Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?

2021-10-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Tjena, jag var på en livsmedelsbutik idag och använde självscanningskassan, sen när jag ska betala efter jag lagt mina varor i ryggsäcken jag har med mig så lyser det rött på skärmen med en text att jag ska invänta personal för köp inte är möjligt , då kommer ett butiksbiträde och säger att hon ska bara kolla i min väska så allt stämmer och öppnar min väska utan mitt godkännande? Jag vet att ett butiksbiträde inte har rätten att öppna min väska utan att fråga och jag måste godkänna.Men det jag undrar vad kan jag göra med det här? Har jag blivit utsatt för brott och kan jag polisanmäla detta?
My Stenquist |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på fråga. Jag kommer hänvisa mina svar från regeringsformen, brottsbalken samt rättegångsbalken. I regeringsformen är var och en skyddad mot ett påtvingas kroppsligt ingrepp(2 kap 6§ RF). Detta förbud innefattar kroppsvisitation. Ett butiksbiträde får utan samtycke inte kolla igenom någons väska, jacka, kläder utan dennes samtycke. Butikspersonal får uppmana dig att visa upp din väska, men du har rätt att säga nej till uppmaningen, men då har butikspersonalen rätt att tillkalla polis, om de misstänker att du stulit något. En kroppsvisitation får endast utföras av en polisman om det finns anledning att anta att ett brott begåtts där påföljden är fängelse(28 kap 11§ RB), detta kan vara t.e.x stöld. Butikspersonal har med andra ord ingen laglig rätt att visitera någon, oavsett om de misstänker att denne har stulit något eller inte. De får alltså inte tvinga någon till att öppna sin väska. Att butikspersonalen kollat igenom din väska utan ditt samtycke kan utgöra brott. Att kolla igenom någons väska utan tillåtelse kan utgöra brottet ofredande (4 kap 7§ Brb). För att någon ska anses ha agerat ofredande så krävs det att man fysiskt antastar någon, utsätter någon för störande kontakter eller agerar hänsynslöst. Att kolla igenom någons väska kan vara en sådan gärning. Gärningen måste även var ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det krävs att den som blir ofredad känt sig kränkt och störd av beteendet. Ofredande är ett uppsåtsbrott (1 kap 2 § Brb). Det krävs alltså uppsåt av butiksbiträdet. Med uppsåt innebär det att man skall kunna påvisa att det skett med syfte att kränka någons frid. Butiksbiträdet måste alltså vara medveten om sin handling, och att hen vet att hen gör fel. Om du uppmanat butiksbiträdet att sluta men hen då fortsatt att kolla igenom din väska, skulle detta kunna utgöra brottet ofredande. Tyvärr så vet jag inte tillräckligt mycket om omständigheterna för att kunna göra en säker bedömning av ditt fall. Du kan ringa 114 14 eller besöka din närmaste polisstation för att göra en polisanmälan.Hoppas jag kunnat hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågorVänlig hälsning,

Får 18-åring köpa svärd?

2021-10-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Får jag som är 18 år beställa ett skarp slipat svärd och få det igenom tullen utan att behöva något tillstånd
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Den som är under 21 år gammal får inte köpa föremål som kan användas vid brott mot liv och hälsa(2§ Knivlagen). Detta förbud innefattar svärd. Så tyvärr får ej köpa ett sådant innan du fyllt 21 år.När du väl fyllt 21 år så är det lagligt för dig att köpa svärd. Svärd får inte bäras på allmän plats, inom skolområde, eller i fordon på allmän plats(1§ Knivlagen). För brott mot knivlagen är straffskalan böter upp till fängelse i högst sex månader.När du fyllt 21 år så kan du alltså köpa svärd i Sverige. När det gäller köp av ett skarpt slipat svärd från utlandet skulle jag rekommendera att kontakta polismyndigheten/tullverket och dubbelkolla om du behöver tillstånd för att föra in svärdet i landet eller inte. Lagen som reglerar införsel av farliga föremål är förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål.Hoppas jag kunnat svara på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss om du har fler frågor!Vänlig hälsning,

Får två sambos bevittna en fullmaktsgivarens namnteckning på en framtidsfullmakt?

2021-10-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Får två sambos bevittna en fullmaktsgivarens namnteckning på en framtidsfullmakt?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag kommer att hänvisa mina svar från lagen om framtidsfullmakter samt ärvdabalken. För att en framtidsfullmakt ska vara juridiskt giltig så måste den vara skriftlig och bevittnad av två vittnen (4§ Lag om framtidsfullmakter). Vittnena kan inte vara vem som helst. De som hindras från att vara vittnen Fullmaktsgivaren själv kan inte vara vittne(4§ 3 st Lag om framtidsfullmakter). Den som är under 15 år eller lider av psykisk störning får inte vara vittne. Fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren får inte vara vittnen( 10 kap 4§ ÄB). Rätt upp- och nedstigande led är exempelvis föräldrar och barn. Med svågerlag menas svärföräldrar och styvsyskon. Kort och gott innebär detta att den som är släkt eller närstående till fullmaktsgivaren inte får vara vittne. En sambo kan alltså inte vara vittne till en framtidsfullmakt där den andra sambon är fullmaktshavare eller fullmaktsgivare. Om det däremot är frågan om två sambos som inte är släkt eller närstående till fullmaktsgivaren är det okej. Det finns inget hinder mot att två sambos bevittnar en fullmakt, vittnenas inbördes relation till varandra spelar ingen roll. Tack för att du vänt dig till oss på Lawline! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor. Vänliga hälsningar,

Tillåtet för arrangör att kräva vaccinbevis/PCR-test?

2021-10-05 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej Är det tillåtet för företag så som Comic con Stockholm att kräva vaccinbevis eller pcr-tester m.m. för att man ska få komma in?Enligt mig känns det väldigt mycket som diskriminering.Tack på förhand.
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga.I Sverige har vi en princip som heter avtalsfrihet. Den innebär att som huvudregel får privata aktörer(såsom Comic con) bestämma helt själv vem de ingår ett köpeavtal med, samt på vilka villkor detta sker. Om de har som villkor att man ska vara vaccinerad/ha PCR-test för att man ska få gå deras evenemang är detta som huvudregel okej, hänförligt till avtalsfriheten.Det finns dock undantag i svensk lag som inskränker på avtalsfriheten. Diskriminering är en av de undantagen. Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, eller bostäder till allmänheten eller anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.(Diskrimineringslagen 12§).Diskriminering innebär b.l.a att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan skulle ha behandlats i en jämförbar situation (Diskrimineringslagen 4§). Detta skulle kunna vara att inte bli insläppt på ett evenemang.Dock så måste Comic Cons särbehandling av icke-vaccinerade för att det ska utgöra diskriminering ha samband med en diskrimineringsgrund. Det finns sju diskrimineringsgrunder. De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.(Diskrimineringslagen 1§).Att särbehandla folk som är ovaccinerade har inte samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Därför så utgör Comic Cons krav inte diskriminering. Att till exempel neka någon inträde på grund av dennes kön eller sexuella läggning utgör däremot diskriminering, eftersom att det är en negativ särbehandling som har samband med en diskrimineringsgrund.Hoppas jag kunnat svara på din fråga! Hör av dig igen om du har fler frågorVänliga hälsningar,

Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?

2021-10-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Har en svensk resebyrå rätt enligt lag att kräva vaccinintyg, Covid-19 för att få följa med på en resa till ett land som inte kräver vaccinationsintyg.Överhuvudtaget kan någon kräva ett vaccinintyg om man hänvisar till Diskrimineringslag, mänskliga rättigheter m.fl.
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna i grundlagarna. I regeringsformen finns en rättighetskatalog med våra grundläggande fri- och rättigheter. Enligt regeringsformen är var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp(2 kap 6§ RF). En vaccinering är ett kroppsligt ingrepp. Ingen kan alltså tvinga dig att vaccinera dig. Privata aktörer(såsom en resebyrå) har som huvudregel rätt att bestämma helt själva vem de ingår avtal med, och på vilka villkor avtalet grundas på. Denna rätt finns på grund av avtalsfriheten. Om de har som villkor att en kund för att få åka med på deras resa ska ha ett vaccinationsintyg är detta helt okej. De har ingen skyldighet att låta de som inte har vaccinationsintyg följa med, eftersom de själva bestämmer villkoren för köpet av deras tjänster. De kan inte tvinga dig att vaccinera dig, men de kan neka dig att få följa med på deras resa om du inte har ett vaccinationsintyg. Det finns dock undantag till avtalsfriheten. Diskriminering är en av de undantagen. Diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan skulle ha behandlats i en jämförbar situation(Diskrimineringslagen 4§). En sådan särbehandling skulle kunna vara att inte få åka med på en resa anordnad av en resebyrå. Dock så måste särbehandlingen, för att den ska utgöra diskriminering, ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.(Diskrimineringslagen 1§). Att neka någon att följa med på en resa för att de inte har vaccinationsintyg är inte diskriminering, på grund av att särbehandlingen inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor. Vänliga hälsningar,

Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?

2021-10-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Enligt 37 kap. 1 § tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen råder sekretess endast för "skälen" i beslut i t.ex. ärenden om uppehållstillstånd som flykting. Jag undrar vad som avses med "skälen"? Avses t.ex. vad som i beslutet framgår om sökandens yrkanden och grunder som en del av "skälen"?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline."Skäl" betyder i ett juridiskt sammanhang en motivering till ett beslut av något slag. Ett myndighetsbeslut i ett ärende skall innehålla de skäl som har lett fram till beslutet. Ett beslut av migrationsverket om uppehållstillstånd är ett sådant beslut. Skäl är alltså de omständigheter som ligger till grund för beslutet. Sökandens yrkanden och grunder kan absolut vara en del av skälen till ett beslut. Sekretessen för skälen till ett beslut kan, förutom uppgifter om den berörde enskilde personliga förhållanden också gälla uppgifter om andra personers personliga förhållanden. Det är därför skälen är sekretessbelagda.Hoppas jag kunnat besvara dig fråga. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?

2021-10-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, min vän tappade bort sitt pass i en klubb där han skulle lämna in sin jacka i klubben för dom som jobbade där inne sant man inte får ha ytterjackor inne i lokalen, så han lämnade in sin jacka till dom och där låg hans pass, senare så när han skulle hem från klubben så skulle han hämta sin jacka men den va tydligen borta eller så har någon snott den, så nu är han orolig för att någon ska beställa något eller göra något annat för bedrägeri på hans namn. Så helt enkelt min fråga är vad ska han göra för att sätta stop för detta som kan ske innan det sker något?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Så snart som möjligt efter att du fått något stulet ska du anmäla det hos polisen. Ett stulet pass ska du anmäla till polisen via telefon på telefonnumret 114 14. Då spärrar polisen ditt pass så att ingen kan använda passet. När han spärrat sitt gamla pass så kan han boka tid för att få ett nytt pass på närmaste passexpedition. Att få ett nytt pass kostar 400 kr. Det kan även vara en god idé att göra en förlustanmälan hos kreditupplysningsföretag, då görs en anteckning i kreditupplysningsinformationen. Information om detta finns på stöldskyddsföreningens hemsida. Hoppas jag kunnat hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig till oss om du har fler frågor. Vänliga hälsningar,

Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?

2021-10-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Begår en polisman i tjänst tjänstefel om den ser mellan fingrarna när brott begås och väljer att inte straffa den som begår brottet? T.ex att ge en muntlig varning i stället för att bötfälla en person vid ringa narkotikabrott. Vad klassas som tjänstefel för en polis?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag kommer hänvisa mina svar från narkotikastrafflagen, brottsbalken samt polislagen.NarkotikabrottEnligt narkotikastrafflagen så döms den som den som olovligen, överlåter narkotika, framställer narkotika som är avsedd för missbruk, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller, innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, döms, om gärning sker uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år(1§ Narkotikastrafflagen)Är brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2§ Narkotikastrafflagen)De flesta narkotikabrott brukar klassas som ringa och brukar oftast ge 30 dagsböter i straff.Underlåtelse av polis att rapportera och bötfällaTjänstefel innebär ett åsidosättande av vid myndighetsutövande, av vad som gäller för uppgiften( 20 kap 1§ brottsbalken). Polisarbete är myndighetsutövning och en polis i sitt arbete inte följer de regler som finns uppställda för hur en polis ska agera kan detta utgöra tjänstefelEn polis har en skyldighet att rapportera om han fått kännedom om ett brott( 9§ polislagen). Om en polis får kännedom om ett ringa narkotikabrott t.e.x genom att ertappa en med person med narkotika, så har han alltså en skyldighet att rapportera om det. Dock så finns det undantag från detta( 9§ 2 st polislagen). Enligt denna paragraf så får en polisman lämna en rapporteftergift istället för att rapportera brottet. Rapporteftergift innebär att inte rapportera någon för att de har begått ett brott. I korthet betyder detta att en polisman får underlåta att rapportera sådana bötesbrott som framstår som obetydliga och i stället att göra ett påpekande genom en muntlig varning. Om brottet är obetydligt ska bedömas utifrån samlade omständigheter i fallet, t.e.x att brottet är bagatellartat eller för resurskrävande.SlutsatsDet behöver alltså inte innebära tjänstefel för en polis att inte rapportera någon eller bötfälla den som ertappas med att begå ett ringa narkotikabrott. Det beror dock på omständigheterna i det specifika fallet. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,