Rätt till nedsättning av hyra vid skada på kakel i duschen

2017-06-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag flyttade till Umeå i slutet av Augusti 2016 för att studera och hade fått tag i en lägenhet som jag skulle få hyra i andrahand av en släkting till mig. Allting gick bra tills i början va december samma år när jag upptäckte sprickor i kaklet på golvet i duschen. Jag hörde då av mig till hyresvärden som sa att det bör kollas upp så snart som möjligt, ca en vecka senare kommer det folk och tittar på vattenskadan. Fram tills i februari händer det ingenting, då rivs golvet upp och en luftavfuktare ställs in. Sen dess har det inte hänt något i badrummet. Jag har inte heller fått någon nedsatt hyra pga. att man enligt hyrevärden inte gör så, och att inte ens stora bostadsföretag gör så. Men jag vet att jag har rätt till hyresavdrag. Hon ligger tydligen också i skilsmässa och vill inte innan det är klart fixa vattenskadan så att jag kan duscha. Nu är det i slutet på juni och det har då alltså gått snart 7 månader, så mina frågor är:- Hur lång tid är rimligt för att fixa duschen?- Kan hon "vägra" renovering trots bodelning?- Kan jag kräva/få pengar tillbaka i efterhand pga. hon ej gav mig nedsatt hyra? Och hur lång tid efter i såna fall?
Karl Montelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om hyra finns i jordabalkens (JB) 12e kapitel.Hyresvärden är under hyrestiden skyldig att hålla lägenheten i godtagbart skick (JB 12 kap. 9 och 15 §) och dusch ingår i lägsta godtagbara standard för en hyreslägenhet enligt JB 12 kap. 18 a § sjätte stycket. Om lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, blir ett antal följder i JB 12 kap. 11 § aktuella (genom 12 kap. 16 §). Det är därför viktigt att först bestämma när skadan uppstått, vilket får göras utifrån det skick lägenheten ska ha enligt ovan nämnda 9 §. Lägenheten ska då vara fullt brukbar för bostadsändamål. Jag är själv inte helt insatt i de tekniska frågorna, men sprickor i golvkaklet lär medföra ökad risk för fuktskador i badrummet, och en sådan risk påverkar möjligheterna att använda duschen fullt ut. Därför vill jag påstå att lägenheten är skadad när sprickorna i kaklet upptäcktes.Hyresvärden har då att åtgärda skadan så snart det kan ske, enligt JB 12 kap. 11 §. Exakt hur lång tid det kan handla om i detta fall kan jag inte svara på, men sju månader är uppenbart för lång tid. Att hyresvärden ligger i skilsmässa påverkar inte skyldigheten att åtgärda skadan. Hyresnedsättning har du rätt till enligt JB 12 kap. 11 § tredje punkten. Den beräknas utifrån hur nedsatt användandet av lägenheten är procentuellt sätt, vilket i praktiken blir en ganska skönsmässig uppskattning. Rätt till nedsättning av hyran föreligger under den tid som hyresvärden underlåter att avhjälpa skadan, och om du har betalt full hyra under tiden kan du kräva pengar tillbaka i efterhand. Ett problem är dock hur mycket pengar det kan bli fråga om då frågan om hyresnedsättning inte är avgjord. Om ni inte kommer överens krävs en rättslig process i hyresnämnden. Hyresnämnden erbjuder även medling om ni behöver hjälp att förlikas. Rätt till nedsättning av hyran föreligger även framåt i tiden fram till dess att skadan är avhjälpt. Du kan då deponera den del av hyran du anser att nedsättningen ska uppgå till hos länsstyrelsen, som förvaltar beloppet till dess att frågan är avgjord (JB 12 kap. 21 §).Jag hoppas att svaret är till hjälp.Vänliga hälsningar,

Kan man avtala bort underhållsskyldighet?

2017-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Mitt ex blev med barn och vägrade göra abort även fast jag sa att jag inte vill ha barn samt att vi inte längre har en relation vid tillfället jag fick reda på det.Hon och barnet bor och är från ett annat EU land.Vi kan inte komma överänns eller prata med varandra utan bråk.Men hon har nu sagt att hon vill ha på papper att jag är pappan så jag kan överlåta vårdnaden till 100% och hon säger att jag inte kommer behöva vara försörningsskyldig eller vårdnadsskyldig på något sätt.Så min fråga är..Kan jag skriva ett eget avtal mellan henne och mig att hon godkänner att jag ifrån säger mig vårdnad- & försörningsskyldighet med ett väl formulerat dokument med viljor samt underskrifter från båda parter?Som jag kan använda som säkerhet i framtiden?
Joéla Ehnberg |Hej, tack för din fråga!Nej, du kan inte avtala bort dina skyldigheter gällande ditt barn. Underhållsskyldigheten fastställs i 7 kap 1 § Föräldrabalken. Regeln i paragrafen är tvingande och kan därför inte avtalas bort. Du är däremot inte skyldig till att ha någon ytterligare vårdnad av barnet. Du får hoppas på att hon inte hör av sig och vill ha underhållsbidrag. Men gör hon det är du skyldig till att betala. Hoppas du fick svar på din fråga. Lycka till!

Kan den gemensamma bostaden utgöra giftorättsgods?

2017-06-29 i Make
FRÅGA |Angående särkullsbarns arv: Utgör gemensam bostad sedan 30 år, där efterlevande maken står på lagfarten, hans giftorättsgods om han enligt ÄktB 12:2 begär att få behålla 100% av sitt giftorättsgods?
Joéla Ehnberg |Hej, tack för din fråga!Jag utgår från att det innan dödsfallet inte skett någon bodelning mellan makarna enligt 10 kap ÄktB. Om så är fallet kan den gemensamma bostaden utgöra makens giftorättsgods om han begär att få behålla sitt giftorättsgods enligt 12:2 ÄktB. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar vidare juridisk rådgivning kan du mejla info@lawline.se.Lycka till!

Uppsägning från arbetstagarens sida utan att iaktta uppsägningstiden

2017-06-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, det är så att jag har börjat nytt jobb första dagen o jag vill redan sluta men uppsägningstiden är 30 dagar och jag klarar mig utan lön för jag vill börja på ett annat företag. Vad kan jag få för konsikvenser av att säga att jag vill sluta och inte jobba de 30 dagarna som är bestämda?
Samuel Lindblad |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.De bestämmelser som reglerar situationer om uppsägning och uppsägningstid återfinns framförallt i lagen om anställningsskydd (LAS). Det framgår i lagens 4§ 2 st att den anställde kan säga upp sig, men ska i de fall iaktta uppsägningstiden. Hur lång den tiden är kan utöver vad som framgår av lagens 11§, regleras i anställningsavtalet eller i andra hand i kollektivavtalet. Du skriver dock att uppsägningstiden är 30 dagar, så jag går inte in närmre i detalj angående det.Under uppsägningstiden ska du fortsätta att arbeta på arbetsplatsen, det är alltså inte tillåtet att du åsidosätter din arbetsskyldighet under den perioden uppsägningstiden löper. I de fall arbetstagaren inte uppfyller de krav som ställs på honom till följd av anställningen, så gör hen sig skyldig till kontraktsbrott.En arbetsgivare har då rätt till skadestånd från arbetstagaren enligt 38§ i LAS. Det är dock möjligt att denna paragraf har avtalats bort till fördel för något som står i anställningsavtalet. Så du får först vända dig till vad som är överenskommet i den aktuella anställningen. Det kan även föreligga situationer där arbetstagaren kan göra ett så kallat frånträde, enligt 4§ 3 st. Detta är möjligt att göra då arbetsgivaren åsidosätter sina skyldigheter mot arbetstagaren väsentligt. Utifrån det du skriver verkar så inte vara fallet.Det finns även en möjlighet, beroende var du jobbar, att arbetsgivaren låter dig frånträda din anställning utan uppsägningstid. Så förslagsvis kan du vända dig till din arbetsgivare i första hand för att se vad hen säger.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan.Med vänliga hälsningar,

Tillåtet att gynna en viss arvinge om alla dödsbodelägare är överens

2017-06-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Min sambos morfar gick bort för nästan 2 år sedan nu, han var ganska förmögen.Han hade 5 barn med 3 fruar och jag tror att pengarna delades upp rättvist. Men han hade en firma ihop med en utav sönerna. Och denna son har behållit (och sålt) det som firman ägde och behållit dom. Endast för att han var delägare i firman.Det handlar om ganska mycket pengar, en rolls Royce, en nästan ny Volvo v70 och en flygplanshangar.Svärmor (som var en utav arvtagerskorna) köper hans argument utan tvivel. Kanske inte vill ställa till med bråk om arv och så heller, vad vet jag.Men vad är det som gäller? En delägare har väl inte större rätt till ett arv bara för att man har en familjerelation?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett arvskifte kan ingås på två olika sätt. Antingen görs arvsskiftet frivilligt genom att dödsbodelägarna kommer överens om fördelningen och skriver under ett skiftesavtal (23 kap. 4 § ÄB). Fördelningen av arvet kan då göras på i stort sett vilket sätt som helst och behöver inte följa lagens fördelning. Om arvingarna inte kommer överens om fördelningen av arvet kan någon av dem ansöka om att tingsrätten ska utse en skiftesman (23 kap. 5 § ÄB). Skiftesmannen utför sedan ett tvångsarvskifte i enlighet med den fördelning som följer av lag.Eftersom möjligheten till tvångsarvskifte finns enligt lag så brukar folk oftast komma överens om att fördela arvet enligt lagens regler även om de skiftar arvet genom ett frivilligt skiftesavtal. Arvet efter din sambos morfar tycks dock ha fördelats mer fördelaktigt till en av sönernas fördel. Det finns inget som gör att han ska ha större arv enligt lag bara för att han var delägare i samma bolag som den avlidne. Om alla dödsbodelägare skrev under skiftesavtalet är detta dock tillåtet. Det enda sättet att ogiltigförklara skiftesavtalet är på vanliga avtalsrättsliga grunder enligt reglerna i 28 – 38 §§ avtalslagen. Ett exempel på en sådan ogiltighetsgrund är svek, som förutsätter att någon av arvingarna blev vilseledda och att sonen kände till och utnyttjade detta (30 § AvtL). Det är ofta väldigt svårt att bevisa något sådant, och inget som du har tagit upp i din fråga tyder på att avtalet är ogiltigt.SammanfattningSonen fick troligtvis ett större arv än vad som följer av lag. Detta är dock tillåtet när det sker genom ett skiftesavtal som skrivits under av alla dödsbodelägare. För att riva upp arvsskiftet måste skiftesavtalet vara ogiltigt på grund av exempelvis svek eller annan ogiltighetsgrund. Inget som du har tagit upp i din fråga talar för att avtalet är ogiltigt.MvhJohan Landström

Underhållsskyldighet vid skilsmässa

2017-06-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Ligger nu i skilsmässa med en betänketid på 6 månader.Min fråga är om min make fortfarande är försörjningsskyldig gentemot mig fast han flyttat ut nyligen.vi har ingas gemensamma barn, bara från tidigare förhållanden.mvh wilhelmina
Oskar Jansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan skilsmässan finns det en underhållsskyldighet makar emellan (6 kap. 1-5 §§ äktenskapsbalken). Denna skyldighet kommer på tal om en make inte klarar av att betala hyra, räkningar, mat och liknande utgifter själv. Efter skilsmässan är huvudregeln dock att makar ska försörja sig på egen hand (6 kap. 7 § 1 stycket). I andra och tredje i samma paragraf finns det undantag. Dessa undantag tillämpas dock väldigt sällan men öppnar för möjligheten att den ene maken kan behöva ge den andre bidrag under en övergångsperiod efter skilsmässan eller möjligen under en ännu längre period för att den senare exempelvis ska få möjlighet att utbilda sig för att sedan få en egen inkomst.Med vänliga hälsningar,

Bodelning och fördelning av kvarlåtenskap vid makes bortgång

2017-06-29 i Make
FRÅGA |hej.Min man och jag har precis gift oss och vi ska nu skriva äktenskapsförord. Jag har 2 barn och min man har inga. vad händer med min mans enskild egendom vid dödsfall? tillfaller egendomen hans familj och jag får ingenting?Med vänlig hälsning
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! I mitt svar kommer jag att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). BodelningDet finns två kategorier som man delar in makars egendom i- giftorättsgods och enskild egendom. Enskild egendom är sådant som genom villkor i antingen äktenskapsförord, testamente eller gåva inte ska delas på hälften om makarna skiljer sig, ÄktB 7 kap. 2 §. All annan egendom utgör giftorättsgods. Vid en makes dödsfall ska först och främst en bodelning göras, ÄktB 9 kap. 1 §. Här får ert äktenskapsförord betydelse då det endast är den egendom som utgör giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, ÄktB 10 kap. 1 §. Enskild egendom hålls alltså utanför bodelningen. Makarnas giftorättsgods delas lika mellan makarna och denna hälft tillsammans med eventuell enskild egendom utgör den avlidne makens kvarlåtenskap.Fördelning av kvarlåtenskapEfter bodelningen återstår fördelning av den avlidne makens kvarlåtenskap, detta sker enligt de legala arvsreglerna i ärvdabalken förutsatt att inget testamente har skrivits. Det kan först vara bra att konstatera att det finns tre olika arvsklasser, dvs grupper av arvingar. Den första arvsklassen består av den avlidnes avkomlingar (barn, barnbarn osv), den andra består av den avlidnes mor, far, syskon och syskons avkomlingar och den tredje består av mor- och farföräldrar samt deras barn, ÄB 2 kap. 1-3 §§. Kusiner har ingen arvsrätt. En efterlevande make har rätt att ärva före gemensamma barn och andra arvingar, ÄB 3 kap. 1 §. Denna regel finns till som ett slags skydd för att trygga efterlevande makars ekonomiska ställning. Om den avlidne maken har särkullbarn, alltså barn från ett tidigare förhållande, har dock dessa rätt att få ut sitt arv direkt. Om den avlidne maken endast efterlämnar gemensamma barn eller arvingar från andra eller tredje arvsklassen ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen. Arvingar i den första och andra arvsklassen har rätt till efterarv. Om det finns efterarvingar ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att han eller hon inte får förfoga över egendomen genom testamente, ÄB 3 kap. 2 §. Vid den efterlevande makens död har arvingarna till den först avlidne maken rätt att få ut sitt arv i form av en kvotdel av den efterlevande makens totala kvarlåtenskap. SammanfattningFör att sammanfatta mitt svar har äktenskapsförordet och din mans enskilda egendom betydelse vid bodelningen och kan påverka hur stor kvarlåtenskapen blir, däremot ärver du vid din makes bortgång hela hans kvarlåtenskap med försteg eftersom att han inte har några särkullbarn. Du ärver hela din makes kvarlåtenskap, det vill säga hälften av det eventuella giftorättsgodset sammanlagt med hans enskilda egendom, med fri förfoganderätt. Om din make vid din bortgång har arvingar i andra arvsklassen som är vid liv har de rätt till efterarv ur din kvarlåtenskap. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Omförhandling av hyresvillkor vid lokalhyra

2017-06-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyr en lokal för versamhet. Har nu den 23/5 blivit uppsagd..omförhandling av hyra. Inget underlag med ny hyra var bifogat. Har till dags dato ej fått något underlag, trots påminnelse till ordföranden.Vad gör jag?
Karl Montelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om hyresvärden ensidigt vill ändra hyresvillkoren ska det ske enligt de former som ställs upp i jordabalken 12 kap. 58 §. Hyresvärden ska då i uppsägningen ange de villkor som krävs för att hyresförhållandet ska fortsätta, i det här fallet den nya hyran som begärs, samt en underrättelse om att hyresgästen ska hänskjuta frågan till hyresnämnden om parterna inte kan komma överens. Om hyresvärden inte följer detta framgår av paragrafens andra stycke att uppsägningen är utan verkan och hyresförhållanden löper vidare på gällande villkor. Om ni inte tillsammans kommer överens om en ny hyra bör du hänvisa hyresvärden att göra på det sätt som lagen påbjuder.Jag hoppas att svaret är till hjälp.Vänliga hälsningar,