Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?

2021-06-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej Jag får ärva en lägenhet av mamma, hon har köpt den för 10 000kr 1969.Jag säljer den direkt nu för 900 000kr.Hur mycket skatt betalar jag?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i inkomstskattelagen (IL).Överlåtelse genom arvNär du ärver lägenheten av din mamma är detta en skattefri överlåtelse (8 kap 2 § IL). Det innebär att ingen kapitalvinst ska beräknas för din mammas dödsbo och du behöver inte heller beskattas i samband med arvet. Istället tar du över din mammas skattemässiga situation enligt den så kallade kontinuitetsprincipen (44 kap 21 § IL). Det innebär att du tar över din mammas omkostnadsbelopp vilket är hennes anskaffningsutgift för lägenheten, dvs 10 000 kr i detta fall.Beräkna kapitalvinstNär du beräknar kapitalvinsten för fastigheten ska du ta ersättningen vid försäljningen (900 000 kr) + förbättringsutgifter (exempelvis om det skett någon nybyggnation under innehavstiden från 1969) - (minus) anskaffningsutgiften + lagfartskostnad. Om inga förbättringsutgifter finns är det alltså endast 900 000 - 10 000 som utgör kapitalvinsten, dvs 890 000 kr. KvoteringDenna kapitalvinst ska dock kvoteras till 22/30 (45 kap 33 § IL). Det innebär att du alltså endast behöver ta upp 22/30 x 890 000 = 652 667 kr med anledning av kapitalvinsten du gör vid försäljningen av fastigheten.Denna kapitalvinst ska tas upp i inkomst av kapital vilken har en proportionell skattesats om 30%. Med anledning av försäljningen kommer du därmed beskattas med 30% x 652 667 = 195 800 kr.Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Hur återkallar man en framtidsfullmakt?

2021-05-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Med anl av återkallande av framtidsfullmakt skriver ni ...vidtar andra särskilda åtgärder. Vilka åtgärder då?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är inte helt säker på vad rådgivaren i det svar du läst avsåg med "vidtar andra särskilda åtgärder". Jag vet inte heller vilket svar som det står så i, varför jag inte kan försöka utläsa vad rådgivaren avsett.Jag kommer därmed förklara hur återkallande av framtidsfullmakt görs, för att förhoppningsvis kunna ge dig någon vägledning i vad rådgivaren kan ha menat. Återkallande av framtidsfullmakt Där är i lagen om framtidsfullmakter som det regleras hur en återkallelse av en framtidsfullmakt ska göras (8 § lag om framtidsfullmakt). I paragrafen hänvisas till avtalslagen beträffande just återkallelse av framtidsfullmakt. Det innebär att framtidsfullmakter återkallas genom att fullmaktsgivaren återtar eller låter förstöra fullmaktshandlingen (16 § första stycket avtalslagen). Fullmaktshavaren är skyldig att på fullmaktsgivarens begäran lämna tillbaka framtidsfullmakten (16 § andra stycket avtalslagen).I återkallelse innefattas också en möjlighet att förklara framtidsfullmakten kraftlös enligt det särskilda förfarande som regleras i 17 § andra stycket avtalslagen.Fullmaktsgivaren blir inte heller bunden av fullmaktshavarens rättshandlingar om fullmaktsgivaren uppmanar fullmaktshavaren att inte använda fullmakten och tredje man känner till eller borde känna till detta (20 § avtalslagen). Troligtvis var det dessa olika sätt som man kan återkalla framtidsfullmakten på som rådgivaren menat. Hoppas du har fått lite tydlighet i svaret. Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till uppsägningslön när jag blivit uppsagd från timanställning?

2021-05-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående min förra anställning. Jag har arbetat inom en restaurang, haft ett anställningsavtal där det står att jag är timanställd. Det står även i avtalet att båda parterna alltså jag samt arbetsgivaren har två veckors uppsägningstid. Men nu fick jag ingen förvarning eller liknande utan behövde gå samma dag som jag fick informationen. Min fråga är då har jag rätt till ersättning för de här två veckorna som min arbetsgivare struntade i att jag hade som uppsägningstid. Det finns inget schema att utgå ifrån framåt då han alltid gör det i sista sekund en vecka framåt.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i anställningsskyddslagen (LAS).AnställningsformUtifrån din fråga framgår inte vilken typ av anställningsform du har. De anställningsformer som finns är tillsvidareanställning (4 § LAS), allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning (5 § LAS). Att du är timanställd är alltså inte en anställningsform utan reglerar snarare hur lönen utbetalas. Ofta är timanställning en allmän visstidsanställning med timlön.Du behöver kolla i ditt anställningsavtal vad det står om just din anställningsform. Det är nämligen av stor betydelse.En tillsvidareanställning kan nämligen sägas upp om det föreligger saklig grund för uppsägning (4 § andra stycket jämte 7 § LAS). Det gäller dock inte andra anställningsformer. Om du alltså har en tidsbegränsad anställning, exv en allmän visstidsanställning, kan denna som utgångspunk inte sägas upp. Istället avslutas anställningstiden på det i anställningsavtalet angivna slutdatumet (4 § andra stycket LAS).Du skriver dock att det i anställningsavtalet framgår att du och arbetsgivaren har en ömsesidig möjlighet att säga upp anställningen. Det är då det som gäller.Intermittent anställningDet är dock ganska vanligt för denna typ av arbete att man har en så kallad intermittent anställning. Det betyder i praktiken att varje tillfälle du jobbar räknas som en ny allmän visstidsanställning. Vad som utmärker en intermittent anställning är att du har rätt att säga nej till ett arbetspass när arbetsgivaren erbjuder dig arbete. När man har en sådan anställning har man ingen uppsägningstid, eftersom man inte anses vara anställd de dagar man inte arbetar. UppsägningslönOm det dock i stället är så att du blir schemalagd utan att ha möjlighet att säga nej till ett arbetspass, så rör det sig inte om en intermittent anställning utan istället en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning. Då gäller er avtalade uppsägningstid om två veckor och du har då rätt till uppsägningslön under uppsägningstiden (12 § LAS).Avslutning och rådJag vet alltså inte vilken anställningsform du har. Utifrån din fråga skulle jag dock ana att du har en sådan intermittent anställning, vilket då innebär att du då inte har rätt till uppsägningslön eftersom anställningsförhållandet anses avlutas vid varje arbetspass slut, och påbörjas när du påbörjar ett arbetspass.Har du dock en viss sysselsättningsgrad angiven i anställningsavtalet har du rätt till uppsägningslön (12 § LAS). Om du inte får det kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig till dig (38 § LAS).Jag skulle alltså råda dig att kolla i anställningsavtalet. Har du en angiven sysselsättningsgrad har du rätt till uppsägningslön. Du kan du kräva arbetsgivaren på skadestånd om du inte får uppsägningslön. Jag råder dig då att kontakta en jurist för hjälp med hur du ska gå tillväga. Jag hade dock pratat med arbetsgivaren först för att försöka lösa uppsägningslönen det på den vägen först, eftersom det är dyrt att tvista i domstol. Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Omfattas jag av konkurrensklausul när jag varit anställd i drygt en månad?

2021-05-13 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Jag är timanställd på en tandläkarklinik sedan 5 april 2021 och ska nu säga upp mig då jag inte trivs på min arbetsplats. I anställningsavtalet står det som följande : "Arbetstagaren äger inte heller rätt att inom 12 månader från anställningens avslutande bedriva eller jobba med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet inom 23 km avstånd." Gäller en sån regel även mig? Jag tänker att jag har provat jobba hos de nu som timanställd strax över en månad och märker att det inte är en arbetsplats för mig, har jag då bränt mina chanser att jobba på en annan klinik i 1 år som ligger inom 23 km avstånd?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga så ska vi kika i företagshemlighetslagen (LFH), avtalslagen (AvtL) och det så kallade konkurrensavtalet (Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal mellan Svenskt näringsliv och PTK).LojalitetspliktMed anställningsavtalet följer en lojalitetsplikt som bland annat innebär att en arbetstagare inte får starta upp eller ta anställning hos en konkurrerande verksamhet. Denna lojalitetsplikt gäller under hela anställningstiden och alltså också under uppsägningstiden. Om det inte finns någon konkurrensklausul upphör lojalitetsplikten när anställningstiden har löpt ut och det finns då inte några principiella hinder mot att starta upp eller ta anställning hos ett konkurrerande företag.Konkurrensklausul giltighetOm man dock inför en konkurrensklausul i anställningsavtalet förlängs denna lojalitetsplikt till att gälla även efter anställningstidens slut. I vissa kollektivavtal finns tillåtligheten av konkurrensklausuler reglerat, men i kollektivtalen inom t ex tandvården finns inget avtalat om konkurrensklausuler. Det gör att tillåtligheten av konkurrensklausulen prövas enligt 36 § och 38 § AvtL. En arbetstagare är inte bunden av en konkurrensklausul längre tid än vad som anses skäligt.Vid bedömningen för vad som anses vara skäligt hämtar domstolen ledning i det ovan nämnda så kallade konkurrensavtalet. Det ska noteras att domstolen har en mycket restriktiv syn på konkurrensklausuler eftersom de begränsar arbetstagarnas möjlighet att ta nya liknande tjänster. Domstolen beaktar i sin bedömning bland annat hur omfattande klausulen är, hur lång bindningstiden är, vilken ekonomisk kompensation arbetstagaren får under bindningstiden osv.Det ska noteras att det ofta krävs att arbetstagaren har tillgång till företagshemligheter för att en konkurrensklausul ska anses skälig. En företagshemlighet är information om affärs-eller driftsförhållanden som inte är allmänt kända eller lättillgängliga på företaget, som är hemlighållna och som kan skada i konkurrenshänseende om de läcktes (2 § LFH). Exempel på företagshemligheter kan vara kundlistor, ritningar, modeller osv.Oskälig konkurrensklausulOm en konkurrensklausul är skälig kan domstolen jämka avtalet genom att t.ex. begränsa bindningstiden. I de flesta fall slutar en jämkning dock i att konkurrensklausulen ogiltigförklaras i sin helhet.Avslutning och rådOm du inte får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul inte införas alls. Om du dock får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul införas. En konkurrensklausul får dock inte ha längre bindningstid än vad som är nödvändigt. Bindningstiden får som utgångspunkt inte vara längre än 9 månader. Om det finns särskild risk för att företagshemligheterna utgör fara i konkurrenshänseende kan denna bindningstid sträcka sig till 18 månader.Jag skulle mot bakgrund av det du skriver åtminstone ana att en bindningstid på 12 månader är för lång tid. Särskilt mot bakgrund av att du bara varit anställd där i en månad. Du ska också få ekonomisk kompensation för den tid du är bunden av konkurrensklausulen, vilket troligtvis då skulle vara maximalt 9 månader.Har du alltså inte tillgång till företagshemligheter som skulle kunna skada din nuvarande arbetsgivare i konkurrenshänseende skulle jag bedöma att konkurrensklausulen i sin helhet är ogiltig, 36 § och 38 § AvtL. Med tanke på att du har varit anställd i endast en månad har du troligtvis inte heller fått tillgång till sådana företagshemligheter. Jag skulle tro att domstolen hade ogiltigförklarat konkurrensklausulen i sin helhet i ditt fall.Jag skulle råda dig att prata med din arbetsgivare och fråga varför de avser införa en konkurrensklausul och upplysa dem om att konkurrensklausulen är oskälig pga den långa bindningstiden och på grund av att du varit anställd drygt en månad bara. Ytterst sett kan en tvist om konkurrensklausulen behöva lösas i domstol, men eftersom det är väldigt dyrt rekommenderar jag dig att först försöka prata med arbetsgivaren och lösa det på det sättet. Jag tror inte det kommer vara några problem för dig att kunna ta anställning hos annan arbetsgivare inom det geografiska område du vill. Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?

2021-06-03 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |En person A avlider och efterlämnar 4 st barn. Ett av barnen, B, avlider innan bouppteckning görs efter person A. Person B har två barn som då ärver person B:s del av arvet efter A. I bouppteckningen efter person A är person B:s två barn dödsbodelägare eller efterarvingar.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Att vara dödsbodelägare innebär att man har arvsrätt enligt lag eller på grund av testamente. En dödsbodelägare har en omedelbar rätt till arv medan efterarvingar har rätt till arv efter att dödsbodelägaren har avlidit. Det är alltså en skillnad mellan dessa olika begrepp och det som avgör huruvida man är det ena eller det andra är alltså tidpunkten för arvet. Dödsbodelägare är efterlevande make/sambo, legala arvingar och universella testamentstagare (18 kap 1 § ÄB). Finns inget testamente är det den legala arvsordningen som avgör hur arvet ska fördelas. B är bröstarvinge till A och ärver därmed som utgångspunkt (2 kap 1 § ÄB). Om B inte är vid livet är det som du skriver istället B:s barn som har direkt arvsrätt från A (2 kap 1 § andra stycket ÄB). B hade alltså varit dödsbodelägare, men eftersom B:s barn träder i B:s ställe är det istället B:s barn som är dödsbodelägare.Som svar på din fråga gäller alltså att B:s barn blir dödsbodelägare eftersom de har direkt och omedelbar rätt till arv. De är därför inte efterarvingar.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skattebrott och prostitution

2021-05-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor. Har någon prostituerad någon gång blivit dömd för skattefusk pga att hon inte betalat skatt för de pengar hon tjänade via att prostituera sig? Om en prostituerad inte betalar skatt, är risken stor att hon hamnar i fängelse då eller blir hon skattebefriad pga att hon ses som ett offer även om hon självmant prostituerar sig för att få mer pengar?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En person kan dömas för skattebrott om personen uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter till en myndighet (aktivt brott) eller om personen underlåter att lämna en deklaration, kontrolluppgift eller någon annan föreskriven uppgift (passivt brott) (2 § skattebrottslagen). Att underlåta att deklarera skattepliktiga inkomster kan alltså utgöra skattebrott. I RÅ 1982 1:20 kom domstolen fram till att inkomst från försäljning av sexuella tjänster är att betrakta som en näringsverksamhet, dvs en förvärvsinkomst som är skattepliktig. Inkomst från prostitution är alltså skattepliktigt och ska därmed tas upp i deklarationen för att beskattas. Om man inte deklarerar skattepliktig inkomst kan man alltså göra sig skyldig till skattebrott (2 § skattebrottslagen).Eftersom inkomster från prostitution enligt rättspraxis är skattepliktig kommer man alltså inte bli skattebefriad pga att inkomsterna kommer från just prostitution. Därmed kan fängelse aktualiseras som påföljd för skattebrott även när det gäller inkomster som intjänats på grund av prostitution och som underlåtits att tas upp i deklarationen. Hoppas du har fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar,

På vem ligger bevisbördan när jag bestrider en faktura?

2021-05-14 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Om ett företag skickar fakturor som jag inte har beställt, som jag sedan bestrider fakturor. ligger då bevisbörda på mig eller företaget som påstår att jag har beställt varor ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestrida fakturaEftersom du inte har beställt något från företaget ska du givetvis inte betala fakturan. Du ska då bestrida fakturan. Du meddelar då företaget att du protesterar mot fakturan och att du inte tänker betala den. Du talar också om varför du tycker att fakturan är felaktig, dvs på grund av att du inte har köpt något av företaget och att det därför inte finns ett avtal mellan er.Du säger att du har bestridit fakturan redan vilket är jättebra. Det är dock viktigt att du har skriftligt bevis på att du har bestridit fakturan. Har du alltså bestridit fakturan via mail räcker det. Har du dock gjort det via telefon skulle jag rekommendera dig att även bestrida fakturan via mail så att du har ett skriftligt bevis på att du gjort det. Det är inte du som behöver bevisa att en fordran mot dig inte finns, utan det är företaget som har bevisbördan på att du har en skuld till bolaget.Om företaget trots ditt bestridande tycker att de har rätt till betalning är det upp till företaget att driva det vidare. Bevisbördan ligger även då på företaget att bevisa att du gjort en beställning.SammantagetDet är alltså förteget som har bevisbördan för att fordran existerar. Det du ska göra är att skicka ett mail till företaget där du bestrider fakturan. Har du redan skickat mail har du gjort vad som ankommer på dig att göra.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar

Kan arbetsgivaren förbjuda all form av hyrläkaruppdrag i alla regioner?

2021-05-13 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag är anställd i en region som läkare. När jag skrev på anställningsavtalet frågade jag om det var ok med uppdrag som hyrläkare dvs bisyssla i annan region . Svaret var ja . I mitt avtal står inget om förbud mot bisyssla. Nu har regiondirektören beslutat att förbjuda all form av hyrläkaruppdrag i alla regioner.Kan arbetsgivaren göra detta ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med så har du genom anställningsavtalet en lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten är väldigt långtgående och innebär att du är skyldig att sätta din arbetsgivares intresse framför ditt egna. Den innebär också att du ska undvika alla lägen där du kan komma i pliktkollision (AD 1994 nr 79, AD 1993 nr 18).Det saknas dock några generellt tillämpliga regler om bisysslor. Som utgångspunkt får alltså arbetstagaren själv bestämma hur fritiden ska spenderas. När det kommer till bisysslor finns därför inget klart svar för om den är tillåten eller inte. Man brukar dock tala om tre olika typer av otillåtna bisysslor; förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande bisysslor.Förtroendeskadliga bisysslorDenna typ av bisysslor är mest aktuell om du har en offentlig anställning. För dessa arbeten gäller lag om offentlig anställning (LOA). Jag vet inte om det är ett statligt eller privat företag du arbetar hos. Om det är en statligt tjänst får du inte ha en annan anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba din eller någon annans opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende (7 § LOA). För att arbetstagaren ska avstå från bisysslan räcker det i princip att det endast finns en liten risk för att konflikter uppstår mellan bisysslan och huvudsysslan.Arbetshindrande bisysslorAv anställningsavtalet följer också (oavsett om det är utskrivet eller inte) att du ska ställa hela din arbetsförmåga till företaget. Dina bisysslor får alltså inte vara av sådan omfattning att du inte kan fullgöra ditt ordinarie arbete på ett tillfredsställande sätt.Konkurrerande bisysslorAv anställningsavtalet följer också att arbetstagaren inte får bedriva konkurrerande bisysslor med företaget (oavsett om det är utskrivet eller inte i avtalet). Du får alltså inte bedriva en verksamhet som kan konkurrera med företaget där du är anställd.I ditt fallAtt ha en sådan här "otillåten bisyssla" är ett brott mot den lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet. Det spelar som sagt ingen roll om det är utskrivet eller inte i anställningsavtalet att bisysslor är förbjudna, utan det tolkas in i alla anställningsavtal. Bryter man mot lojalitetsplikten kan det innebära att arbetsgivaren får avsluta din anställning.Eftersom du har fått medgivande till att ha en bisyssla innan har du dock inte brutit mot lojalitetsplikten. Arbetsgivaren har dock rätt att besluta att bisysslor framöver ska vara förbjudna och du måste då följa det.Som svar på din fråga gäller alltså att ja, arbetsgivaren får införa förbud mot bisysslor, även fast det tidigare varit tillåtet. Som anställd har du skyldighet att följa det.Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,