Har en misstänkt rätt till tystnad under förundersökningen?

2020-12-18 i Förundersökning
FRÅGA |Jag läste någonstans att man är tvungen att besvara frågor som ställs till en under en förundersökning om man är misstänkt för ett brott. Jag tycker detta låter lite konstigt och undrar om det är tillåtet att vara tyst under förundersökningen för ett brott man är misstänkt för.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att en misstänkt inte ska behöva yttra sig över misstanke gentemot denne själv eller behöva medverka i utredningen av dennes skuld. Rätten till tystnad kan härledas ur artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR). Detta eftersom det anses vara en del av oskyldighetsprincipen att ha rätt till att vara tyst under förundersökningen. Oskyldighetsprincipen framgår av art. 6.2 EKMR och innebär att den misstänkte ska presumeras vara oskyldig, till dess att motsatsen har bevisats och att denne således inte ska behöva bevisa sin oskuld. Det är alltså tillåtet för en misstänkt att vara tyst under förundersökningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ärva skulder?

2020-12-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, min mamma har väldigt mycket skulder och jag blir lite orolig över om dessa kan ärvas. Hur fungerar det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulder kan, enligt svensk lag, inte ärvas. Det som sker när någon avlider är att dödsboet efter denne, övertar skulderna. Dessa betalas av med hjälp av de tillgångar som finns tillgängliga i dödsboet. Om tillgångarna som finns i dödsboet är otillräckliga kommer skulderna att förbli obetalda. Det är således inte möjligt att ärva skulder från sina föräldrar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan den svenska kungen dömas för brott i Sverige

2020-12-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan den svenska kungen dömas för brott i Sverige?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den svenske kungen har enligt grundlag en straffrättslig immunitet. Detta regleras i 5 kap 8 § regeringsformen (1974:152) och innebär att han inte kan ställas till svars för sina gärningar, som statschef eller privatperson, oavsett hur allvarlig gärningen är. Kungens immunitet gäller dock inte i civilrättliga ärenden, vilket innebär att det exempelvis är möjligt att framställa anspråk om skadestånd gentemot honom i domstol. Kungens straffrättsliga immunitet är dock inte obegränsad. Den får inte utgöra ett hinder mot att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen eller i förhållande till andra mellanfolkliga brottmålsdomstolar. Detta följer av 10 kap 14 § regeringsformen och innebär att kungen, trots sin straffrättsliga immunitet, kan ställas till svars för brott som folkmord och brott mot mänskligheten. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skyddas recept av upphovsrätt?

2020-12-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag håller just nu på med ett UF-projekt i skolan. Vi håller på att skapa en kokbok med våra egna recept. Nu har vi dock ett recept som innehåller en dressing där receptet inte vårt egna utan ett känt som är populärt på internet. Är det okej att referera till vem skaparen till receptet är och ändå använda det i boken? Vi kommer ju att sälja produkten så därför är jag osäker på om det är ok att göra så?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upphovsrätt är den form av immaterialrättsligt skydd som skulle kunna aktualiseras när det gäller recept. Upphovsrättsligt skydd gäller litterära och konstnärliga verk och uppstår formlöst vid själva skapandet, vilket framgår av 1 § Upphovsrättslagen (1960:729). Att skyddet uppstår formlöst innebär att det inte krävs någon ansökan eller liknande för att erhålla skyddet, till skillnad från andra immaterialrättsliga skydd. För att erhålla upphovsrättsligt skydd krävs dock att verket uppnår en viss nivå av originalitet och konstnärlighet, vilket kallas för verkshöjd.När det gäller recept brukar de normalt inte vara upphovsrättsligt skyddade, vilket illustreras i bland annat NJA 1946 s. 371. Detta beror på att rena ingredienslistor och beskrivningar av tillvägagångssätt inte uppnår kravet på verkshöjd. Om receptet däremot är skrivet på ett originellt sätt med fantasifulla formuleringar skulle upphovsrättsligt skydd kunna aktualiseras. I ditt fall kommer enbart en ingredienslista och möjligtvis instruktioner, för en dressing att användas i kokboken. Detta är godtagbart, såvida instruktionerna inte innehåller fantasifulla och originella formuleringar. Ni behöver alltså egentligen inte referera till originalreceptet i kokboken. Det skadar dock inte att göra det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När föreligger rätten till nödvärn och hur långtgående är den?

2020-12-18 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående självförsvar, när är det tillåtet enligt lag och finns det någon form av gräns?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självförsvar benämns i 24 kap 1 § brottsbalken (1962:700) för nödvärn. Rätten till nödvärn föreligger vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Att det brottsliga angreppet ska vara påbörjat eller överhängande innebär att någon precis ska attackera en med våld eller att attacken redan håller på och sker. Rätten till nödvärn föreligger inte vid misstanke om angrepp eller vid ett avslutat angrepp där det inte längre föreligger något hot om angrepp. Rätten till nödvärn föreligger även mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, den som olovligen trängt sig in/försöker tränga sig in i rum, hus, gård eller fartyg eller mot den som vägrar lämna en bostad efter tillsägelse. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Vid en prövning av om våldsanvändningen är uppenbart oförsvarlig beaktas angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Bedömningen innefattar två moment. Först görs en bedömning av om det har förelegat ett uppenbart missförhållande mellan våldsanvändningen och den skada som hotat genom angreppet. Därefter ska det utredas om våldet som använts, står i klar disproportion till vad som var nödvändigt för att avvärja den hotande faran (Jfr NJA II 1962 s. 344 och NJA 2005 s. 237). För att självförsvar ska vara tillåtet krävs alltså att det är fråga om en nödvärnssituation och att våldsanvändningen inte är uppenbart oförsvarlig. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?

2020-12-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag blev uppsagd pga. arbetsbrist i och med att rådande pandemi gjort att arbetsuppgifterna har minskat avsevärt. Jag blev dock uppsagd trots att jag arbetat längre än en av de som fick stanna kvar på arbetsplatsen. Är detta okej enligt lag, jag har för mig att man enligt LAS säger att det är "först in, sist ut" som gäller.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Turordningsreglerna som ska beaktas vid uppsägning på grund av arbetsbrist regleras i 22 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Av bestämmelsen följer att "sist in, först ut" gäller, dvs. att den som har arbetat på arbetsplatsen längst ska ha företräde. Om två arbetstagare har arbetat på arbetsplatsen lika länge har den som är äldst företräde. Det finns dock ett undantag från denna bestämmelse som gäller för företag som har högst 10 anställda. Undantaget stadgar att arbetsgivaren i sådana fall får undanta två arbetstagare från turordningsreglerna. Detta om arbetstagarna enligt arbetsgivarens bedömning har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Det finns även en annan möjlighet till undantag från turordningsreglerna. Detta i form av en avtalsturlista som ska gälla enligt kollektivavtal. Arbetsgivaren och fackförbundet upprättar tillsammans avtalsturlistan och bestämmer hur turordningen ska se ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Avtalsturlistor får inte vara diskriminerande eller strida mot god sed. Utöver detta kan de utformas på vilket sätt som helst i princip. De baseras exempelvis ofta på arbetstagarnas kompetens. Av din fråga framgår inte hur många arbetstagare som finns på arbetsplatsen eller om det föreligger någon särskild avtalsturlista på grund av kollektivavtal. Om det är så att det inte finns någon avtalsturlista och antalet anställda överstiger 10, har arbetsgivaren brutit mot LAS genom att inte beakta turordningsreglerna. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man köpa ut alkohol till en 18-åring?

2020-12-09 i Alla Frågor
FRÅGA |En 18 åring får inte köpa alkohol från systemet men kan dricka alkohol på krogen. Därför undrar jag om någon får köpa ut från systemet till en 18 åring eller om detta också är olagligt. Tack.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte olagligt för en minderårig att förtära alkohol. Det är istället den som förser den minderåriga personen med alkohol, som bryter mot lagen. Av 3 kap 9 § alkohollagen (2010:1622) framgår att det är olagligt att köpa ut eller sälja sprit, vin eller starköl till en person som är under 20 år. När det gäller folköl eller annan alkoholdryck med en alkoholhalt upp till 3,5 % är åldersgränsen istället 18 år. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta och köper ut alkohol till en minderårig kan dömas för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller fängelse i högst 2 år, och vid grovt brott högst 4 år. Detta följer av 11 kap 7 § alkohollagen. Det är alltså olagligt att köpa ut från systemet till en person som är under 20 år. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik?

2020-12-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, min vän brukar ofta provsmaka godis och naturgodis i matbutiker. Är detta okej eller kan det vara olagligt på något sätt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 8 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) regleras brottet stöld. Där anges att den som olovligen tar någonting som någon annan äger, med uppsåt att tillägna sig det, ska dömas för stöld om tillgreppet innebär skada. Om brottet är ringa, dvs. mindre allvarligt, ska denne dömas för ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Ringa stöld är en ny beteckning för brottet snatteri. Enligt praxis brukar en stöld anses vara snatteri om det rör sig om en butiksstöld där värdet av tillgreppet understiger 1000 kr. Att "provsmaka" godis i en matbutik utgör ringa stöld. Detta förutsatt att gärningspersonen har haft uppsåt att tillägna sig godiset utan att betala för det. Det är alltså olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,