Strider det mot GDPR att ha kameran på under distansundervisning

2021-01-18 i Skola och utbildning
FRÅGA |Har lärare rätt att kräva av elever att sätta på kameran under videomöten, under distansundervisning? Eller får ens elever sätta på kameran under dessa omständigheter, med tanke på GDPR och liknande lagar?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om eleverna ska ha kameran på under distansundervisning skiljer sig lite från skola till skola. Det är helt enkelt upp till skolan och lärarna att utforma undervisningen på det sätt man vill. GDPR som lag hindrar inte en distansundervisning, däremot ställs krav på att den personuppgiftsansvarige på skolan måste ta ställning till om det är nödvändigt för eleverna att ha kameran påslagen. Något som lyfts inom olika lärarforum är även möjligheten att byta bakgrund på bilden av sig själv om man exempelvis inte vill visa sin omgivning, detta är något som därefter införts på de flesta videoplattformar. Behandlingen av personuppgifter på detta sätt är tillåten på den rättsliga grunden "uppgift av allmänt intresse" förutsatt att behandlingen är nödvändig för att man ska kunna genomföra undervisning eller examinationer. Detta väger alltså upp mot det intrång som görs i den personliga integriteten. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Oaktsam våldtäkt

2020-12-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående sexualbrott ämne. Om båda partners kommer överens att använda kondom men under förspelet där båda är medvetna att det inte finns kondom på plats och att killen förklarat att han har erektions problem men sen råkar dom ha oskyddat sex då den gled in under förspelet. Detta skapade stora problem för kvinnan och hon pratar om att detta är ett starkt fall för att polis anmäla. Så min fråga Är detta något som killen kan bli anmäld för och få brottsligt straff för? Även om det var en olyckshändelse?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att avgöra om det som skett uppfyller de kriterier som gäller för ett våldtäktsbrott, då en rättslig bedömning kräver mer ingående analys av händelsen. Istället kommer jag att redogöra för hur den aktuella lagstiftningen fungerar. Det som kommer att gås igenom är bestämmelser i brottsbalken (BrB).Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 2 år och högst 6 år (6 kap 1§ BrB). När domstolen bedömer om ett deltagande har skett frivilligt beaktas särskilt om frivilligheten kommit till uttryck genom ord eller handling eller på något annat sätt.I och med en lagändring 2018 infördes en ny straffbestämmelse som tar sikte på situationer där gärningspersonen inte är medveten om att samtycke inte föreligger, men där hen borde ha känt till det (6 kap 1a § BrB). Detta kallas för en oaktsam våldtäkt. För att en oaktsam våldtäkt ska föreligga krävs att gärningspersonen varit likgiltigt till risken för att samtycke inte föreligger. I ditt exempel har det varit tydligt att samtycke inte förelegat till samlag utan kondom, huruvida omständigheterna är oaktsamma eller inte kommer, om personen polisanmäler, bli en fråga för en domstol i de fall det väcks åtal.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Får man bidrag när man sitter häktad?

2020-12-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Min sons advokat ringde mig och framförde en hälsning till mig att rättgångar mot honom börjar nu.Hon fråga om jag skulle köpa kläder och rakapparat åt honom. Men han har gjort ett stort grovt bedrägeri mot mig och urkundsförfalskning. Får ha inte nåt bidrag när sitter han sitter häktad. Då kan hans advokat handla kläder åt honom tycker jag.Det är inte rätt mot mig.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man sitter häktad utan sysselsättning får man ett bidrag från kriminalvården vilket motsvarar 90 kr i veckan. Även om man inte skulle få något bidrag så har man inte som anhörig någon skyldighet att se till att personen har kläder och rakapparat inför rättegången om man inte vill. Kriminalvården kommer att tillse kläder och hygienartiklar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Under vilka förhållanden kan man bli tvungen att sälja enskild egendom?

2020-12-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Min syster och jag har fått våra föräldrars bostadsrätt i gåva sedan de flyttat till äldreboende. Lägenheten är enligt gåvobrevet vår enskilda egendom. Vad händer om t.ex. jag skulle vilja ha min andel i pengar och min syster inte kan köpa ut mig? Vad händer om min syster går bort och hennes man vill sälja lägenheten och jag inte kan köpa ut honom? Kan vi skriva ett avtal som reglerar detta så att ingen kan tvinga den andre att sälja lägenheten? Kan vi också avtala i viken grad vi får belåna den?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ert fall så blir både du och din syster samägare till bostadsrätten vilket innebär att lagen om samäganderätt (SamL) blir applicerbar.I de fall man äger något med samäganderätt och vill bli utköpt så har man alltid alternativet att via domstolen söka om att egendomen ska bjudas ut till offentlig auktion (6 § SamL). Detta gäller då oavsett om du vill bli utköpt eller om din systers man, i din fråga, vill bli utköpt.Till den här huvudregeln finns även ett undantag. Det går att avtala om ett försäljningsförbud, vilket förhindrar någon typ av försäljning. Förbudet gäller dock inte om det sker en så kallad "indragning" dvs om en parts andel i det samägda ska utmätas så kommer hela egendomen att säljas för att kunna täcka skulder.Lagen om samäganderätt är dispositiv vilket innebär att det ni avtalar sätter denna ur spel. Att avtala om lån går därmed att göra. Men redan i en samäganderätt så krävs samtycke från alla delägare för att kunna belåna ägodelen (2 § SamL). Om samtycke finns men det bara är en delägare som vill låna så kan denne bara låna till sin egen andel. Men det står fritt att avtala som man vill, det man ska tänka på är att lagen om samäganderätt tar hand om flera väldigt komplicerade frågor vilka man då måste ta ställning till och avtala om i det fall som man avtalar om att annat ska gälla än lagen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Hur blir det med innestående lön vid bodelning

2020-12-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Vi var gifta. Nu är vi i bodelningsfasen och 2 problem har uppstått. Uppskattar hjälp från er.1. Brytdagen är första veckan januari 2018. Min lön för december 2017 insattes på mitt konto i slutet av januari 2018. Ex-frun säger att hon vill ha hälften av lönen.. Är det korrekt? Vad säger lagen om det? Det är exakt vad hennes advokat skriver: "X vidhåller att Ys fordran på lön om 60 512 kr ska ingå i bodelningen. Lönen avser arbete innan brytdagen (december 2017) enligt lönespecifikationen varför fordran fanns per brytdagen. Att parterna fått sin lön utbetalda före respektive efter brytdagen spelar ingen roll, bådas lön skall ingå då arbetet är utfört före brytdagen och parterna således hade en fordran på respektive arbetsgivare per brytdagen."2. Året innan (2007), fick jag min lön på mitt konto. Hon har kommit åt skattedeklarationen 2017 och sett att jag hade 300K (bruttolön) för vilket jag betalade skatt förstås. Kan hon begära retroaktivt så här? Hur lång tillbaka kan man begära bodelning?Tacksam för svar!God Jul!Med vänlig hälsning
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en bodelning aktualiseras framförallt bestämmelserna i äktenskapsbalken (ÄktB).1.Det finns ett undantag där en make har rätt att undanta rättigheter som inte kan överlåtas eller i annat fall är av personlig art. En sån rättighet kan vara en innestående fordran på lön eller pension (10 kap. 3§ första stycket ÄktB)2.Bodelningen består av de tillgångar som ni hade vid brytdagen. Det går alltså inte att retroaktivt kräva betalt för en inkomst som man använt upp under årets gång eller liknande.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Är falska påståenden om andra ett brott?

2020-12-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om en mormor till min dotter, ringer till socialen och säger att min dotter är autistisk, och att jag pappan till dottern lider av en personlighetsstörning och har två personligheter, fast det inte är sant, räknas det som ett brott?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av bestämmelserna i brottsbalken (BrB) samt rättegångsbalken (RB).Det du beskriver skulle kunna falla in under brottet "förtal" (5 kap. 1§ BrB). För att något ska anses vara ett fall av förtal krävs att någon utpekar någon annan som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.Det finns dock vissa undantag där anklagelser inte räknas som förtal. Undantagen består av om anklagandet har varit försvarligt och om man kan bevisa att det påstådda var sant, eller om man haft skälig grund att anta att det var sant.Förtal räknas som ett brott som kräver enskilt åtal i de flesta fall (5 kap 5 § BrB). Det innebär att den som utsatts för brottet själv behöver väcka åtal (47 kap 1 § RB). Vid ett enskilt åtal är det många processuella regler som man måste beakta, det är också tidskrävande och kan bli väldigt kostsamt.Om det finns särskilda skäl kan en åklagare väcka allmänt åtal (5 kap 5 § BrB). Det som påverkar bedömningen här är vilken typ av spridning påstående haft men även om de varit allvarliga till sitt slag.Detta innebär att du som första led kan anmäla händelsen till polisen med en önskan om att åtal väcks i målet. Om åklagaren då beslutar om att allmänt åtal inte ska väckas kan du istället väcka ett enskilt åtal, här är det dock viktigt att du är införstådd med vilka kostnader och konsekvenser ett sådant kan medföra.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Rätten till efterarv och dess risker

2020-12-13 i Efterarv
FRÅGA |HejMin mamma gick bort 2016. Hon var gift med en man som var min styvpappa. Min mamma hade mig och styvfar hade sin son med sig in i giftemålet. Ingen av oss barn är adopterade av den andra parten. När mamma dog skrev jag på ett dokument som gjorde att jag efterskänkte mammas arv till min styvfar. Ett testamente skrevs i avsikt att när min styvfar går bort ärver jag och min styvbror 50-50 av allt som är kvar.Kommer detta att fungera och om inte vad skulle gjort fel?Är lite rädd att när styvfar går bort så blir mitt arv noll eller som en gåva från honom med det som kommer av detta.Tack på förhand
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka risker det finns med att avstå sitt arv till förmån av den överlevande maken för att sen ta del av detta arv när den kvarvarande maken avlider. Svaret på denna fråga regleras i ärvdabalken (ÄB). När man som särkullbarn avstår sin rätt till arv så får den efterlevande maken inneha arvet med fri förfoganderätt. Vilket kort innebär att den efterlevande maken får göra vad hen vill med egendomen, men inte testamentera bort den (3 kap 2 § första stycket ÄB). Risken i att avstå sitt arv är helt enkelt att arvet kan komma att minska och att man då får ut mindre när den kvarvarande maken överlever. Du får alltid ut din kvot av det kvarvarande arvet, men hur stor denna blir kommer att bero på hur ekonomin ser ut för en kvarvarande maken helt enkelt.Den kvarvarande maken får spendera och skänka bort tillgångar, däremot finns ett undantag som gäller om den efterlevande genom en gåva orsakar en väsentlig minskning av sin egendom, där brukar man säga att en minskning på 25 % uppfyller kraven som väsentlig. Då kan man vara berättigad till vederlag vilket man får först efter den kvarvarande makens bortgång och vederlaget tas då från dennes arvingar och deras arvslott (3 kap 3 § första stycket ÄB). Finns det ingen möjlighet till vederlag så kan gåvan eller värdet krävas tillbaka. Detta förutsätter dock att den som mottog gåva insåg eller borde ha insett att gåvan skadade den först avlidnes arvingars efterarv. Här finns dock en tidsgräns på 5 år, efter det kan man inte åberopa den här rätten.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Kan chefen schemalägga mig hur som helst?

2020-12-13 i Övrigt
FRÅGA |Hej.Jag har nyligen gått ner i tid hos min arbetsgivare sedan några år tillbaka pga heltidsstudier. Jag har avtal på hur många timmar jag jobbar hos denna arbetsgivare och har under hela perioden varit förlagt till helgen. Det är en överenskommelse jag har med chefen som tog beslutet och finns endast skriftligt på sms. Jag har nu fått ny chef som schemalägger mig på fredagar vilket inte alls funkar då jag har lektioner mån-fre 8-17 vilket denne även vet om. Kan nya chefen schemalägga mig hur hen tycker det passar och endast ta hänsyn till antalet timmar eller finns det något som reglerar hur arbetstiden ska kunna kombineras ihop med studier?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din chef med rätt kan schemalägga dina timmar enligt vad som passar hen bäst själv.Eftersom arbetsgivaren leder och fördelar arbetet så ingår det i chefens befogenheter att schemalägga arbetstiden. Det finns dock vissa andra begränsningar här, bl.a. att den ordinarie arbetstiden inte får överstiga 40 h/v samt att arbetstagaren måste få minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila.Så länge som din chef håller sig inom dessa gränser samt vad som står i ert kollektivavtal (om ni har ett sådant) så är det dennes rätt att förlägga arbetstiden utifrån vad som passar hen bäst.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning