Kan man ärva aktier?

2021-02-27 i Arvsordning
FRÅGA |Hej. Min son startade ett AB med sin sambo, finns registrerat i Bolagsverket. Han avled innan de hann komma igång så aktierna har alltså inget värde. Hans far och jag är dödsbodelägare det finns inget testamente, ärver vi aktierna? Hur gör vi med dem? Sambon vägrar ha kontakt med oss. Vem kan hjälpa oss? Tacksam för svar.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt parentelprincipen finns det olika arvsklasser. Enligt 2:1 Ärvdabalken ska bröstarvingar ärva i första hand, om inte några bröstarvingar finns ska föräldrarna ärva hälften var enligt 2:2 ÄB. Detta innebär att ni ärver som andra arvsklass om inte er son har några bröstarvingar. När en aktieägare dör övergår aktierna till dödsboet. Eftersom ni ärver tillgångarna vid dödsfallet kommer ni vara dödsbodelägare, ansvarar ni för tillgångar och skulder samt för att redovisa skatter och avgifter. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

När gäller sambolagen?

2021-02-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Min fråga är: när gäller sambolagen?Jag har köpt en bostadsrätt och tillträdesdatumet är på februari. Planen är att min pojkvän ska flytta in på sommaren. Vi har köpt en del gemensamma möbler. Gäller sambolagen från och med den dagen han flyttar in eller tidigare? Måste man skriva på samboavtal innan tillträdesdatumet eller kan man göra det i efterhand, men innan han flyttar in?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med ett samboförhållande avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, enligt 1§ Sambolagen. Din pojkvän blir således din sambo först när ni flyttar ihop. Vad gäller era gemensamma möbler kommer dessa att räknas som samboegendom enligt 3§ Sambolagen då de har förvärvats för gemensam användning. Även om ni inte har ett samboförhållande innan din pojkvän flyttar in, kommer möblerna att anses vara samboegendom då de är avsedda för gemensam användning. På så sätt blir 3§ Sambolagen tillämplig även innan din pojkvän flyttat in. När det kommer till samboavtal kan ni göra detta innan eller under samboförhållandet och man kan inte tvinga den andra sambon att skriva på ett samboavtal under ett samboförhållande. Man kan också skriva ett samboavtal vid separationen, det rekommenderas dock att man gör det innan samboförhållandet för att förhindra risken att man inte kommer överens vid separationen.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Måste jag vara folkbokförd på den lägenhet som jag hyr ut?

2021-01-26 i Hyresavtal
FRÅGA |HejJag undrar om jag kan ha en inneboende i min brf trots att jag är inte folkbokförd där?Jag har en annan lgh som jag är folkbokförd där.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen bestämmelse som kräver att hyresvärden är folkbokförd på den lägenhet som den hyr ut. Du ska istället vara folkbokförd på den adress där du är bosatt (6§ Folkbokföringslagen). Du är bosatt på den fastighet som du regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa din dygnsvila (7§ Folkbokföringslagen).Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Strafföreläggande vid ringa narkotikabrott

2021-01-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min son 17 år vid denna händelse, har blivit kallad till rättegång för en ansökan om stämning ang ringa narkotikabrott. Min fråga är varför då han erkänt händelsen? Varför rättegång och inte strafföreläggande?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan hitta bestämmelser om strafföreläggande i 48 kap. Rättegångsbalken. Vid mindre allvarliga brott kan åklagaren besluta om ett strafföreläggande istället för rättegång. För att ett strafföreläggande ska vara aktuellt krävs det att den misstänkte erkänt brottet, vilket din son har gjort, och att den aktuella påföljden är böter och/eller villkorlig dom. Enligt praxis är fängelse, i regel, inte en påföljd för ringa narkotikabrott, utan i de flesta fall blir påföljden villkorlig dom. För att åklagaren ska besluta om ett strafföreläggande istället för att väcka åtal krävs bland annat att det är uppenbart att rätten kommer att döma dig till villkorlig dom, enligt 48 kap. 4 § Rättegångsbalken. Detta innebär att det finns en möjlighet för åklagaren att utfärda ett strafföreläggande ifall du är misstänkt för ringa narkotikabrott, men ingen sådan skyldighet. Åklagaren kan välja att väcka åtal. Faktorer som kan påverka åklagarens bedömning kan vara eventuella tidigare domar eller om åklagaren misstänker överlåtelse (som bedöms vara narkotikabrott av normalgrad trots att mängden hade klassificerats som ringa narkotikabrott om det rörde sig om endast innehav). Ifall åklagaren väljer att utfärda ett strafföreläggande ska ni ha fått brev hem där det framgår om du kan godkänna strafföreläggandet enbart genom att betala in hela beloppet eller om du, förutom att betala, också måste godkänna föreläggandet skriftligt. I brevet från åklagaren står det också vilket datum du senast behöver godkänna föreläggandet. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Bodelning vid samboförhållandets upphörande

2021-02-27 i Bodelning
FRÅGA |Min pappa har varit sambo sedan drygt 30 år. Han fick för ett halvår sedan en stroke vilket har lett till att han ite kan bo hemma längre. Jag som fullmaktshavare i hans framtidsfullmakt har begärt bodelning då han inte har råd att betala för dubbla boenden, vilket sambon tycker.Hon emotsäger sig bodelning och har kopplat in en jurist. Hur gör jag för att driva igenom bodelningen
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 8§ Sambolagen ska bodelning ske när samboförhållandet upphör. Ett samboförhållande anses enligt 2§ Sambolagen upphöra om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon avlider. Om det har gått mer än ett år sedan parterna flyttade går det inte längre att begära bodelning. Som jag har förstått det har din pappa och hans sambo flyttat isär vilket innebär att du, som fullmaktshavare, kan begära om att samboegendomen ska fördelas genom en bodelning. Det kan du göra genom att ansöka om en bodelningsförrättare via Sveriges domstolar. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Kan uppmaning till att skicka nakenbilder anses vara uppvigling?

2021-01-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej En kille ber en tjej skicka lättklädda och nakenbilder. Tjejen säger att om hon ska skicka så måste han betala för det och att hon inte skickar gratis. Är detta uppvigling eftersom det väl är sexköp att betala för att få nakenbilder? Tjejen uppmanar väl i det här fallet killen att begå ett brott, dvs köpa nakenbilder?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller sexköp av vuxna, regleras detta i 6:11 Brottsbalken. Här framgår att den som "mot ersättning", skaffar sig en "sexuell förbindelse" döms för köp av sexuell tjänst. Vad som avses med "sexuell förbindelse" framgår inte riktigt i lagtexten. I förarbetena framgår att med "sexuell förbindelse" menas främst samlag men att det även kan vara annat sexuellt umgänge. I doktrinen (Jareborg, Brotten, 2 uppl. s. 319) framkommer att nakenposering inte omfattas av begreppet sexuell förbindelse. Min bedömning är således att nakenbilder inte är en sådan sexuell förbindelse som faller under 6:11 BrB. Hur hade det varit om nakenbilder hade klassificerats som en sexuell förbindelse? Enligt lagens nuvarande utformning är det inte olagligt att sälja sex, endast köpa sex. Din fråga är dock om en uppmaning, som i det här fallet, kan falla under uppvigling. Uppvigling innebär att någon muntligen, inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller söker förleda till brottslig gärning, enligt 16 kap. 5 § BrB. 6:11 BrB har således ett rekvisit på att gärningen ska ske till allmänheten, vilket innebär att det inte endast ska var riktat till en krets av personer som är både liten och sluten. I det här fallet kan inte gärningen anses vara uppvigling, då det endast är riktat till en person. Denna gärning kan dock falla under termen brottsprovokation, men detta är inte olagligt i Sverige. Brottsprovokation innebär att en privatperson provocerar en annan person att begå ett brott. Detta är som sagt inte olagligt i Sverige, om inte personen medverkar till brottet. När det gäller sexköp, kan inte personen som säljer sex anses medverka till brottet då det inte är olagligt att sälja sex. Om en person säljer sex, är dess agerande nödvändig för att brottet ska kunna uppstå och kan således inte dömas för medverkan till sexköp. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Polisanmäla arbetsgivare för utebliven lön

2021-01-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Kan jag polisanmäla min chef som inte betalar ut dom timmarna i månaden som står på mitt kontrakt?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen möjlighet att polisanmäla arbetsgivaren för utebliven lön, såvida inte arbetsgivaren har begått en brottslig gärning. Om din arbetsgivare inte har betalat ut lön, har du en fordran på arbetsgivaren. Om du är med i en facklig organisation bör du först och främst vända dig till fackförbundet som kan ge dig råd om hur du ska gå tillväga. Du kan i annat fall ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Du måste dock kunna visa att det föreligger ett avtal mellan dig och din arbetsgivare, att din fordran avser pengar och att den förfallit till betalning (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På så sätt kan KFM ålägga din arbetsgivare att betala ut din lön (lagen om betalningsföreläggande 2 §). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och blanketter för ansökan. Om du, trots att du har vänt dig till KFM, inte får betalt kan du ta ärendet vidare till domstol. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

2021-01-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejMamman och pappan är skilldiga, och det var tingsrätten som har fattat beslutet eftersom pappan är inte här och aldrig har varit sverige, men mamman valde gemensam vårnad och nu vill hon ansöka ensam vårnad, kan hon göra det och hur långt kan ta detta?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget reglerat kring hur lång en vårdnadsprocess får pågå. Det finns många faktorer som kan påverka tiden, bland annat parternas yrkande och handläggningen hos tingsrätten. Under tiden har domstolen dock möjligheten att ta interimistiska beslut, enligt 6:20 Föräldrabalken, som gäller under vårdnadstvisten fram till dess att domstolen tar ett beslut som vinner laga kraft. Detta betyder att domstolen får ta ett tillfälligt beslut om vårdnaden som gäller under vårdnadstvisten. I ditt fall vill mamman ansöka om ensam vårdnad. Domstolen kan besluta om detta enligt 6:5 FB, och då kommer faktorer som samarbetsförmåga och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna att vägas in. Domstolen kommer även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad och risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa (6:2a FB). Om mamman vill ansöka om ensam vårdnad ska hon ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. Om man går in på Sveriges Domstolars sida finns en blankett och instruktioner om hur man kan gå tillväga för att skicka in ansökan. Notera att det tillkommer en avgift på 900 kronor för att skicka in ansökan. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,