Vad avses med personlig egendom?

2021-02-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar ifall dyra väskor eller liknande ska ingå vid bodelning efter ev. skilsmässa. Tack på förhand !!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att all egendom som makarna äger, utgör giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelningen. Makars egendom blir giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket anges i 7 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 7 kap 2 § anges när egendomen är att betrakta som enskild, och det kan exempelvis vara att egendomen fått den statusen genom ett äktenskapsförord. Ett annat undantag är egendom som används uteslutande för personligt bruk, vilket anges i 10 kap 2 § ÄktB. Detta kan vara kläder, presenter eller andra föremål som endast används av en av makarna. Detta får dock endast ske i skälig omfattning. Dyra väskor eller liknande kan utgöra personlig egendom. Huruvida dessa ska ingå i bodelningen beror på om de kan undantas i skälig omfattning eller inte. Det man tar hänsyn till då är väskornas värde samt makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag rätt att få veta varför jag blev uppsagd?

2021-02-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, om någon blir uppsagd har de rätt att få veta varför eller är det okej att bara säga upp någon? tack
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att uppge de omständigheter som ligger till grund för din uppsägning om du begär det, vilket anges i 9 § Lag om anställningsskydd. Detta kan ske muntligen, eller skriftligen om du begär det. Denna skyldighet föreligger dock inte vid provanställningar. En person som blir uppsagd har alltså rätt att få veta grunden till uppsägningen, vilket denne kan begära från sin arbetsgivare. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad avses med bohag respektive lösöre?

2021-02-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!! Jag hade en moster som när hon dog hade skrivit mig i sitt testamente vad gällde b.la. smycken.Hon var sambo och nu har han avlidit. Står även i testamente att jag ska erhålla allt bohag och lösöre som finns i deras gemensamma bostad.. Vad ingår i det??Tacksam för svar!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppen bohag och lösöre utgör två kategorier inom begreppet lös egendom. Begreppet lös egendom innefattar allting som inte är fast egendom. Fast egendom definieras i 1 kap 1 § jordabalken (1970:994) som jord (fastigheter). Bohag definieras i 7 kap 4 § äktenskapsbalken (1987:230) som möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för hemmet. När det gäller lösören eller lösa saker så finns det inte någon lagfäst definition av begreppet. Man brukar dock säga att lösöre är saker som man kan ha i sin besittning. Begreppet lösöre är ett vidare begrepp än bohag eftersom det rymmer allting som ingår i begreppet bohag och även annat. Möbler, husgeråd och liknande omfattas alltså av begreppet lösöre. Utöver detta ingår kläder, bilar, elektronik, böcker, smycken och andra fysiska saker i begreppet lösöre. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett allmänt kommunbeslut överklagas?

2021-02-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej, jag undrar hur man går tillväga för att överklaga ett beslut från kommunen. Beslutet gäller inte mig personligen, utan är ett allmänt beslut som ska gälla alla som bor i kommunen. Går det överhuvudtaget att överklaga ett sånt beslut? Skulle uppskatta ett skyndsamt svar, tack på förhand!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett allmänt beslut som fattas av kommunen kan överklagas genom en laglighetsprövning enligt 13 kap kommunallagen (2017:725) (KL). Vid en laglighetsprövning prövar domstolen endast beslutets laglighet, och alltså inte hur lämpligt beslutet är. Beslutet kan enbart upphävas, vilket innebär att en ändring av beslutet inte kommer att ske. Ett beslut kan upphävas om det inte har tillkommit på ett lagenligt sätt, om beslutet rör någonting som inte är en angelägenhet för kommunen, om det kommunalorgan som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det eller om beslutet stridet mot lag eller annan författning (13 kap 8 § KL).Den som är kommunmedlem har rätt att få lagligheten av ett kommunalbeslut prövad genom ett överklagande till förvaltningsrätten (13 kap 1 § KL). En kommunmedlem är en person som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom där eller ska betala kommunalskatt där (1 kap 5 § KL). Överklagandet ska vara skriftligt och ska ges in till förvaltningsrätten. I det ska det anges vilket beslut som överklagas samt vilka omständigheter som överklagandet grundas på (1 kap 4 § KL). Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla (1 kap 5 § KL). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

2021-02-23 i Bodelning
FRÅGA |Om man äger en bil före äktenskap och sedan gifter sig, kommer maken då automatiskt bli ägare till bilen?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett äktenskap innebär inte att makarna får samäganderätt till varandras tillgångar. Det som sker vid ett äktenskap är dock att makarnas tillgångar enligt huvudregeln blir giftorättsgods. Giftorättsgodset kommer att ingå i bodelningen som kommer att äga rum vid en eventuell skilsmässa, vilket anges i 10 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Vid en bodelning ska makarnas egendom fördelas mellan dem. Makarnas egendom blir giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket anges i 7 kap 1 § ÄktB. I 7 kap 2 § anges när egendomen är att betrakta som enskild, och det kan exempelvis vara att egendomen fått den statusen genom ett äktenskapsförord. Ett äktenskap i sig förändrar alltså inte äganderätten till ett föremål. Vid ett äktenskaps upphörande kommer dock allt giftorättsgods att ingå i bodelningen, där all egendom ska fördelas mellan makarna. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag rätt till radering av mina personuppgifter?

2021-02-19 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Mina personuppgifter finns lagrade hos ett företags i en databas och jag vill inte det längre, vad har jag för rättigheter att göra något åt det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I dataskyddsförordningen (GDPR) återfinns ett skydd för privatpersoner avseende behandling av deras personuppgifter vilket framgår av art. 1 GDPR. I art. 17 GDPR fastställs rätten till radering, vilken innebär att en privatperson har rätt att utan dröjsmål få sina personuppgifter raderade. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera personuppgifterna i följande fall:a) Om de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för.b) Om privatpersonen återkallar det samtycke på vilken personuppgiftsbehandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. c) Den registrerade invänder mot behandlingen och den grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intressen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot personuppgiftsbehandling som sker för direktmarknadsföring. d) Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.e) Personuppgifterna måste raderas för att fylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.f) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster till barn, exempelvis vid fall då barn har skapat en profil i ett socialt nätverk. Det finns dock ett antal undantag från rätten till radering, vilket anges i art. 17.3. Där anges att rätten till radering inte föreligger vid fall då personuppgifterna krävs för att kunna utöva rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av personuppgiftsansvarige, för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet, för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Slutligen föreligger rätten till radering inte när personuppgifterna behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en bröstarvinge avsäga sig sin arvsrätt?

2021-02-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejVi är 3 syskon i familjen, pappa och mamma är i liv. Pappa vill att endast en utav barnen skall ärva hela arvet,hur kan man gå tilllväga ? Kan de andra 2 barnen avsäga sin rätt till arv självmant om de inte funkar ?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bröstarvinge är den primära arvtagaren enligt den legala arvsordningen, vilket följer av 2 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Med bröstarvinge avses avkomlingar i nedstigande led, dvs. barn och barnbarn. En bröstarvinge har enligt huvudregeln rätt till att ärva i första hand. Detta kan begränsas med hjälp av ett testamente, enligt 9 kap ÄB. Det finns dock ett lagstadgat skydd för bröstarvingars rätt till arv, vilket stadgas i 7 kap 1 § ÄB. Där anges att bröstarvingen ska ha rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av det arv denne skulle ha rätt till om det inte fanns något testamente. Om ett testamente står i strid med detta kan bröstarvingarna begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta enligt 7 kap 3 § ÄB. Det går alltså inte att testamentera bort bröstarvingars arvsrätt helt och hållet, utan det går enbart att begränsa den.En arvinge kan avsäga sig sin arvsrätt när arvlåtaren fortfarande är vid liv, vilket följer av 17 kap 2 § ÄB. Detta går till genom att en avsägelse görs skriftligen eller genom att arvtagaren godkänner ett testamente där det anges att denne inte längre har arvsrätt. Arvtagaren måste vara myndig för att detta ska vara giltigt. När det gäller bröstarvingar ser regleringen dock lite annorlunda ut. En bröstarvinge kan enligt huvudregeln inte frånsäga sig sin arvsrätt till fullo, eftersom de alltid ska ha rätt till sin laglott. En bröstarvinge kan dock avsäga sig sin laglott om denne får en skälig kompensation för det. Om ingen skälig kompensation har getts blir arvsavsägelsen inte giltig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är rasistiska uttalanden brottsliga?

2021-02-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En person är högljudd på bussen till den grad att en annan passagerare ber denne att prata tystare. Personen ser då att passageraren är muslim då hon bär slöja och uttrycker följande svar: Jag tar inget som muslimer säger till mig på allvar, så försvinn och be en etnisk svensk komma hit och säga till mig om du inte klarar av det. Jävla idiot. Min fråga är därför om personens kommentar är brottslig?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I situationen du beskriver har en person uttryckt sig på ett rasistiskt sätt. Det finns i brottsbalken (1962:700) (BrB) inte någon specifik bestämmelse som reglerar sådana situationer. Brottet hets mot folkgrupp som regleras i 16 kap 8 § BrB tar sikte på situationer där någon sprider rasistiska uttalanden till allmänheten. Bestämmelsen syftar till att skydda en folkgrupp snarare än en enskild individ. Det brott som skulle kunna aktualiseras i denna situation är förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB. Brottet förolämpning aktualiseras när någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Personen på bussen har uttryckt sig på ett nedsättande sätt i syfte att kränka kvinnan med slöja, vilket innebär att han kan ha gjort sig skyldig till förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,