Kan affärer neka kontanter?

2021-10-24 i Avtal
FRÅGA |Hej varför kan affärer och butiker förhandla bort kundens rätt att betela med kontanter när det enligt lag är godkända som betalmedel varför skall det alltid finnas små kryphål i svenska lagar varför inte bara säga att alla måste ta imot godkända betal medel
Mikaela Kronmann |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du säger är sedlar och mynt som getts ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel (5 kap. 1 § andra stycket lag om Sveriges Riksbank). Det betyder att var och en i huvudregel är skyldig att ta emot dessa. Det finns dock undantag från det. Alla butiker och affärer måste inte ta emot kontanter som betalningsmedel. I Sverige har vi en princip om avtalsfrihet. Principen innebär att man får välja vem man vill ingå avtal med och med vilka villkor. Detta innebär att butikerna kan ställa upp som ett villkor för att handla av dem att man betalar med t.ex. kort. Det är då upp till personen som ska handla om den vill handla i just den butiken eller inte. Det ser lite annorlunda ut i förhållanden mellan staten och enskilda, där kan de endast i begränsad omfattning avtala bort skyldigheten att ta emot kontanter (läs gärna HFD 2015 ref. 49) På senare tid har det blivit allt fler butiker som ställer upp liknande villkor och väljer att inte ta emot kontanter. De är många gånger tydliga med att de endast tar ett visst betalningsmedel, t.ex. finns ofta skyltar innan man stiger in genom dörren där villkoret framgår. Att butiker väljer att införa sånna här villkor kan bero på flera orsaker men beror ofta på stöld- och rånrisker som kontanthantering medför. Såklart bidrar det till svårigheter att betala för de som endast använder sig av kontant betalning. Varför det finns "kryphål" i svenska lagar är svårt att ge ett rättvisande svar på. Kryphål kan bero på att det är svårt att i lag täcka in alla möjliga tänkbara situationer. Hoppas du fått svar på din fråga! Hälsningar,

Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?

2021-10-14 i Övrigt
FRÅGA |Hejsan, jag har fått höra av min trafikskola att det är kränkande att en arbetsgivare frågar om körkort för manuelt eller automatväxel, och inte bara frågar efter körkort oavsett växellåda. Men jag såg nu en arbetsgivare som frågar efter manuel körkort, men det kanske finns undantag? Här är länken: *länk*
Mikaela Kronmann |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får arbetsgivare ha krav på manuellt körkort?Arbetsgivare har en generell rätt att ställa upp krav för tjänsten efter vad arbetsgivaren anser lämpligt för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Däremot får arbetsgivaren inte ställa upp sådana krav som är diskriminerande. Förbudet mot diskriminering gäller såväl mot den som redan är anställd som den som söker jobb (2 kap. 1 § diskrimineringslagen). Diskrimineringsförbudet gäller däremot bara vissa grunder för diskriminering (1 kap. 1 § DL). Dessa är diskriminering på grund av:- kön- könsöverskridande identitet eller uttryck- etnisk tillhörighet- religion eller annan trosuppfattning- funktionsnedsättning- sexuell läggning - ålderAtt ställa upp ett krav om att ha manuellt körkort kan möjligen vara indirekt diskriminering. Ett sådant krav kan framstå som neutralt men det egentligen särskilt missgynnar exempelvis personer med en funktionsnedsättning. Detta på grund av att vissa med funktionsnedsättningar endast har möjlighet att ta automatkörkort. Under vissa omständigheter är dock ett sådant missgynnande inte förbjudet. Så är det i de fall där körkortskravet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (1 kap. 4 § DL). Om kravet på manuellt körkort inte skulle ha betydelse för arbetsuppgifterna eller annars ha betydelse för tjänsten kan det tala för att det inte finns ett berättigat syfte med kravet och därför inte är okej. Frågan om kravet har ett berättigat syfte måste däremot avgöras från fall till fall. Det är alltså svårt att säga generellt om ett krav på manuellt körkort är diskriminerande eller inte. Frågan om manuellt körkort i ditt fall och vad du kan göraI det här fallet har du länkat en annons om en tjänst där arbetsuppgifterna till stora delar består av att köra bil och med vad det verkar som, företagets egna bil/bilar. Det kan vara så att bilen/bilarna i fråga endast har manuell växel och därför inte kan köras utav de med automatkörkort. Detta talar emot att det är fråga om en otillåten indirekt diskriminering. Om du skulle vilja veta mer om diskriminering i arbetslivet eller känner dig diskriminerad skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?

2021-10-06 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Blivit förtalad och ärekränkt av en person på Instagram, ju mer jag tänker på det desto sämre mår jag, påverkar min psykiska hälsa. Vad kan jag göra för att detta ska sluta? Såklart önskar jag att personen ifråga får någon form av bestraffelse/erinran att sådant här inte är okey.
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns lite olika alternativ för dig som anser sig förtalad. Förtal är ett så kallat "ärekränkningsbrott" som inte faller under allmänt åtal (5 kap. 5 § brottsbalken). Huvudregeln är att brottet hamnar under enskilt åtal och det betyder att du som målsägande får väcka åtal (47 kap. 1 § rättegångsbalken). Till skillnad från de flesta andra brotten har åklagare möjlighet att åtala för förtal endast i vissa särskilda fall, t.ex. om du anmält brottet till åtal och det är påkallat ur allmän synpunkt. Exempel på ett sådant särskilt fall där åklagaren kan väcka åtal är om någon påstås ha begått ett allvarligt sexualbrott och detta fått stor spridning. Det kan därför vara bra att du anmäler händelserna till polisen. Du som anser dig förtalad och vill ha upprättelse juridiskt får då mest sannolikt väcka åtal själv eller kräva skadestånd i en tvistemålsprocess. Ett sådant skadestånd kan man begära från någon som allvarligt kränkt ens ära genom brott (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Du kan läsa mer om tvistemål här på domstolens hemsida. Normalt är straffet för förtal böter. Fängelse kan dock aktualiseras om brottet är grovt. Detta är såklart förutsatt att personen i fråga döms för brottet (5 kap. 1 och 2 § BrB). Sammanfattning och vad du kan göra nuUtöver att väcka åtal själv eller väcka talan om skadestånd kan du anmäla inläggen och/eller användaren till instagram. Instagram brukar ha egna riktlinjer och policys kring användningen av deras tjänster och kan i vissa fall ta bort konton eller inlägg som strider mot dessa. Detta ger dig såklart inte upprättelse på samma sätt som en dom gör men kan göra att färre personer ser och tar del av informationen som sprids/spridits om dig. Det kan även vara bra att dokumentera inläggen genom att skärmdumpa dessa utifall du väljer att gå vidare med detta till domstol. Observera att det kan uppstå en del kostnader om du förlorar målet då du kan få ersätta såväl dina som motpartens eventuella rättegångskostnader. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?

2021-09-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte nyligen en hästtransport som var precis nybesiktigat. När vi sedan skulle använda transporten (precis efter köptillfället) upptäcker vi att golvet är dåligt, det är mögel under golvet och går att trycka igenom med ett finger och vi måste nu byta hela golvet i hästtransporten. Vad gäller? Är det vårt fel som inte hittade detta när vi köpte eller när besiktningen missade detta?Tack på förhand!
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkning av din frågaI och med att det inte framgår av din fråga om du köpt hästtransporten av en privatperson eller näringsidkare så utgår jag från att du köpt den av en privatperson. Då det är fråga om köp av lös egendom mellan två privatpersoner ska köplagen (KöpL) tillämpas på det här köpet (1 och 4 § KöpL). Vidare framgår det inte heller om transporten sålts i så kallat "befintligt skick" eller inte, vilket kan påverka möjligheten att åberopa felet i transporten. Det utgås därmed framöver att en sådan friskrivning inte finns avtalat. Utöver detta vill jag också flagga för att jag inte vet exakt hur och vad en besiktning av en hästtransport omfattar. Borde du ha märkt felet innan ni köpte transporten?När man köper en vara är det naturligt att man först undersöker varan, speciellt varor av större värde. Om du gjort en undersökning har du inte rätt att åberopa sådana fel som du borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Detta är dock förutsatt att säljaren inte handlat i strid mot tro och heder (t.ex. om säljaren aktivt försökt dölja möglet.) Om du utan godtagbar anledning valt att inte undersöka transporten trots att säljaren uppmanat dig till det har du inte heller möjlighet att åberopa fel som du borde märkt. Frågan om vad du "borde ha märkt" är även beroende av omfattningen av eventuell undersökning samt av dina erfarenheter och kunskaper. Vad säljaren kan ha sagt om golvet kan också spela roll, exempelvis om säljaren bortförklarat lukten av mögel (Läs gärna NJA 1996 s. 598).Det är svårt för mig att säga om du borde ha märkt möglet eller inte i och med att jag inte vet något mer kring den ev. undersökningen. Att en besiktningsman inte upptäckt golvets dåliga skick kan däremot tala för att du inte heller borde ha märkt det. När är det fel i vara?Det anses som fel i vara om transporten avviker från vad du med fog kunnat förutsätta angående varan (17 § tredje stycket KöpL). Vad du kan rimligen kan ha förväntat dig grundar sig i första hand på vad ni avtalat om. Om ni exempelvis har avtalat om en hästtransport i det skick som besiktningen visade så ska det anses vara "fel i vara" om den avviker från det skicket. Likaså föreligger fel i vara om skicket på transporten inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha påverkat själva köpet (18 § KöpL).För säljaren ska ha ansvar för fel i transporten ska felet ha funnits vid tidpunkten för köpet. Säljaren ansvarar i sådana fall för fel även om felet visat sig senare (13 och 21 § KöpL). I ditt fall kan möglet antas ha funnits vid köpet i och med att upptäckten var så nära inpå köpet och med utgångspunkt i att möglet inte kan ha spridits så snabbt. Vilken påföljd kan du kräva?För att ha rätt till påföljd måste du ha reklamerat, dvs. upplyst säljaren om felet, inom skälig tid (32 § KöpL). I första hand har du rätt till att säljaren avhjälper felet utan kostnad. Detta är förutsatt att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § KöpL). Om avhjälpande inte är aktuellt har du i vissa fall rätt till omleverans. I ditt fall är omleverans troligen inte relevant och i sådana fall kan du rätt till prisavdrag på transporten (37 § KöpL). Eventuellt kan hävning också bli aktuellt (39 § KöpL).BesiktningsfirmanOm säljaren anser att besiktningsfirman gjort en bristande besiktning får säljaren vända sig till besiktningsfirman själv med eventuella anspråk. Du har därför inget ansvar att vända dig dit för klagomål och eventuella anspråk. Sammanfattning och vad du kan göra nuSammanfattningsvis är det svårt för mig att avgöra med säkerhet om du har rätt att göra gällande felet men omständigheterna talar för att du har rätt till det. Detta beror dels på din ev. undersökning, dels på avtalat skick och andra utfästelser från säljaren. Tips är därmed att vända dig till säljaren, förklara läget och försöka komma fram till en gemensam lösning. I annat fall kan du väcka talan i domstol. Hoppas du fick svar på din fråga och du är välkommen att kontakta oss på Lawline för mer juridisk hjälp! Det kan du göra genom att bl.a. maila info@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas arvet om det finns ett särkullbarn?

2021-10-17 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Jag är gift med en man. Vi har inga gemensamma barn men jag har en dotter från min första förhalandet. Jag undrar vem ärver mig om jag avlider före min man.
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst tolkar jag din fråga som så att du inte upprättat något testamente om hur du vill att ditt arv ska fördelas. Jag utgår därför vid besvarandet att det inte finns ett sådant. I ärvdabalken (ÄrvdaB) framgår det vilka som har en legal arvsrätt och i vilken ordning dessa ska ärva. I första hand är det barn till den som dött som ärver, alltså i ditt fall din dotter (2 kap. 1 § ÄrvdaB). Utgångspunkten när man är gift är dock att din kvarlåtenskap ska tillfalla din make. Din dotter har däremot rätt att ta ut sitt arv ändå om hon vill eftersom hon är ett så kallat särkullbarn. Hon är ett särkullbarn i och med att hon inte är din makes dotter. Om hon väljer att ta ut sitt arv kommer din kvarlåtenskap inte tillfalla din make (3 kap. 1 § ÄrvdaB). Vid en situation där din dotter väljer att avstå sitt arv till förmån för din make har hon istället rätt till arv när din make går bort (3 kap. 9 § ÄktaB). Denna reglering innebär inte att din make behöver vara helt tomhänt efter din bortgång. Innan arvet fördelas sker en bodelning där ert giftorättsgods ingår (allt som inte är uttryckligen enskild egendom) (23 kap. 1 § ÄrvdaB och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vidare när arvet ska fördelas har din make alltid rätt till att få del av arvet i den mån att det tillsammans med det din make fick i bodelningen eller hans eventuella enskilda egendom uppgår till fyra prisbasbelopp (nuvarande prisbasbelopp 47 600 x 4 = 190 400 kr). Denna regel brukas benämnas Basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket § ÄrvdaB). SammanfattningSammanfattningsvis kan man säga att utgångspunkten när man är gift är att ens kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken men har man ett särkullbarn, som du, kan denne välja att få ut sitt arv direkt vid bortgång av sin förälder eller när den efterlevande maken går bort. Din dotter kommer alltså kunna välja om hon vill ärva direkt eller i ett senare skede. Din make kommer förmodligen få en del egendom genom bodelningen och eventuellt en del av arvet enligt basbeloppsregeln. Har du fler frågor om t.ex. bodelning, testamente eller basbeloppsregeln är det bara att höra av dig till oss igen på info@lawline.se!Med vänliga hälsningar,

Fel i vara som är köpt på Tradera

2021-10-10 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en vara på Tradera.Varan är en adapter mellan ett chassi för barnvagn och sittdel. I varan angavs att den var kompatibel med två olika modeller på sittdelar. När jag nu fått hem den överensstämmer inte varan med vad som angavs i beskrivningen. Adaptern är inte kompatibel med den ena modellen som angavs. Den är därför för mig obrukbar.Jag förstår att man inte har samma skydd vid köp mellan privatpersoner. Men då annonsens information inte överensstämmer med varan så känner jag mig såklart lite lurad.Min tanke är att köplagen gäller även vid köp på plattformar såsom tradera då det fortsatt är ett köp mellan två privatpersoner. Har jag fel?
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lagstiftning är tillämplig?Som du säger så gäller reglerna enligt köplagen (KöpL) om du köpt en vara av en annan privatperson på Tradera (1 § KöpL). Vidare är det som du säger att du har ett sämre skydd när det kommer till köp mellan privatpersoner. Detta innebär däremot inte att du saknar rättigheter i ditt nuvarande fall. Vad har du för rättigheter?Fel i vara föreligger om varan inte stämmer överens med uppgifter om dens egenskaper eller användning som säljaren har lämnat innan köpet och som kan antas ha påverkat ditt köp av varan (18 § KöpL). I ditt fall hade du rimligen inte köpt varan om inte det framgick av annonsen att den skulle vara kompatibel med din modell. Detta betyder att det föreligger fel i vara och ger dig rätt till påföljder för fel i vara. I ditt fall kan nog varken avhjälpande och omleverans ses lämpliga alternativ. Prisavdrag som du kan ha rätt till kanske inte heller är en tillfredsställande påföljd i och med att du inte kan använda adaptern. Observera dock att du inte har rätt till prisavdrag om varan är köpt begagnad på auktion (37 § andra stycket KöpL). (Har förstått det som att de flesta varorna på Tradera säljs via auktionsformatet). I ditt fall är då förmodligen hävning det lämpligaste alternativet. Rätt till hävning har du om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett det (39 § KöpL). Felet kan antas vara av väsentlig betydelse eftersom varan inte kan användas överhuvudtaget till det ändamål den köptes för och att felet förmodligen inte går att fixa genom avhjälpande eller omleverans. Man kan vidare argumentera för att säljaren borde ha insett att om adaptern inte passar din modell så är det av väsentlig betydelse för dig i och med att du inte kan använda den. För att ha rätt till hävning måste du dock reklamera felet inom skälig tid, dvs. meddela säljaren om felet och berätta att du vill häva köpet (32 § och 39 § KöpL). Som jag förstår din fråga har du nyligen efter köpet uppmärksammat felet men det kan ändå vara bra att meddela säljaren så snart som möjligt. SammanfattningSammanfattningsvis är det köplagen som tillämpas på ditt fall och omständigheterna talar för att du har rätt att häva köpet om det är det du vill göra. Mitt tips är därmed att så snart som möjligt kontakta säljaren och förklara att du vill reklamera varan och eventuellt häva köpet. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt

2021-09-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har köpt en bostadsrätt. Upptäckte på inflyttningsdagen att en rörkoppling saknas till vänster diskho samt att det droppar vatten från en vad jag skulle beskriva som en amatörlagning av rören under högra diskhon. Hur ska jag gå tillväga? Kan jag få ersättning från säljaren?Väntar på att få det fixat, men rörmokare går aldrig att få kontakt med på kort varsel.
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp av bostadsrätter regleras enligt reglerna i köplagen (KöpL). Lagen är dispositiv, vilket innebär att det ni har avtalat om har företräde framför lagbestämmelserna (3§ KöpL). Hur fungerar undersökningsplikten?När man köper en bostadsrätt har man oftast gått på en visning innan köpet eller i alla fall blivit erbjuden att undersöka bostadsrätten. Jag utgår därför att så varit fallet även för dig. Detta spelar roll eftersom du som köpare inte har möjlighet att göra gällande sådana fel du borde ha märkt vid denna eventuella visning (20 § KöpL). Vad du borde ha märkt är däremot en lite komplicerad fråga som beror på flera omständigheter. Det kan bero på t.ex. omfattningen av din undersökning, dina kunskaper och andra erfarenheter. Vidare kan det också ha betydelse vad säljaren sagt. Om säljaren t.ex. uttryckt att rören är felfria eller liknande så kan din undersökningsplikt begränsas. En utgångspunkt kan vara vad en normalkunnig person borde ha märkt vid en noggrann undersökning av bostadsrätten.Felen som du beskriver verkar vara sådana fel som hade märkts om du öppnat och kollat under diskhon. En sådan enkel åtgärd för att uppmärksamma felen kan tala emot att du har rätt att åberopa dem. Oavsett om du borde märkt felen eller inte kan du göra gällande dessa mot säljaren om denne handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren aktivt försökt dölja felen. Köpa lägenhet som är såld i "befintligt skick"Vidare säljs ofta bostadsrätter med en friskrivning i avtalet om att bostadsrätten säljs i så kallat "befintligt skick" och detta påverkar också om du har rätt till att åberopa felen (19§ KöpL). Att något säljs i befintligt skick innebär att du som köpare inte kan förvänta dig att varan är helt felfri. Det är alltså en ansvarsbegränsande friskrivning för säljaren. Syftet är dock inte att frånta dig möjligheten att åberopa fel helt. I tre olika fall kan du göra gällande fel i bostadsrätten trots friskrivningen:1. Om bostadsrätten inte stämmer överens med ev. uppgifter om egenskap eller användning av bostadsrätten som säljaren lämnat innan köpet och kan antas ha påverkat köpet2. Om säljaren underlåtit att upplysa dig om "ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet" eller3. Om bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad du med fog kunnat förvänta dig med tanke på priset på bostadsrätten och andra omständigheter. Av betydelse i ditt fall blir då om säljaren lämnat uppgifter om rören och dessa uppgifter inverkade på ditt köp av bostadsrätten. Om inte så var fallet kan det vidare vara tveksamt om avsaknaden av dragning av ett rör till ena diskhon och en amatörlagning kan innefatta ett sådant väsentligt förhållande som avses i punkt två. Sista möjligheten att göra gällande felet är om bostadsrätten är i väsentligt sämre skick och det är det förmodligen inte i och med att problemet antagligen inte innebär höga kostnader att åtgärda. Sammanfattning och vad du kan göra nuDet är svårt för mig att avgöra om du kan göra gällande felen och därför ha rätt till avhjälpande av felen eller ev. prisavdrag. De givna omständigheterna talar för att det kan vara svårt. Detta dels på grund av din undersökningsplikt, dels pga friskrivningen som ofta används i avtalet. Däremot hindrar detta inte dig från att kontakta säljaren, berätta om felen och se om ni kan komma fram till en lösning. Tips är även att läsa igenom ditt överlåtelseavtal ytterligare en gång för att se om lägenheten sålts i befintligt skick eller inte.Med vänliga hälsningar,

Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

2021-09-17 i Arvsordning
FRÅGA |En kvinna avlider och har två halvsystrar. Dessa två har båda gift sej med partner som har egna barn. Kan dessa barn i något läge ärva sina fostermödrars halvsyster.
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av frågan om kvinnan som avlidit har någon ytterligare släkting eller familj som är arvsberättigad. Därav utgår jag från att så inte är fallet. Vidare tolkar jag frågan som så att dessa halvsystrar inte är mödrarna till respektive partners barn.I 2 kap. ärvdabalken (ÄrvdaB) framgår det vilka som har en lagstadgad arvsrätt. Det är i första hand barn till den avlidne (2 kap. 1 § ÄrvdaB). Finns inte sådana ärver i andra hand den avlidnes föräldrar. Eftersom det inte framgår i frågan om kvinnan har levande föräldrar utgår jag från att så inte är fallet. I och med att inga levande föräldrar finns så ärver den avlidnes syskon föräldrarnas lott. Även halvsyskon tar del i föräldrarnas lott (2 kap. 2 § tredje stycket ÄrvdaB). Andra än de som räknas upp i kapitlet har ingen legal arvsrätt (2 kap. 4 § ÄrvdaB). Arvet kommer då att fördelas mellan halvsystrarna och deras partners barn har därför inte rätt till arv.Man kan däremot genom ett testamente fördela arvet på annat sätt än vad som följer av lag. Det är endast barn till den avlidne som man inte kan göra helt arvlösa. Det här innebär att kvinnans halvsyskon kan göras arvlösa genom ett testamente. Partnernas barn kan därför ha rätt att ärva om den avlidne kvinnan har testamenterat arvet till dem. Värt att beakta är dock att det finns vissa formkrav för att testamentet ska vara giltigt, t.ex. skriftligt och bevittnat av två personer (10 kap. 1 § ÄrvdaB).Något som är värt att nämna är att halvsystrarnas partners barn i regel inte kommer ärva halvsystrarna när de avlider. Detta förutsatt att barnen inte är adopterade eller att arvet testamenterats till dem. Om maken till en halvsyster gått bort före halvsystern och barnen till maken valt att avstå sitt arv har dock de rätt att få ut detta arv när halvsystern går bort (3 kap. 9 § ÄrvdaB). Likväl har de rätt att ärva av halvsystern om halvsystern inte har några andra arvsberättigade (3 kap. 8 § ÄrvdaB).Sammanfattningsvis har kvinnans halvsystrars partners barn ingen legal rätt att få ärva av kvinnan om hon inte upprättat ett testamente där det framgår att de ska ärva.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,