Rätt att hävda fel efter reklamationsfristens utgång?

2021-12-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Undertecknad köpte en bil av en auktoriserad märkeshandlare. Kort efter köpet i juli 2020 började bilen krångla.EPC varningslampan tändes,en cylinder slogs av och motorn började hacka.Detta hände ett flertal gånger,vid stillastående såväl som vid färd.Den besiktigades första gången efter köp den 24/9-21.Då gjordes också ett test på elektroniken.Testet visade fem felkoder på olika elektronikfunktioner rörande motorstyrning,gasspjällstyrning m.m Jag undrar:Föreligger brott mot Köplagen ? Bilen bärgades den 8/11-21 tillbaka till bilfirman då den inte gick att köra längre och ARN är inkopplat sedan 2020 Den har endast gått att använda ca 90 mil under ett år och sex månader pg a krånglet.(Jag kör normalt sett ca 1500 mil under samma tid). Bilens skick i övrigt UA och godkänd besiktning 24/9-21.Jag hävdar att felen p g a deras art funnits vid bilens köp och visat sig några veckor efteråt.Vidare att bilförsäljaren känt till detta men inte informerat mig om att elektroniken var bristfällig utan passat på att få bilen såld.Bilens skick i övrigt mycket bra vilket gör att jag inte haft anledning att misstänka något bristfälligt på bilen.
Melker Järlestål |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BakgrundssammanfattningOm jag har förstått din beskrivning av händelserna rätt så köpte du en bil i juli 2020. Kort därefter märkte du fel på bilen såsom varningslampor som tändes med mera, men kontrollerade ingenting och lämnade inte in den på service förrän efter besiktningen i september 2021. Besiktningen visade fel på vissa funktioner i bilen. Därefter i november bärgades bilen till bilfirman, men det framgår inte något mer, vilket gör att jag inte kan bedöma deras åtgärder. Jag kommer även utgå från att bilen är köpt av dig för huvudsakligen ändamål utanför näringsverksamhet, vilket gör att jag bedömer dig som konsument. TillämpningsområdeJag kommer inte utgå från köplagen, eftersom jag inte finner några skäl att anta att du inte skulle vara konsument och istället utgå från konsumentköplagen. 1 § konstaterar att lagen är tillämplig vid köp av lösa saker mellan konsument och näringsidkare. Jag finner att denna beskrivning stämmer bra överens med din situation. Konsumentköplagen utgör det minsta skyddet du har som konsument och det innebär att avtal som du ingått med bilhandlaren endast ur en rättslig synpunkt kan vara till din fördel enligt 3 §. Eftersom du inte sagt något om köpeavtalet eller någon garanti utgår jag enbart från konsumentköplagen.Risken för varanEn del av problematiken uppstår vid avgörandet för vem som ansvarar för felen, vilket beskrivs i 8 § om risken för varan. Enligt bestämmelsen så ansvarar köparen för fel som uppstått när denne burit risken för varan, vilken övergår till köparen vid avlämnandet. Däremot gäller detta inte då ett fel har funnits på varan innan överlämnandet men visar sig först efteråt i enlighet med 20 §. Fel i varaVad som enligt lagen är fel på varan beskrivs huvudsakligen av 16 § som att varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Jag har svårt att tänka mig att felen du har noterat var beskrivna i avtalet och konstaterar därmed att det har funnits fel på bilen. Ett fel på bilen innebär ett kontraktsbrott, dock finns det krav för att du ska kunna göra det rättsligt gällande mot bilfirman.ReklamationKravet som ställs på konsumenter som vill göra fel gällande är reklamation enligt 23 §. Enligt bestämmelsen får köparen inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. På grund av denna reklamationstid så kan du inte göra gällande dem fel som du märkte kort efter köpet, eftersom det har gått mer än två månader. Även de fel som märktes vid besiktningen har passerat två månader, men eftersom bilen bärgades till bilfirman inom två månader från besiktningen så antar jag att du meddelade bilfirman om felen som påträffades under besiktningen. Presumtion om felNär det har gått cirka ett och ett halvt år efter köpet innan felen som visade sig genom besiktning och de felen som ledde till behovet av bärgning kan det vara svårt att bevisa att de inte var sammankopplade med dem fel du märkte kort efter köpet. Alltså kan det bli svårt att skilja felen åt och säga vad som berott på vad och när dessa uppstått. Tiden för vad som förutsätts vara säljarens ansvar beskrivs enligt 20a § som inom sex månader. Därefter övergår bevisbördan på köparen att bevisa att felen har funnits vid varans överlämnande. Undantagsvis beroende på felets art kan felen fortfarande förutsättas ha funnits vid överlämnandet. Jag vet ingenting som särskilt gör att de felen du har beskrivit skulle omfattas av det undantaget. Därav kommer jag fram till att du kommer behöva bevisa att felen som hörde ihop med bärgningen fanns vid överlämnandet. Undantag från reklamationsfristenEtt undantag som jag tror att du antyder till är det som beskrivs i 24 § som gäller då säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder eller om felet är sådant som avses i 18 §. Jag finner inte tillräckligt stöd som antyder på att bilhandlaren har uppfyllt rekvisiten för något av detta och det vore dessutom svårt att bevisa, dessutom bär du bevisbördan för en sådan bedömning. Avslutande sammanfattningSammanfattningsvis så på grund av reklamationsfristen saknar du rättslig grund för att kunna göra gällande de fel som du märkte kort efter köpet. Beroende på felens art som jag inte är tillräckligt insatt i för att kunna avgöra, så kan du potentiellt ha reklamerat i rätt tid, förutsatt att de inte varit förknippade med dem du märkte kort efter köpet, och då har du den rättighet som beskrivs i 22 §. På grund av att felen visat sig mer än sex månader efter köpet så har du bevisbördan för att visa att felen fanns vid överlämnandet av bilen. Om du anser att bilfirman har agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, så bär du bevisbördan för det.Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Rätt till hävning efter misslyckade avhjälpningsförsök?

2021-12-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en bil för några månader sedan av en bilhandlare. Det har varit fel på bilen ända sen jag köpte den, Jag har varit in och pratat med den flera gånger men ingenting händer. Dom tar in bilen men löser aldrig problemet. detta har pågått i 6 månader snart jag har nämt reklamation men dom vill fixa bilen först säger dom men det tar väldigt långt tid. Första gånger jag nämnde fel var efter 4 dagar. Jag behöver hjälp! Dom tar mig inte seriöst och känns som att det bara dras ut på tiden.
Melker Järlestål |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TillämpningsområdeOm jag förstår dig rätt så har du köpt en bil, märkt att det varit fel på bilen och därefter reklamerat bilen och lämnat in den för avhjälpande. Jag antar vidare att du lämnade in bilen fyra dagar efter köpet, vilket är min utgångspunkt. Innan jag kan konstatera vilken lag som ska tillämpas måste jag anta att du har köpt bilen för dig själv och handlat i egenskap av konsument. Av antaganden finner jag konsumentköplagen tillämplig enligt 1 §. Noterbart är att konsumentköplagen utgör det minsta skyddet du har, men eftersom du nyligen köpt bilen finns det möjligtvis någon form av garanti som ur en rättslig synpunkt alltid är till din fördel, enligt 3 §. ReklamationI ditt fall finner jag inga tvivel överhuvudtaget om att fel föreligger, särskilt med tanke på att bilhandlaren åtminstone godtagit bilen som felaktig genom så kallat konkludent handlande. Därav är konstaterandet av fel genom 16 § närmast överflödigt. Nästa rättsliga steg beskrivs i 22 § som att köparen får kräva avhjälpning, omleverans, prisavdrag eller häva köpet. Därefter följer en väsentlig del av processen i form av 23 § som beskriver reklamation. Enligt bestämmelsen så måste köparen reklamera köpet för att kunna göra fel i varan gällande. Reklamationen ska ske genom att köparen meddelar säljaren om att varan är felaktig inom skälig tid, vilket för konsumenter åtminstone är 2 månader. Om jag har förstått dig rätt så reklamerade du bilen fyra dagar efter att du köpt den och då har du fullgjort reklamationskravet. Påföljder vid fel i varaPåföljderna vid fel i vara fungerar lite som en trappa, på det sättet att säljaren har rätt att försöka avhjälpa felet innan köparen har rätt att kräva exempelvis hävning, detta enligt 27 §. Därav har företaget haft rätt i sina försök till att avhjälpa felen, men detta är inte obegränsat. Enligt 26 § har du rätt att kräva avhjälpning, men enligt tredje stycket så får detta inte ske om det medför väsentlig olägenhet för köparen. Väsentlig olägenhet är något som kan uppstå i samband med flertalet misslyckade avhjälpningsförsök. Enligt fall hos allmänna reklamationsnämnden och konsumentombudsmannen så har säljaren normalt sett två försök på sig innan väsentlig olägenhet uppstår. Annars kan det konstateras att bilhandlaren har visat sig inkapabel att avhjälpa dem fel bilen är befäst med och därav kommer inte avhjälpning i fråga. Innan hävning kan göras måste dessutom möjligheten för omleverans utredas. Till min vetskap är det inte vanligt förekommande med omleverans när det handlar om bilar, men det är upp till din bilhandlare att avgöra om de föredrar omleverans före nästa påföljdssteg.Prisavdrag och hävningNästa påföljdssteg finns i 28 § som beskriver att du har rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 29 § då avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga. Du får alltså häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig. I bedömningen här stöter jag på problem i form av bristande information om själva felet. Från propositionen till konsumentköplagen kan jag utläsa att prisavdrag är ämnat att nyttjas i de fall det är mindre fel och du väljer att behålla varan. Motsatsvis blir då hävning relevant när det inte är ett mindre fel och på grund av att jag inte vet vad felet är, så kan jag inte göra en tydlig bedömning om du har rätt till prisavdrag eller hävning.Vad du har rätt tillDet du alltså har rätt till är antingen prisavdrag eller hävning av köpet, om inte bilhandlaren kan tillhandahålla omleverans, detta beror på omständigheterna i ditt fall och påverkas av exempelvis olägenheten felet och tiden för avhjälpande inneburit samt felets allvarlighet. Mitt råd till dig är därmed att kräva antingen prisavdrag eller hävning av köpet och inte gå med på ytterligare försök till avhjälpande. Kom även ihåg att om du och bilhandlaren har någon form av avtal får det inte vara för din del sämre än lagen och kan ge bilhandlaren mer skyldigheter. Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

preskriberad fordran för konsumenttjänst

2021-12-24 i Preskription
FRÅGA |Hej! Vi installerade en glasdörr i vår lägenhet hösten 2016. Vi fick aldrig någon faktura för jobbet, men jag påminde om den vid något eller några tillfällen, senast i början av 2017.De skulle också kommit tillbaka för att fixa något som inte blev så bra, vilket jag också påminde om. Till slut fixade vi problemet själva och hörde inte av oss mera till företaget.För cirka 3 veckor sedan fick jag ett sms där det stod att de ville maila mig fakturan, det är nu alltså december 2021, drygt fem år efter att jobbet gjordes.Jag svarade inte på sms:et och heller inte på två samtal som kommit sen dess, men idag pratade jag med dem och förklarade att så vitt jag vet blir en faktura preskiberad efter tre år och jag vill därför inte betala. Han sa då att han eventuellt skulle gå vidare med detta, så jag fortsatte att googla på ämnet och läste detta i ert frågeforum: "Så länge preskriptionen inte har avbrutits (vilket kan ske t.ex. genom att hantverkaren skickar ett skriftligt betalningskrav eller att du på något sätt erkänner skulden; 5 § preskriptionslagen) har hantverkaren förlorat sin rätt att kräva betalt från dig."Har jag erkänt skulden genom att påminna om den 2017? Det är ju fortfarande väldigt länge sedan? Tacksam för svar!
Melker Järlestål |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TillämpningsområdeOm jag förstår dig rätt så undrar du om din skuld från installationen av glasdörren är preskriberad eller inte. För att besvara din fråga finns det en högst tillämpbar lag som utgångspunkt för mitt svar, vilken är preskriptionslagen. PreskriptionstidDen 1 § konstaterar att lagen är tillämplig på fordringar, vilket en skuld i form av faktura är. Det tydliggör att den här lagen är tillämplig på ditt problem. 2 § bestämmer preskriptionstiden där utgångsvärdet är 10 år. Det finns undantag till utgångsvärdet i 2 stycket och det är när det rör sig om ett förhållande mellan näringsidkare och konsument. Undantaget för konsument- och näringsidkarförhållanden ger en preskriptionstid på 3 år istället för 10 år. Om jag har förstått dig rätt köpte du installationen av glasdörren för privat bruk av ett företag, vilket då gör att du skulle uppfylla kraven för konsument och företaget kraven för näringsidkare. Därav kommer jag fortsatt att behandla frågan med utgångsläget att du är en konsument och att preskriptionstiden för företagets fordran är 3 år.Företagets krav mot digDen problematik som uppstår här och som företaget potentiellt sett försöker nyttja sig av är att det inte är självklart när en fordran uppstår, särskilt med tanke på 41 § konsumenttjänstlagen. Bestämmelsen säger att gäldenärens betalningsskyldighet uppstår vid borgenärens anfordran efter utförandet av tjänsten. Alltså skulle denna paragraf ensamt kunna tolkas som att det inte finns någon fordran att betala innan den gjorts gällande mot konsumenten. Därav skulle inte några preskriptionsregler gälla om så vore fallet. Trots detta finns det vissa grundläggande principer om tillkomsten av en fordran. Utgångspunkten är att fordran uppstår vid avtalets ingående eller vid köptillfället som ger uttryck för den så kallade Zug um Zug principen. Denna principen är dock inte tillämplig på tjänster såsom installation av en glasdörr och kräver vidare tolkning för att kunna avgöra när en fordran för tjänst uppstår. Från analogier av lagkommentarer och rättsfallen NJA 1987 s. 243 och NJA 1987 s. 716 kommer jag fram till att den enda rimliga tolkningen av när fordran uppstår är när tjänsten slutfördes, vilket enligt uppgift är under hösten 2016. Därav bör inte 41 § konsumenttjänstlagen utgöra något hinder för preskription av en fordran. I annat fall kan ändamålsenliga tolkningar göras gentemot 41 § som skulle mena att konsumentskyddsintresset i lagen inte skulle tillgodoses om en oändlig tid för fordrans uppkomst skulle finnas i näringsidkarens rätt och därför kan inte företagets räkning under 2021 anses vara tillkomsten för fordran.PreskriptionsavbrottDen andra delen av frågan som jag tolkat den berör preskriptionsavbrott som beskrivs i preskriptionslagen 5 §. Preskriptionsavbrott betyder inte att fordran inte längre kan preskriberas, utan betyder att preskriptionstiden börjar om från noll, vilket beskrivs i 6 §. I 5 § används orden borgenär som betyder den som har lånat ut något, eller den som har en fordran mot någon annan, i detta fallet företaget. Gäldenär är den som har lånat något eller har en fordran mot sig, alltså i detta fallet är du gäldenär. Första punkten i bestämmelsen säger att preskriptionen avbryts när en gäldenär på något sätt erkänner skulden, vilket kan jämställas med att du påmint företaget om fordran. Förutsatt att du inte påmint företaget om fordran efter början av 2017 har inget preskriptionsavbrott skett sedan 2017 och preskriptionstiden ska därför räknas därifrån. Verkan av preskriptionEftersom det i alla fall är mer än 3 år sedan du sist påminde företaget om fordran och de inte har påmint dig, så ska fordran anses preskriberad. Vad det innebär beskrivs i 8 § som att borgenären förlorar rätten att utkräva sin fordran. Alltså har företaget förlorat rätten att utkräva sin skuld. Det finns dock möjligtvis ett undantag från att 3 års preskription ska gälla och det är då fordran är i form av ett löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev är enligt skuldebrevslagen 11 § ett skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order. Däremot finner jag det högst otroligt att så ska vara fallet för dig, eftersom företaget till synes inte faktiskt haft en faktura som de gjort gällande mot dig innan 2021, varför den vore preskriberad oavsett.Dina skyldigheterPå grund av att fordran mot dig är preskriberad så har företaget ingen rättslig grund att göra den gällande mot dig och därför är du inte skyldig att betala något. Jag föreslår att du hänvisar till de lagrum jag har noterat tidigare i texten och hävdar att fakturan är preskriberad och att företaget saknar rättsligt stöd för att göra den gällande.Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Kan dröjsmålsränta krävas retroaktivt?

2021-11-29 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |HejJag lånade ut x kr till en bekant för 5 år sedan och har ett skuldbrev. Vi avtalade ränta på lånet men inget datum för återbetalning. Jag har försökt att få tillbaka mina pengar sedan 2017 utan att lyckas . Kom fram till att det enda sättet är att kräva dröjsmålsränta. I mars 2021 skickade jag ett mail att jag behöver få tillbaka mina pengar senast i augusti . Har fortfarande ej fått . Kan jag kräva dröjsmålsräntan räntan retroaktivt ? dvs från augusti 2021 då jag meddelade återbetalning krav .Hur stor dröjsmålsränta kan jag ta ut ? Finns det nån lag jag kan hänvisa till ?
Melker Järlestål |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÅterbetalningskravetFör att vi ska ta reda på vad du har rätt till och vilka lagar du kan hänvisa till, börjar vi i skuldebrevslagen. Dessutom borde det klarläggas att dröjsmålsränta eller vanlig ränta ska ses som någon form av amortering och minskar alltså inte din bekantas skuld. Skulden som din bekanta har till dig kommer alltså fortsatt vara x kr förutsatt att inga amorteringar har gjorts. Precis som du själv tydliggjort avtalade ni inte om ett datum för återbetalning, vilket är varför skuldebrevslagen 5 § blir tillämplig. Om jag förstår dig rätt har du utan att tydligt säga när du vill ha tillbaka pengarna försökt påminna din bekanta om att betala och att du därför inte ställt något direkt krav på direkt betalning innan mars 2021. Det som kan konstateras från 5 § är att din bekanta måste betala tillbaka skulden när du kräver det och ränta följer därefter. Kraven för dröjsmålsräntaOm du själv tycker att du har ställt ett direkt betalningskrav först i mars 2021 är det den utgångspunkt jag tar i fråga om ränta. Själva bestämmelser om ränta finns i räntelagen. I andra stycket 1 § beskrivs att lagen är så kallad dispositiv, vilket betyder att avtal gäller framför denna lag, dock med vissa undantag. Eftersom ni hade avtalat om ränta gäller alltså inte 2 § och du har rätt till den avtalade räntan. Angående själva dröjsmålsräntan behandlas den först i 4 § och ställer upp ett krav om att dröjsmålsräntan måste meddelas till gäldenären, alltså den som ska betala. Det räcker alltså inte att ställa ett krav om betalning till din bekanta, utan kravet måste även innehålla ett krav om dröjsmålsränta för att du ska ha rätt till dröjsmålsränta. Jag tolkar det inte som att du har meddelat din bekanta om att denne ska betala dröjsmålsränta och därför kan du inte kräva någon retroaktiv dröjsmålsränta.Dröjsmålsräntans beräkningVad du kommer kunna kräva i dröjsmålsränta när du har ställt krav om det beräknas med hjälp av 4 § och 6 §. Det som framgår av 4 § är att dröjsmålsräntans startdatum är trettio dagar efter att du har ställt krav om det. Att sedan räkna ut räntan görs primärt med hjälp av 6 §. Räntan beräknas årsvis med referensräntan plus 8 procentenheter. Eftersom referensräntan just nu är 0,00 så är dröjsmålsräntan 8 procent per år.Vad du kan krävaDet du just nu har rätt till är den avtalade räntan och hela beloppet som du lånade ut. Eftersom du inte informerat din bekanta om att du vill kräva dröjsmålsränta, så kan du för närvarande inte kräva ut någon dröjsmålsränta. Du kan fortfarande informera din bekanta om att du vill ha dröjsmålsränta, men den gäller då inte retroaktivt. Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Bostadsrättshavares rätt att använda eluttag på byggnaden

2021-12-29 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej. Bor i bostadsrättsförening och skaffade hybrid bil nyligen. Det är inte riktigt klart med ladd stolpar ännu. Fick en heads up om att jag inte borde ladda som jag gjort hittills pågrund av att stick kontakt inte är anpassat till det. Har laddat från ett uttag på framsidan av lägenheten utan problem än så länge. Har pratat med elektriker på jobbet och dom menar att finns viss risk med rena elbilar inte laddhybrider. Dom har förbjudit laddning från motorvärmareuttag som finns i carportarna ( vilket jag kan köpa) Men kan styrelsen verkligen säga nåt om att jag laddar från ett uttag som sitter på min egna lägenhet.
Melker Järlestål |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! TillämpningsområdeFör att inleda mitt svar kommer jag att göra vissa antaganden baserade på din beskrivning. Jag antar att du bor i en bostadsrätt och att det därmed är en bostadsrättsförening som äger byggnaden. Jag antar även att uttaget du pratar om sitter i direkt anknytning till din bostadsrätt. Jag kan konstatera att bostadsrätter till skillnad från andra lägenheter och dylikt anses vara en lös sak och bostadsrätter omfattas därav inte av jordabalken, utan av speciallagar. Särskilt om bostadsrätter är att köpet av en sådan inte innebär ett köp av den fysiska bostaden, utan av medlemskap i bostadsrättsföreningen som bostadsrättsinnehavare. Bostadsrättslagen är min utgångspunkt för bedömningen som följer. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheterBostadsrättslagen 7 kap. behandlar bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter. Förutsatt att eluttaget sitter antingen i din lägenhet eller i direkt anknytning till din lägenhet så blir 7 kap. 6 § tillämplig. Denna bestämmelse beskriver hur bostadsrättsinnehavare får nyttja lägenheten. Den beskriver att bostadsrättshavaren bara får använda lägenheten för det avsedda ändamålet, här finns det tolkningsutrymme. Bostadsrättens ändamål för dig är att anse som bostad och de eluttag som sitter på insidan av lägenheten måste även anses vara ämnade till bostadsbruk. Eluttag på utsidan av lägenheten finner jag svårare att se ett tydligt ändamål med. Samma bestämmelse säger även att bostadsrättsföreningen endast får åberopa avvikelsen om den har avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem. Jag skulle sammantaget se det som att du inte avviker från det avsedda ändamålet för lägenheten och att du inte strider mot den bestämmelsen. Bostadsrättshavares användning av lägenhetenVidare beskriver 9 § ditt användande av lägenheten, vilket är mer relevant i fråga om den temporära användningen av eluttag istället för laddstolpar. Denna ställer upp fyra meningar med olika krav på bostadsrättshavarens användande vilka är:Bostadsrättshavare ska vid användande av lägenheten beakta de som bor i närheten och inte orsaka störningar i sådan grad att de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för.De potentiella problemen jag ser är då ditt användande av eluttaget på något sätt skulle påverka elen i övrigt på området, eller elledningarna. Därutöver så kan det vara så att föreningen har särskilda regler om hur elbilar eller hybridbilar får laddas, de ska då stämma överens med ortens sed för att bli gällande mot dig. Jag besitter ingen kunskap om hur användning av de omtalade uttagen kan påverkas av ditt användande och därför kommer jag inte lägga någon värdering i den bedömningen. Angående föreningens särskilda regler är du skyldig att följa dem om de inte på något sätt strider med din orts sedvana, alltså hur det normalt sett brukar vara. Nyttjanderätt av eluttaget Emellertid måste även utredas om du har rätten att nyttja de eluttag på utsidan av huset om de inte är särskilt utfästa att ingå i din bostad, eller de gemensamma områdena för bostadsrättshavare. Om uttaget som sitter på din lägenhet har varit en del av det som överlåtits till dig i samband med köpet, så gäller tidigare nämnda förhållningsregler för dig. Däremot ser jag en möjlighet att eluttaget om det sitter på utsidan av din lägenhet inte har varit något som särskilt har uppgetts vara till för ditt användande och då drar jag slutsatsen att i enlighet med 2 kap. 1 § jordabalken så tillhör ledningar fastigheten. Att ledningarna tillhör fastigheten betyder att de tillhör fastighetsägarna, vilket är din bostadsrättsförening och i förlängning styrelsen. I det fallet så saknar du rätt att använda eluttaget, särskilt om det är på ett sätt som strider mot föreningens regler.Vad du borde göraMitt råd till dig är att se över ditt avtal som du skrev på i samband med köpet av bostadsrätten och läsa igenom din bostadsrättsförenings regler. Om du inte har uttryckligen fått tillgång till uttaget genom antingen avtalet eller föreningens regler, så är du tyvärr tvungen att göra som de säger angående användandet av eluttagen. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor men om du vill ha mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Rätt till lånebil vid inlämning av bil till verkstad?

2021-12-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Köpt en bil som skakar när jag bromsar. Skakar mycket när jag kör över 70km. Ibland lite o ibland mindre. Tror även klimatanläggning är ur funktion.Jag har över 5 mil till bilhandlaren. Jag fick åka dit så deras verkstad fick provköra. Skivorna back ska bytas och dom ska kolla upp dom andra problemen då om dom har tid. Dom ska ha min bil minst 1 dag men jag får inte låna någon bil och dom säger att jag får stå för bränslet själv plus att jag måste vänta 1 månad innan dom börjar åtgärda felet. Ska jag behöva betala resor själv till verkstaden? Det blir minst 20 mil och är inte dom skyldiga till att låna mig 1 bil eller måste jag be någon att följa med och hämta mig så den personen också måste köra 20 mil?
Melker Järlestål |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TillämpningsområdeOm jag förstår dig rätt så undrar du om verkstaden är skyldiga att ersätta dig för resor dit och därifrån samt om verkstaden är skyldiga att tillhandahålla en lånebil under servicen. Eftersom det inte framgår att det rör sig om reklamation av bilköpet inom reklamationstiden enligt 23 § konsumentköplagen så förutsätter jag att det rör sig om ordinarie verkstadsinlämning. För att inleda mitt svar konstaterar jag att konsumenttjänstlagen är tillämplig i ditt fall. I vissa fall har verkstaden skrivit på ett branschavtal och är därför bundet av det, i sådana fall skulle det göra att branschavtalet "verkstadens reparationsvillkor" skulle vara tillämpligt. Eftersom jag inte har något som tyder på att verkstaden skulle vara bundet av branschavtalet så kommer jag utgå från konsumenttjänstlagen. Fackmässig standardEnligt 1 § gäller konsumenttjänstlagen för avtal mellan konsument och näringsidkare om tjänst på lösa saker, vilket bilar är. Jag antar att bilen är din och att du inte handlat för ett företags räkning och att du därmed är konsument, vilket gör lagen tillämplig. Nästa tillämpliga lagrum är 4 § som säger att verkstaden måste utföra arbetet fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta tillvara dina intressen. Vad detta betyder skulle kanske kunna tolkas som att de ska vara skyldiga att tillhandahålla dig en lånebil, men om det inte är fackmässig standard att erbjuda lånebil så är inte det en skyldighet för verkstaden. Att de ska ta tillvara dina intressen är inte heller mer långtgående att till den mån det är möjligt vara så tillmötesgående med dina intressen som är skäligt. Grunder för kravEtt stort problem för din fråga är att det inte är tydligt om lånebil och betalning av bränsle för resan till och från verkstaden ingår i själva tjänsten. Om det är så att tillhandahållandet av lånebil och de andra krav du har gjort faller utanför lagen, så finns det inte heller några skyldigheter för verkstaden utöver vad ni har avtalat om. Detta blir särskilt relevant i fråga om fel i tjänst, vilket jag tolkar det som att du hävdar, enligt 9 §. Denna paragraf ställer upp tre olika sätt som tjänsten kan anses felaktig, vilka är:Vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse.Sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt.Vad som därutöver får anses avtalat.Jag ser inte vilka av dessa punkter som lånebil eller ersättning för bränslet skulle omfattas av och att det i denna paragraf inte ger dig någon rätt till ersättning eller lånebil.AvtalsprinciperVidare när detta jämförs med vad som beskrivs i 1 §, så ingår varken lånebilen eller bränsleersättning i själva tjänsten, vilken är servicen på bilen. Detta gör att extra tilläggstjänster såsom tillhandahållande av lånebil och betalning av bränslekostnader faller utanför tillämpningsområdet av lagen och hamnar istället inom grundprinciperna för avtal. De relevanta avtalsprinciperna för detta fallet är till en början att man är bunden till vad som avtalats. Förutom den principen så kan det ifrågasättas om avtalsparterna har haft så kallat fog att förutsätta något. Vad som menas med fog är om en avtalspart har haft tillräckliga skäl att tro eller förutsätta det de gjort. Förvisso är det någorlunda normalt för verkstäder att tillhandahålla sina kunder med lånebilar, men jag finner inget stöd för att det skulle vara en etablerad princip inom branschen som skulle medföra skyldighet genom fackmässig standard. Om inte verkstaden har marknadsfört lånebilar som en del av deras verkstadsservice, så finner jag inget stöd för att det finns fog att förutsätta att de skulle utge lånebil. Jag finner ännu mindre stöd för att det fanns fog att förutsätta att verkstaden skulle ersätta bränslekostnader och att verkstaden därmed inte heller är skyldiga att göra det. Om ditt och verkstadens avtal innehöll en förbindelse om något av dina krav så är de bundna av avtalet.Vad du har rätt tillTyvärr så ser jag inte att det finns någon skyldighet för verkstaden att ge dig en lånebil eller ersätta några bränslekostnader. Mitt råd till dig är att kontakta ditt försäkringsbolag och se om de kan hjälpa dig i frågan.Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av en begagnad bil?

2021-11-29 i Köplagen
FRÅGA |Jag har köpt en begagnad bil till mitt FÖRETAG av en bilfirma. Bilen är från 2016 med 8800mil.Motorvärmaren fungerar inte som den ska, kan jag kräva att säljaren står för reparationen?
Melker Järlestål |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som ansvarar för fel på bilen beror på när felet uppstodEftersom bilen är köpt till ett företag och inte till en privatperson används köplagen. Det framgår inte helt klart om motorvärmaren blivit trasig efter köpet eller innan, varför risken för varan kan bli relevant. Risken för varan kan kortfattat beskrivas som när antingen köparen eller säljaren är skyldig att betala för skador som uppstår på varan. Exakta beskrivelsen för det finns i 12 §. 13 § förklarar när risken för varan går över från säljaren till köparen, vilket är när vara lämnas över till köparen. Om bilens motorvärmare var felaktig redan innan bilen lämnades över, så bar alltså säljaren risken för bilen. Det är alltså viktigt att motorvärmaren ska ha varit trasig när varan lämnades över till dig, eller att du när du märkte felet, att det inte ska ha berott på dig. För den fortsatta bedömningen kommer jag förutsätta att motorvärmaren var trasig vid köpet och att säljaren stod risken för bilen.Kriterier för att kunna kräva att säljaren står för kostnaden av reparationEftersom du vill kräva att säljaren ska stå för reparationen, så måste kraven för det vara uppfyllda först och främst i 30 §. Där får vi reda på att det måste konstateras att det är fel på varan, vilket utvecklas i 17 §. Här står att varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Till detta är ytterligare en viktig utgångspunkt den som beskrivs i andra stycket i samma paragraf som i punkt 2 beskriver vad köparen borde ha kunnat förvänta sig baserat på säljarens sakkunskap och bedömning. Branschstandard för bilförsäljarePå grund av att det inte framgår att säljaren har sagt något om att motorvärmaren varit trasig, så förutsätter jag att bilen sålts utan förbehåll om brister. Därefter ska en bedömning göras om bilfirman har agerat enligt branschstandard och om du rimligtvis borde kunnat förvänta dig sådana brister på bilen. Branschstandard för bilfirmor som säljer bilar måste antas vara att de informerar potentiella köpare om brister i bilarna som de vet om och med det som jag har förutsatt utgör inte det något hinder från att de ska stå för reparationen. UndersökningspliktVad du som köpare måste ha antagits känna till vid köpet kan vara ett hinder, eftersom du då har köpt bilen med förmodad vetskap om felen. Detta beskrivs i 20 §, där beskrivs det väldigt tydligt att om du har undersökt varan får du inte åberopa fel som du borde ha märkt. Om någon undersökning har gjorts vet jag inte om, men jag antar att om den gjorts, varit ytlig och överskådlig vilket även är standard för undersökning. Fel på motorvärmare är inget som kan tydligt framgå vid en sådan undersökning och är inget som du borde ha märkt vid en första undersökning. Bilen är begagnad, men har ett någorlunda lågt miltal och är inte tillräckligt gammal för att du borde antagit att bilen såldes med brister. Ett fel på motorvärmaren är ett fel på bilen och därav uppfyller du de kriterier som ställts upp i 30 §.ReklamationFör att du ska kunna kräva att bilfirman står för kostnaden av reparation behöver du reklamera köpet. Reklamationen beskrivs i 32 § och tydliggör att du måste reklamera köpet för att kunna hävda att det varit fel på varan. En viktig del av reklamationen är att den görs inom skälig tid efter att du märkt felet. Den skäliga tiden är inte beskriven, men generellt i affärsförhållande kan du nästan aldrig reklamera senare än två veckor efter att du märkt felet. Vad som menas med reklamation är att du ställer upp ditt krav för bilförsäljaren. AvhjälpandeEftersom du vill att försäljaren ska stå för kostnaden av reparation så tolkar jag det som att det du vill överensstämmer mycket väl med begreppet avhjälpande som köplagen använder sig av. Avhjälpande beskrivs i 34 § som tydligt beskriver din rätt att kräva att säljaren avhjälper felet (själva reparerar motorvärmaren) om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Alternativt i tredje stycket har du rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa felet (de står för kostnaden för reparation som utförs av någon annan) Om du har mer frågor kan du kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp på info@lawline.se