Kan ett utländskt surrogatengagemang godkännas i Sverige?

2021-04-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Surrogation är inte i enlighet med svensk lag, av vad jag har förstått. Finns det någon som helst möjlighet till att godkänna ett utländskt surrogatengagemang i Sverige eller är det helt omöjligt???
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt så är surrogatengagemang inte tillåtna pga. den s.k. mater est regeln (moderskapspresumtionen), dvs. att det är den som föder ett barn som är den rättsliga modern. Det finns dock svenska rättsfall som tyder på att utländska surrogatengagemang skulle kunna erkännas i Sverige. I NJA 2019 s. 504 ("Det kaliforniska surrogatarrangemanget") så föddes ett barn i USA av en amerikansk surrogat. I USA ansökte modern om att hon skulle anses vara legal moder till barnet, vilket godkändes av den amerikanska domstolen. När föräldrarna sedan återvände till Sverige så folkbokfördes barnet som en inflyttad amerikansk medborgare. Föräldrarna separerade efter ett tag och modern som inte ansågs vara moder enligt svensk rätt, ansökte då om att få adoptera barnet. Högsta domstolen bedömde att den amerikanska domen om moderskap skulle erkännas i Sverige och att modern som inte födde barnet skulle anses vara legal förälder, trots att surrogation inte är tillåtet i Sverige. Detta eftersom man tog hänsyn till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Rätten till privatliv enligt art. 16 och principen om barnets bästa enligt art. 3, var de centrala bestämmelserna i domen. Högsta domstolen resonerade kring att barnet hade vant sig vid sina föräldrar och skapat ett band till dem, att barnet hade fått ett socialt liv där det var bosatt och att det därmed inte hade varit i enlighet med barnets bästa att ta ifrån barnet dess familje- och sociala liv. Detta avgörande innebär alltså att det finns en liten möjlighet till att en utländsk dom om moderskap efter ett surrogatengagemang kan erkännas i Sverige. Det krävs dock att det sker för att säkerställa barnets rätt till privatliv och att det sker för barnets bästa. I rättsfallet Högsta domstolens dom den 17 december 2019 i mål Ö-3622-19 ("Surrogatarrangemanget i Arkansas") var det fråga om samma sak och även där kom man fram till att den utländska domen om fastställt moderskap efter surrogatengagemang, skulle erkännas i Sverige. Detta på liknande grunder som i rättsfallet ovan. De omständigheter som skulle kunna leda till att ett utländskt surrogatengagemang erkänns i Sverige är alltså att det finns någon utländsk dom som erkänner modern som legal moder och som sedan kan erkännas i Sverige. Domen i sig är dock inte tillräcklig för att moderskapet ska erkännas. Det krävs också att barnet bildat ett band till föräldrarna och det därmed är en del av barnets identitet. Det ska alltså vara av respekt för barnets privatliv och vara i barnets bästa intresse att moderskapet fastställs. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det tillåtet att höja ett avtalat pris i efterhand?

2021-04-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, en person la upp en annons på blocket på en jacka och angav inte något pris. Jag skrev då och frågade vilket pris personen ville ha för jackan och personen svarade då och sa att jag skulle få den för 950 kr. Jag svarade ja, och när jag sen skulle hämta jackan och betala ville hen plötsligt ha 1050 kr. Jag blev jätteirriterad, har inte personen en skyldighet att ta emot 950 kr eftersom hen sa att det var det priset hen ville ha? Tack.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt svensk rätt är att anbud och accept är bindande för anbudsgivaren och acceptgivaren, vilket följer av löftesprincipen som regleras i 1 § Avtalslagen. En annan grundläggande princip inom avtalsrätten är Pacta sunt servanda, vilken innebär att avtal ska hållas. I detta fall har säljaren gett dig ett anbud om 950 kr, vilket denne är bunden till. Du har sedan accepterat anbudet, vilket innebär att ett avtal har kommit till stånd. Säljaren måste hålla sig till det som har avtalats och har alltså inte rätt att höja priset i efterhand.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det olagligt att provsmaka lösgodis i en matbutik?

2021-04-19 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag undrar om det är okej att provsmaka godis i en matbutik? Det är någonting man har gjort sedan man var liten liksom, kan det verkligen vara brottsligt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 8 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) regleras brottet stöld. Där anges att den som olovligen tar någonting som någon annan äger, med uppsåt att tillägna sig det, ska dömas för stöld om tillgreppet innebär skada. Om brottet är ringa, dvs. mindre allvarligt, ska denne dömas för ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Ringa stöld är en ny beteckning för brottet snatteri. Enligt praxis brukar en stöld anses vara snatteri om det rör sig om en butiksstöld där värdet av tillgreppet understiger 1000 kr.Att "provsmaka" godis i en matbutik utgör ringa stöld. Detta förutsatt att gärningspersonen har haft uppsåt att tillägna sig godiset utan att betala för det. Det är alltså olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?

2021-04-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, det är en sak jag har undrat länge. Om en person har ensam vård dör, vem får då vårdnaden av barnet?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan det konstateras att barnets bästa, enligt svensk rätt, ska vara avgörande vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska även tas till barnets egna vilja, med beaktande av dess ålder och mognad (6 kap 2a § Föräldrabalken).Om en förälder som har ensam vårdnad dör så ska rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap 9 § 2 st Föräldrabalken). Vid bedömningen av huruvida den efterlevande föräldern ska få vårdnaden så ska hänsyn tas till vilken relation barnet har till föräldern. Hänsyn ska även tas till om det finns någon annan person som barnet känner sig trygg hos och om denne skulle vilja vara dess vårdnadshavare. Om så är fallet kan det då vara lämpligare att denne får vårdnaden om barnet (Prop 1981/82:168). Det finns även en regel som anger att den avlidne vårdnadshavarens vilja ska beaktas (exempelvis om viljan framgår av testamente) vid valet av ny vårdnadashavare. Detta såvida det inte är olämpligt (6 kap 10 a § 4 st). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska bilar ingå vid bodelning mellan sambor?

2021-04-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag och min sambo ska separera och jag ägde en bil innan som vi båda två använde. Hon påstår att bilen ska ingå i bodelningen eftersom den användes av oss båda två, är det så? Jag tycker det låter märkligt.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning mellan sambor är sambolagen (2003:376) tillämplig. Sambolagen innehåller regler om hur tillgångar ska fördelas när ett samboförhållande upplöses. Ett samboförhållande definieras i 1 § sambolagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett sådant förhållande upphör vid fall då samborna gifter sig med varandra eller med någon annan, om de flyttar isär eller om någon av dem går bort. (2 § sambolagen). En bodelning ska ske om någon av samborna begär det, vilket stadgas i 8 § sambolagen. I en bodelning ska endast samboegendom ingå. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, vilket anges i 3 § sambolagen. Med bohag avses möbler, kökasartiklar och annat inre lösöre som används i hemmet (6 § sambolagen). Dessa ska dessutom ha införskaffats för gemensam användning för att anses utgöra bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål ska inte ingå i bodelningen, vilket följer av 7 § sambolagen.Det som ska ingå vid en bodelning mellan sambor är den gemensamma bostaden och bohaget. En bil omfattas inte av dessa begrepp och utgör därför inte samboegendom. Detta innebär alltså att bilen inte ska ingå vid bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?

2021-04-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex ringer mig konstant och jag har bett honom sluta men han lyssnar inte. Han hotar inte mig eller så men det är väldigt jobbigt, särskilt eftersom han oftast ringer mig mitt i natten flertalet gånger. Kan det vara brottsligt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ringa någon konstant, mot dennes vilja, är inte ett brott i sig men kan falla under brottet ofredande. Ofredande regleras i 4 kap 7 § Brottsbalk (1962:700) och definieras som ett fysiskt antastande, någon form av störande kontakt eller annat hänsynslöst agerande. Detta om gärningen syftar till att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Vid bedömningen om huruvida samtalen kränker den utsattes frid brukar hänsyn tas till exempelvis hur ofta samtalen sker och om de sker mitt i natten etc. I ditt fall sker samtalen väldigt ofta och mestadels mitt i natten. Detta trots tillsägelser från dig om att det inte önskas. Samtalen har alltså fått en trakasserande effekt och om du känner att detta är för besvärande bör du anmäla honom. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?

2021-04-14 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag går i gymnasiet och en elev jag har bråkat med frågade efter mina betyg och fick ut dem? Är det okej för skolan att göra så?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen är en princip som regleras i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och gäller för alla svenska myndigheter. Principen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Detta innefattar även kommunala skolor, men dock inte privata skolor. Av frågan framgår inte om du går i en kommunal eller privat skola. Om det är så att du går i en kommunal skola, har de på grund av offentlighetsprincipen, en skyldighet att lämna ut dina betyg till den som begär det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär det att en dom vinner laga kraft?

2021-04-06 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som händer när en dom vinner laga kraft, eller vad betyder det?
Vanessa Hannah |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en dom vunnit laga kraft innebär att tiden för överklagande har gått ut och att domen därmed blir slutgiltig. En dom i tvistemål vinner laga kraft tre veckor efter det att domen har meddelats, förutsatt att domen inte överklagas. Detta följer av 50 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Samma tid gäller för domar i brottmål, vilket framgår av 51 kap 1 § RB. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,