Kan min syster kräva hälften av värdet på min mammas gåva till mig när min mamma går bort?

2021-10-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Om min mamma vill ge mig hennes fonder på 2 miljoner men inte till min syster kan hon bara skriva/föra över dem till mig? Hon är fullt frisk.Kan min syster kräva hälften av värdet på fonderna när min mor går bort?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din syster kan kräva hälften av värdet på fonderna som din mor vill ge bort till dig.Förskott på arv?Din fråga aktualiserar regler om förskott på arv. Gåvor som en arvlåtare ger till en bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv (ÄB 6 kap. 1 §).Med bröstarvinge avses arvlåtarens avkomling (ÄB 2 kap. 1 §). I ditt fall är du bröstarvinge och din mamma arvlåtare. Detta innebär att gåvor som din mamma ger dig ska betraktas som ett förskott på arv. Dock kan denna presumtion brytas om din mamma anger att gåvan inte ska anses utgöra förskott på arv, detta kan hon lösa genom att exempelvis skriva det i ett gåvobrev eller testamente. Om fonderna skulle räknas som förskott på arv kommer det värdet som fonderna har att adderas till din mammas tillgångar (ÄB 6 kap. 5 §) och sedan kommer du och din syster ha rätt till 1/2 var av arvet vilket utgör er arvslott. Det du sedan redan har fått kommer att dras av från din arvslott. D.v.s om exempelvis din mamma har tillgångar värda 1 miljon och du har erhållit fonder värda 2 miljoner, så kommer dessa 2 miljoner att adderas med hennes tillgångar på 1 miljon så att hon sammanlagt beräknas inneha tillgångar värda 3 miljoner. Du och din syster kommer att ha rätt till hälften var vilket är 1,5 miljoner var. Detta innebär att du har fått en halv miljon för mycket. Om så skulle vara fallet att du har erhållit ett överskott så är du enligt ÄB 6 kap. 4 § inte skyldig att återbetala överskottet som du fått. Du kommer att få behålla fonderna värda 2 miljoner men kommer inte att få några tillgångar utöver det eftersom du redan har fått ett överskott. Detta gäller som sagt om det skulle vara så att fonderna bedöms utgöra förskott på arv.Sammanfattningsvis kan din syster inte kräva hälften av värdet på fonderna om din mamma har föreskrivit att fonderna inte ska räknas som förskott på arv.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Har ordningsvakter och nattklubbsägare en skyldighet att anmäla brott till polisen?

2021-09-30 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hallå. Min vän utsattes för misshandel i en nattklubb när ordningsvakter och klubben såg/hantera situationen så sa de att de bara anmäler brottet om den som utsattes för misshandeln vill att de ska göra så. Har inte klubben en skyldighet till att anmäla brott som begås i deras lokaler, speciellt då de serverar alkohol vilket bidrar?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anmälningsskyldighet I Sverige finns det ingen allmän anmälningsplikt vilket innebär att en person som vet att ett brott begåtts eller bevittnat ett brott normalt sätt inte har en skyldighet att anmäla brottet hos polisen. Dock kan en sådan skyldighet föreligga avseende vissa typer av brott, vilket regleras i 23 kap. 6 § brottsbalken. Där anges det att en person som bevittnar ett pågående brott och kan anmäla brottet till polisen utan att riskera sin egen säkerhet har en skyldighet att anmäla brottet, annars är det brottsligt. Denna skyldighet inträder dock endast när det rör sig om grövre brott såsom mord och misshandel och att det följer uttryckligen av lagen. Detta betyder att det förelegat en skyldighet att anmäla misshandeln om klubben och ordningsvakten bevittnat den.Vissa personer har dock en anmälningsplikt som följer av deras yrke. Detta gäller exempelvis myndigheter som hanterar barn såsom socialtjänsten och lärare. En ordningsvakt har också en rapporteringsskyldighet när de får kännedom om brott (7 § lag om ordningsvakter) vilket innebär att ordningsvakterna borde ha rapporterat misshandeln till polisen. Vissa brott måste anmälas av offretEnligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken ska en förundersökning inledas så snart det finns en anledning att anta att ett brott som förövats hör under allmänt åtal. De flesta brott hör under allmänt åtal och det är endast brott där det uttryckligen sägs i lagtexten att de inte hör under allmänt åtal som inte gör det. Dessa brott är exempelvis förtal och förolämpning (5 kap. 5 § brottsbalken), som därmed måste anmälas av den som utsatts för brottet.I ditt fall är det fråga om en misshandel som hör under allmänt åtal. Detta betyder att brottet kan anmälas av vem som helst och inte enbart din kompis som utsatts för brottet. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning, Sandra Bargabriel

Kan jag dömas för bedrägeri och vad kan påföljden bli?

2021-09-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag och min vän var och handlade på Ikea. Det var min vän som handlade och jag hjälpte till att skanna varorna. I stress, skannade jag allt på vagnen men då mycket av sakerna var dubbletter dubbelskannade jag dessa saker. Av misstag har vi missat skanna varor värt 2000 kronor. Vi köpte 14 artiklar och endast 9 kom med på kvittot Jag antog att min vän som skulle betala kollade på skärmen så att allt stämde, och min vän antog att jag skannat allt korrekt.Vi är nu misstänka för bedrägeri för att ha vilselett Ikea. Då detta inte alls vart vår mening och i grunden varit dålig kommunikation mellan mig , som skannade, och min vän som kollade på skärmen och betalade. Hon ville betala för varorna som inte kom med men fick inte. Jag skulle inte ha några av varorna men hjälpte ändå till att skanna.Vi undrar nu hur stora chanserna är att vi fälls för detta, och vad påföljderna kan bli. Kommer vi få samma straff eller kan de bedömas olika? Vi är unga, studerande och en prick kan sätta stora spår i våra karriärer. Vi hade självklart inte uppsåt att inte betala för alla saker och förklarat detta i förhör.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) när jag besvarar din fråga, lagen innehåller regler om brott och straff. Vad krävs för att dömas för bedrägeri? Du skriver att ni är misstänkta för bedrägeri och undrar hur stora chanserna är för att ni ska fällas för detta och vad påföljderna kan bli. För att dömas för bedrägeri krävs att ni lämnat en oriktig uppgift som påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det inneburit vinning för er och skada för någon annan (9 kap. 1 § 2 st. BrB). I detta fall har ni genom att skanna in för få varor lämnat en oriktig uppgift som gjort att ni betalat mindre än vad ni hade gjort om ni hade skannat in rätt antal varor. Detta har inneburit vinning för din vän (eftersom du skriver att det inte är du som handlat) och därmed skada för Ikea. Den automatiska informationsbehandlingen är i ert fall självscanningskassan. Gällande dig har jag svårt att se att du ska fällas för bedrägeri eftersom alla rekvisit i ditt fall inte är uppfyllda då din handling inte har inneburit vinning för dig eftersom det var din vän som skulle få varorna. Gällande din vän är nog rekvisiten i straffbestämmelsen uppfyllda.Gärningsmannen måste ha uppsåtRekvisiten i straffbestämmelsenViktigt att notera dock är att det endast är gärningar som begås uppsåtligen som kan anses utgöra brott om inte annat finns föreskrivet (1 kap. 2 § BrB). Eftersom annat inte är föreskrivet i bestämmelsen om bedrägeri måste gärningsmannen ha uppsåt till gärningen för att hen ska dömas till bedrägeri. Med beaktande av vad du skrivit så har ni inte haft uppsåt till att vilseleda någon eller haft uppsåt till att erhålla vinning och skada någon. Utan uppsåt kan varken du eller hon dömas för bedrägeri. Detta kommer dock att bli en bevisfråga hos rätten och det går aldrig med säkerhet att säga hur en domstol kommer göra den bedömningen.Likgiltighetsuppsåt är gränsen mellan uppsåt och inte uppsåtVi kan dock titta på vad som minst krävs för att någon ska anses ha haft uppsåt till en viss gärning. Man brukar säga att den lägsta graden av uppsåt är likgiltighetsuppsåt. En person anses ha likgiltighetsuppsåt när gärningsmannen (i er situation) har en misstanke om att ha skannat för få varor och accepterat eller godtagit den omständigheten. Detta betyder att domstolen ska försöka fastställa er inställning till omständigheten vid tidpunkten för er gärning. Domstolen kommer bland annat att försöka fastställa hur ni uppfattat sannolikheten för att ni skannat in för få varor. Desto högre uppfattad sannolikhet hos er desto närmare kommer man till likgiltighetsuppsåt. Med andra ord anses ni ha uppsåt om domstolen bedömer att ni misstänkt att ni råkat skanna för få varor och att ni trots det fortsatt med er gärning, dvs. accepterat den risken. Bevisningen ska innebära att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet Det ska dessutom vara ställt utom rimligt tvivel att ni har begått gärningen och att det begåtts med uppsåt. Detta är ett högt ställt beviskrav som åklagaren måste uppfylla. Dock kan jag som sagt inte ge dig ett direkt svar på hur rätten kommer att döma i uppsåtsfrågan eftersom varje gärning bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.Påföljden för bedrägeriPåföljden för bedrägeri är fängelse i högst två år. Rätten ska dock fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § BrB). Detta innebär att det finns en presumtion mot fängelse, d.v.s att fängelse som utgångspunkt inte ska följa av ett brott. Det finns dock tre punkter som dock kan bryta denna presumtion mot fängelse. Den första punkten är om ni har gjort ett återfall, dvs. begått ett brott innan. Då kommer rätten att titta på hur lång tid som har förflutit mellan brotten samt om det är likartad brottslighet. Den andra punkten är brottet är ett artbrott. Ett artbrott är ett brott som karakteriserats som allmänfarlig vilket därmed motiverat ett strängare straff. detta fall är inte bedrägeri ett artbrott. Den sista punkten är om gärningen har haft ett högt straffvärde. En tumregel är att ett straffvärde på minst ett år är ett högt straffvärde. Straffvärdet i sin tur är ett mått på hur allvarlig ett brott är i relation till andra brott. I detta fall har bedrägeri ett straff på högst 2 år vilket motiverar ett högt straffvärde. Men om det skulle vara så att rätten finner er/någon av er skyldiga till brottet så tror jag därför att det med största sannolikhet att straffet blir böter och villkorlig dom. Jag hoppas dock att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?

2021-09-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag ska gifta mig. Vi hade tänkt skriva äktenskapsförord. Min tjej har 4 utomäktenskapliga barn och äger av speciellt värde en bil och en lägenhet (lägenheten ska säljas). Hon har dock skulder/lån. Jag äger främst musikinstrument och ljudanläggning av värde och har en del sparade pengar. 1. Vart vänder vi oss för att skriva äktenskapsförord? Går det att utforma själva i lugn och ro eller är jurist ett krav? 2. Kan man ange ovan nämnda tillgångar och skulder som enskilda så de ej blir gemensamma? Tack på förhand
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar din fråga.Hur upprättar man ett äktenskapsförord?Den första frågan du vill ha svar på är om du kan upprätta ett äktenskapsförord själv eller om det krävs att du upprättar ett tillsammans med en jurist. Jurist är inget krav utan det går att skriva äktenskapsförord själv. Dock råder jag er att alltid låta en jurist se över äktenskapsförordet så att hen kan kontrollera om något behöver fyllas i eller om något behöver klargöras för att ni ska uppnå det resultat ni vill. Vi på Lawline har duktiga jurister som kan hjälpa dig att utforma ett äktenskapsförord på ett juridiskt korrekt sätt som motsvarar sina önskningar. Du kan ta kontakt med dem här. Om det är så att du vill skriva äktenskapsordet själv är det viktigt att du vet att det finns en del formkrav för att äktenskapsförordet ska betraktas som giltigt. Dessa regleras i ÄktB 7 kap. 3 § 2 st. Där anges att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, det ska finnas namn och underteckning av båda makarna eller de blivande makarna. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket (ÄktB 7 kap. 3 § 3 st.). Hur gör man egendom till enskild egendom? Den andra frågan du vill ha svar på är om du kan göra er respektive egendom till enskild egendom. Precis som du är inne på kan du genom ett äktenskapsförord göra egendom till enskild egendom, detta framgår av ÄktB 7 kap. 3 § 1 st. När du i äktenskapsförordet skrivit att du vill ha bilen, lägenheten, musikinstrumenten, ljudanläggningen och dina sparade pengar som enskild egendom kommer de att ses som det (ÄktB 7 kap. 2 § 1 p.). Gällande skulderna är huvudregeln att varje make svarar för sina skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Du kan således inte bli ansvarig för hennes skulder. Det som dock sker är att hennes giftorättsgods som ska ingå i bodelningen minskar eftersom avdrag för hennes skulder görs (ÄktB 11 kap. 2 §). Om skulderna hänför sig till enskild egendom kommer detta avdrag att inte göras. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Min chef anklagar mig för stöld - är det förtal?

2021-10-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivet beskylld av produktionschefen för en stor stöld på jobbet. Jag är helt oskyldig men produktionschefen påtalar att i medarbetare samtal så har det framkommit att jag är gärningsmannen. Det ska finnas personal som ska ha bevittnat stölden enligt honom som är villig att vittna i polisförhör/rättegång. Jag är helt oskyldig och inga bevis finns emot mig. Kan jag anmäla chefen för förtal. Ev anmäla vittnet med?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) när jag besvarar din fråga om chefen eller vittnet kan anmälas för förtal.Vad krävs för att någon ska dömas för förtal? För att din chef eller vittnet ska dömas för förtal krävs att de utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att de lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). I ditt fall har vittnet och chefen pekat ut dig såsom brottslig eftersom stöld är brottsligt enligt 8 kap. 1 BrB. I vissa fall kan en sådan uppgift vara försvarlig om uppgiftslämnaren visar att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den. I detta fall har arbetsgivaren fått höra från personalen att de bevittnat dig stjäla vilket innebär att din chef haft skälig grund för sin misstanke. Det ska inte vara brottsligt att anmäla ett brott som man har skälig grund för och därför kan inte förtal aktualiseras.Om så skulle vara att din arbetsgivare inte haft skälig grund för sin misstanke så krävs också uppsåt för att brott ska aktualisera i detta fall uppsåt (1 kap. 2 § BrB). Detta innebär att personerna måste haft uppsåt till att utpeka dig som brottslig (vilket de har haft) men också till att utsätta dig för andras missaktning. Detta rekvisit kan vara svår att bevisa om inte chefen eller vittnet gått runt och spridit det här till andra i syfte att få dig att framstå som en sämre person. Jag vet inte hur det har sett ut i ditt fall och därför kan jag inte uttala mig om uppsåt att utsätta dig för andras missaktning förelegat.Brottsligt att lämna falska uppgifterDu skriver att du är oskyldig vilket innebär att vittnet förmodligen har hittat på att hen bevittnat stölden. Att lämna falska uppgifter vid en rättegång, efter att ha avlagt ed är brottsligt enligt 15 kap. 1 § BrB. Vittnet kan därför dömas för mened. Även här krävs att vittnet haft uppsåt till att lämna falska uppgifter vilket innebär att hon måste veta att de uppgifterna hon lämnar är falska.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning, Sandra Bargabriel

Vad kan jag göra för att få min laglott om min mamma har givit bort all sin kvarlåtenskap i gåva?

2021-09-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Mamma har givit 2 av sina barn bostadsrättslägenheten i gåva år 2012. Gåvobrev finns. Det finns också 3 barn som inte fått något alls. Lägenheten är idag värd ca 2.000 000 kr. Detta är hela kvarlåteskapen så 3 barn blir helt arvslösa. Vad kan man göra åt detta ? Laglotten måste väl gälla. Mamma avled 2021 i juni 94 år.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ni kan göra åt att ni är tre barn som blir arvslösa. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga. Lagen innehåller regler om arv och testamente. Du skriver att din mamma har gett bort hela kvarlåtenskapen i gåva. Vad en arvlåtare ger till en bröstarvinge (sitt barn) ska presumeras vara ett förskott på arv, om inte annat har föreskrivits, d.v.s. om inte din mamma har skrivit ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Problemet i ditt fall är att din mamma har givit bort all kvarlåtenskap till barnen. Detta är ett problem eftersom att om gåvan arvingarna mottagit är värd mer än vad de annars skulle fått som arvslott så behöver de inte betala tillbaka överskottet (6 kap. 4 §). Det finns dock ett undantag i 7 kap. 4 § ÄB som också är en skyddsregel som stärker laglottsskyddet. Paragrafen begränsar en persons möjlighet att ge bort gåvor kort tid före dödsfallet, eller att ge bort gåvor som inte innebär en större uppoffring, t.ex. om man ger bort en lägenhet som man fortfarande behåller nyttan av lägenheten. Då ska gåvan likställas med ett testamente. 7 kap. 4 § ÄB aktualiseras alltså vid två fall - det första när givaren har en avsikt att ordna successionen med hjälp av gåvan och det andra när givaren behåller den huvudsakliga nyttan av den bortgivna egendomen. Eftersom jag inte vet så mycket i ditt fall kan jag inte uttala mig om denna skyddsregel är tillämplig. Men om det bedöms som att alla villkor i 7 kap. 4 § är uppfyllda så kan dina syskon bli återbetalningsskyldiga. Om den är det så ska värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen som sedan ska fördelas mellan arvingarna. Man beräknar således laglotten som om gåvan aldrig givits.Vad kan du göra?Det du måste göra för att ta del av din laglott är att du vänder dig till tingsrätten och begär jämkning. Detta kan endast göras om 7 kap. 4 § ÄB är tillämplig. Denna talan ska väckas inom ett år från att bouppteckningen efter din mamma avslutades. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning, Sandra Bargabriel

Är jag tvungen att skriva på ett avtal?

2021-09-25 i Avtal
FRÅGA |Kan man tvingas att skriva på ett kontrakt i efterhand? Det gäller en inglasning av balkong som uppfördes för tre år sedan som bostadsrättsföreningen nu vill att vi ska skriva ett kontrakt över. Där står bla. att innehavaren själv är tvungna att betala för nedmontering av glasen om så skulle behövas. Nu ska det sprängas i berget bakom oss.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kort sagt kan du aldrig tvingas att skriva på ett avtal. I Sverige råder det avtalsfrihet och med det menas att du bland annat har rätt att avstå från att ingå i avtal och rätt att bestämma avtalets innehåll. Om du skriver på ett avtal är du bunden av det som står i avtalet. Med detta sagt skulle jag råda dig att aldrig skriva på avtal med villkor som du inte vill gå med på eftersom du annars är tvungen att göra det som åläggs dig enligt avtalet. Det finns dock en del situationer då ett avtal kan ogiltigförklaras. En sådan situation är om en person hotas eller tvingas med våld att skriva på avtalet och att hotet/våldet har inneburit trängande fara för den hotade (28 § Avtalslagen). Detta är ett svårt rekvisit att uppfylla och troligen är du inte i en sådan situation. Jag skulle därmed råda dig att inte skriva på ett avtal som du inte känner dig bekväm med eftersom du inte har någon skyldighet att göra det. Ett sådant avtal borde ha skrivits på under förberedelserna till bygget. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Fortkörningsböter vid förändrad hastighet

2021-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Jag körde idag på en väg som alltid har varit 70 sträcka. Vägen innan är 50kmh. Längs vägen såg jag att skyltarna där det står 70 var övertäckta med plast men jag tänkte inte så mycket mer på det och körde runt 60-70kmh. Polisen stog lite längre fram och jag blev bötfälld för att dom sa att vägen är 50 sträcka. Den har alltid varit 70 tom idag då förmodligen. Frågan är om det verkligen får gå till så att skyltarna bara är övertäckta och att man förväntas köra 50 längs hela vägen när man vanligtvis alltid har kunnat köra 70 på den vägen? Borde det inte finnas någon skylt utsatt om förändrad hastighet? Mvh J
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det ställs stränga krav på bilförare att hålla sig uppdaterade om vilka hastighetsbegränsningar det är som gäller vilket dels kommer i uttryck i 3 kap. 14 § Trafikförordningen. När en skylt ändras finns det ingen skyldighet att lägga en till skylt som säger att den ursprungliga skylten har ändrats. Det finns heller ingenting i lagen som säger att det inte får gå till på det sättet heller. En hastighetsöverträdelse är ett trafikbrott där det räcker med oaktsamhet för att dömas för brottet (14 kap. 3 § Trafikförordningen), vilket innebär att det faktum att du inte visste att hastigheten hade ändrast mest sannolikt inte kommer hålla. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,