Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

2021-07-29 i Alla Frågor
FRÅGA |När jag skulle flytta till en annan ort så fick jag förvara mina möbler (säng, soffa, köksredskap m.m) hos min syster så länge. Nu när jag kan hämta det igen, har jag fått reda på att hon använder mina saker, bland annat sängen. Och hon svarar inte mig och låter inte mig hämta dom. Vad kan man göra för att få tillbaka sina grejer? Det finns inga papper eller något på att det tillhör mig.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Särskild handräckningOm någon vägrar lämna ut saker som tillhör någon annan kan man ansöka om särskild handräckning hos kronofogden. Det som dock krävs från dig är att du har skriftlig bevisning som visar din rätt, exempelvis kvitton, avtal eller liknande handlingar. Du skriver dock att det inte finns några papper som visar att möblerna tillhör dig vilket innebär att kronofogden troligen kommer att avslå din ansökan. Om du har något skriftligt avtal eller ett vittne som kan intyga att du förvarat möblerna hos din syster funkar det också annars som bevis. Du kan prova att ansöka om särskild handräckning och se hur kronofogden kommer att bedöma ärendet. En ansökan kostar 300 kr.PolisanmälanDet du också kan göra är att polisanmäla händelsen. Eftersom din syster vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör dig kan det vara fråga om ett olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken som hon gör sig skyldig till. För att hon ska dömas för brottet krävs att hon vidtagit åtgärd med egendom som hon har i besittning men till vilken äganderätten tillkommer någon annan. I detta fall har hon dina möbler i sin besittning och genom att vägra lämna ut dem har hon vidtagit en åtgärd.Mitt råd till dig skulle därmed vara att du dels ska ansöka om särskild handräckning samt att du ska polisanmäla händelsen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Du är även välkommen att boka tid med en av våra erfarna jurister för mer ingående juridisk rådgivning här. Med vänliga hälsningar,

Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?

2021-06-30 i Efterarv
FRÅGA |Om ett testamente mellan äkta makar föreskriver "Den efterlevande av oss skall erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt under förutsättning att den efterlevande överlever den andre med mer än en månad."Makan dog i september 1995 och maken dog 2021.Nu kräver ett av parets barn, via advokat, att få ut sitt efterarv. I brevet skriver advokaten att maken fått makans hälft som arv med fri förfoganderätt, men testamentet föreskriver full äganderätt.Enligt min uppfattning så innebär "full äganderätt" enligt testamentet att rekvisitet för efterarv inte är tillämpligt.Har jag fel, finns det något som jag missat.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer med rätten till efterarv när någon ärver med full äganderätt. Precis som du skriver utesluts barnets rätt till efterarv när en arvtagare ärver med full äganderätt. En arvtagaren som ärver med full äganderätt behöver inte ta hänsyn till den först avlidens arvingar utan kan testamentera bort och förfoga över arvet hur denne vill, vilket inte överensstämmer med det som står i paragrafen om efterarv (3 kap. 2 § ärvdabalken). I NJA 1993 s. 145 konstaterades även där att rätten till efterarv, både med stöd av 3 kap. 8 § ärvdabalken och 3 kap. 2 § ärvdabalken, utesluts när kvarlåtenskapen testamenteras bort med full äganderätt Barnen däremot har fortfarande rätt till sin laglott vilket utgör hälften av vad de hade ärvt om ett testamente inte hade upprättats (7 kap. 1 § ärvdabalken). Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,

Oaktsam våldtäkt mot barn

2021-06-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om jag träffar en kvinna från en dejtingapp som ljuger om sin ålder, och det finns dokumenterat att hon ljuger att vara äldre än vad hon är, kan jag bli straffad om det visar sig att den kvinnan inte var byxmyndig?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff.Våldtäkt mot barnI Sverige klassas man som byxmyndig när man fyllt 15 år. När en person som är byxmyndig har samlag med en person som inte är byxmyndig klassas det som våldtäkt mot barn (BrB 6 kap. 4 §). För att någon ska dömas till ett brott krävs att personen haft uppsåt till gärningen, om inte annat är särskilt föreskrivet (BrB 1 kap. 2 §). I BrB 6 kap. 13 § framgår att en person kan dömas till våldtäkt mot barn trots att personen inte haft uppsåt till gärningen men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte uppnått den åldern. Detta innebär att du trots din avsaknad av uppsåt kan dömas till våldtäkt mot barn. Precis som paragrafen lyder förutsätter det att du varit oaktsam. Vem räknas som oaktsam?För att någon ska räknas som oaktsam krävs att personen antingen åtminstone haft en misstanke om omständigheten att den andra personen inte varit byxmyndig eller att personen inte gjort tillräckligt för att komma till insikt om det förhållandet fastän personen haft tillfälle och förmåga att göra det. Det ska även begäras av personen att hen skulle ha gjort dessa grejer för att komma till insikt. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att du kan bli straffad om det visar sig att kvinnan inte var byxmyndig om det är så att du har varit oaktsam gällande det förhållandet. Har du varken haft uppsåt eller varit oaktsam kan du däremot inte dömas till brottet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär övergrepp i rättssak?

2021-05-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Är det övergrepp i rättssak eller olagligt om man ber sin vän dra tillbaka sitt vittnesmål från brottsplatsen om man är målsägande?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff. Vad innebär övergrepp i rättssak? Övergrepp i rättssak innebär att någon genom våld eller hot om våld angriper annan för att hen bland annat avlagt ett vittnesmål. Detsamma gäller om någon med annan gärning, som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper annan för att hen avlagt vittnesmål (17 kap. 10 § BrB). Avgörande för bedömningen är således hur du framför din önskan om att din vän ska dra tillbaka sitt vittnesmål. Om det sker utan hot, förtäckta hot, våld eller andra gärningar som kan medföra lidande, skada eller olägenhet för din vän så finns det inget du behöver oroa dig för. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag avsäga mig vårdnaden om mina barn?

2021-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag undrar ifall jag kan avsäga mig vårdnaden om mina två barn som jag har gemensam vårdnad om? Det är lite komplicerat, då barnens pappa bor i Bangladesh.Barnen är nu 15 och snart 17 år. Den ena har stora problem psykiskt och har BUP kontakt. Den andra har inte heller så bra rutiner i livet.Den första 17-åringen går inte alls i skolan, och 15-åringen har stor frånvaro och dåliga betyg.Jag mår inte heller bra, och nu kan jag inte ta hand om dem längre; jag anser att jag är dålig för dem, med mig kommer det inte att gå bra.Dem har äldre syskon som vill ta över vårdnaden om dem, går det?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till 6 kap. föräldrabalken (FB) som innehåller regler om vårdnad. Är det möjligt att avsäga sig vårdnaden?Jag tolkar det som att du inte har ensam vårdnad om barnen eftersom du skrev det i din fråga. Beslut om vårdnad ska beslutas gemensamt av båda vårdnadshavarna. En annan förutsättning är att Socialnämnden måste godkänna avtalet mellan dig och den andre vårdnadshavaren för att den ska anses vara giltigt (6 kap. 6 § föräldrabalken). Vid beslut om vårdnad ska barnets bästa alltid vara avgörande (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Detta innebär att Socialnämnden kommer att lägga stor vikt på vad som är dina barns bästa när de avgör om du kan frånsägas din vårdnad. Eftersom att du skriver att din man bor i Bangladesh och att du själv inte kan ta hand om dina barn finns det en del som tyder på att ni brister i omsorgen om barnen. Om så är fallet ska rätten besluta om ändring i vårdnaden enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken. Om båda föräldrarna brister i omsorgen om barnen ska rätten flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken). För att någon ska utses till vårdnadshavare krävs att personen är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. En underårig får inte förordnas till vårdnadshavare (6 kap. 10 a § föräldrabalken). Om de äldre syskonen är myndiga är det därmed möjligt för dem att ta över vårdnaden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Kan min bil utmätas för min mans skulder?

2021-06-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej ! Jag har gift mig nyligen och min man har ungefär 200000 kronor skulder och han är arbetslös och vi har inga egendom . Vi bor i en hyresrätt lägenhet . Jag jobbar som vikarie barnskötare och varje dag jobbar på olika ställe .Jag behöver en bil för att åka till jobbet i olika ställe. Jag har inte spar pengar. Om jag köpa en bil med låne pengar kan kronofogten ta min bil på grund av min mans skulder ?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om kronofogden kan utmäta din bil för betalning av din mans skulder. Jag kommer att hänvisa till utsökningsbalken (UB) när jag besvarar din fråga. I detta fall är din man gäldenär eftersom att han är den som är skyldig pengar. Av 4 kap. 17 § UB framgår att lös egendom (en bil är lös egendom) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 18 eller 19 § ska anses vara ägare. Av 4 kap. 19 § UB framgår att lös egendom som ett gift par har i sin besittning, ska anses tillhöra gäldenären om det inte görs sannolikt att paret är samägare till egendomen eller att egendomen tillhör den andre. Detta innebär att bilen kan utmätas för din mans skulder om du inte kan bevisa att bilen tillhör dig eller er båda. Det kan du bevisa med att exempelvis visa att det är du som tagit lån för bilen eller betalat för bilen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Vem ärver min fasters avlidna make?

2021-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Vem ärver min faster som är änka och inte har några barn. Hon och hennes avlidna make hade inte något testamente.Ärver hennes makes syskon något efter sin bror? och i så fall hur stor del?Hennes avlidna make hade heller inga barn.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din faster blivit änka och du undrar om hennes avlidna makes syskon ärver något efter sin bror samt vem som ärver efter din faster. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) som innehåller regler om arv och testamente.Vem ärver en avliden make?Om det inte finns något testamente (vilket jag nu utgår från) så gäller den legala arvsordningen. Vi tittar därför i ÄB 2 kap. som består av de lagregler som gäller för arv när en avliden person inte har skrivit något testamente. Vi börjar med att utreda vem som ärver efter din faster. Du skriver att din faster och hennes avlidna make inte hade några barn vilket betyder att det är hans föräldrar som ska ärva efter honom (ÄB 2 kap. 2 §). Om föräldrarna också är avlidna är det precis som du skriver, hans syskon som står i tur att ta arv. Det är därmed din din fasters makes syskon som har arvsrätt efter sin bror. Arvet ska delas lika mellan dessa. Men eftersom att din fasters make var gift när han avled är det istället din faster som ärver all egendom först (ÄB 3 kap. 1 §). Syskonen har då istället rätt till ett så kallat efterarv som de kan ta ut efter att din faster avlider (ÄB 3 kap. 2 §). Sammanfattningsvis är det din faster som ärver sin make och därefter makens syskon som har rätt till ett efterarv.Vem ärver din faster? Vi går vidare till att utreda vem som ärver din faster. Eftersom din faster inte har några barn är det, precis som tidigare konstaterat, din fasters föräldrar, eller om de är avlidna, din fasters syskon, som ärver din faster (ÄB 2 kap. 2 §). Är din fasters syskon också avlidna är det istället syskonbarn och syskonbarnbarn som ärver, d.v.s. du m.fl. Arvet ska återigen delas lika mellan arvingarna). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att dömas för bedrägeri?

2021-05-09 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag sålde en bok för under 500kr inklusive frakt och pga dåligt mående, minne osv kom jag mig inte för att skicka iväg boken. Jag blev då polisanmäld för bedrägeri och kontaktade då köparen och erbjöd mig skicka boken eller betala tillbaka summan, köparen valde då att få tillbaka pengarna och drog tillbaka anmälan men polisen måste ändå göra en utredning för misstanke om ringa bedrägeri. Jag har aldrig begått ett brott och det har aldrig funnits en tanke om bedrägeri. Boken finns kvar. Vad är mina chanser att bli friad från denna misstanke? Bör jag ansöka om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen? Jag är ensamstående med ett barn från födseln och har fast anställning.Tack på förhand!
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du främst vill veta hur dina chanser att bli friad från åtalet för bedrägeri. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff. Vad krävs för att dömas för bedrägeri?För att dömas till bedrägeri krävs enligt 9 kap. 1 § BrB att:1. Någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet2. Handlingen/underlåtenheten ska innebära vinning för gärningsmannen och ska för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är.Det måste således finnas ett samband mellan vilseledandet och dispositionen. I ditt fall har överenskommelsen med köparen betraktats som ett vilseledande och transaktionen på 500 kr inneburit vinning för dig och skada för köparen. Viktigt att notera dock är att det endast är gärningar som begås uppsåtligen som kan anses utgöra brott om inte annat finns föreskrivet (1 kap. 2 § BrB). Eftersom annat inte är föreskrivet i bestämmelsen om bedrägeri måste gärningsmannen ha uppsåt till gärningen för att hen ska dömas till bedrägeri. Med beaktande av vad du skriver så har du inte haft uppsåt till att vilseleda någon. Du kan således inte dömas för bedrägeri om inte åklagaren lyckas visa att du haft uppsåt till vilseledandet och att vilseledande skulle innebära skada för köparen och vinning för dig. Hur rätten kommer att döma i uppsåtsfrågan kan jag tyvärr inte svara på. Om det känns bättre för dig kan det även påpekas att åklagaren måste visa att det är ställt bortom rimligt tvivel att du begått brottet och därmed haft uppsåt till handlingen.Bör jag ansöka om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen? Du har rätt till en offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet och om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). Eftersom du står misstänkt för bedrägeri har du rätt till en offentlig försvarare. För att tillåtas ha med sig sin offentliga försvarare till ett förhör bör man ansöka om det. Det är förundersökningsledaren som sedan beslutar om vem som får närvara eller inte. En försvararen har dock rätt att närvara vid förhöret om det kan ske utan men för utredningen (23 kap. 10 § 1 st rättegångsbalken). Gällande om du bör ha en offentlig försvarare till förhöret hos polisen kan sägas att det oftast kan kännas tryggt att ha någon med sig till förhöret. En offentlig försvarare ska se till att dina rättigheter upprätthålls och att du känner till dina rättigheter samt är införstådd på vad som sägs. Det kan dessutom vara tryggt att veta att det är någon annan än du själv i rummet som bevakar dina intressen. Jag skulle således rekommendera att du ansöker om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du också varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,