Stämmer det att man kan förhandla bort hela semesterlagen, utom rätten att spara 5 dagar?

2017-11-11 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej Jag har en fråga , stämmer det att man kan förhandla bort hela semesterlagen , utom rätten att spara 5 dagar. Tacksam för svar.Med vänlig hälsning,
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att vissa regler i semesterlagen (SemL) kan avtalas bort men absolut inte hela lagen. Om inget avtal som säger annat finns så gäller alla lagens regler till förmån för arbetstagaren, vilket innebär att arbetsgivaren inte får ge sämre villkor än vad som står i lagen (SemL 2 §).Vad gäller rätten till semesterledighet kan denna rättighet som utgångspunkt inte avtalas bort. Arbetstagare som påbörjat sin anställning innan den 1 september har rätt till minst 25 semesterdagar under året och arbetstagare som påbörjat sin anställning 1 september eller senare har rätt till minst 5 semesterdagar under året (SemL 4 §). Det finns ett särskilt undantag för anställningar som ska pågå i högst tre månader. Här kan avtalas om att arbetstagaren inte ska ha några semesterdagar, men denne ska ändå få semesterersättning (SemL 5 §).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Räknas semesterdagar alltid som hela dagar?

2017-10-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Enligt lönekontor har jag 3,75 semesterdagar att ta ut ? Trodde att man endat kunde ha hela dagar?Metall arbetare jobbar heltid.
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Semesterdagar avser hela dagar i enlighet med 3 a § i Semesterlagen, se här.Det finns dock undantag från denna regel genom överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. En sådan är t.ex. om man har rätt till fler än 25 semesterdagar enligt lag, de kan då omvandlas till timmar. En annan anledning till att man kan ha 3,75 semesterdagar är om man har oregelbunden arbetstid, alltså t.ex. jobbar skift eller sysselsättningsgraden är lägre än heltid. Då räknar man istället semesterdagar enligt en kvot som gör att semesterdagarna delas, detta för att dessa arbetstagare har rätt till lika lång ledighet. Se här.Hoppas att detta var svar på din fråga!

Ska en konsults sjukersättning dag 2-14 även inkludera semesterersättning?

2017-10-25 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej Lawline,Som arbetsgivare och när en långtidskontrakterad konsult skall erhålla sjukersättning skall då det belopp om 80% som avser ersättning från dag två till 14 även inkludera semesterersättning?Vänligen/ Erik
Rickard Essung |Hej och tack för din fråga!Reglerna om semesterersättning hittar du i Semesterlagen. I 17 § stadgas att sjukfrånvaro är semesterlönegrundande i upp till 180 dagar, eller mer om frånvaron beror på en arbetsskada. Detta gäller får såväl konsulter som andra anställda.Hoppas att svaret hjälpte dig!

Semesterdagar och semesterlön vid månadslön

2017-10-12 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej skriver igen jag arbetar inom städ /sanering vi har almegas kolektivavtal. Har en månadslön på 23250kr före skatt jag tog 2 veckor semester. Utbetalda semesterdagar. 9 dagar 186kr per dag. summa 1674kr. Känns fel att semestern ingår i månadslön. Borde vara månadslön plus 2 veckor semester. Jag kanske tänker fel. Men om jag inte tar semester och tar ut 9 dagar i pengar blir det då 1674kr för 9 dagar?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I semesterlagen finns reglering kring semester samt semesterlön. Denna lag går i viss mån att avtala bort om ett kollektivavtal eller annat avtal föreligger. Du har i din fråga nämnt att ni på ditt arbete har ett kollektivavtal med Almega, men då denna organisation har många olika kollektivavtal med olika företag är det svårt för mig att veta vad som följer av just det kollektivavtal ditt anställningsavtal hänvisar till. Jag vet inte heller vad som följer av ditt anställningsavtal, om någonting i detta skiljer sig från lagen.I 4 § semesterlagen framgår att man som arbetstagare har rätt till semesterdagar och att antalet dagar med semesterlön ska räknas ut utifrån lagens 7 §. Antalet dagar beräknas genom att man subtraherar de totala antalet dagar man varit anställd under ett år med de dagar man som arbetstagare inte varit på jobbet. Denna differens divideras sedan med antalet dagar under året och denna kvot multipliceras slutligen med 25. Dessa paragrafer går inte att avtala bort.Vidare av 16 § semesterlagen framgår att semesterlön ska beräknas utifrån 16 a § i det fall man har månadslön. Semesterlönen är för de arbetstagare som är månadsanställda 0.43 % av månadslönen för varje semesterdag. Antag att man har en månadslön på 20 000 och att man har tjänat in 10 dagar med semesterlön, semesterlönen blir då (20 000 * 0.043) * 10. Utefter denna uträkning får man alltså semesterlön utöver månadslönen. Semesterlönen ska enligt 26 § betalas ut i samband med semesterledighet. Ett kollektivavtal kan dock avtala bort dessa lagrum. I det fall man inte tagit semester eller inte sparat sina semesterdagar ska man enligt 26 a § semesterlagen få ut semesterlönen senast en månad efter det att semesteråret löpt ut. Ett semesterår är från och med den 1 april till och med den 31 mars året efter, detta enligt 3 § semesterlagen. Även 26 a § går att avtala bort genom kollektivavtal. Då de bestämmelser som reglerar just summan samt uträkning av semesterlön inte måste följas då ett kollektivavtal istället kan ha reglering kring detta har jag svårt att säga exakt hur summan ska räknas i ditt fall. Men oavsett detta har du rätt till semester samt semesterlön utöver din månadslön. Huruvida det blir med utbetalning om du väljer att inte plocka ut några semesterdagar är svårt för mig att säga då jag som nämnt inte vet vad som framgår i ditt kollektivavtal. Om du har sparat ihop nio dagar med semesterlön ska du i alla fall få betalt för dessa.Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Kan semesterersättning avtalas bort?

2017-10-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Jag förhandlar med en idrottsförening angående ett tidsbestämt anställningsavtal som varar mellan 1 november 2017 till och med 30:e maj 2018. Anställningen är på 10 timmar i veckan med en fast bruttolön varje månad. I avtalet jag har fått mig tilldelat (ej skrivit under ännu), har man försökt avtala bort semester/semesterersättning. Är detta ok? Vad har jag rätt till? Såhär har man valt att skriva: "Uppdragstagaren har ingen rätt till semester eller semesterersättning, dock kan arbetstagaren förlägga ledighet under säsongsuppehåll i samråd med arbetsgivaren.". Tack!
Nathalie Byström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man rätt till semesterförmåner enligt 1§ semesterlagen. Den rätten kan inte avtalas bort genom avtal mellan en arbetsgivare och en anställd, 2§. (https://lagen.nu/1977:480). Semesterersättning betalas ut när en anställd avslutar sin anställning samt vid kortare anställningar. Det är alltså inte samma sak som semesterlön, som är den ersättning en anställd får under sin semester.Du har av den förening du jobbar för rätt att få ut din intjänade semesterersättning och detta regleras i lag. Enligt 28 § i semesterlagen framgår att om en arbetstagares anställning upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in så ska arbetstagaren i stället få ut semesterersättning. Om du exempelvis arbetar som timanställd utgörs din semesterersättning enligt 16 b § av 12 % av din förfallna lön. Du har alltså rätt till 12 % semesterersättning av den totala intjänade lönen från 1 november 2017 till och med 30:e maj 2018 och detta ska betalas ut efter sista anställningsdagen om ni inte kommer överens om att betala ut ersättningen månadsvis. Sammafattningsvis: Semesterersättning är ersättning som du får om du slutar din anställning innan du har tagit ut semesterdagar med semesterlön och detta framgår av 28 § semesterlagen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, lycka till!Med vänlig hälsning,

Rätten till fyra veckors semester under sommaren

2017-10-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Fråga angående semesterlagen.Vi är ett hundtrim med två heltidsanställda anställda hundfrisörer varav en är delägare. Verksamheten går på halvfart under vinterhalvåret för att sedan under april-september gå på högfart. Att arbeta hårt under högsäsongen är helt nödvändigt för att verksamheten ska överleva. Enligt semesterlagen ska 4 veckors semesters ges juni-augusti om inte särskilda skäl finns. Vilka är dessa skäl? Skulle man rent teoretiskt p.g.a. verksamhetens natur ge all semester under vinterhalvåret?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SemesterlagenPrecis som du nämner hittas reglerna kring semester i semesterlagen. Semesterledigheten ska förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni–augusti, om inte annat har avtalats. Den sammanhängande semesterperiod får även utan avtal förläggas till annan tid än juni–augusti, om särskilda skäl finns, 12 § semesterlagen. Särskilda skälI propositionen till lagen ges ingen direkt beskrivning av vad synnerliga skäl är. Det ska istället bestämmas i varje enskilt fall. Dock framhålls att det ska läggas stor vikt vid arbetstagarnas önskemål. Arbetsgivaren är skyldig att tåla vissa mindre omfattande störningar i verksamheten för att tillmötesgå arbetstagarnas önskemål. Vidare betonas även att säkerheten på arbetsplatsen och samhällsviktiga intressen som t.ex. sjukvård ska ges företräde. Om det är möjligt för arbetsgivaren att organisera arbetsplatsen så att behovet kan tillgodoses utan att semesterperioden behöver flyttas föreligger inte särskilda skäl. Följs inte bestämmelsen i 12 § så kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. AvtalBestämmelsen i 12 § semesterlagen är dispositiv. Det betyder att man kan avtala om att semestern ska ligga under en annan period än juni-augusti. Sammanfattningsvis är det svårt att ge en klar bild över vad särskilda skäl innebär. Av propositionen kan det dock utläsas att det ställs ganska höga krav för att något ska räknas som särskilda skäl. Som jag tidigare nämnt kan man dock avvika från 12 § genom att avtala om en annan semesterperiod. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hur många semesterdagar har man rätt till?

2017-10-14 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Min man är anställd på 65% och arbetar 4 dagar. I hans kontrakt står det "semester 32 dagar vid heltid". I tron att han har rätt till 25 dagar tog han 21 dagas lång semester. Nu har lönehandläggaren räknat dag 21 som tjänsteledig samt anteckning att han haft rätt till bara 20 dagars semester.Är det rätt och hur har hon räknat i så fall?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Semesterlagen: Svar på din fråga finner man i Semesterlagen (1977:480). Den är delvis dispositiv. Med det menas att man kan avtala om villkoren i lagen. I din mans kontrakt står det att han har rätt till 32 dagar vid heltid, och det är ett exempel på ett giltigt avtalsvillkor där man går ifrån lagen. Däremot finns det bestämmelser i lagen som man inte får avtala om. Det kallas att bestämmelserna är tvingande till arbetstagarens förmån. Man får således inte avtala så att det blir sämre för arbetstagaren än vad lagen föreskriver. Skillnad på semesterledighet och semester med semesterlön:Semesterledighet är den ledigheten man har rätt till, oavsett hur många timmar man jobbar. Enligt 4 § Semesterlagen har en arbetstagare alltid rätt till 25 semesterdagar (lördagar och söndagar räknas inte, alltså sammanlagt 5 veckor) på ett semesterår. Ett semesterår är från 1 april till 31 mars påföljande år (3 § Semesterlagen). Enda gången man får frångå denna minimumregel är om tjänsten avses pågå högst tre månader enligt 5 § Semesterlagen, men då ska ändå semesterersättning utgå.Däremot innebär inte denna regel att man automatiskt har rätt till semesterlön under de 25 dagarna. Huruvida man har rätt till ersättning avgörs utifrån intjänade dagar. Det är svårt att avgöra hur lönehandläggaren tänkt, däremot är det bra att veta att din man har rätt till 25 semesterdagar. Om det under de dagarna även ska utgå semesterlön beror på hur många dagar han intjänat. Det regleras genom 7 § Semesterlagen. Man räknar antalet arbetsdagar under intjänandeåret minus de dagar arbetstagaren varit helt frånvarande från arbetet utan lön. Differensen av det divideras (delas med) antalet dagar under intjänandeåret. Kvoten (svaret därefter) multipliceras med 25. Om svaret inte är heltal ska det avrundas upp till närmsta heltal. Jag råder er att fråga handledaren varför hon angett dagar som tjänstledigt när en anställd alltid har rätt till 25 dagar. Kolla även upp genom räkningsmodellen enligt 7 § hur många dagar din man har intjänat. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Semesterersättning vid timanställning

2017-09-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Jag har jobbat deltid i affär som timanställd i över 2 år. Jag har aldrig tagit ut någon betald semester eftersom semesterdagar är inget jag och min chef har pratat om. Min chef har nämt att han har kollektivavtal. Jag har läst att man som timanställd enligt lag har rätt till 12% semesterersättning av sin timlön, men jag undrar hur det ser ut i mitt fall? Det har aldrig framgått i mina lönespecifikationer att det är medräknat i utbetalningen. Har även läst att arbetsgivaren istället kan betala ut det årsvis. Jag har aldrig fått semesterersättning. Hur ligger det till? Har jag enligt lag haft rätt till semesterersättning under hela tiden jag varit anställd? Vad ska jag göra?Tack!
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Semesterersättning regleras i Semesterlagen (SemL), den hittar du här.Som timanställd har du rätt till semesterersättning och enligt lagen ska denna beräknas till 12 % av lönen, 16 b och 28 §§ SemL. Denna betalas ofta ut varje månad i samband med löneutbetalningen, eller i slutet på varje år. Dock ska den senast betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande, 30 § SemL. Om det finns kollektivavtal så kan utbetalningen regleras annorlunda, varför du bör undersöka ifall det finns ett kollektivavtal du omfattas av och isåfall läsa igenom detta för att se om det finns något reglerat om semesterersättning.Om semesterersättningen betalas ut i samband med den vanliga lönen så ska det klart och tydligt framgå på lönespecifikationen vad som utgör vanlig lön och vad som utgör semesterersättning, exempelvis genom att det är två olika poster på specifikationen.Eftersom du inte har tagit ut någon semester så har du rätt till semesterersättning, varför jag tycker att du borde gå till din chef och ta upp detta. Det kan vara så att din chef tänker betala ut semesterersättning efter att du avslutar din anställning.Hoppas detta svar hjälpte dig!Med vänlig hälsning,