också av bestämmelsen. En väktare är däremot inte i det allmännas tjänst, varav imitation av dessa som utgångspunkt inte omfattas. Väktare kan dock genom påbyggnad till sin väktarutbildning anställas som skyddsvakter, vilka är i det allmännas tjänst för bevakning av skyddsobjekt. Det finns därmed en risk att även om du utger dig för att imitera en väktare så kan folk förväxla dig med en skyddsvakt. På samma sätt så kan det finnas en risk att du förväxlas med svensk polis i din utstyrsel som utländsk polis, om deras tjänstetecken är tillräckligt lika. Lagbestämmelsen krav på att ”ge sken” handlar om att utstyrseln måste vara ägnad att lura människor att förväxla dig med exempelvis poliser, det vill säga att tjänstetecknet måste vara tillräckligt realistiskt.Om du dock klär ut dig till polis i samband med cosplay så torde inte bestämmelsen aktualiseras, med hänseende till att det då framgår av omständigheterna på samma sätt som i samband med exempelvis en maskerad eller filminspelning att du inte är polis. För att minimera risken för förväxling så bör du möjligen undvika att befinna dig på plats dit allmänheten äger tillträde eller inte vara alltför realistiskt klädd på en sådan plats. Med vänlig hälsning

Slippa fängelse för (grovt) bidragsbrott?

2015-06-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag kommer antagligen bli åtalad för bidragsbrott av försäkringskassan då jag fått ut 97152:- för mycket i föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning av försäkringskassan från 2012-12-15 till 2015-03-16. Jag vet att det är systematiskt och jag har redan talat med FK och förklarat situationen. Jag vet att jag blir dömd för brott men min fråga är om det klassas som grovt då det varit systematiskt och vad kan påföljden bli för detta? Jag är ensamstående med en son då hans pappa inte finns i livet och har idag en ordnad ekonomi och jobb. Och blir det definitivt fängelse eller kan man få komma undan utan fängelse? Och om man är dömd för brott ett år tidigare som rör tex urkundsförfalskning under hösten 2014 som också rörde ett belopp på 30 000:- ( betalades tillbaka samma dag som dem betalades ut då jag ångrade det jag gjort) är det då stor sannolikhet att jag hamnar i fängelse och vad kan straffet bli? Vill verkligen inte hamna i fängelse då jag inte vill försätta min son i en jobbig sits, men vet att det jag gjort varit dumt och att jag inte kan få det ogjort. Finns det någonting man kan göra som kan lindra straffskalan?Tacksam om frågan kan besvaras.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Att tillskansa sig för mycket bidrag kan innebära att ett bidragsbrott har begåtts. Den som, med uppsåt, lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han är skyldig att anmäla och därigenom orsakar en fara för att en ekonomisk förmån felaktigt utbetalas eller utbetalas med för högt belopp, döms för bidragsbrott (2 § bidragsbrottslagen). Påföljden är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. För att brottet ska vara ringa torde krävas att det rör sig om närmast obetydliga belopp (omkring tusen kronor). Men det är inte endast beloppet som är av relevans, utan även andra omständigheter.Vid grovt bidragsbrott beaktas om det rör sig om betydande belopp, om falska handlingar använts vid brottets utförande eller om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning (3 §). Som betydande belopp torde krävas att det handlar om hundratusentals kronor, men har falska handlingar begagnats och har brottet utförts systematiskt, så kan beloppsgränsen vara lägre. Påföljden för grovt bidragsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.Utifrån dina givna förutsättningar är det svårt att avgöra om du begått ett bidragsbrott av normalgraden eller ett grovt bidragsbrott. Att du systematiskt lurat till dig mer bidrag samt att det rör sig om en inte obetydlig summa, talar för att det är ett grovt bidragsbrott. För grovt bidragsbrott är utgångspunkten att fängelse i minst sex månader ska ådömas. Utifrån straffskalan för grovt bidragsbrott ska domstolen bestämma brottets straffvärde, det vill säga vad straffet som utgångspunkt bör landa på med hänsyn till omkringliggande omständigheter. Oavsett brott, finns det en presumtion mot att döma till fängelse. Dock kan presumtionen brytas om brottets straffvärde är högt (i regel minst ett år), om det varit ett återfall eller om brottet i fråga varit ett så kallat artbrott (30 kap. 4 § brottsbalken). Du verkar inte ha dömts tidigare för bidragsbrott (alltså är det inget återfall) och bidragsbrott är inget artbrott. Av betydelse är därför främst brottets straffvärde. Detta medför att om ditt handlande anses motsvara mindre än ett års fängelse, bör ett alternativt straff väljas för dig. Ett alternativt straff kan vara villkorlig dom eller skyddstillsyn. Det du möjligen skulle kunna göra för att försöka få straffet så lågt som möjligt är att du argumenterar för några förmildrande omständigheter som är av relevans (att ångra sig och att betala tillbaka bidraget är inga förmildrande omständigheter). Har du inte handlat avsiktligt, kan du försöka argumentera för att du inte gjort så, även om det skulle bli svårt med tanke på din systematik. Sammanfattningsvis kan du ha gjort dig skyldig till grovt bidragsbrott, men helt självklart är det inte. För grovt bidragsbrott kan du ådömas fängelse mellan sex månader och fyra år. Om straffvärdet för din gärning är lågt, bör en icke-frihetsberövande påföljd väljas, såsom villkorlig dom eller skyddstillsyn. Vänliga hälsningar,

Oskyldigt anklagad för brott

2015-06-14 i Övriga brott
FRÅGA |Hej jag har blivit anmäld för våldtäkt men jag är inte skyldig. Det är min förra flickvän som har gjort det.Detta skulle ha hänt natten mot juldan 2012.Jag va på förhör nu i veckan ang det här.Vad ska jag göra, vad kan jag göra. Hur kan det vara så att hon anmäler mig så sent?Vi har hel del bakom oss med annat också t.ex vårdnadstvist sen i höstas där jag har vägrat att ge henne full vårdnad m.mJag. Har inte berättat det här till nån förutom såklart min fru.Jag är jätte rädd, det här är så sjukt att behöva försvara sig mot sån alvarlig anmälan
Benjamin Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som inför en myndighet ljuger om att någon har begått ett brott gör sig skyldig till brottet falsk angivelse (se 15 kap. 6 § brottsbalken) eller falsk tillvitelse (se 15 kap. 7 § brottsbalken). Du kan alltså polisanmäla anmälaren för detta. För att göra en polisanmälan kan du vända dig till din närmaste polisstation eller ringa 114 14. Om du på något sätt kan bevisa att du omöjligen kan ha begått brottet (t.ex. på grund av att du befann dig på en annan plats än anmälaren vid det påstådda gärningstillfället) kommer det att underlätta polisens utredning. Om det finns någon som kan vittna om vad du gjorde och var du befann dig natten mot juldagen 2012 bör du tala om detta för polisen.Du kan ha rätt till en offentlig försvarare enligt 21 kap. 3 a § rättegångsbalken. Detta förutsätter dock att du är skäligen misstänkt för brottet. Du nämner att du har varit på förhör hos polisen. Om du var misstänkt för brottet vid förhöret borde polisen ha underrättat dig om det (se 24 kap. 18 § rättegångsbalken). Om polisen inte underrättade dig om det ansågs du troligtvis inte vara skäligen misstänkt för brottet vid det tillfället.Oavsett om du är skäligen misstänkt eller inte har du rätt att själv anlita en försvarare (se 21 kap. 3 § rättegångsbalken).Om åklagaren bedömer att det inte finns tillräckliga bevis för en fällande dom kommer han eller hon inte att väcka åtal mot dig. Beviskravet i brottmål är högt ställt (det ska vara "ställt utom rimligt tvivel" att den tilltalade har gjort sig skyldig till brottet). Åklagaren har bevisbördan. Du behöver inte bevisa att du är oskyldig, det är åklagaren som ska bevisa att du är skyldig. Principen "in dubio pro reo" (vid tvivel för den tilltalade) innebär bl.a. att rätten hellre ska fria än fälla om det föreligger tvivel. Syftet med dessa regler är att ingen oskyldig ska kunna dömas för brott. Om anmälan mot dig är helt ogrundad kommer förundersökningen troligtvis att läggas ner.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.Med vänlig hälsning

Hets mot folkgrupp att bära nazistsymboler på fest?

2015-05-25 i Övriga brott
FRÅGA |Hur ser lagen om hets mot folkgrupp på bärandet av nazistsymboler i ett slutet sällskap på en maskeradfest? Får man exempelvis bära SS-uniform med synliga swastikor, förutsatt att man inte har som syfte att sprida hat?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.I brottsbalkens 16 kapitel 8 § finns bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Den bestämmelsen har i rättsfallet NJA 1996 s. 577 använts för att döma en person som på allmän plats burit märken på sin klädsel med anknytning till nazismen. Då resonerade högsta domstolen att den som bär dessa symboler delar den ideologin och således visar att de har vissa värderingar om judar. Med meddelande menas även att bära symboler som sprider visst budskap. I NJA 1999 s. 702 fälls den åtalade inte eftersom att hen fäller uttalandena till bara två personer, där har ansetts att det krävts att viss grupp faktiskt tar del av uttalanden. Numera har man tagit bort kravet på att uttalandet ska spridas bland allmänheten eller göras offentligt. Nu räcker det att meddelandet har spridits. Så fort som ett fåtal människor nås av meddelandet så anses det har spridits. Om du bär symbolerna på en fest kommer nog detta kravet anses uppfyllt. Även att lägga upp bilder på internet (t.ex. att lägga upp bilder på facebook kan blir aktuellt vid en fest) borde innebär att ett meddelande sprids som avses i regeln. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Olaglig vistelse på spårområde

2015-04-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan. i lördags var jag ute med kompisarna troligen blev jag drogad då jag har en minnes lucka mellan 00:40 och 03:50.Under denna tid han jag åka ifrån stockholm södra, hoppa av på stockholm central, där min kompis ringde mig 01:19 och jag lät inte så full enligt honom. jag frågade också när mitt tåg skulle gå och han hade svarat ca 9 minuter, för han hade sätt mitt tåg när han åkte hem.(han bor i huddinge vilket blir en annan tåg linje)De som följer är att jag vaknar upp ca 03:40 i karlberg och innan blicken hinner återfås och jag förstår vart jag är är klockan 03:50. nästa tåg som går ifrån perrongen är märsta som går 05:12. så jag som troligen sovit där fryser och väljer att gå in ifrån perrongen och märker att dörrarna är låsta.hissen är avstängd så enda sättet att at mig där ifrån är genom att beträda spåren (vilket är farligt när man är lite full fortfarande och troligen ottillåtet)jag börjar gå åt ena hållet och ta mitt upp för berget där men lyckas inte ta mig över staketet då ser jag åt andra hållet och märker att på andra sidan alla dessa spår år en bilväg och staketet är lägre, samt att jag hittar en grind som var dåligt lås. lyckas ta mig ut och hitta en taxi som kör hem mig.Min fråga nu är bara. borde jag få skadestånd för detta då jag var tvungen att beträda spår för att ta mig därifrån?vart vänder jag mig om jag vill göra en stämning mot SL?
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga! Nej du kommer inte kunna inleda någon process mot SL, då du själv begått en brottslig handling genom att beträda spårområdet. Det är olagligt att vistas där enligt 9 kap. 1§ Järnvägslagen: "Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde." Detta förbud är belagt med penningböter, dvs. att du kan dömas till att betala böter för att du beträtt spåren utan tillåtelse. Detta enligt 10 kap. 4 § Järnvägslagen "Den som bryter mot förbudet i 9 kap 1§ döms till penningböter." Det går alltså inte att få skadestånd för en handling som är brottslig. Om du vill anmäla att du eventuellt blivit drogad tar du kontakt med polisen. Mvh,