Lawlinebarometern 2015 - Hur svenska företag använder juridiska tjänster


Lawline.se har genomfört en undersökning bland företagare i syfte att kartlägga i vilken utsträckning de använder juridiska tjänster och hur. Undersökningen visar att anlitandet av jurist eller advokat i de mindre företagens verksamhet är näst intill obefintlig. Samtidigt ökar användandet av juridiska tjänster via webben.
I företagares verksamhet uppkommer regelbundet problem med anknytning till juridik. Det kan röra sig om allt från bolagsrättsliga frågor, arbetsrätt kring anställning och uppsägning, avtal i kund- och leverantörsförhållanden samt tvister.

Lawlines undersökning Lawlinebarometern 2015 klargör dock att användandet av jurist eller advokat i företagens verksamhet förekommer mycket sällan. 344 svenska företag av varierande storlek deltog i undersökningen och av dessa angav två av tre att de aldrig eller mindre än en gång per år – anlitar en jurist. Bland småföretagarna (1-5 anställda) var andelen hela fyra femtedelar (81%). Endast två av tio företag angav att de hade en etablerad juristkontakt eller specifik advokatbyrå för regelbunden hantering av juridiska frågor.

Undersökningen visar att företagen i stället i allt större utsträckning själva inhämtar juridisk information på webben. De önskar även tillgång till fler digitala kanaler för juridik. Majoriteten av företagen (66 %) önskade exempelvis juridisk kunskap via en chattfunktion eller webbforum inriktat på juridik. Även mallar eller avtalstjänster via nätet är högt uppskattat och var första valet för 28 % av företagen.

Företagens vanligaste juridiska problem rör arbetsrätt följt av kommersiell fastighetsrätt och hyresrätt samt avtalsrätt. Av 875 undersökta juridiska frågeställningar inskickade till lawline.se utgjorde arbetsrättsliga frågor 23 %, fastighets- hyresrätt 17 % och avtalsrätt 13 %.

Läs hela undersökningen.