Försök till köp av sexuell tjänst

2021-06-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor om försök till köp av sexuell tjänst. Såhär: i helgen festade jag väldigt mycket, och tog till exempel en del kokain.Helt plötsligt fick jag ett jättekorkat impulsivt infall att försöka höra av mig till en prostituerad. Ringde på en annons och föreslog betalning och tid, men antagligen lät jag full så kvinnan la bara på. Då skickade jag ett meddelande på whatsapp, något i stil med att jag vill ses 1 timme, nämnde inte exakt för vad, men skrev till exempel att jag inte är van vid den "typen av möten" ordagrant, så det framgår ju kanske vad det handlade om tänker jag. Jag skrev också dumt nog att jag kunde ta med vad som helst, till exempel kokain om hon ville, så det kanske kan låta som betalning? Hon svarade aldrig, och kort därefter fick jag otrolig ångest och ångrade vad jag hade gjort. Jag vet att jag inte hade fullbordat det även om hon hade svarat, men det går ju kanske inte att bevisa. Jag raderade dock kontakten på whatsapp direkt och deletade alla chattar. Nu är jag paranoid att jag riskerar försök till köp av sexuell tjänst om hennes telefontrafik är övervakad, eller om hon hamnar i en utredning längre fram. Jag är stark motståndare till sexköp och skäms så otroligt, och jag är väldigt orolig. Av någon dum anledning brukar jag gå in på escortsiter och läsa på forumen till exempel, mest för att odla hat mot sexköpare. Men den trafiken borde ju inte se bra ut i en eventuell utredning.Mvh Orolig
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB). Försök till köp av sexuell tjänstTill att börja med så är försök till köp av sexuell tjänst straffbelagd och man döms till ansvar enligt 23 kap i BrB (6 kap 15 § BrB). Försök till ett brott döms man till om man har påbörjat utförandet av ett visst brott (i detta fall köp av sexuell tjänst) utan att brottet har fullbordats, om fara har förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller att sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten (23 kap 1 § BrB). Detta betyder att ett flertal bedömningar görs för att avgöra om man har gjort sig skyldig till försök till köp av sexuell tjänst. Först så görs en bedömning om man har antingen påbörjat ett köp av sexuell tjänst, eller om handling utgör ett förberedande led i det planerade händelseförloppet och strax skall följas av en brottslig handling, i samtliga fall med uppsåt att fullfölja det planerade brottet. Föreligger inte fara för brottets fullbordan är försöket ändå straffbart om det vid en objektiv bedömning utifrån köparens position framstår som rimligt att hen förverkligar sitt uppsåt, dvs misslyckandet att begå köp av sexuell tjänst beror på slumpen. Att brottet ej fullbordades för att personen inte svarade på meddelanden kan därmed anses bero på slumpen, att brottet annars hade fullbordats. Om uppsåt har förelagt eller inte (att du inte hade tänkt gå igenom med köpet även fast personen hade svarat) är en bedömning som domstolen gör. I praxis så har man dock ansett att försökspunkten är uppnådd när erbjudandet om ersättning har lämnats (se rättsfall RH 2002:16). Därmed så måste det bedömas om ett erbjudande av ersättning har lämnats i detta fall. Har ett erbjudande av ersättning lämnats?Den som skaffar sig (eller försöker skaffa sig) en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst. Det gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan (6 kap 11 § BrB). Med ersättning avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag, t.ex. i form av alkohol, narkotika, smycken eller kläder. Även den som har erbjudit ersättning men sedan inte erlägger den utlovade ersättningen ska anses ha skaffat sig den tillfälliga sexuella förbindelsen mot ersättning, om den utlovade ersättningen var en förutsättning för förbindelsen. Det innebär att ett erbjudande att ta med sig kokain kan anses vara att ett erbjudande av ersättning har lämnats. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vilka brott och vilka påföljder aktualiseras när barn under 15 år tänder eld på en soptunna?

2021-05-30 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Vilka brott begår jag som 13 åring om jag tänder eld på en soptunna i en koridor o ingen blir skadad o brandkåren kommer dit o allt så och vad får man betala o sånt
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB) och Skadeståndslagen (SkL).Barn under 15 år Personer som är under 15 år gamla kan också begå brott om de utför en handling som är straffbelagd, de kan dock inte dömas till en påföljd (påföljder är böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård) (1 kap 3 § BrB och 1 kap 6 § BrB).Vilket brott har begåtts?Mordbrand Den som anlägger en brand som innebär fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse ska dömas till mordbrand (13 kap 1 § 1 st BrB). Detta innebär att nästan alla anlagda bränder i eller intill en byggnad betecknas som mordbrand. Beroende på omständigheterna kan brottet även klassas som mindre allvarligt eller grovt, det som har störst betydelse i detta fall är faran för liv och hälsa för människor (13 kap 1 § 2 st BrB och 13 kap 2 § BrB). Det krävs uppsåt (dvs avsikt) för att uppfylla brottsparagrafen för mordbrand, och att det har hotat liv, hälsa eller egendom (13 kap 1 § BrB). Att någon har tänt eld på till exempel en soptunna med flit och sedan inte tänker att det kan leda till något mycket allvarligare kan alltså betraktas som uppsåt. Att man är 13 år gammal kan spela en roll i bedömningen för om man faktiskt förstod vad man gjorde eller inte, dvs om skadan uppstod på grund av uppsåt eller vårdslöshet.Allmänfarlig vårdslöshetEnligt brottsbalken kan den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld och vållar brand dömas för allmänfarlig vårdslöshet (13 kap 6 § BrB). Alltså, om man istället genom oaktsamhet (dvs inte haft någon avsikt men agerat vårdslös) har orsakat branden kan man då dömas för brottet allmänfarlig vårdslöshet. För straffansvar så krävs det att man har framkallat fara för en brand som skulle ha inneburit en konkret fara för liv, hälsa eller egendom. Vårdnadshavarens ansvarEftersom du är 13 år gammal och därmed minderårig så blir du inte ansvarig för dem sakskador (skada på egendom) som har orsakats på grund av brott, utan det är vårdnadshavare (föräldrar) som kommer att bli ansvariga (3 kap 5 § SkL). Alltså, om det har skett en skada som ska betalas så är det dina vårdnadshavare som kommer att behöva betala den kostnaden. Hur stor denna kostnad är kan jag tyvärr inte svara på eftersom det beror på vilken sorts skada det är, vad det är som har skadats och hur stor skadan är. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Fotografering av körkort i samband med trafikolycka

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Är man skyldig att låta motparten låta fotografera sitt körkort i samband med en trafikolycka?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av trafikförordningen (TrF) och lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL). I TrF så regleras de åligganden som man har vid en trafikolycka. Om man har varit i en trafikolycka så har man bland annat en skyldighet att stanna kvar på platsen och hjälpa skadade samt medverka till åtgärder som olyckan skäligen föranleder. Man har även en skyldighet att på begäran av någon annan, som också har varit med i olyckan eller vars egendom som man har skadat, uppge sitt namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen (2 kap 8 § 1 st TrF). Denna bestämmelse innebär att man har en skyldighet att identifiera sig själv till sin motpart, men det finns alltså ingen explicit skyldighet att låta den andre personen fotografera sitt körkort om man har och kan identifiera sig på annat sätt. Föreskriften i 2 kap 8 § TrF är inte straffsanktionerad, utan är mer av en handlingsdirigerande karaktär, varför en överträdelse inte leder till straffansvar. Dock, om man som vägtrafikant undviker att identifiera sig genom att avlägsna sig från olycksplatsen så gör man sig skyldig till smitning och döms till böter eller fängelse i högst 6 månader (5 § TBL). Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Passagerare på lätt motorcykel

2021-04-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag funderar över att skaffa mig en lätt mc när jag blir 16. Problemet är bara att man inte får skjutsa på lätt mc om man är under 18. Vad leder det till för konsekvenser? Böter? Prick i registret? Svårare att skaffa lämplighetsintyg till bilkörkort?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av trafikförordningen. På en motorcykel får passagerare tas med endast om motorcykeln är inrättad för det och mer än en passagerare får inte tas med, i en sidvagn får inte flera passagerare tas med än vagnen är avsedd för. På en motorcykel eller i en sidvagn som kopplats till en motorcykel får passagerare tas med endast om föraren fyllt 18 år ( 4 kap 6 § trafikförordningen).Den som är föraren av motorcykeln kan därmed dömas till penningböter om föraren bryter mot bestämmelsen (14 kap 3 § c trafikförordningen). Således, den påföljd som blir aktuell är penningböter. Storleken på boten uppgår till 500 kr (bilaga 1 3.6 trafikförordningen) Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Arvsrätt när föräldrar är sambos

2021-05-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Min pappa och mamma är skilda och lever idag som sambos istället. (Lång historia) men dom är tillsammans och lever idag ihop igen fast som sambos. Min mamma flyttade tillbaka in i min pappas hus efter att han köpte ut henne. Vad händer om min pappa går bort? Min mamma har även ett barn sedan tidigare alltså finns ett särkullbarn. Vilka kommer ärva min pappa om något händer honom?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Ärvdabalken (ÄB). Till att börja med, eftersom dina föräldrar inte längre är gifta så blir inte längre Ärvdabalkens regler angående arvsrätt mellan makar tillämpliga. Som utgångspunkt så ärver inte sambor varandra, detta kan dock frångås genom ett testamente. Därmed, om dina föräldrar vill att den andre ska ärva egendom vid den andres bortgång så kan dem upprätta ett testamente. Dock kan man inte testamentera bort all sin egendom till någon annan om man har bröstarvingar (barn, barnbarn osv) då de alltid har rätt till sin arvslott (7 kap 1 § ÄB). Det betyder att om din pappa skulle gå bort utan att något testamente har upprättats så är det endast du som är hans bröstarvinge (hans barn) som ärver (2 kap 1 § ÄB). Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Smitning från parkeringsskada

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Detta gäller en parkeringskada.Det dyker upp två civilklädda polismän hemma hos mig och berättar att jag är misstänkt för att ha avvikit från "trafikolycka" Jag har enligt en vittne orsakat en parkeringskada som jag inte har varit medveten, sett eller hört ljud i från bilen och kört iväg. Givetvis hade jag stannat och lämnat mina uppgifter om jag i detta fall märkt detta. Kan även påpeka att det inte finns skador på min bil som skulle väcka misstanke för mig själv. Enligt en vittne stämmer beskrivningen av mig överens och att min bil stod parkerad där och därmed tror polisen att det har varit jag. Jag har gått med att betala deras självrisk trots att jag inte var medveten om skadan. Vilka påföljder kan jag få efter detta? Jag har iallafall varit behjälplig till att göra saken rätt trots mitt ovetande. Låter helt osannolikt att bli dömd för smitning eller blir man det ändå? Vad blir juridiskt rätt?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL). Man gör sig skyldig till smitning om man som vägtrafikant undandrar sig från att uppge namn, hemvist eller upplysningar om händelsen efter man haft del i uppkomsten av en trafikolycka, påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader (5 § TBL). Begreppet trafikolycka innefattar sådant som en parkeringsskada. Dock, för att dömas för smitning krävs det att du har agerat med uppsåt, vilket innebär att man har varit medveten om olyckan/skadan och därefter avvikit från platsen för att undvika en eventuell påföljd. Kravet på uppsåtet är ganska lågt ställt och har diskuterats i flera rättsfall. I NJA 1984 s. 659 formulerar Högsta domstolen uppsåtskravet för parkeringsskador på så sätt att om gärningsmannen inte insett att en trafikolycka inträffat, krävs för ansvar att denne i vart fall har varit medveten om risken för att en olycka inträffat och att det kan antas att gärningsmannen ändå skulle ha avvikit om denne varit säker på att en olycka inträffat. Som svar på din fråga, enligt de uppgifter som du anger i din frågeställning så framgår det att du inte har agerat med uppsåt och därmed så verkar det osannolikt att du gjort dig skyldig till smitning. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Är studentfirande på båt tillåtet enligt pandemilagen?

2021-05-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |hej, jag undrar vad som gäller vid studentfirande på en båt när det gäller bestämmelsen om 8 personer. mitt barns klass tar studenten och har hyrt en större båt. det är bara klassen på 18 personer på båten så alltså inga utomstående. dom på båten säger att dom även följer restriktonerna som gäller. kan dom få böter eller fängelse eller är det lagligt för dom att åka denna båt som går i hamnen på en 1-timmars tur.tack på förhand
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så har jag använt mig av Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen), förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19 samt Folkhälsomyndighetens webbsida. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer inför studentexamen 2021, där står det " Att hyra t.ex. en buss, båt eller liknande för en fest kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en vanlig lokal för exempelvis privata fester. Det är den som hyr ut lokalen, bussen eller båten som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.", du kan läsa mer här. Det innebär att hyra ut en båt till ett studentfirande när den används till en privat sammankomst omfattas av pandemilagen, och omfattas därmed av begränsningen av högst 8 deltagare (6 kap 1 § förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19). Att en klass på 18 personer deltar på båten är därmed inte tillåtet (11 § pandemilagen). Det är alltså den som hyr ut båten och inte följer rådande bestämmelser om max 8 deltagare som riskerar vite. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Kan man utvisas på livstid på grund av brott?

2021-04-27 i Påföljder
FRÅGA |Jag har en fråga om utvisning på grund av brott. Jag har förstått att utvisning på grund av brott behandlas i 8 a kap. utlänningslagen. Jag förstår att förutsättningarna för utvisning på grund av brott skiljer sig beroende på om utlänningen är EES-medborgare eller inte. I övrigt tycker jag det är svårt att förstå vad som säg i kapitlet.Mina två frågor:Kan en utlänning som är EES-medborgare utvisas på livstid på grund av brott?Kan en utlänning som inte är EES-medborgare utvisas på livstid på grund av brott?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av utlänningslagen (UtlL). Jag kommer börja med att förklara innehållet av det aktuella kapitlet i lagen och sedan svara på dina frågor. Kort förklaring av 8 a kap UtlL Utvisning på grund av brott behandlas i 8 a kap UtlL. I detta kapitel så stadgas först bestämmelser angående förutsättningar för utvisning av andra utlänningar än EES-medborgare och deras familjemedlemmar (8 a kap 1-4 § UtlL). Sedan så behandlas förutsättningar för utvisning av EES-medborgare och vissa andra utlänningar (8 a kap 5 § UtlL). Det är alltså i dessa paragrafer som skillnader föreligger beroende på om du är EES-medborgare eller annan utlänning, det finns skillnader angående vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda samt de hänsyn som ska tas vid beslut om utvisningen. De övriga paragraferna i kapitlet behandlar frågor som är tillämpliga på både EES-medborgare samt andra utlänningar. Det innebär att paragrafen om återreseförbud är tillämplig på både ESS-medborgare och andra utlänningar, innebörden av denna paragraf kommer att diskuteras mer nedan. Kan man utvisas på livstid på grund av brott? Ett beslut om utvisning på grund av brott ska innehålla förbud (återreseförbud) för utlänningen att återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning (8 a kap 8 § UtlL). Ett återreseförbud utan tidsbegränsning bör dock endast komma i fråga vid särskilt allvarlig brottslighet eller om utlänningen tidigare begått mycket allvarlig brottslighet. Det innebär att det är möjligt för både EES-medborgare och andra utlänningar att få ett återreseförbud utan tidsbegränsning. Som utgångspunkt är dock ett återreseförbud tidsbegränsat, och det är därmed mer ovanligt med ett återreseförbud utan tidsbegränsning. Sammanfattning Svaret på din fråga är därmed att både en utlänning som är EES-medborgare och en utlänning som inte är EES-medborgare kan utvisas på livstid på grund av brott. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,