Jag har inte fått svar på ett underskrivet avtal med motpartens underskrift, kan jag häva avtalet?

2017-10-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejJag har som företagare skrivit under ett avtal med ny kund. Avtalet avser ansvarsbitar både för mig och kund gällande betalningsförfarande, leveranser mm. Helt normalt innehåll.Kund har med tiden förbrukat förtroendet pga omoralisk beteende och fortsätt samarbete är mkt svårt och i mina ögon.Avtalet har 6mån uppsägningstid. Kund mailade avtalet till mig, jag skrev på och mailade tillbaka. Postade sen orginalet. MEN... Jag har aldrig fått tillbaka kopia omskriven av kund till mig.Kan jag därför hävda/anse att avtalet ej är giltigt?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel gäller att en är bunden av sitt anbud eller sin accept av ett anbud (1 § avtalslagen). Det skriftliga avtalet som skickades till dig kan anses vara ett sådant anbud som avses med lagregeln. Genom att skriva under avtalet och maila det påskrivna avtalet till den som skicka avtalet till dig så har ett avtal uppstått. I vissa fall såsom fastighetsköp krävs formavtal där bådas underskrifter fordras för att avtalet ska bli giltigt (4 kap. 1 jordabalken). Du kan be om att få en kopia på avtalet med din och hans underskrift, om han inte förmår svara på denna begäran uppstår en bevisfråga huruvida avtal uppstått.Inom avtalsrätten finns en så kallad lojalitetsplikt som innebär att samtliga avtalsparter ska göra deras bästa för att uppfylla deras avtalsskyldigheter. Beroende på hur motparten agerat kan du i vissa fall häva avtalet om motparten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott (11.3.2 och följande bokstavspunkter i avtalslagen 2010). Kraven är högt ställda men oftast går uteblivna avtalsprestationer att bevisa. Du kan boka tid med en av våra jurister här eller ringa oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16). Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Rättigheter som konsument vid fel av tjänst på hus

2017-10-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi hade hantverkare hemma hos oss, dom fick inte vara kvar för dem var inkompetenta för jobbet. Dom fuskade med bygget det regnar in i huset varje gång det regnar , vi gav dom 3 veckor på sig för att fixa (åtgärda) felet men dom kunde inte för dom saknar kompetensen. Dom har fakturerat till oss , är vi skyldiga och betala fakturan för ett jobb som är inte korrekt gjort. ( det regnar in fortfarande )Vi har varit i kontakt med en takspecislist han ska komma och titta på taket och lämna en offert på det. Kan vi bestrida hans faktura tills vi vet vad det kommer och kosta att åtgärda felet på taket och dra av från hans faktura.Sen vägrar han och lämna tillbaka våran husnyckel tills vi har betalat hans faktura. Kan han göra så? Vad kan vi göra , hur ska vi gå till väga?Tack på förhand för svaret en väldigt orolig familj
Binh Tran |Hejsan! Tack för ni vänder er till oss här på Lawline, vi blir jätte glada över det. Jag ska svara på din fråga bäst jag kan. Företaget har gjort felNär det gäller tjänster av denna sort har ni en stark ställning, lagrummet ni ska hänvisa till är konsumenttjänstlagen (KtjL). Där stadgas det att det tjänsten ska gå fackmässigt till (4§ KtjL), det sätts alltså en hög standard på vad ni kan kräva utav företag. Om han skulle fixa taket men den inte är fixad så är det absolut inte en hög standard, det är alltså företaget som har gjort väldigt fel. Rättigheter för dig som konsument när företag har gjort felNär företag har gjort fel på detta sätt så har ni rätt att hålla inne betalningen, begära avhjälpande, begära prisavdrag och sist men inte minst kan ni få skadestånd för detta (16§ KtjL). Ni behöver alltså verkligen inte betala till företaget förrän taket är åtgärdat. Om de inte kan avhjälpa i detta fall så kan ni häva avtalet, ni behöver alltså inte betala något till företaget, speciellt när de saknar kompetens (21§ 3st KtjL). Ni måste dock ge dem en chans, om det är så att de säger uttryckligen att de saknar kompetens, så kan ni häva. Ni borde även kräva skadestånd av dem eftersom ni har lidit skada av regn i huset under 3 veckor (31§ KtjL). Det är dock en process att utkräva skadestånd så det är upp till er om ni väljer att anställa ett ombud för att göra det. Jag rekommenderar Det finns två saker ni kan göra i detta fall. 1) Det är att vänta tills ni får taket avhjälpt av något annat företag, och sedan drag av priset på vad det kostade för att avhjälpa taket från det originella företaget (21 och 22§§ KtjL).2) Ni kan häva avtalet (21 och 23§§ KtjL) och anställa ett annat företag, ni kommer möjligtvis att behöva betala för det material som det första företaget använde för taket. Båda dessa alternativ ska ni hålla inne betalningen på. Jag rekommenderar ytterliga att ni skaffar er ett ombud (advokat eller jurist) som har erfarenhet av hur detta går till väga praktiskt sätt och som kan hjälpa er med att prata med företag. Ni kan alltid höra av er till oss genom att klicka här. Angående husnyckelDetta är rent av brottsligt. Det faller in i egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8kap 8§. Om jag vore er så hade jag polisanmält detta snarast möjligt! Jag hoppas jag har klargjort situationen och hoppas det löser sig! Allt gott, ha en trevlig vecka och så får vi hoppas att det inte regnar!

Dolt fel i lägenhet

2017-10-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Detta gäller mitt badrum och en vattenskada so uppstått.Jag bor i ett hus/BRF från 1969 och är byggt i prefab, betongblock. Under de senaste kraftiga regnen har det läckt in vatten utifrån pga. en otät mjukfog i fasad. Väggen har blivit mättad på fukt och till min förvåning läckte det in genom min kakelvägg i badrummet. Det rann vatten på väggen, ur en fog mellan kakelplattorna. Badrummet gjordes 2004 vid stambyte, i och med att det gjorts så sent så fanns det regler om att det ska vara en fuktspärr bakom mitt kakel och fix för att inte väggen bakom ska riskera att drabbas av fuktskador. Nu.. om det fanns en fuktspärr, så fungerar den ju åt båda hållen. Med andra ord det ska inte kunna läcka IN vatten genom min vägg lika lite som det ska läcka ut genom min vägg från badrummet.Jag köpte lägenheten i juni och nu undrar jag om jag kan åberopa dolt fel och kräva ersättning från förra ägaren, då jag omöjligt kunna upptäcka detta utan en förstörande undersökning där jag tagit bort kakel från väggen. Tack på förhand!
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om ett köp av lägenhet och lägenheten utgör lös egendom, är Köplagen (KöpL) tillämplig. Felaktig lägenhetHuruvida lägenheten anses vara felaktig framgår i 17 § KöpL. Eftersom badrummet gjordes om 2004 med regler om fuktspärr och det nu visar sig att en sådan saknas, avviker lägenheten från vad du som köpare kunnat förutsätta. Lägenheten kan bedömas som felaktig.UndersökningspliktI 20 § hittar du köparens undersökningsplikt som innebär att fel som köparen kan ha upptäckt vid en noggrann undersökning av lägenheten inte kan åberopas. Fel som fanns innan tillträdet men som inte upptäcktes vid uppfyllandet av undersökningsplikten anses vara ett dolt fel. I ert fall krävdes det omfattande åtgärder för att upptäcka felet och att plocka bort kakel från väggen anses inte falla under undersökningsplikten. Felet kan därför bedömas som ett dolt fel.Jag gör min bedömning utifrån att felet fanns innan köpet (21 §) då inget tyder på att du själv kan ha orsakat ett sådant fel.Med andra ord så rör det sig om ett dolt fel som du kan och bör åberopa gentemot säljaren. Det viktiga är att du reklamerar felet så fort som möjligt, då 32 § säger att reklamation måste ske inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Vad som är att anse som skälig tid är inte definierat enligt någon lag, praxis eller liknande, utan det bestäms från omständigheterna i det enskilda fallet.PåföljderNär det gäller påföljder har säljaren rätt att avhjälpa felet enligt 34-36 §§, utan kostnad för dig som köpare. Om det inte är möjligt kan prisavdrag enligt 37 § vara aktuellt.Ersättning (skadestånd), 40 §Ersättning/skadestånd kan utgå i det fall då felet ligger inom säljarens kontroll. För att felet ska bedömas som utanför säljarens kontroll måste säljaren för det första visa att felet beror på ett "hinder". Ytterligare krävs att säljaren har hindrats att avlämna en felfri vara (lägenhet). Det räcker med andra ord inte att felet som sådant uppkommit på grund av en händelse utom säljarens kontroll. Säljaren har även vid fel i varan en underrättelseplikt. Säljaren undgår normalt inte skadeståndsansvar om denne avlämnar en vara med kännedom om att den är felaktig.Den eventuella ersättningen omfattar inte indirekt förlust, dvs:1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, och4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad ger en liten mängd amfetamin för straff? Får man två enskilda straff för innehav resp. bruk av narkotika?

2017-10-18 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev nyligen tagen med en liten mängd amfetamin (under ett gram) samt lämnade kissprov som kommer visa positivt. Jag blev tidigare i år dömd för ringa narkotikabrott. Vilket straff kommer jag kunna förvänta mig för detta? Kommer jag få två enskilda straff för innehavet samt att jag hade brukat drogen?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med vill jag informera dig om att jag tyvärr inte kunna ge dig ett exakt svar på vilket straff samt påföljd som brotten i fråga kommer att resultera i. Detta kommer istället vara en mer generell beskrivning, men jag försöker att mot slutet dra någon slutsats.Jag kommer dela in din fråga i tre delar.1. Vilket brott är det fråga om?I detta fall kommer domstolen tillämpa narkotikastrafflagen. I 1 § punkt 6 narkotikastrafflagen, som är aktuell i detta fall då det rör sig om innehav och bruk, står det vad som måste vara uppfyllt för att en person ska kunna dömas till narkotikabrott av normalgraden.Utifrån de förutsättningar du anger så utgår jag från att innehavet/bruket har skett uppsåtligen, det vill säga genom en medveten handling. Jag förutsätter också att innehavet/bruket har varit olovligt, det vill säga, du har inte haft något legitimt skäl att använda dig av drogen i fråga. Förutsättningarna för att döma dig för narkotikabrott är därmed uppfyllda, om det inte föreligger några övriga ansvarsfrihetsgrunder eller ursäktande omständigheter (t ex nöd, nödvärn, straffrättsvillfarelse etc). Jag hittar inte några sådana i din beskrivning av händelseförloppet.I 2 § narkotikastrafflagen anges att en person kan dömas till ringa narkotikabrott om det brott som anges i 1 § (narkotikabrott av normalgraden) med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa. I ditt fall är det fråga om en mindre mängd amfetamin. Att mängden är liten är dock inte avgörande för att du ska kunna dömas till ringa narkotikabrott. I rättsfallet NJA 1997 s. 522 dömdes den tilltalade till narkotikabrott av normalgraden för ett innehav av 8 gram amfetamin. Eftersom att ditt innehav varit av väsentligt mindre mängd, är det möjligt att domstolen kommer se detta som ett ringa narkotikabrott. Det faktum att gärningen endast bestått i eget innehav och bruk (ingen överlåtelse av narkotika) är också något som talar för att narkotikabrottet är ringa. Sammanfattningsvis: Det är fråga om ringa narkotikabrott alternativt narkotikabrott av normalgraden. 2. Vilket straff kan du förvänta dig av den begångna brottsligheten?Jag utgår från att gärningen kommer anses vara ett ringa narkotikabrott när jag nu ska bedöma vilket straff som kan komma att utgå.Enligt 2 § narkotikastrafflagen kan man döma en person som begått ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Det framgår inte att det finns några varken förmildrande eller försvårande omständigheter i detta fall (se 29 kap. 1-3 § brottsbalken), inte heller några billighetsskäl eller någon sk. ungdomsrabatt (se 20 kap. 5 och 7 § brottsbalken). Brottet befinner sig på fängelsenivå, det är dock fråga om ett mycket lågt maximalt fängelsestraff (6 månader). När det är fråga om låga maxstraff för fängelse blir resultatet ofta att påföljden stannar vid böter. I brottsbalken finns dock ett antal skäl som istället talar för ett fängelsestraff (se 30 kap. 4 § andra stycket brottsbalken), och två skäl är aktuella i ditt fall: Brottets art. Narkotikabrott anses vara ett s.k. artbrott, vilket innebär att straffet som huvudregel ska utgöra ett fängelsestraff. Den tilltalades tidigare brottslighet. I detta fall har du samma år blivit dömd för samma brottslighet, vilket alltså talar för ett fängelsestraff. I NJA 1992 s. 108 dömdes en person för ringa narkotikabrott, som tidigare hade dömts för samma brott. Det faktum att hade begått det tidigare brottet ansågs dock inte vara skäl nog för ett fängelsestraff.Sammanfattningsvis: Det är svårt att säga om det blir ett fängelsestraff för dig i detta fall. Med hänsyn till den ringa mängden amfetamin finns det dock skäl att tro att det bara blir fråga om en bötespåföljd i detta fall, trots att det är fråga om ett artbrott och ett återfall. Andra möjliga påföljder är exempelvis skyddstillsyn och villkorlig dom, vilka utgör alternativ till fängelsestraffet. Mer om de påföljdsalternativen finns att läsa om i brottsbalken kap. 27-28. 3. Kommer du få två enskilda straff för innehavet resp. bruket, eller ett gemensamt?Frågan har avgjorts av Högsta Domstolen (HD). I domen säger HD att den som har brukat narkotika som tidigare utgjort en del av ett eget innehav av narkotika, ska dömas endast för innehavet. Om du alltså har brukat den narkotika du också innehaft så kommer du endast dömas för innehavet. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om något är oklart så går det bra att kommentera under frågan, så svarar jag så fort jag kan. Bästa hälsningar,

Häva faderskap

2017-10-18 i Faderskap
FRÅGA |Hej!Jag har ingen kontakt med min pappa och har inte haft det på flera år. Jag undrar om jag kan "ta bort" honom som pappa, dvs säga upp faderskapet. Jag vill inte bli adopterad av någon annan, utan helt enkelt vill jag bara ha min mamma som förälder. Jag är 25 år gammal. Tack på förhand.
Elias Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! En förutsättning för att upphäva faderskapet är att din pappa inte är din biologiska pappa, se 1 kap. 2 § föräldrabalken. Om så är fallet kan du väcka talan enligt 3 kap. 2 § föräldrabalken om att faderskapet ska hävas. Du kommer behöva övertyga rätten om att det är högst osannolikt att det föreligger ett biologiskt far- och dotterförhållande. Det kan ske genom att peka på DNA-tester eller omständigheter kring din konception. Om han däremot är din biologiska pappa saknar du tyvärr möjlighet att vinna framgång. Önskar du häva faderskapet av någon specifik juridisk anledning är du välkommen att lämna en kommentar så lovar jag att se om problemet går att angripa på ett annat sätt. Lycka till!Vänligen,

Vad händer när närstående inte kan betala faktura till den enskilda firman?

2017-10-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan jag som företagare (enskild firma) utföra hantverksjobb åt min dotter (inte ROT)? jag köper materiel via firman.Hur gör jag om hon inte har råd att betala fakturan innevarande år? Hur gör jag om hon inte har råd att betala fakturan alls?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Om din dotter inte betalar fakturan kommer du att ha en obetald kundfaktura i ditt bolag. Som du redan har påpekat i din fråga kan din dotter inte få ROT-avdrag eftersom arbetet utförs av en närstående, det vill säga av dig. Situationen ser ut på så sätt att du är en egen företagare (näringsidkare) som utför en tjänst på en konsuments fastighet (hantverkstjänsterna). Det faktum att din dotter är närstående påverkar situationen på det sättet att hon inte kan begära skatteavdrag (ROT-avdrag) på de utförda tjänsterna. Kan hon inte betala fakturorna är det ditt bolag som blir lidande och tillvägagångssättet för att få betalt bör vara på samma sätt som om hon hade varit en vanlig kund, d.v.s. 1. Faktura med förfallodatum 2. Påminnelse om betalning efter fakturans förfallodag3. Inkassokrav 4. Ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden 5. Verkställighet – utmätning för att betala skuldenAngående hur du får göra med bokföring osv. är en fråga som du kan få hjälp med av Lawlines jurister genom antingen en rådgivning, alternativt om du beställer en expressfråga. Kostnaden är från 995:- till 1895:- ink. moms. Du kan boka tid via följande länk: http://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur mycket ärver min mans särkullbarn?

2017-10-18 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej. Har en fråga angående arv. Jag och min man äger ett hus tillsammans, värt ca 2 miljoner. Vi har ett gemensamt barn och ett varsitt särkullbarn. Hur mycket ärver hans barn om han skulle avlida?Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!HusetHuset som jag förmodar utgör er gemensamma bostad kommer att ingå i bodelningen och hälften kommer att tillfalla din man, och därmed utgöra en del av hans kvarlåtenskap.Särkullbarn och efterlevande make ärverOm din man avlider så ska hans arv fördelas mellan hans barn, dvs. ert gemensamma barn och hans särkullbarn, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Du ärver med förtur framför ert gemensamma barn, 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Ert gemensamma barn får sedan sitt arv i form av efterarv när du går bort, 3 kap. 2 § ÄB. Det innebär att din mans särkullbarn kommer att ärva hälften direkt och den andre hälften kommer du att ärva med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att du får disponera egendomen hur du vill men du får inte testamentera bort den. Detta då ert gemensamma barn som tidigare nämnt, ska få denna del i efterarv efter dig.Förutsättningar för att särkullbarnet ska ärva direktAtt särkullbarnet ska ärva sin del direkt förutsätter att barnet inte avstår från sitt arv, och att du har egendom till värde av 4 x prisbasbeloppet efter bodelningen som skett till följd av din mans död. I annat fall har du rätt att få så mycket som saknas, ur din mans kvarlåtenskap. Denna del som du i sådana fall ärver, får din mans särkullbarn sedan i efterarv när du går bort. Detta framgår av 3 kap. 1 § 2 st. och 3 kap. 2 § ÄB.Prisbasbeloppet motsvarar 44 800 kr år 2017.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ett kyss-försök är inte sexuellt ofredande

2017-10-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om ett eventuellt sexuellt ofredande. Jag träffade en tjej på en fest och vi pratade ett bra tag. Båda var ordentligt berusade. Efter ett tag lutade jag mig fram mot henne för att se om hon ville kyssas men hon vände sig bort. 1. Är detta ett sexuellt ofredande (med tanke på berusning) ? 2. I sådana fall, vad är ett tänkbart straff?
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen av det brottet du nämner, sexuellt ofredande, finns i Brottsbalken 6 kap 10 §. I detta fall så förutsätter jag att ni båda är över 15 år och då blir andra stycket i paragrafen tillämplig. Straffskalan för brottet är som minst böter och max fängelse i två år.Vad räknas då som sexuellt ofredande?I paragrafen står det "...den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.". Det är tillräckligt att handlingen typiskt sett är sådan att offrets sexuella integritet kränks. Det behöver inte bevisas i det enskilda fallet att integriteten verkligen har kränkts.Att du lutar dig fram för att se om någon vill kyssas för att sedan acceptera att dem inte vill det skulle nog inte räknas som ett beteende som i regel innebär att personens sexuella integritet kränks. Att du var full vid tillfället spelar ingen roll.Hoppas detta svarade på din fråga.Vänligen,