Arvingarnas kontakt med bank vid dödsfall

2017-04-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min mormor har nyligen gått bort och jag är lite orolig över att vi missar information från banken hon hade sina konton hos. Det är inte jag som har fullmakt över kontona eller sköter dödsboet, jag är bara en av arvingarna. Är det är möjligt att missa information, specifikt om bankfack, om man inte frågar efter den rakt ut? Är banken skyldig att presentera allt som den avlidne har hos dem? Tack på förhand!
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Det är den som är anhörig som måste ta kontakt med banken vid ett dödsfall, således kommer banken inte att kontakta arvingarna. Ni kan antingen göra en egen bouppteckning och då får ni själva ta kontakten med banken. I detta fall brukar det krävas ett dödsfallsintyg samt en fullmakt från de andra dödsbodelägarna. Ett dödsfallsintyg går att beställa från Skatteverket och det intygar att personni har gått bort samt vem som är dödsbodelägare. Om arvingarna skulle vara oense eller om ingen vill göra bouppteckningen, går det att ansöka om en bouppteckningsman i tingsrätt. Mer information om detta finns i 19kap ärvdabalken. Vid detta alternativ är det i huvudsak bouppteckningsmannen som tar kontakt med relevanta banker, etc. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.Vänliga hälsningar,

Är ett testamente giltigt efter skilsmässa eller efter det att ett vittne gått bort

2017-04-30 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag har ett testamente skrivit och bevittnat 1996. Vittnerna uppfyller kriterierna. Jag har varit gift och är numera skilld från testamentatorn. Testamentatorn har idag en systerson och halvsyster i liv. I år gjorde testamentatorn en notering, med signatur ej bevittnat, på testamentet att det fortfarnade skall gälla, även fast vi nu är skillda. Mina två frågor är 1.Om något av vitterna har gått bort när testatmentet skulle bli aktuellt, gäller då testamentet? 2. Räcker det med en signatur och notering om att detta testamnete fortfarande gäller, även fast vi är skillda? Mvh,Filip
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente skall vara skriftligt och testatorn (den som upprättar testamentet) ska underteckna testamentet i samtidig närvaro av två vittnen. Vittnena ska även själva underteckna testamentet, Ärvdabalken 10 kap. 1 §. Detta är alltså de formella krav som gäller för att ett testamente skall vara giltigt. Om testatorn skulle vilja göra ett tillägg till ett testamente så måste dessa kriterier iakttas även i detta fall, Ärvdabalken 10 kap. 6 §. Det är med andra ord inte möjligt för testatorn att själv skriva in ändringar i och underteckna testamentet utan de formella kraven måste vara uppfyllda även i detta fall.De krav som ställs på testamentsvittnena är att dessa skall närvara samtidigt då testamentet undertecknas. Vidare skall vittnena vara oberoende på så sätt att de inte själva får vara testamentstagare, de får alltså inte själva enligt testamentet erhålla något. Ett vittne måste vara myndig och inte sakna rättshandlingsförmåga på grund av psykisk störning eller liknande. Det uppställs inga krav på att de som bevittnat ett testamente även är i livet vid det tillfälle då det blir aktuellt att använda testamentet, alltså när arvlåtaren senare avlider. Vittnenas funktion är att intyga att allt går rätt till vid tidpunkten för upprättandet av testamentet samt att intyga om att testamentet är i enlighet med testatorns vilja. Det finns inget krav på att ett nytt testamente måste upprättas om ett av vittnena avlider utan testamentet är fortfarande giltigt. Det är dock att rekommendera att vittnena i testamentet intygar vid vilken tidpunkt de har skrivit under testamentet samt att de uppger personuppgifter och liknande eftersom detta kan underlätta vid en eventuell framtida tvist och även underlättar bevisningen (men det är inget formkrav). Men utgångspunkten när ett testamente tolkas är att testamentet är korrekt bevittnat om inte omständigheterna skulle tyda på att intygets trovärdighet skulle kunna ifrågasättas, Ärvdabalken 10 kap. 2 §. När den ena maken har gjort ett testamente till förmån för den andra maken och makarna senare skiljer sig finns det en presumtion om att testamentet inte längre är giltigt, Ärvdabalken 11 kap. 8 §. Det innebär att en äktenskapsskillnad medför att testamentet därmed är utan verkan. Detta medför att ett nytt testamente måste upprättas efter skilsmässan. Det nya testamentet måste då uppfylla de formkrav som framkommer ovan. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Avtal om samboförhållandets upphörande

2017-04-29 i Avtal
FRÅGA |Min son skall separera från sin sambo. De har två små barn. De står båda på nuvarande hyreskontrakt. Är inte gifta och har inget samboavtal. De har tänkt att dela sitt bohag själva. De samäger lån på en sommarstuga. Avser att fortsätta med detta.Min son har i många år stått i bostadskö och har möjlighet att få en lämplig lägenhet där han kan bo och ha barnen hos sig varannan vecka.Frågan gäller: vissa hyresvärdar vill se skilsmässohandling alternativt bevis att samboförhållande har upphört. Hur bevisar han detta? Skall min son skriva sig hos mig för att på det sättet bevisa att han är i behov av bostad? Känns krångligt och inte speciellt praktiskt om det dröjer länge innan bostad hittats och erbjudits honom eftersom han avser bo nära barnen tills han kan flytta. Vilken sorts intyg behövs och vem kan ordna detta?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Jag vill till en bärhan precisera vad som utgör ett samboförhållande enligt sambolagen. Definitionen är där två personer bor stadigvarande tillammans under äktenskapsliknande förhållandet samt att de har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör genom att samborna gifter sig, någon av samborna avlider eller samborna flyter isär. I detta fall rör det sig om det sistnämnda, nämligen att samborna (ska) flytta isär. Det finns inget officiellt intyg på att ett samboförhållande har upphört. Det som dock kan styrka detta är en bodelning, som indirekt kan ses som ett bevis på samboförhållandet upphörande. Om detta inte skulle godkännas av hyresvärden, rekommenderar jag er att ta kontakt med hyresvärden för att fråga vad denne anser utgöra et giltigt bevis på ett samboförhållandet upphörande. Ni kan även i förväg ringa eller maila till den potentiella hyresvärde för att fråga om denne kräver detta samt vad som då uppfyller kraven. Nämnvärt är alltså att det inte finns ett officiellt dokument rörande sambor, med det gör det för par som skiljer sig. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga! Vänliga hälsningar,

Utköp av tobak (cigaretter) till underårig av privatperson

2017-04-29 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt att, som särskild förordnad vårdnadshavare, köpa och överlämna cigaretter till en 15-åring?
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Lagbestämmelser rörande tobak återfinns i Tobakslagen. Enligt Tobakslagens 12§ är det förbjudet för näringsverksamheter, som butiker, att sälja cigaretter till personer som inte har fyllt 18 år. Det finns däremot inget motsvarande förbud gällande privatpersoner. En särskild förordnad vårdnadshavare som köper och överlämnar cigaretter till en 15-åring kan således inte bli straffad för något brott. Det kan däremot nämnas att butiker har rätten och skyldigheten att vägra sälja cigaretter till den särskilt förordnade vårdnadshavaren om de har anledning att misstänka att denne avser att förse 15-åringen med tobaken. Skulle samma person i fråga, utöver att köpa ut cigaretter till 15-åringen, också kontinuerligt köpa ut cigaretter till flera underåriga i syfte att tjäna pengar, skulle personen däremot bryta mot förbudet i Tobakslagens 12§. Personen i fråga skulle då anses bedriva näringsverksamhet. En särskild förordnad vårdnadshavare har enligt Föräldrabalken 11§ rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om barnet har mer än en vårdnadshavare, ska beslut om barnets personliga angelägenheter tas av vårdnadshavarna tillsammans (FB 13§). Detta innebär således att om 15-åringen i fallet har mer än en vårdnadshavare, måste den särskilt förordnade vårdnadshavaren vara överens med den andra vårdnadshavaren för att få köpa ut och överlämna cigaretter till 15-åringen.Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Vänligen,

Överklagan av kontrollavgift på buss

2017-04-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag pendlar till Uppsala då jag bor i Stockholm och har då ett SL/UL kort. Men eftersom de kortet gick ut igår så har jag inte fyllt på det än. Så då använde jag mig av UL appen som en kompis sagt att jag skulle göra för att komma till Uppsala och även samma sak på hemvägen. Dock var det kontrollanter och då blev jag stoppad för att jag köpt fel biljett. Hade köpt ungdoms biljett för jag trodde det var samma som student biljett. Men tydligen var det inte så och jag fick en tilläggsavgift på 1200.. hur ska jag kunna slippa betala? Hade ingen aning om att UL inte har student biljetter på sin app.
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! UL är en del av en myndighet vilket bekräftas av deras information på sin hemsida. De beskriver sig själva på sin hemsida med: "vi är en förvaltning inom Region Uppsala. Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets regionala kollektivtrafik. UL handlägger Region Uppsalas myndighetsuppgifter och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken i Uppsala län." Eftersom att UL är en myndighet kan du överklaga ett beslut från dem. I detta fallet blir det ett beslut om att pålägga dig en straffavgift för att du har köpt fel biljett. Det står vidare på deras hemsida att "det är du som kund som ansvarar för att du har rätt biljett för din resa. För att resa i UL trafiken måste du alltid ha en giltig biljett. Särskilda biljettkontroller görs regelbundet och saknar du giltig biljett får du betala tilläggsavgift, 1200 kr, plus biljett för din resa".Detta innebär att risken står på dig att bevisa att du hade rätt biljett och att de således gjort fel som gett dig en straffavgift. Vad jag kan utläsa av informationen i ding råga hade du köpt fel biljett. I detta fall kommer ett överklagande inte att gå igenom, då du inte kan frambringa bevis som talar för att myndigheten gjort fel. Jag förstår självfallet att detta är olägligt men dessvärre ligger risken på dig. Det faktum att du i god tro råkade köpa fel biljett kan inte heller påverka utgången.Jag hopasp att jag med detta har besvarat din fråga!Vänliga hälsningar,

När gäller distansavtalslagen?

2017-04-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Gäller distansavtalslagen om en kund skickat e-mail och bett om offert, varefter jag som näringsidkare skickar offert via e-mail och kunden beställer/köper en vara via e-mail? (Frågan förutsätter att köparen och säljer INTE träffats personligen under korrespondensen) Om svaret är "Ja", kan jag som näringsidkare komma undan distansavtalslagen om jag och kunden kommer överens i butiken om att kunden skall få en offert via e-mail och kunden sedan beställer varan via e-mail? Frågorna är av stor betydelse för den verksamhet jag bedriver då varorna är stora tunga beställningsvaror som skall tillverkas och fraktas till höga kostnader.
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som så, att du har funderingar kring när distansavtalslagen är tillämplig och inte. Till att börja med kan jag säga att distansavtalslagen enbart tillämpas vid konsumentköp, dvs. när säljaren är en näringsidkare och köparen är en konsument. (1 kap. 1 och 2 § distansavtalslagen). Distansavtalslagen gäller alltid vid köp utanför näringsidkarens affärslokaler. Med affärslokaler menas fasta eller rörliga lokaler som näringsidkaren använder permanent eller säsongsvis i sin affärsverksamhet. Lagen gäller även när näringsidkaren kontaktar konsumenten utanför sin affärslokal och sedan ingår avtal i lokalen. (1 kap. 2 § distansavtalslagen).Distansavtalslagen gäller dock inte för undantagen som räknas upp i 2 kap. 1 § 2 och 3 stycke. Sammanfattningsvis gäller distansavtalslagen om konsumenten beställer/köper en vara via e-mail oavsett vart näringsidkaren tilldelar konsumenten en offert, dvs. oavsett om konsumenten får offerten via e-mail eller i affärslokalen. Själva köpet/beställningen sker ju utanför näringsidkarens affärslokal, vilket har avgörande betydelse för distansavtalslagens tillämplighet. Alltså kan du som näringsidkare inte ”komma undan” distansavtalslagen genom att bara i affärslokalen komma överens om att en offert ska skickas till konsumenten via e-mail. För att sätta distansavtalslagen ur spel krävs att konsumenten köper varan eller tjänsten i din affärslokal. Detta beror till stor del på att distansavtalslagen är en konsumentskyddande lag. Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Du är varmt välkommen till Lawline för att vid behov ställa ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Barnets rätt till sin laglott

2017-04-29 i Laglott
FRÅGA |Vår gemensamma far gått bort, i tisdags,, han har två barn, jag och en tjej, som han och hans dåvarande fru adopterade, några andra barn verkar inte finnas, som jag också sa fick min" syster" nyss reda på min existens och har därför gått och trott att hon var ensam arvinge,,,,han förnekade mig så länge det gick och har heller inte velat ha kontakt med mig.Hon verkar ha väldigt bråttom att allt ska bli klart med dödsboet och arvet. Igår ringde hon och berättade att hon redan har tömt hans bostadsrätt, en bekant till henne har redan flyttat in och givits löfte om att få köpa lägenheten, hon har antagit att jag ändå inte är intresserad av den, kan det gå till så?Hon säger också att han skrivit ett testamente där han vill att 75 % av hans tillgångar skall gå till henne.Hon vill dessutom att jag ska skriva en fullmakt och skicka till henne, ang att få tillgång till hans bank osv,,.Är väldigt tacksam för ett råd för hur jag ska svara henne och agera.
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Du är bröstarvinge (barn) till din far, därför har du alltid rätt att ärva. Den del som ärvs heter arvslott och utgörs av den andel person som arvet ska delas mellan. I detta fall verkar det vara två personer som ska dela på arvet: du och din syster. Det finns en lagstadgad rätt för en bröstarvinge att ärva sin förälder. Denna rätt garanterar att bröstarvingen får hälften av vad hen egentligen skulle ha fått. I detta fall blir laglotten 25% av det totala arvet, där du egentligen skulle ha ärvt 50% eftersom att ni är två som delar på arvet. Din pappa har i sitt testament angett att han vill att din syster ska ärva 75%. Detta är helt i enlighet med lagen, då du har rätt till 25%. Det bör dock noteras att om din syster redan hr sålt av de saker som fanns i din pappas lägenhet så har du rätt till 25% av detta värde. Därtill har du rätt till 25% av det värde som lägenheten säljs för.Det kvittar om du får arbete som lös egendom eller som likvida medel, huvudsaken är att du får 25% av det totala beloppet - vilket stadgas i såväl lag som din pappas testamente. Om du misstänker att din syster inte kommer redovisa samtliga belopp som härhör arvet, rekommenderar jag dig att ansöka i tingsrätten om en boutredningsman (se 19kap 11§ ärvdabalken). Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga! Vänliga hälsningar,

Föräldrars samtycke vid adoption av myndig person

2017-04-29 i Adoption
FRÅGA |jag är 43, vill avsäga mig dotterskåpet från min biologiska far och önskar att bli adopterad av min styvpappa? Min biologiska far har jag kontakt med men misstänker att han inte skulle gå med på att låta min styvfar adoptera mig, måste han godkänna det?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga! Din pappa behöver inte godkänna adoptionen eftersom att du är myndig och du vill bli adopterad. Ansökan om att adoptera dig ska din styvpappa lämna in till tingsrätten på den ort som han bor. Därefter har tingsrätten en skyldighet att kontrollera med dina biologiska föräldrar åsikter i frågan. Detta innebär att om din biologiska pappa inte skulle samtycke, kommer detta troligen inte påverka utfallet. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga! Vänliga hälsningar,