Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?

2021-11-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Kan jag få fängelse straff om jag överlåter min arvslott till ett syskon nu när min pappa har avlidit då jag har skulder till kronofogden?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill undvika att ditt arv blir föremål för utmätning av kronofogden, samt att du är orolig för att hamna i fängelse för de åtgärder du vidtar för att skydda ditt arv. Jag kommer hänvisa mina svar på din fråga från ärvdabalken(ÄB) och utsökningsbalken(UB). Där finns de lagar som reglerar arv och utsökning. Jag kommer även att hänvisa till brottsbalken(BrB) gällande din fråga om risken för att göra något brottsligt som leder till fängelse.Skydda arv från utmätning av kronofogdenKronofogden får som huvudregel utmäta egendom som du har fått genom arv(4:2 UB).Kronofogden hindras däremot från att utmäta egendom då fått genom arv om denna förvärvats med villkoret att den inte får överlåtas eller bli villkor för utmätning(5:5 UB). Detta kräver att din far innan sin död upprättat ett testamente där det står att egendomen ej får överlåtas. Detta hade varit det absolut bästa i din situation för då hade ditt arv varit skyddat från KFM.Jag tolkar din fråga som att din far redan avlidit och att han ej upprättat ett testamente med en sådan uppgift, därför kan detta skydd ej tillkomma din arvslott. Du kan inte heller göra en arvsavsägelse eftersom att detta kräver att din far fortfarande var i livet(17:2 ÄB). En möjlighet som finns för dig är kanske ett arvsavstående.ArvsavståendeArvsavstående är inte reglerat i lag, men följer av praxis. Arvsavstående innebär att en arvinge efter arvlåtaren gått bort avstår från hela eller delar av sitt arv. Ett arvsavstående får endast ske till den som har arvsrätt efter arvlåtaren och som står närmast i tur till arv efter den som avstår. För att arvet ska gå till ditt syskon krävs att du inte har några andra arvingar som ska ärva före honom. Om du inte har några barn kan arvet överlåtas till ditt syskon(2:2 2st ÄB). Vissa saker krävs för att en arvsavsägelse ska vara giltig. Ett arvsavstående måste vara skriftligt. Du måste bland annat se till att arvsavståendet är oåterkalleligt och villkorslöst formulerat. Om du vill läsa mer om vad som krävs för att ett arvsavstående ska anses giltigt så finns det ett rättsfall som behandlar detta, se NJA 1993 s.34. Kan kronofogden trots avståendet utmäta ditt arv?För att kronofogden ska kunna utmäta egendom krävs det att gäldenären(i detta fallet du) äger egendomen(4:17 UB). Genom ett arvsavstående så tillfaller egendomen ditt syskon och arvet är inte längre din egendom.Det finns dock tyvärr en risk att ett arvsavstående kan likställas med en gåva, dina borgenärer kan då kräva att gåvan ska återgå till dig och då kan arvet utmätas av kronofogden för att täcka dina skulder. Rättsläget är oklart och det finns tyvärr inget tydligt svar på din fråga. Bedömningen sker efter de individuella omständigheterna i varje fall.Brottet oredlighet mot borgenärI vissa sällsynta fall kan det vara brottsligt för en skuldsatt person att avstå från sitt arv. Du kan göra dig skyldig till brottet oredlighet mor borgenärer(11:1 BrB). Detta brott föreligger när en gäldenär på eller nära obestånd avhänder sig egendom av betydande värde. För oredlighet mot borgenärer av normalgraden kan du dömas till fängelse i högst två år.Min rekommendationDetta är en komplicerad fråga där rättsläget är oklart. Jag vet tyvärr inte tillräckligt om de individuella omständigheterna i ditt fall för att kunna dra en säker slutsats. Min rekommendation är att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med din situation samt se till att du inte riskerar att göra något brottsligt. Du väljer såklart själv om eller vilken juristbyrå du väljer att kontakta men Lawline kan erbjuda dig mer ingående juridisk rådgivning. Längre ner på sidan finns en länk till tidsbokning med våra jurister.Hoppas jag kunnat hjälpa dig!Vänliga hälsningar,

Arbetsgivares rätt att avsluta provanställning

2021-11-12 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Min dotter hade provanställning i en färgbutik. Hon blev överöst med beröm för sitt engagemang, sa att hon skulle inte känna någon press på sig när hon ville lära sig så snabbt hon kunde för att känna att hon gjorde nytta för sig. Hon Trivdes väldigt bra med arbetskollegerna. Fick höra att hon var lättlärd och rolig att jobba med så de glömde bort emellanåt att hon var ny och grön. 2-3 v innan provtidens slut har hon samtal med chefen och då säger han att hon inte behöver oroa sig för fortsättningen. Hon skickas på truckutbildning så hon fick truckkörkort. Fick en intern mailadress några dagar innan provtidens slut. Blir anmäld till ännu en utbildning. Hon kände sig så säker och glad för fortsättningen.3 dagar innan kallar chefen henne till sig och bara slänger ur sig att det inte blir någon fortsättning. Dottern blir chockad och vill ha en motivering. Då svarar han att inte behöver ange någon sådan när det är en provanställning. Arbetskollegorna är lika chockade.När dottern försöker få tag i honom så gör han sej helt otillgänglig. Hon är orolig för nytta jobbsökande eftersom hon inte vet vad han är kapabel till att ge för referenser när han svänger från en fantastisk o omtänksam chef till en ulv i fårakläderFrågan är nu.. får det gå till så här?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att besvara din fråga. Jag kommer hänvisa mina svar från lagen om anställningsskydd(LAS)Din dotter har en provanställning, provanställningar regleras i 6§ LAS. En provanställning får vara i högst 6 månader och den övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren innan dess lämnar besked om att provanställningen kommer att upphöra. Arbetsgivaren kan avbryta provanställningen av vilka skäl som helst, så länge de inte är diskriminerande eller en föreningsrättskränkning. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att berätta varför provanställningen avslutas. Tyvärr så har arbetsgivaren rätt att avbryta din dotters anställning på detta vis, skyddet i lag för provanställningar är väldigt svagt.Däremot så måste arbetsgivaren lämna besked om att provanställningen kommer upphöra minst 2 veckor innan prövotiden går ut (31§ LAS). Detta har inte din dotters chef gjort, han har därför brutit mot en ordningsregel i LAS. Han kan på grund av detta möjligtvis bli skyldig att betala skadestånd till din dotter för den skada som uppkommit genom att han meddelade försent om att provanställningen skulle upphöra (38§ LAS). Trots detta så är tyvärr beslutet att avsluta din dotters anställning giltig och tillåten enligt lag, även om han lämnat meddelandet försent.Jag skulle rekommendera dig och din dotter att ta kontakt med den fackliga organisation Handels(eftersom det rör sig om arbete i en butik) och be dem hjälpa er med ärendet och se över möjligheterna för skadestånd till din dotter.Vänliga hälsningar,

Kan man söka skuldsanering efter det att man gått i personlig konkurs?

2021-11-01 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Kan man söka skuldsanering efter det att man gått i personlig konkurs?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Lagen som reglerar skuldsanering är skuldsaneringslagen (SKUL), det är från den lagen jag kommer att hänvisa mina svar.Kronofogden är den myndighet som prövar om du uppfyller kraven för skuldsanering, det är den myndigheten du skall vända dig till.(4 § SKUL).SkuldsaneringSkuldsanering innebär att en du helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1§ SKUL).Skuldsanering är till för den som har skulder den inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att man ska beviljas skuldsanering så måste man ha gjort ansträngningar för att lösa sin situation. För att kunna genomgå en skuldsanering så måste du alltså uppfylla vissa krav(5§ SKUL). Att ha endast ha gått i personlig konkurs är inte tillräckligt för att bli beviljad skuldsanering, utan du måste även uppfylla de kraven jag kommer lista här nedan.Krav för skuldsaneringOrdet gäldenär betyder någon som har en skuld till någon annan. Gäldenären är i detta fallet du.Skuldsanering får beviljas om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige (6§ SKUL)Skuldsanering får beviljas om gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid( 7§ SKUL). Detta betyder att man måste vara kvalificerat insolvent. Att vara kvalificerat insolvent är ett högt ställt krav. Av praxis från högsta domstolen har det slagits fast att en person som kan betala av sina lån på egen hand på 15-20 år har inte ansetts vara kvalificerat insolvent.Om gäldenären är en näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda. En gäldenär som har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud får inte beviljas skuldsanering (8§ SKUL)Skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. (9§ SKUL). Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering. (9§ 2 st SKUL)Jag kan rekommendera dig att göra kronofogdens skuldsaneringstest på deras hemsida. Testet kan ge dig en preliminär uppfattning om dina möjligheter till att kunna genomgå skuldsanering. Testet finner du här.Hoppas jag kunnat besvara din fråga, tveka inte att höra av dig om du behöver mer hjälp!Vänliga hälsningar,

Får ett gym ta ut en avgift för att hantera fakturor?

2021-10-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har precis varit på ett gym och skulle ingå i ett avtal hos dom.Dom har en startavgift vilket många företag har men det jag reagerade på är att dom har en autogiro avgift på 200kr varje år.Har dom rätt till det?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att besvara din fråga.I Sverige har vi en princip som heter avtalsfrihet. Den innebär att som huvudregel får privata aktörer(såsom ett gym) bestämma helt själv vem de ingår ett köpeavtal med, samt på vilka villkor detta sker. Gymmet har alltså rätt att bestämma villkoren för att få gymma hos dem, att ha ett villkor att man ska betala en administrationsavgift är inte förbjudet.Företag har rätt att ta ut en administrationsavgift för att hantera betalning, så länge det står i avtalet mellan dig och företaget. Avgiften är okej så länge den är skälig och motsvarar den faktiska kostnaden som företaget får på grund av betalningshanteringen. Detta innebär att företag kan ta ut en avgift även för betalning via e-faktura och autogiro, under förutsättning att det står i avtalet. En avgift på 200kr/år som för hantering av autogiro tycker jag inte kan anses som oskälig. Min bedömning är att gymmet har rätt att ta ut denna avgift.Hoppas jag kunnat hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!Vänlig hälsning,

Är det olagligt att filma kollegor utan samtycke på arbetsplatsen?

2021-11-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Min chef hotade mig häromdagen med att jag hade begått ett allvarligt brott när jag på arbetsplatsen filmade en kollega skoja med en annan kollega utan att dom visste det ute i butiks lokalen (Dvs inte något omklädningsrum eller toalett) och jag skickade denna video till en annan kollega.Han hotade med att jag hade gjort mig skyldig till kränkande fotografering och att om han valde att polisanmäla mig för detta så kunde jag få upp till 2 års fängelse.Jag har läst en del och jag tycks inte ha gjort något olagligt korrekt?Även en fråga länkade till detta, om jag tar en bild eller video på mitt gym ute i gym lokalen och inte i något omklädningsrum och delar den bilden, begår jag då även också ett brott?Tack!
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga.Som huvudregel så är det lagligt att i Sverige att filma eller ta kort på någon utan dess tillåtelse. Det finns ingen allmän lagregel som förbjuder människor att filma eller fotografera andra, och det finns inte heller någon allmän lagregel som kräver att all fotografi och filmning av andra kräver samtycke. Detta rätt inskränks dock i vissa fall av brottsbalken(BrB). Det är därifrån jag kommer att hänvisa mina svar.Brottet kränkande fotograferingDen som olovligen i hemlighet fotograferar/filmar någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme(4:6a BrB). Det är alltså endast olagligt att filma en person i ovanstående miljöer. Om det skulle utgöra kränkande fotografering är påföljden böter eller upp till två års fängelse. Brottet ofredandeDen som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande gör sig skyldig till brottet ofredande(4:7 BrB). Att fotografera eller filma någon är en sådan sak som kan räknas som en störande kontakt, gärning måste också vara ägnad åt att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Om du filmar någon och den säger nej till att bli filmad och du trots detta fortsätter filma kan du göra dig skyldig till brottet ofredande. Brottet ofredande kan leda till fängelse i upp till ett år. SlutsatsFrån den informationen jag fått i frågan så verkar du ej ha gjort dig skyldig till något brott när du filmat dina kollegor inne i butikslokalen. Huruvida en fotografering är olaglig är alltså beroende på i vilket sammanhang en person blivit fotograferad eller filmad och under vilka former. Hoppas jag kunnat besvara din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor Vänliga hälsningar,

Hej! Är förtal av en avliden person lika allvarligt som om det hade riktats mot levande?

2021-11-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är förtal av en avliden person lika allvarligt som om det hade riktats mot levande? En död människa kommer ju inte må dåligt av förtalets konsekvenser eftersom han inte kan uppleva det, och om någon annan tappar förtroende av förtalet så stannar det ju bara hos denna.
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga. Jag kommer att hänvisa mina svar från brottsbalken(BrB). Jag kommer att jämföra brottet förtal med förtal mot avliden.FörtalBrottet förtal innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter(5:1 BrB). Om det gäller ett grovt förtalsbrott kan påföljden bli fängelse i upp till 2 år. (5:2 BrB) Förtal av avlidenFörtal av en avliden person kan utgöra ett brott, (5:4 BrB). För att förtal av en avliden person ska vara straffbart krävs att gärningen är sårande för de efterlevande eller att gärningen kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Har förtal riktats mot en avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, barn, förälder eller syskon och, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare (5:5 2 st BrB). Förtalet av den avlidne är straffbart om gärningen är sårande för de efterlevande, eller gärningen annars, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den avlidnes frid. Om det gäller ett grovt förtal av avliden kan påföljden bli fängelse i upp till 2 år. (5:2 BrB). SlutsatsStraffet i lagens mening är lika hårt för förtal av avliden, som det är för "vanligt" förtal. Brottet förtal av avliden finns till för att skydda släktingar och närstående till den som blivit förtalad. Som du själv säger är den personen död och kan inte uppleva förtalets konsekvenser, men dess närstående kan och det är därför lagen skyddar dem. Hoppas du fått svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Kan hyresvärd förbjuda rökning på balkongen i nyproduktion?

2021-11-01 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag ska flytta in i en nyproducerad hyreslägenhet. På kontraktet står det att rökning är förbjudet på balkongen och räknas som avtalsbrott. Men hittar massa olika information om hur vida detta är okej att ha med i kontrakt eller inte. Så undrar vad som gäller?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline, jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga.Generellt om rökning och rökförbud i lagenRökning är lagligt. Dock så är rökning är inte tillåtet på vissa platser i samhället. Enligt lagen(2018:2088) om tobak och liknande produkter så är bland annat rökning förbjudet vid lokaler avsedda för skolverksamhet, hälso- och sjukvård, kollektivtrafiken och dess hållplatser, entréer till platser allmänheten har tillträde till, restauranger och cafeér samt deras uteserveringar(6 kap 2§ Lagen om tobak och liknande produkter). Entréer till flerbostadshus såsom hyresrätter är emellertid undantagna från denna bestämmelse (6 kapitlet 4 § Tobakslagen). Hyresvärden kan alltså inte förbjuda rökning vid trapphusen.Skyldigheter för hyresgästerHyresgäster som bor i hyresrätter skall se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan innebära fara för hälsa eller som man annars inte skäligen bör tåla(12:2 JB). Rökning har när det testats i hyresnämnden inte ansetts vara en sådan störning som en granne inte bör tåla, trots att det rådde rökförbud i hyreshuset där rökningen förekom. Det har inte ansetts vara en sådan störning som omfattas av bestämmelsen. Dock så är beslut av hyresnämnden inte prejudicerande, så det är inte säkert att utfallet hade blivit exakt samma om rättsfrågan kommit upp i domstol igen. Rökförbud i hyresrätterDet är skillnad på att införa rökförbud i ett nyproducerat hus och i ett befintligt hus. När man bygger en nyproduktion och alla hyresgäster ska skriva på ett avtal så kan man ge alla samma villkor, dvs alla kan få samma avtal där ett villkor är att rökning inomhus och på balkongen är förbjudet. I ett gammalt hus så kan däremot hyresgästerna ha olika villkor, de som flyttade in längre tillbaks i tiden kan ha avtal där det inte står något om ett rökförbud, medans de nyare gästerna har ett stadgat rökförbud i sitt kontrakt.Slutsats Hyresvärdar kan ha med ett rökförbud i sina avtal, men det är oklart om det finns någon faktisk sanktionsmöjlighet om en hyresgäst bryter mot det. Rättsläget är tyvärr oklart och det finns inget säkert svar på din fråga. Som det ser ut nu så saknas lagstöd för att hindra hyresgäster från att röka på balkongen. Jag kan tyvärr inte gett direkt svar på din fråga eftersom att det faktiskt inte är fastställt varken i lag eller praxis vad som skulle gälla i ett fall som ditt. Jag kan rekommendera dig att kontakta hyresgästföreningen och be om rådgivning från dem om du vill ha mer information. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor. Önskar att jag kunde ge dig ett svar och berätta vad som gäller på rak arm, men tyvärr så kan jag inte det.Med vänlig hälsning,

Är det förtal att kritisera en läkare på nätet?

2021-10-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Får jag som patient avråda folk online att inte välja den läkare jag varit hos? Är det förtal om jag delar min vårdupplevelse online där jag namnger läkaren och var hen jobbar. Exempel: "läkaren Anders Andersson tog inte ens prover på mig utan menade att det vara är psykiskt och att jag inte är sjuk".Är detta förtal?
My Stenquist |Hej! Tack för att vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag kommer hänvisa mina svar från regeringsformen(RF) och brottsbalken(BrB).YttrandefrihetI Sverige har vi yttrandefrihet som skyddas i vår grundlag. Yttrandefriheten innebär en frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor(2:1 RF). Yttrandefriheten är dock relativ, vilket innebär att den får begränsas enligt lag (2:20 RF). Att förtala någon är en brottslig handling, det är ett exempel på en begränsning genom lag som finns i yttrandefriheten.Förtal Brottet förtal innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal(5:1 BrB). För att en handling ska utgöra förtal i lagens mening måste ett utpekande av en levande person ske, en uppgift ska lämnas och att det sker till någon annan än den beskyllde och uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet. Uttalandet "läkaren Anders Andersson tog inte ens prover på mig utan menade att det vara är psykiskt och att jag inte är sjuk" skulle kunna vara förtal. Du utpekar läkaren såsom klandervärd genom uppgifter som är av nedsättande beskaffenhet och som typiskt sett kan anses ägna missaktning hos andra. Att endast lämna ett värdeomdöme om läkares arbete är i sig självt inte tillräckligt för att det ska utgöra brottet förtal. Det beror på hur kritiken av läkarens arbete förmedlas och andra omständigheter i fallet. Försvarlighetsbedömning Man blir inte dömd till förtal om det utifrån omständigheterna anses försvarligt och att uppgiften var sann, eller man hade skälig grund för att tro det(5:1 2 st BrB). Att rikta kritik mot en läkares arbetssätt på nätet skulle kunna anses som försvarligt, t.e.x för att varna andra patienter om läkaren så de inte går till honom och får samma negativa upplevelse som du. Det är endast en domstol som kan göra en försvarlighetsbedömning. Jag kan tyvärr inte dra en säker slutsats om ditt uttalande skulle utgöra förtal eller inte. Det är en domstols uppgift att bedöma omständigheterna i det aktuella fallet. Hoppas du fått svar på din fråga och jag har kunnat hjälpa dig. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar,