Mönsterskydd i USA, gäller det automatiskt i Sverige?

2017-02-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Gäller amerikansk upphovsrätt även i Sverige. Dvs om någon har designat en produkt i USA men inte sökt mönsterskydd/design skydd i Europa eller Sverige gäller ändå deras upphovsrätt i Sverige?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Mönsterskydd regleras i Mönsterskyddslagen (MSL). Den som vill ansöka om registering av mönster ska skicka in en ansökan till registreringsmyndigheten i enlighet med 10 § MSL. Om man registrerar ett mönster så kan man maximalt få ett skydd i upp till 25 år enligt 24 § MSL. För att upphovsrätten ska gälla i ett land måste mönstret registreras i landet. Det innebär alltså inte att upphovsrätten automatiskt gäller i Sverige. Det finns dock enligt 8 § MSL en prioriteringsregel som säger att om man registrerat ett mönster i ett land som är anslutet till Pariskonventionen eller WTO-avtalet. Prioritet ger rätten att registrera mönstret sex månader efter man har registrerat det i ett annat land, alltså i det här fallet sex månader efter mönstret registrerades i USA. Det finns dock även en möjlighet till en oregistrerad rätt. Det kallas för en oregistrerade gemenskapsformgivning. Det är då ett skydd mot efterbildning, men detta gäller inom EU. Det innebär för ditt fall att för att skydd ska föreligga så krävs det en registrering så att upphovsrätt ska gälla i Sverige. Med vänliga hälsningar,

Om det är tillåtet att köpa produkter för att sedan sälja dem vidare

2017-02-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är det lagligt att köpa t.ex. en lotion, hudolja eller liknande produkt av ett märke och sedan sälja det vidare på en egen hemsida uppdelat i mindre portioner? Och i så fall, måste man skriva ut exakt vilket märke och innehållsförteckning?
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Intrång i immateriella rättigheterUtgångspunkten är att det inte är okej att köpa andras produkter för att sedan sälja de vidare, såvida inte tillstånd för detta har givits av leverantören. Skulle du sälja produkterna vidare utan detta tillstånd skulle du riskera att göra intrång i leverantörens immateriella rättigheter, exempelvis i dess varumärkesrätt. Det är nämligen endast rättighetshavaren som har rätt att sprida sina produkter och de rättigheter som kan hänföras till dem. Vad du kan göraMin rekommendation är att du kontaktar företaget vars produkter du vill sälja och föreslå att du vill inleda ett samarbete.________________________________________________________________________________________________________Återkom gärna i kommentarsfältet om du anser att situationen fortfarande är oklar. Får du ytterligare juridiska funderingar är du välkommen tillbaka till Lawline!Med vänlig hälsning,

Möjlighet att citera utan att begå upphovsrättsintrång

2017-02-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vilken rätt har jag att på min hemsida visa utdrag ur böcker och artiklar utan att kränka upphovsrätten? Jag antar att kortare citat är ok, men hur är det med en längre text, som en halv boksida. Eller anta att jag vill återge recept typ "Paolo Robertos Carbonara".
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Korta citatAv upphovsrättslagen 22 § (här) framkommer att det är tillåtet att citera ur offentliggjorda verk så länge det sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det är således okej att göra kortare citat, så länge du hänvisar till ursprungskällan.Citering av längre texterAv 22 § följer att man endast får citera i den omfattning som motiveras av ändamålet. Ett exempel på typfall är då någon citerar som hjälpmedel för framställningen i ett självständigt arbete, som t.ex. för att kritisera eller för att understryka ett ställningstagande. Om citatet går utöver vad ändamålet kräver uppfylls således inte kravet på god sed. Det kan därmed inte generellt sägas hur omfattande ett citat får vara för att inte strida mot upphovsmannens upphovsrätt.Då det inte framkommer hur du planerar att utforma din sida kan jag inte ge en närmare bedömning än så. Ämnar du att endast publicera delar av andras verk på din hemsida utan ett vidare syfte torde dock din citaträtt vara begränsad.Återgivning av hela receptEn förutsättning för att du ska göra upphovsrättsintrång genom att publicera hela recept på din hemsida är att receptet har upphovsrättsligt skydd. Skyddet uppstår i och med skapandet av receptet. Det krävs även att receptet har uppnått en viss grad av självständighet och originalitet, s.k. "verkshöjd".Det är själva uttryckssättet i ett verk som åtnjuter upphovsrättsligt skydd och inte det materiella innehållet. Därmed är min bedömning att recept troligen har verkshöjd om det formulerats på ett mer beskrivande och "kreativt" sätt, istället för endast en ren uppräkning av ingredienser. Tillvägagångssättet bör inte heller beskrivas på ett "rakt" sätt. Det är således relativt ovanligt att recept åtnjuter upphovsrättsligt skydd.__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Rätten att avlägsna bild från internet

2017-02-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! En fotograf äger rättigheterna till en bild som finns publicerad online. Om jag skulle vilja köpa rättigheterna av honom, har jag då möjlighet att ta bort bilden från nätet?Hälsningar,B
Moa Estberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den lag som berörs är upphovsrättslagen (här). Fotografier skyddas av lagen enligt 1 § (här), om det anses ha verkshöjd, eller annars genom 49a § (här). Enligt 27 § (här) får den ekonomiska rätten till verk upplåtas eller överlåtas. Den rättigheten styr över hur bilden får kopieras och huruvida den görs tillgänglig för allmänheten. För att du ska kunna avlägsna bilden och dessutom undvika att den publiceras igen eller används annanstans krävs att ensamrätten att publicera verket överlåts till dig. En upplåtelse av rätten att publicera verket räcker således inte. Hoppas svaret är till hjälp, om något skulle vara oklart får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan. Annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen med eventuella nya frågor.Med vänlig hälsning,

Stoppa otillåten gratis nedladdning av e-bok

2017-02-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag är en hobbyförfattare av hembygdsböcker. Upptäckte att min senaste bok går att ladda ned gratis på nätet på en suspekt hemsida. Som jag ser en uppenbar lagöverträdelse då det tydligt står i bokens insida att undertecknad samt förlaget har Copyright på materialet. Jag har skrivit till en kontaktadress på hemsidan och påtalat det hela, men vet inte ens om det är en svensk adress. Hemsidan har länk enligt nedan.https://kognitionsite.wordpress.com/Hur går jag bäst vidare för att kunna stoppa detta? För mig är det en principsak. Det är en bok baserad på åratal av forskning, som nu kan spridas fritt. Tacksam för tips!Andreas Karlsson
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Du som upphovsman till din bok har upphovsrätten till boken, vilket innebär att du har rätten att förfoga över ditt verk samt att du har den ideella rätten över verket, 1 kap 1 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL, se här https://lagen.nu/1960:729. Upphovsrätten uppstår formlöst och det är ingenting du behöver ansöka om såsom när det gäller patent. Förfoganderätten innebär att det är du som bestämmer över verket och huruvida det ska göras tillgängligt för allmänheten eller inte, du har alltså ensamrätt till boken och kan stoppa andra från att använda din bok på ett sätt som du inte har tillåtit – i det här fallet att lägga upp boken för gratis nedladdning utan ditt godkännande, 1 kap 2 § URL. Straffet för att göra intrång i någons upphovsrätt är böter till två års fängelse, 7 kap 53 § URL, vilket det verkar som att personen som publicerat din bok utan tillåtelse har gjort. Domstolen kan på yrkande av upphovsmannen, dig, förbjuda vid vite att personen som gjort intrång i din upphovsrätt fortsätter med detta, 7 kap 53b § URL. Förbudet kan vidtas under förutsättning att du kan precisera exakt var intrånget i din upphovsrätt har skett och på vilket sätt du vill att det ska förbjudas. Du har vidare rätt till ersättning för intrånget i din upphovsrätt, ersättningen bestäms efter branschens standarder, 7 kap 54 §, URL. Så sammanfattningsvis bör du anmäla personen i fråga som gör intrång i din upphovsrätt till tingsrätten och få utfärda ett förbud för fortsatt intrång samt yrka på ersättning för den otillåtna användningen av din bok. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Publicering av bild på tidigare anställd utan samtycke

2017-02-20 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |HejJag har arbetat på en privat skola där jag efter en tid inte ville vara delaktig i elevsynen, hela lärarlaget sade upp sig då skolan bara agerade i vinstdrivande syfte och vi inte kunde stå för elevsynen. Jag sjukskrev mig och sade upp mig. Under min sjukskrivning fick jag till mig att man under möte o dyl hade talat om mig offentligt och anklagat mig för att inte sköta mitt jobb vilket jag konfronterade arbetsgivaren med men hon nekade.Min anställning slutade 21 december. Idag hittar jag bilder på mig på förstasdian på hemsidan i marknadsföringssyfte för skolan, detta är bilder jag inte godkänt för publicering, dessa bilder kommer även att tryckas i reklam och kataloger inför nästa läsår.Jag undrar om detta är lagligt?
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Tillämplig lagI Lag (1978:800) om namn och bild i reklam behandlar man dessa typer av fall där bilder på annan publiceras i reklam- och marknadsföringssyfte av näringsidkare utan dennes godkännande Lagens 1 § stadgar att "Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar viss person." BedömningUnder förutsättning att det är som du säger att skolan publicerade bilder på dig i marknadsföringssyfte, träffas detta av förbudsreglerna i ovanstående lag. Enligt 2 § samma lag kan skolan dömas till böter om de uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt dessa regler.Med vänlig hälsning,

Upphovsrätt för verk inom ramen för anställning

2017-02-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |jag är anställd som projektledare på ett företag som utför automationjobb till industriföretagjag har på min fritid skapat dokument, instruktioner och checklistor, för att underlätta arbetet för mig och mina kolegor. Vem har Immaterialrätt till dessa dokument ?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst ska det påpekas att detta är ett dispositivt rättsområde vilket innebär att om du och din arbetsgivare avtalat om detta på förhand så åsidosätts en eventuell lagstiftning på området. Det första du bör undersöka är således om det i antingen ditt individuella anställningsavtal eller ditt kollektivavtal finns klausuler som reglerar den här situationen.Om det inte finns något avtal gäller följande:Rör det sig om patenterbara uppfinningar gäller Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Av din fråga verkar det dock snarare som att det rör sig om litterära verk vilket faller utanför lagens tillämpningsområde.Av 40 a § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen, URL) framgår det att frågan är reglerad i lag vad gäller upphovsrätt till datorprogram som skapats inom ramen för anställningen. I lagen finns inte någon motsvarande presumtionsregel för andra verk men frågan har behandlats i juridisk doktrin. Om inget är särskilt avtalat, beror en eventuell upphovsrättsövergång till arbetsgivaren på bland annat anställningsförhållandets art och på branschens allmänna villkor och sedvänjor. Man tittar alltså på hur frågan generellt brukar lösas inom just din bransch. Det finns även en allmän tumregel som säger att om följande rekvisit (kriterier) är uppfyllda har arbetsgivaren rätt att i varje fall utnyttja verket i sin verksamhet:1. Om man gör verket inom arbetsgivarens verksamhetsområde (dina dokument måste ha med arbetsgivarens verksamhetsområde att göra). 2. Om arbetstagaren gör verket på grund av anställningen (även om man gör det på sin fritid) eller på instruktion från arbetsgivaren.Är ovan uppfyllt får arbetsgivaren utnyttja det som skapats men bara på ett sådant sätt som kunnat förväntats vid tillfället för skapandet. Arbetsgivaren kan med andra ord utnyttja dina instruktionsdokument för att lära upp nya arbetstagare men rimligtvis kan han inte utan din tillåtelse börja sälja böcker innehållande dina instruktioner.Helt enkelt: Rent allmänt torde gälla att verk som har tillkommit i tjänsten får utnyttjas av arbetsgivaren i dennes normala verksamhet och i den omfattning som någorlunda säkert kunde förutses när verket tillkom.Hälsningar

Är det lagligt att hjälpa människor med att söka jobb på ett affärsmässigt plan?

2017-01-31 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Är det lagligt att hjälpa folk med att söka jobb som affärsidé? Ta betalt för redigering av CV etc
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Vad jag kan hitta finns det inga restriktioner för en sådan affärsidé. Det finns flertal företag som redan levererar liknande tjänster där de utvecklar deras klienters CV.