Facebooks rätt att stänga av användare och på så sätt stänga av användaren även från annan tjänst där Facebookkontot är kopplat

2018-03-23 i Avtal
FRÅGA |Hej, vi diskuterar hur vida det är tillåtet av Facebook att stänga av användare från deras Facebook konton under viss tid, det finns tjänster utanför Facebook som mer eller mindre kräver ett fungerande konto på Facebook, genom en avstängning så upphör ju möjligheten att nyttja dessa tjänster..har Facebook verkligen rätt att stifta regler som påverkar oss utanför Facebook?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är ett avtal?Ett avtal är en överenskommelse mellan två personer. Personerna kan vara juridiska (t ex ett företag) och fysiska (människor). Ett avtal ingås genom att en part lägger fram ett förslag och att detta förslag sedan godkänns av den andra parten. Huvudregeln för avtal lyder, pacta sunt servanda. Detta betyder att avtal ska hållas, det vill säga att man som part i ett avtalsförhållande är bunden till den överenskommelse man har kommit fram till. Bryter man mot överenskommelsen kan konsekvenser bli aktuella. Facebooks avtal:Då Facebook är ett internationellt företag kan jag tänka mig att avtalen inte är helt identiska i varje land. Detta för att olika länder har olika regler kring avtal. När man skapar ett konto på Facebook godkänner man, som på många andra hemsidor där du kan bli medlem, villkor för medlemskapet. Dessa villkor är ett avtal. Facebook lägger fram information av vad som ska följas vid användning av Facebook och du som skapar ett konto godkänner detta genom att klicka i en ruta eller på en knapp som säger godkänn villkor. Detta innebär att varje person som har ett konto på Facebook också har slutit ett bindande avtal med Facebook. Följs inte villkoren har Facebook enligt avtalet rätt att vidta åtgärder då man i det läget brutit mot avtalet. Du kan läsa mer om vilka riktlinjer Facebook förhåller sig till här. Facebooks roll till andra företag:Som du säger är det vanligt att man använder sitt Facebookkonto för att kunna använda andra tjänster. Detta görs möjligt genom att Facebook har slutit ett avtal med varje företag som erbjuder detta alternativ, alternativt att Facebook äger företaget. Även du har slutit ett avtal med företaget Facebook har ett avtal med då du vid ett kontoskapande där godkänt de villkor som de uppställer. Det blir med andra ord ganska komplicerat. Jag vet inte exakt vad det står i varje specifikt avtal och i varje villkor du har godkänt men troligtvis står där att man genom att skapa kontot godkänner konsekvenser såsom avstängning i det fall man bryter mot avtal. Det företaget som har avtalat med Facebook har troligtvis Facebooks avtal med i sitt avtal, eller i vart fall att du blir avstängd från företagets tjänster när du blir avstängd från Facebook. Sammanfattning:Genom avtal är det tillåtet från Facebooks sida att göra såhär. För att veta vilka regler man förhåller sig till är det ett tips att läsa igenom avtal innan man godkänner kontoskapandet. Dessa avtal är lika mycket bindande som till exempel ett avtal som tas fram när man köper ett hus och det är därför otroligt viktigt att ha koll på vad man avtalar och vad konsekvenserna kan komma att bli.

Hur fungerar efterarv och vad händer om den efterlevande maken inkräktar på efterarvet?

2018-03-23 i Efterarv
FRÅGA |Min pappas bror dog för tio år sedan. Hans maka ärvde honom. Det finns ytterligare en bror till den avlidne. De har inga barn. Nu har makan avlidit. Hon har testamenterat 70 % av tillgångarna till en granne och de båda bröderna ärver 15% vardera. Är detta korrekt? Med vänlig hälsning.
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utifrån lagstiftningen redogöra för vad som vanligtvis gäller och så gott det går tillämpa reglerna på ditt fall utifrån de omständigheter du givit mig. Denna fråga aktualiserar framför allt ärvdabalken (ÄB).När en make avlider gäller att den efterlevande maken ärver den först avlidne. Detta stadgas i ärvdabalken 3 kap 1 § och gäller såvida inte den avlidne maken genom testamente har förordnat om någonting annat. Det som händer är att den efterlevande maken (i detta fall din farbrors maka) ärver allting med så kallad "fri förfoganderätt".Fri förfoganderättSåvida inget annat stått i din farbrors testamente gäller alltså att den efterlevande makan ärvt allting med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten är lite speciell på så sätt att den avser en kvotdel av alla tillgångar. Den fria förfoganderätten avser alltså inte specifik egendom. Det fungerar som följande.Vi säger att din farbror efterlämnade 300' (tusen) när han avled efter det att bodelningen ägt rum. Hans maka ärvde då 300' med fri förfoganderätt. Det är dock inte specifikt dessa 300' som hon ärver med fri förfoganderätt. Istället ärver hon med fri förfoganderätt den andel som dessa 300' utgör av hennes totala förmögenhet. Vi säger att vid din farbrors död hade hans maka själv 300' hon också. Detta innebär att hon ärver 300' och får en total förmögenhet om 600'. För att kunna räkna ut andelen som hon innehar med fri förfoganderätt delar men de 300' hon ärvt med den total förmögenheten hon då får à 300' delat med 600' = 1/2 (eller 0,5). Detta innebär att hon i denna situation innehar hälften av sin egendom med fri förfoganderätt.Men vad innebär det att ha någonting med fri förfoganderätt?Att hon innehaft halva sin förmögenhet med fri förfoganderätt har inte haft någon särskild betydelse för henne. Den fria förfoganderätten innebär framför allt en sak. Det är att när hon dör, ska hälften av hennes kvarlåtenskap gå till den först avlidne makens arvingar. Hon kan alltså inte bestämma över denna andel med testamente, vilket framgår av ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st sista meningen. Om vi säger att makan vid sin död har ökat sin förmögenhet från 600' till 900', innebär det fortfarande att hälften av denna förmögenhet innehas med fri förfoganderätt. I ett sådant fall ska alltså 450' gå till den först avlidne makens arvingar (alltså din farbrors arvingar).Vad innebär detta i din situation?Vid det här laget måste mitt svar bli att det beror på. Situationen skulle kunna vara den som jag redogjort för ovan i mitt exempel. Vi säger då att makan innehade hälften av sin förmögenhet med fri förfoganderätt. I ett sådant fall inkräktar hennes testamente på din farbrors arvingars rätt till efterarv eftersom de då ska dela på hälften av hennes förmögenhet, och inte endast 30% av den.Om det däremot är så att din farbrors arv endast utgjorde 30% eller mindre av makans förmögenhet, inkräktar hennes testamente inte på din farbrors arvingar. I ett sådant fall är hennes testamente giltigt.Din farbrors arvingarVilka som är din farbrors arvingar bestäms efter vanliga arvsrättsliga regler. I ärvdabalken 2 kap stadgas att det först och främst är barnen till den avlidne som ärver. Eftersom att det inte finns några barn i denna situation är det föräldrarna till den avlidne som ärver. Alla de arvingar som lever vid den sista makens död ska då ha rätt till arv (se ÄB 1:1). Om föräldrarna är avlidna är det istället den avlidnes syskon som ärver (se ÄB 2:1-2). Det är alltså detta som gör att det är din farbrors bröder som ska ärva den andel som makan innehaft med fri förfoganderätt.Hur ska ni veta hur stor andel som makan innehaft med fri förfoganderätt?Det kan vara ganska svårt att utreda hur mycket en person innehaft med fri förfoganderätt. Problemet består framför allt i att det finns flera svåra rättsliga bedömningar som kan vara avgörande. Det kan vara svårt att veta hur mycket makan ärvde och hur mycket egendom hon själv hade vid det tillfälle då hon ärvde. Denna information är på sätt och vis avgörande för att veta hur mycket din far och hans bror ska ha rätt till.Även om man vet hur mycket makan mottog med fri förfoganderätt kan det uppstå fler viktiga frågor som är avgörande för arvets storlek. Vi utgår igen från att er farbrors arv utgjorde hälften av makans förmögenhet och att hon då innehaft hälften av sin förmögenhet med fri förfoganderätt. I sådana fall är utgångspunkten att din pappa och hans bror ska ärva hälften av hennes förmögenhet. Det finns dock undantag från detta. I vissa fall kan det hända att den efterlevande makan tar emot gåvor eller arv från andra personer. Ett exempel är att makan efter din farbrors död ärvt 300' av sina egna föräldrar. I en sådan situation ska detta helt och hållet hållas utanför arvsrätten för den först avlidne makens arvingar. Detsamma gäller pengar som den efterlevande makan själv tjänat ihop som besparingar (här inräknas inte in vanliga utbetalningar av pension). Den här typen av värdeökningar påverkar då den fria förfoganderätten på följande vis.Vi säger återigen att de hade 300' var vid din farbrors död. Den fria förfoganderätten utgörs då av en kvotdel om 1/2 av makans förmögenhet. Men vi säger även att makan efter detta ärver 300' från sina föräldrar som dör. Då har hon totalt 900'. Denna överkjutande del ska då inte inräknas i den andel som innehas med fri förfoganderätt. Eftersom att denna tillförda förmögenhet inte ska ingå i den fria förfoganderätten ökar då inte den kvotdelen. Istället stannar den kvar vid hälften av den ursprungliga förmögenhetsmassan. Om makan då avlider med dessa 900' ska fortfarande endast 300' (alltså 1/3) gå till din pappa och hans bror, medan makans arvingar får de resterande 600'. Denna undantagsregel gäller dock endast om gåvan eller arvet eller de ihoptjänade pengarna gör att hennes förmögenhet går utöver vad den var vid din farbrors död. Med detta menas att hon inte kan använda upp allting som hon äger för att sedan få ett nytt arv och då påstå att detta arv inte ska ingå i den fria förfoganderätten. I ett sådant fall ska fortfarande hälften av förmögenheten anses ingå i kvotdelen med den fria förfoganderätten. Undantagsregeln tillämpas alltså endast om hennes förmögenhet överstiger 600' just på grund av exempelvis gåvor, arv eller ihoptjänade sparpengar. Regeln om detta finns i ärvdabalken 3 kap 4 §.Vad kan ni göra?Det ni måste göra för att vara säkra på vad som är rätt är därför att undersöka hur ägandeförhållandena såg ut vid din farbrors död. På så sätt kan ni få ett hum om hur mycket som makan ärvde. Ni behöver även skaffa er en viss uppfattning om hur makans förmögenhetsförhållanden såg ut nu vid hennes död.Om ni kommer fram till att den kvot som hon innehaft med fri förfoganderätt inkräktar på din fars och hans bror arvsrätt ska testamentet i den delen vara ogiltigt. I sådana fall kan din far och hans bror välja att klandra testamentet. Detta ska enligt ärvdabalken 14 kap 4 och 5 §§ göras inom 6 månader från det att de blivit delgivna testamentet. Om de inte gör detta förlorar de sin möjlighet att klandra testamentet. Klandertalan väcks genom stämning vid tingsrätten i den ort där den döde hade sitt hemvist (se rättegångsbalken 10 kap 1 och 9 §§ och 13 kap 4 §).Mitt slutgiltiga svar är alltså att det hela beror på. Men ni bör undersöka förhållandena så gott ni kan såsom jag ovan beskrivit. Som du märker är detta inte helt okomplicerat och det finns många olika sorters rättsliga frågor som kan aktualiseras beroende på vilka omständigheter som är för handen. Om ni har följdfrågor till detta kan ni fråga mig via mail på Joel.Herrault@lawline.se. Om det är så att ni skulle hamna i en rättslig arvstvist eller behöver ytterligare rådgivning angående exempelvis utformning av klandertalan rekommenderar jag att ni kontaktar Lawlines juristbyrå. Kontakta mig på samma mail om ni skulle vara intresserade av det.Med vänliga hälsningar,

Gäller preskriptionstid på byggnad av kulturhistoriskt värde?

2018-03-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Ovetande, köpte jag ett radhus 2006 som har "kulturhistoriskt värde". Ytterdörren var vitmålad, som jag nu fått information om att det inte är tillåtet. Den ska vara svartbrun. Det var dock originaldörren.Jag bytte dörr 2016. Också vit men aningen annorlunda utseende. Gjorde bytet i samband med ändring av fasad, utan bygglov. Har nu blivit anmäld och sökt bygglov i efterhand. Bygglovet kommer gå igenom om jag ändrar dörren till den ursprungliga, med ursprunglig färg. Detta är omöjligt. Även om jag hade haft dörren kvar, är färgen fel sedan 2005 då den målades om av förre ägaren. Färgen är tydligen viktig i detta kulturhistoriska område.Min fråga är; gäller preskriptionstiden på 10 år även i detta fallet?Mycket mycket tacksam för svar.
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det du funderar på regleras framförallt i plan och bygglagen (PBL). Eftersom byggnadsnämnden har krävt att du måste återställa dörren för att få bygglov så är det med största sannolikt så att byggnadens kulturhistoriska värde regleras i en detaljplan. En detaljplan kan inte preskriberas, utan den gäller tills kommunen väljer att upphäva eller ändra den). Detta är en del av vad som juridiskt kallas för det kommunala planmonopolet. En första åtgärd här är att du kan börja med att se huruvida det verkligen finns stöd i detaljplanen för kommunens beslut om att villkora bygglovet med dörren. Är så fallet så är det enda du kan göra att höra av dig till kommunen och berättar att du vill att de ska ändra detaljplanen. Vill kommunen inte göra det så finns det i ditt fall inte så mycket att göra (det finns vissa möjligheter att pröva lagligheten av kommunens beslut om de väljer att inte ändra den men det är inte aktuellt här). Kommunen har bara en skyldighet att anta detaljplaner, det finns ingenting som berättar när kommunen behöver anta detaljplan, eller ändra dem. Alltså: preskriptionstid gäller inte om det är så att det kulturhistoriska värdet regleras i en detaljplan, vilket den förmodligen gör. Observera dock att det inte är säkert att byggnaden skyddas av detaljplan, den kan också vara skyddad som ett enskilt byggnadsminne eller kulturreservat – med detta är mer sällsynt. Jag hoppas att jag har svarat på din fråga och har du ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar,

Behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder

2018-03-23 i PUL
FRÅGA |Hur länge måste vi som hyresvärd spara hyreskontrakten? Vi gör dom flesta digitalt, men dom övriga och dom vi har sedan tiden innan dom digitala avtalen?Uppsägningar, hur länge behöver vi spara dom. En del gör dom digitalt hemma, inte behöver dom signera på papper också?
David Muera |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.Som jag har förstått din fråga undrar du hur länge du som hyresvärd måste eller bör spara hyresavtal och uppsägningar. Bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas finns i personuppgiftslagen, PuL.Behandling av hyresavtal och uppsägningar När ett hyresavtal väl undertecknats mellan hyresvärd och hyresgäst bör överflödiga uppgifter gallras. Det kan vara uppgifter om boendeförhållanden, arbetsgivare och uppgifter i övrigt som inhämtats för att kunna bedöma sökandens kvalifikationer som hyresgäst, t.ex. inkomstuppgifter och kreditupplysningsuppgifter. Under själva hyresförhållandet har hyresvärden rätt att registrera grundläggande uppgifter om hyresgästen såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, förekomst av t.ex. borgensman, autogiro och boendeform samt andra uppgifter som är relevanta för hyresförhållandet såsom exempelvis betalningsförsummelser, störningar i boendet, åsidosättanden av sundhet, ordning och gott skick etc. När ett hyresförhållande har upphört gäller som huvudregel att gallring av personuppgifterna ska ske.Undantag från huvudregeln får göras i följande fall:- Uppgifter i hyresavtal med tillhörande handlingar får sparas så länge det är nödvändigt för att bevaka kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet. - Beträffande hyresgäst vars hyresförhållande upphört på grund av misskötsamhet, får uppgift om namn, personnummer, hyresobjektet, avflyttningstidpunkt samt kortfattad uppgift om avflyttningsorsak, utom brottsuppgifter, sparas i högst två år efter det att hyresförhållandet har upphört.Vad beträffar din sista fundering om uppsägningar bör signeras så finns inget sådant krav. Uppsägningar kan till och med ske muntligen. Av uppenbara skäl bör man åtminstone kräva en skriftlig uppsägning dvs. att den sker i någon form av skrift exempelvis mail, brev, sms etc. Min rekommendation Jag anser att ni bör spara uppgifter om hyresgästen i form av uppsägningar och avtal tills den dagen hyresförhållandet upphör. Ni bör inte gallra uppgifterna förrän exempelvis besiktning av bostaden skett och fått betalt för alla hyresavgifter etc. Ni ska inte heller gallra bort uppgifter som omfattas av eran bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Eran bokföringsskyldighet ska således sättas i främsta rummet. I övrigt ska uppgifterna gallras.

Har en livförsäkring någon påverkan på efterarvsberäkningen?

2018-03-23 i Efterarv
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller efterarvsberäkning vid enskild egendom och där det finns livförsäkring med förmånstagarförordnande. Anta följande scenario:Makarna X och Y äger endast 2 fastigheter. Den ena fastigheten F1 är Y:s enskilda egendom. Den andra fastigheten F2 är giftorättsgods. Makarna har ett gemensamt barn A och make X har dessutom ett barn B från ett tidigare förhållande (särkullbarn).Maka Y avlider först, dvs X ärver hela kvarlåtenskapen och deras gemensamma barn A får vänta med arvet tills även X avlider. Och då ärver även B också från X.Vid tidpunkten då Y avlider har fastigheterna dessa värden: F1: 500 000 kr F2: 100 000 krDet betyder att X ärver 550 000 kr med fri förfoganderätt och 50 000 med full äganderätt. Det betyder också att kvotdelarna blir dessa för de båda arvingarna: A: 92% B: 8%Ponera nu att det även fanns en livförsäkring på maka Y på 1 000 000 kr som utfaller till X. Helt klart är att den inte blir en del utav dödsboet men ska den tas med i efterarvsberäkningen då X avlider? Om den tas med som giftorättsgods så påverkas ju andelarna ganska markant i detta fall: A: 66% B: 34%Så min fråga är kort: Har en livförsäkring någon påverkan på efterarvsberäkningen i ovanstående scenario? (och i så fall hur?)Mvh
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det du funderar på regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). En livförsäkring med förmånstagarförordnande ska som huvudregel inte ingå i den avlidnes kvarlåtenskap. Är det den efterlevande maken som är förmånstagare innebär det att försäkringsbeloppet tillfaller denne och att bodelning och arvskifte ska göras utan inverkan av försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet tillfaller alltså henne direkt med full äganderätt (14 kap. 7 § 1 st. FAL). Detta betyder att det inte finns någon rätt till efterarv på utbetalat försäkringsbelopp. Det finns dock ett undantag i 17 kap. 7 § 2 st., där det sägs att om man har gjort ett förmånsförordnande, och en fördelning i enlighet med förordnandet skulle leda till ett resultat som är oskäligt för bland annat en bröstarvingarna, så kan förordnandet jämkas så att försäkringen inte enbart tillfaller den som står som förmånstagare. Om detta sker så ska det beloppet som anses skäligt tillfalla förmånstagaren direkt, och resten ingå precis som vanligt i kvarlåtenskapen - vilket betyder att det blir en efterarvsrätt för gemensamma barn (3 kap. 1 och 2 §§ ÄB). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen!Många vänliga hälsningar,

Hur lång tid finns uppgifter om snatteri/stöld kvar i belastningsregistret?

2018-03-23 i Påföljder
FRÅGA |Min dotter 18 skall fylla 19 har blivit dömd för snatteri/stöld.Det är första gången hon blir dömd för något överhuvudtaget. Detta skedde tillsammans med en kompis som har blivit dömd tidigare. Kompisen hade ett antal varor hon hade stoppat ner i sin väska. Min dotter hade en vara i handen men inget annat. Kommer hon med i belastningsregistret och hur länge blir hon isf kvar där?
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter på din fråga som att din dotter var 18 år när brottet begicks vilket har betydelse för hur länge man blir kvar i belastningsregistret.Till att börja med ska belastningsregistret innehålla uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § p. 1 lagen om belastningsregister). Det framgår inte i frågan vilken brottspåföljd din dotter har fått men troligtvis kommer hon att stå med i belastningsregistret eftersom hon har dömts för snatteri/stöld. Däremot kan uppgifter i belastningsregistret tas bort enligt följande punkter (16 § lagen om belastningsregister);om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningenom en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i första punkenom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjtsom överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böterom åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse eller straffvarning har återkallatsom kontaktförbud, förbud eller tillträdesförbud har upphävts (3 kap. 5 § lagen om europeisk skyddsorder)när den registrerade har avliditHur lång tid finns uppgifter kvar i belastningsregistret?Hur länge din dotter kommer att finnas med i belastningsregistret beror på vilken brottspåföljd hon har dömts till. Har hon dömts till fängelse kommer det att finnas med i belastningsregistret tills 10 år efter frigivning (17 § p.1 lagen om belastningsregister). Är straffpåföljden däremot böter försvinner det från belastningsregistret fem år efter domen, vilket framgår av punkt p. 9 i samma paragraf som ovan. Med tanke på din dotters unga ålder och det faktum att hon inte har begått något brott tidigare är det möjligt att hon har dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom och då kvarstår uppgiften till och med 10 år efter domen eller beslutet, förutsatt att hon var fyllda 18 när brottet begicks enligt punkten 4 a i samma paragraf. SammanfattningEftersom din dotter blivit dömd för snatteri/stöld kommer hon att komma med i belastningsregistret men hur länge hon finns kvar i registret beror som sagt på påföljden av brottet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Jämkning av förskott på arv för rätt till laglott

2018-03-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Min far avled för några år sedan, och min mor fick ärva allt som han ägde. Vi är två bröstarvingar jag och min bror. Nu har det visat sig att hon sålt en jordbruksfastighet till min bror utan min vetskap till vad jag tycker alldeles för billigt. Troligt vis till halva värdet och säkert med tillhörande maskiner mm. Har hon rätt att göra så, och vad ska jag göra.
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär fri förfoganderätt?Precis som du skriver hade din mor rätt till din fars arv när han avled. Din mor har fri förfoganderätt över din fars arv vilket innebär att hon kan bestämma och använda arvet som hon vill. Hon får däremot inte testamentera bort egendom eller skänka bort en stor del av arvet efter din far (3 kap 3 § första stycket ärvdabalken). Däremot kan hon testamentera bort bestämd egendom (NJA 1995 s. 303). Av din fråga framgår att din mor har sålt jordbruksfastigheten till din bror vilket hon faktiskt har rätt till trots att hon sålde det för ett alldeles för lågt pris. Mellanskillnaden i köpesumman som din mor sålde fastigheten för och fastighetsvärdet är däremot att betrakta som ett förskott på arv från er mor (6 kap 1 § ärvdabalken). Vad händer med förskottet på arvet?Det förskott på arv som din bror mottagit ska avräknas på arvet efter er far, om det inte räcker till avräknas återstoden av på arvet efter er mor (6 kap 1 § 2 st. ärvdabalken). Vad gäller avräkningen ska det ske efter egendomens värde när din bror mottog jordbruksfastigheten (6 kap 3 § ärvdabalken). Du är fortfarande berättigad till hälften av arvslotten och för att skydda din rätt till rättvis arvsfördelning kan du begära jämkning. Det innebär att du inom sex månader efter att du har blivit delgiven testamente kan säga till din bror att du vill få ut din laglott. Observera att det blir aktuellt först när din mor går bort och om du inte kräver att få ut din laglott inom sex månader går rättigheten förlorad (7 kap 3 § 3 stycket ärvdabalken).SammanfattningDu och din bror har rätt till lika arv och det kan vara så att din bror får betala tillbaka till dödsboet om arvsförskottet understiger eller är lika hans laglott, han behöver inte betala tillbaka om arvsförskottet är värt mer än hans laglott. Det du kan göra är däremot att jämka din mors testamente genom att säga åt din bror att du vill få ut din laglott.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Pengar intjänade i Storbritannien beskattas enligt brittisk lag

2018-03-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |jag har en tjänstepension liggande i England som jag kan ta ut från 55 års ålder. Med tanke på Brexit funderar jag på att ta hem hela summan istället för månadsvisa utbetalningar. Förvaltaren påstår att detta skall beskattas i England enligt Engelsk skattelagstiftning eftersom det är kopplat till mina tjänsteår i London då jag var skatteskriven där?Vad gäller enligt svensk lag?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skatteavtal mellan Sverige och StorbritannienMellan Sverige och Storbritannien finns ett skatteavtal som används för att undvika dubbelbeskattning (se här, om du scrollar ner finns svensk översättning av avtalet). Detta avtal är svensk lag. I avtalet kan man utläsa var viss skatt ska betalas, baserat på var inkomsten härrör ifrån. Skatteavtalets regler gäller bara om de ger mindre skatt än vad du hade fått i Sverige.Inkomst från lön beskattas där den intjänadesSkatteavtalet anger att lön och annan ersättning som uppbärs på grund av anställning beskattas i den stat där arbetet utförs, enligt art. 14. I ditt fall innebär det alltså att lönen du tjänat i Storbritannien ska beskattas där.Att undvika dubbelbeskattningSom jag förstår dig är du numera bosatt i Sverige och alltså skattskyldig här. För att undvika att behöva betala skatt både i Sverige och i Storbritannien på din inkomst från Storbritannien kan du begära avräkning av den brittiska skatten här i Sverige. Det gör du i din svenska inkomstdeklaration.SammanfattningDen brittiska inkomsten ska alltså beskattas i Storbritannien. Det sker alltså enligt brittisk lag. För att du inte ska behöva betala dubbel skatt på inkomsten bör du begära avräkning av den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ifall du har några frågor om mitt svar är du välkommen att kontakta mig på sms eller mail.Telefon: 070-32 877 32E-post: jonas.wester@lawline.seMed vänlig hälsning,