Allmänna villkor Lawline Express

1. Nedan allmänna villkor gäller mellan Lawline AB och den som har för avsikt att nyttja tjänsten Express respektive Express24.

2. Lawline åtar sig att besvara den skriftliga frågeställningen inom tre arbetsdagar inom ramen för tjänsten Express respektive 24 timmar för tjänsten Express 24. Vid behov av kompletteringar, inom ramen för frågeställningen, åtar sig Lawline att leverera sådana utan extra kostnad, tills dess att ett fullständigt svar föreligger. Lawline har emellertid rätt att välja att inte besvara en frågeställning. I dessa fall ska ingen betalning utgå för tjänsten. Rådgivningen utförs av studenter.

3. Kunden förbinder er att betala kostnader för tjänsten i tid efter genomfört köp. Vid försenad betalning kan lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta (26,4 % per år) tillkomma. Kunden är även skyldig att betala eventuella ytterligare avgifter för indrivning som åsamkas Lawline.

4. Kunden är medveten om att den juridiska rådgivningen som lämnas inom ramen för tjänsten utförs av studenter efter bästa förmåga och att kunden kan följa dessa råd på egen risk. Lawline ansvarar inte för direkta skador eller förluster hänförliga till användandet av tjänsten eller information som förmedlas i densamma, såvida inte sådan skada eller förlust har orsakats genom Lawlines uppsåtliga handlande eller grova vårdslöshet. Lawlines ansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande vad Kunden erlagt för tjänsten.

5. Kunden ger Lawline rätt att publicera frågeställningen och svaret på frågan för det fall tilläggstjänsten privat fråga inte köpts.

6. Detta avtal och alla frågor och tvister uppkomna i samband ska i första hand lösas genom diskussioner mellan parternas representanter. Kan en lösning inte nås genom direkta diskussioner ska tvisten avgöras av Stockholms tingsrätt. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

7. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Här kan du läsa om det.


Information vid distansavtal i enlighet med 3 kap lagen om distansavtal (2005:59)

Nedanstående information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument beställer svar på sin fråga för ändamål som faller utanför eventuell näringsverksamhet.

Om du vill ångra köpet måste du meddela detta till Lawline. Du kan meddela detta genom både telefon eller e-post till .

Tjänsten anses fullgjord när en länk till svaret skickats till den mailadress som du angett vid beställningen. Genom köpet av tjänsten samtycker du till att tjänsten börjar utföras direkt efter köpet. Du går därmed med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Om du utövar din ångerrätt innan tjänsten levererats ska du ersätta Lawline med en proportionell del av det avtalade priset.