Allmänna villkor Lawline Premium

1. Nedan allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Lawline AB (”Lawline”) och den juridiska person (”Kunden”) som har för avsikt att nyttja tjänsten.

2. Som medlem i Lawline Premium erhåller Kunden under avtalstiden tillgång till fri initial juridisk rådgivning genom att ställa frågor skriftligen via Lawlines webbformulär eller via telefon på telefonnummer 08 533 300 04, med öppettider f n måndag-onsdag kl. 10.00-16.00 (”Tjänsten”). Lawline reserverar sig för att justera öppettiderna. Lawline åtar sig att besvara skriftliga frågeställningar inom tre arbetsdagar. Rådgivningen utförs av studenter. Utöver vad som ingår i Tjänsten tillhandahåller Lawline även juridiska tilläggstjänster till fastpris eller löpande arvode.

3. När Kunden tecknar ett abonnemang på www.lawline.se har ett avtal (”Avtalet”) ingåtts med Lawline avseende användning av Tjänsten. Lawline förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra Villkoren i Avtalet. Eventuella ändringar i Villkoren gäller för köp av Tjänsten som sker efter det att den ändrade versionen av Villkoren lagts ut på www.lawline.se. Den senaste versionen av Villkoren finns alltid på www.lawline.se och Lawline rekommenderar dig därför att regelbundet hålla dig uppdaterad rörande innehållet i dem. Tjänsten omfattar de tjänster och produkter som vid var tid anges på www.lawline.se. Lawline förbehåller sig rätten att när som helst förändra innehållet i Tjänsten.

4. Lawline åtar sig att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med dessa villkor samt att vidta skäliga åtgärder för att tillse att den webbaserade delen av Tjänsten är tillgänglig över Internet dygnet runt, 7 dagar i veckan. Lawline förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder som påverkar den webbaserade delen av Tjänstens tillgänglighet om Lawline finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. I den mån Lawline finner det möjligt ska Lawline lämna information om planerade avbrott.

Lawline tar inget ansvar för eventuell skada som Kunden orsakas av bristande tillgänglighet av Tjänsten.

5. Medlemskap i Lawline Premium löper per månad. Abonnemangsavgiften erläggs månadsvis i förskott vid kortbetalning eller faktura. Medlemskapet förnyas automatiskt i slutet av varje period om det inte sägs upp. Såvida inte annat framgår av Lawlines beställningsbekräftelse gäller Avtalet löpande med tre månaders uppsägningstid. Uppsägning från Kundens sida ska skriftligen ske till . Lawline har rätt att från tid till annan justera abonnemangsavgiften.

6. Kunden förbinder er att betala alla avgifter för medlemskapet i tid efter ingående av Avtalet oavsett om Kunden därefter väljer att nyttja Tjänsten eller ej. Vid försenad betalning kan förseningsavgift och dröjsmålsränta tillkomma. Lawline kan även tillfälligt upphäva era rättigheter tills avgifterna har betalats. Kunden kan även bli skyldig att betala eventuella ytterligare avgifter för indrivning som åsamkas Lawline.

7. Kunden är medveten om att den juridiska rådgivningen som lämnas inom ramen för Tjänsten utförs av studenter efter bästa förmåga och att Kunden kan följa dessa råd på egen risk. Lawline ansvarar inte för direkta skador eller förluster hänförliga till användandet av Tjänsten eller information som förmedlas i densamma, såvida inte sådan skada eller förlust har orsakats genom Lawlines uppsåtliga handlande eller grova vårdslöshet. Lawllines ansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande vad Kunden erlagt för Tjänsten under det senaste året.

8. Lawline förbehåller sig rätten att ensidigt säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

9. Detta Avtal och alla frågor och tvister uppkomna i samband ska i första hand lösas genom diskussioner mellan parternas representanter. Kan en lösning inte nås genom direkta diskussioner eller medling ska tvisten slutligen avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.