Får jag inneha flera hyresrätter samtidigt?

2021-10-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hejsan! Om jag bor i Göteborg i hyresrätt och vill hyra en annan lägenhet i en kranskommun, som jag skulle hyra ut i andra hand till mi son, kan jag behålla hyreskontraktet i Göteborg där jag vill bo med min sambo i fortsättningen, åtminstone något år till?
Linn Gustafsson |Det är ej lagstridigt på något vis att inneha flera hyresrätter samtidigt. Du ska dock endast vara folkbokförd på den adress som du stadigvarande bor på, alltså den adress där du tillbringar din dygnsvila (6-7 § folkbokföringslagen).Om hyresvärden till den lägenhet du inte bor i får reda på att du inte uppehåller dig där, finns risk att denne säger upp ditt hyreskontrakt, alltså kan det vara bra att diskutera möjligheten att hyra ut i andra hand med din hyresvärd. Hyresvärden kan ha enskilda regler, varför det bästa är att prata med denne i första hand.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kontaktförbud trots gemensamma barn?

2021-10-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har barn tsm med mitt ex, han hr knappt vart delaktig jag har ensam vårdnad. Han har alltid olika anledningar till att inte ta ansvar för sin son men har skyllt allt på mig under åren till de att jag tänkt att de är ja som krånglar osv, trots att sov sagt att ja gjort mer än vad ja behöver. Han är manipulativ. Nubbar ja brutit med honom men han hör av sig en gång i veckan o tjatar eller tvingar mig att berätta åter o åter igen att det är slut fast att jag vart väldigt tydlig att den enda kontakten vi ska ha är gällande barnet. Men han hör av sig om allt annat än barnet, ignorerar jag ger han sig inte, svarar jag nej det är slut hör han av sig efter en vecka igen. Vad kan ja göra?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du känner dig trakasserad av ditt barns pappa, så hindrar faktumet att ni har ert barn gemensamt inte dig från att ansöka om ett kontaktförbud. Regler om kontaktförbud återfinns i lag om kontaktförbud. Ett sådant förbud får meddelas om det finns risk för att personen med kontaktförbud annars skulle begå brott, förfölja eller annars allvarligt trakassera den som förbudet ämnar att skydda. Att han kontaktar dig mycket och regelbundet mot din vilja kan bedömas vara trakasserier beroende på hur du upplever situationen.Kontaktförbud får alltså meddelas oavsett om parterna har gemensamma barn, men det får inte förhindra föräldrar från att umgås med sina barn. För att lösa detta kan man få hjälp via socialtjänsten för att lösa kommunikationen er emellan.För att undvika att starta en process med ansökningar och dylikt för att upprätta ett kontaktförbud (vilket kan vara påfrestande), så är en alternativ lösning att försöka förmedla till ditt barns pappa att han måste sluta höra av sig om andra angelägenheter än barnet, för att du annars måste ansöka om kontaktförbud, vilket kommer komplicera kontakten mellan honom och sitt barn.Känner du dig så pass besvärad att du vill anmäla honom för ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken), så kan du göra detta genom att upprätta en anmälan till polismyndigheten.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?

2021-10-20 i Barnrätt
FRÅGA |Delad vårdnad med barnens pappa som har utnyttjat barnen sexuellt, men inte blivit fälld. Vad händer om jag tar med mig barnen Och flyttar till Gran Canaria, och blir anmäld...får jag och barnen komma tillbaka till Sverige eller måste vi vänta tills det preskriberats? Eller riskerar jag att förlora barnen och hamna i fängelse? Jag vill bara rädda mina barn och inte tvinga dom att åka till sin pappa!
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska försöka besvara din fråga genom att redogöra för en del olika omständigheter som är viktiga för dig att beakta i din aktuella situation. För att göra detta kommer jag främst använda mig av föräldrabalken för frågor om vårdnad.I vårdnadsfrågor tar svensk rätt stor hänsyn till barnets bästa, vilket är en lagstadgad princip (6 kap. 2 a § första stycket föräldrabalken). I andra stycket av nämnda paragraf uttrycks att:Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vidrisken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, ochbarnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.Det ska alltså verkligen tas på allvar om ett barn utsatts för övergrepp av en förälder och detta ska särskilt påverka vårdnadsfrågan. Samtidigt är det väldigt högt värderat att barn tillåts ha en god kontakt till båda föräldrarna. Det finns flera exempel på fall där en förälder avskurit sina barn från den andra föräldern och därmed förhindrat barnet från en god kontakt med båda föräldrarna, vilket i sin tur inneburit att det är den föräldern som försökt skydda sina barn som förlorat vårdnaden. På grund av detta vill jag vara tydlig med att det är riskabelt att ta dina barn och flytta från den andra föräldern trots dina goda avsikter, då det med stor sannolikhet kan tala emot din lämplighet att ha vårdnad om dina barn.Om en person som har vårdnaden av ett barn skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren så kan det utgöra brottet egenmäktighet med barn, vilket är ett brott som finns straffbelagt i brottsbalken (brottsbalken (BrB) 7 kap 4 §). Finns det däremot beaktansvärda skäl till skiljandet, såsom övergrepp mot barnen, så kan man undgå straff, dock är detta som sagt riskabelt eftersom du riskerar att förlora din vårdnad om du avskurit barnen från sin förälder och övergreppen inte kan bevisas (FB 6 kap 5 §.)Jag skulle rekommendera dig att, om du inte har gjort det ännu, kontakta familjerätten i er kommun. Familjerätten kan hjälpa till med vårdnadsfrågor, FB 6 kap 18 § och socialtjänstlagen 5 kap 3 §. Om det blir en vårdnadstvist så är det bättre för dig om det kan visas att du försökt skapa bättre förutsättningar för dina barn i deras bästa intresse utan att sabotera den andra förälderns utövande av vårdnad.Jag önskar dig ett stort lycka till och du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline med ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Böter och belastningsregister vid ringa stöld

2021-10-19 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag och en kompis handla för 50 kr varav jag höll i två redbull för 32 kr som vi glömde betala, jag har minnesförvirring som också finns i läkar rapport så ja hade glömt av helt av att ja hade dem och min kompis hade glömt av pågrund av stress. När vi kom ut från affären upptäckte vi att jag hade dem och vi skämdes för mycket för att gå tillbaks. En i affären kom då och fråga om vi hade betalt för dem å då sa vi nej vi hade glömt. Så kom ett par poliser och förhörde oss. Vi sa som det var och vi undrar nu om åklagaren lägger ner det kommer det stå något i registret och kommer man få böter om det läggs ner och hur mycket kan man få i böter och syns de i registret om man döms?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att passera den sista betalningsmöjligheten i en butik med obetalda varor utgör stöld. För att avgöra om det rör sig om stöld av ringa karaktär, stöld av normalgraden eller grov stöld så ser man till beloppet som varornas sammanlagda värde uppgår till. I ditt fall förstår jag det som att det sammanlagda värdet uppgått till 32 kr, vilket innebär att det rör sig om en ringa stöld (gränsen till stöld av normalgraden går vid 1250 kr).Huruvida en åklagare väcker talan mot er eller inte går inte med säkerhet att säga. Allt beror nämligen på om åklagaren finner att omständigheterna talar för att åtalet är styrkt och därmed går att vinna i en rättegång. När det rör sig om ett så lågt värde som 32 kr så finns det stor chans att detta inte tas upp till åtal.Om en åklagare inte väcker talan kommer ni inte dömas för brott, vilket även innebär att det inte kommer stå något om incidenten i era belastningsregister. Om ni däremot får information om att åtalet tas upp till prövning och ni till följd av det döms, så kommer det synas i era belastningsregister sen.Så som jag uppfattar dig, så erkände ni på plats och fick tala med poliser omgående. Detta skulle kunna leda till att ni snart får hem ett brev som underrättar er om böteskraven istället för den situation som jag beskrev ovan. Jag kan inte säga med säkerhet om det blir så att ni får hem ett sådant brev eller om en åklagare förväntas ta sig an ärendet, men det är mer sannolikt att ni, eftersom ni erkände, blir underrättade om beslut via ett brev och därigenom meddelas vilken summa ni ska betala i böter. Sker detta så kommer ringa stöld att synas i era belastningsregister. Dessa register är dock inte offentliga och kommer inte kunna nås av andra än myndigheter och dig själv, dessutom finns informationen endast i belastningsregistret i fem år (17 § p.9 lagen om belastningsregister).Det är svårt för mig att avgöra exakt hur mycket du ska få i böter då jag inte känner till alla omständigheter som behövs för bedömningen t.ex. om du blivit straffad förut m.m.Vid mindre förseelser döms penningböter ut, vid allvarligare använder man istället dagsböter.Reglerna om böter kan utläsas i 25 kap Brottsbalken (BrB).Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 dagar och högst 150 dagar . Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kr, 25 kap 2 § BrB.Penningböter skall bestämmas till lägst 200 kr och högst 4000 kr. Penningböter är ett fast belopp som är lika för alla, medan dagsböter döms ut i förhållande till din inkomst, 25 kap 3 § BrB.I RH 1996:90 hade någon snattat för 86 kr och fick 30 x 40 kr= 1200 kr i dagsböter som påföljd.I RH 1993:126 blev påföljden penningböter 300 kr för en person som snattat för 53 kr.Du nämner att du begått ringa stöld för 50 kr, därför skulle jag tro att du kommer få ett bötesbelopp runt c:a 300 kr. Om du får en summa som är mycket högre än 300 kr bör du överklaga boten och hänvisa till rättsfallen.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Överlåta lokalhyreskontrakt med verksamhet

2021-10-26 i Hyresrätt
FRÅGA |HejJag håller på och sälja min restaurang som är ett AB, där jag har ett hyresavtal på 7+5 år. Jag tog öppnade upp denna verksamheten 2020. I mitt avtal står det inget att hyresvärden behöver godkänna nya ägare. Vad gäller? Kan jag bara sälja verksamheten med bolaget och hyreskontraktet till dom nya utan att hyresvärden kan göra nånting?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av den s.k. hyreslagen (12 kap. jordabalken, JB).En hyresgäst som hyr en lokal för förvärvsverksamhet kan överlåta hyresrätten till lokalen i samband med att verksamheten överlåts. Som hyresgäst är det bäst att du i första hand vänder dig till hyresvärden för att få detta godkänt. Skulle denne säga nej kan du gå till hyresnämnden som får avgöra frågan.Det finns tre förutsättningar som enligt lag (36 § hyreslagen, 12 kap. 36 § JB) gör det tillåtet att överlåta hyreskontraktet med verksamheten, vilka är:att hela verksamheten överlåtsatt hyresförhållandet har pågått i minst tre åratt bostadsrättsföreningen inte har befogad anledning att säga nejOm dessa krav inte uppfylls kan föreningen säga nej till överlåtelsen, men även om dessa villkor inte är uppfyllda kan man ansöka om överläggning hos hyresnämnden.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Sambolagen och samboavtal

2021-10-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex flyttade till ett gemensamt hus och han betalade allt då på huset då jag hade skulder. Min son var även med, då började han skola i det området osv. Efter några år ville jag separera, (Han kastade ut mig oss plus vår gemensama dotter på 2 år) han sa vi hade samboavtal och ja jag vet att vi skrev ett sådant, men han har vägrat visa mig det. Han tog i princip nästan allt ifrån mig, fick ingenting. Inga pengar, nästan inga möbler, och huset tog han för givet att han skulle ha. Det har gått nästan 3 år sedan jag flyttade men än idag så är jag fundersam till om allt gick rätt till?? Tacksam för svar mvh Malin
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör samborätt och avtalsrätt, vilket aktualiserar sambolagen (SamboL) och avtalslagen (AvtL).När ett par flyttar till ett hus och köper möbler för gemensamt boende och användning så blir all den egendomen s.k. samboegendom, vilket enligt sambolagen ska delas lika vid en separation oavsett vem som betalat för den (3 § sambolagen). Denna lag är dock dispositiv, vilket innebär att bestämmelserna bara gäller om inget annat har avtalats mellan er.Jag förstår det som att ni alltså har ett samboavtal där ni reglerat hur ni ska hantera en separation, men att du däremot inte får ta del av avtalet. Enligt svensk rätt och den omfattande avtalslagen, så råder avtalsfrihet. Vi får alltså avtala om i princip vad vi vill så länge båda parterna accepterar villkoren. Att du skrivit på avtalet innebär alltså att avtalet kan göras gällande mot dig med bindande verkan oavsett sambolagen (i och med att den lagen är underordnad samboavtal). På grund av detta kan jag inte säga ifall det gått rätt till eller inte, eftersom jag inte vet vad som stod i avtalet. Om du misstänker att avtalet faktiskt inte berättigade ditt ex till såväl hus som majoriteten av möblerna, så kan du kräva att få läsa igenom avtalet i och med att du har rätt till s.k. partsinsyn vad gäller ert gemensamma avtal.Om du annars kan minnas att avtalet inte innehöll bestämmelser som gav honom rätten till hus och möbler i sin helhet så kan du göra gällande ett avtalsbrott, varpå du kan ha rätt till ersättning för den skada du lidit.Jag skulle rekommendera att försöka få se avtalet för att säkerställa om han haft rätt till den egendom han tagit. Om inte finns alltså grund att meddela honom om att han begått avtalsbrott. Vill du veta mer om konsekvenser av detta så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline med fler frågor!Vänliga hälsningar,

Dolt fel i fastighet och reklamationstid

2021-10-19 i Fel i fastighet
FRÅGA |Jag har sålt ett hus som köparen nu hävdar dolt fel i. Jag har själv bara bott i huset i 2 år men dom som jag köpte av och som renoverade huset och därmed "gjorde" det dolda felet var en firma som har gått i konkurs. hur ska jag kunna hävda felet vidare?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlar fel i fastighet och där tillhörande grunder för åtgärder från säljaren. Detta aktualiserar jordabalken (JB).I och med att detta är en situation där fel ska hävdas i två led så gäller samma sak för dig gentemot din säljare av huset som för de nya köparna gentemot dig.I första hand ska sägas att bevisbördan ligger hos köparen att visa på att det föreligger ett dolt fel, som denne inte kunnat upptäcka under visningar eller liknande. För att bevisa detta kan det vara värdefullt med ett utlåtande från en sakkunnig eller en besiktningsman som styrker påståendet att det förelegat ett dolt fel. Visar sig felet vara något som orsakats av säljarens försummelse, så kan man få rätt till ersättning i form av prisavdrag.Du måste också meddela säljaren om felet inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt felet för att kunna åberopa att fastigheten är felaktig (JB 4 kap. 19 a § första stycket). I och med att jag inte vet vad felet rör sig om så kan jag inte säga vad som utgör skälig tid eller inte. Alltså kan faktumet att du bott i fastigheten i två år innebära antingen att det är rimligt att du inte lagt märke till felet och att tidsfristen därmed inte gått ut, eller så innebär det att du borde ha lagt märke till felet och att du därmed förlorat rätten att göra gällande felet.Om det är så att bristerna utgör ett dolt fel som innebär att du har rätt till prisavdrag och reklamationstiden ej löpt ut, så har du en fordran på säljaren. Du ska alltså vända dig till säljaren, inte företaget som genomfört renoveringen. Det är säljaren som svarar för fastighetens skick (JB 4 kap. 11 § första stycket). Det blir då upp till säljaren som sålde huset till dig om hen ska ta upp det med företaget som hen anlitade.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

2021-10-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska köpa gemensam bil tillsammans. Då endast en person får stå som ägare kommer endast han göra det, men kostnaden för bilköpet (och sedan alla andra kostnader) ska vi dela på. Hur hanterar vi det för att jag ska ha rätt till halva bilen/värdet vid en eventuell separation? Är det skuldebrev eller annan lösning som blir aktuell?Tack,Jessica
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För samboförhållanden gäller sambolagen som dispositiv lag. Detta innebär att om ni inte avtalat om annat så har ni vissa grundläggande rättsförhållanden reglerade i sambolagen. En av dessa regler rör egendom som sambor köper för gemensam användning, men som inte nödvändigtvis båda betalar för eller står som ägare för.Lagen föreskriver att egendom som du eller din sambo förvärvat för gemensam användning, alltså i syfte att brukas av båda, är samboegendom (3 § sambolagen) och alltså i fall av en separation ska delas lika. Skulle du vara orolig att ni inte är överens om att bilen är köpt för gemensam användning, så kan du upprätta ett samboavtal som innehåller de villkor som ni känner är lämpliga.Sammanfattningsvis uppfattar jag din situation som att du inte behöver skriva något samboavtal för att skydda din rätt till bilen, däremot kan du upprätta ett samboavtal för att säkra din rätt ytterligare om du befarar att din partner kommer försöka göra gällande att bilen utgör dennes privata egendom.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!Vänliga hälsningar,