Har hyresvärd rätt att kräva intyg för graviditet vid lägenhetsbyte?

2021-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Har en hyresvärd rätt att kräva ett intyg för graviditet för vid ett lägenhetsbyte?Med vänliga hälsningar
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giltiga skäl för godkänt lägenhetsbyteEn person som har ett förstahandskontrakt kan ansöka om lägenhetsbyte. För att detta ska gå igenom krävs det att det finns giltigt skäl för bytet. Viktigt att notera är att det endast är hyresgästens, inte bytespartens, skäl för bytet som beaktas. Enligt förarbetena till jordabalken (12 kap. 35 § JB) avses med beaktansvärda skäl exempelvis:Du behöver en billigare lägenhetDu är i behov av en större lägenhet för att du ska bli sambo eller få barn. Du behöver en mindre lägenhet. Du är i behov av en lägenhet närmare ditt arbete. Du ska arbeta/studera på annan ort.Hyresvärdens godkännandeEn hyresgäst som är gravid har alltså i och med sin graviditet ett giltigt skäl för lägenhetsbyte. Utöver detta krävs för ett godkänt byte att den du byter lägenheten med ska ha möjlighet att betala hyran och att denne är "skötsam". Är dessa krav uppfyllda ska hyresvärden godkänna bytet om det inte innebär påtaglig olägenhet för hyresvärden (vilket exempelvis hade kunnat vara att den nya hyresgästen inte kan betala hyran).Svar på din fråga:Det finns sammanfattningsvis inga regler som säger att den som vill byta lägenhet på grund av att denne ska bli sambo eller väntar barn ska kunna uppvisa ett intyg på graviditeten. Hyresvärden ska alltså säga ja till bytet om den nya hyresgästen är skötsam och har möjlighet att betala hyran. Skulle hyresvärden ändå säga nej till bytet bör en vända sig till hyresnämnden, vilken ska ge tillstånd till bytet eftersom att en graviditet (växande familj) utgör ett beaktansvärt skäl. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Samtycke vid omskärelse av son

2021-02-25 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej, om jag och min flickvän får ett barn och det blir en pojke. Säg att hon skulle vilja att han omskärs pga religion men jag vill inte det. Kan hon göra det utan mitt medlåtande, och om det nu skulle vara så att hon inte kan det och gör det ändå, vad får hon för konsekvenser?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omskärelse av pojkar regleras i lag om omskärelse av pojkar och enligt lagens 3 § får omskärelse endast utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Eftersom ni då skulle vara två vårdnadshavare så gäller det föregående för er båda. Det krävs alltså att båda vårdnadshavare ger sitt samtycke till en omskärelse av en pojke. Skulle ingreppet utföras mot ena förälderns vilja är det att betrakta som misshandel, eventuellt ringa misshandel och då kan läkaren åtalas och dömas i domstol. Eftersom ni är två vårdnadshavare så måste alltså läkaren se till att hen fått samtycke från er båda. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Deposition och avbokning i avtal

2021-02-22 i Avtal
FRÅGA |Hej, Har bokat en lokal men kommer ställa in. Evenemanget är i september, den 18 2021. Vill bara säkerställa. I avtalet står. "Avbokningregler- Vid avbokning upp till 6 månader innan eventet erhåller (företagsnamnet) deposition. Vid avbokning 3 månader innan eventet äger (företagsnamn) rätten att fakturera 100%."Det betyder att jag kommer få tillbaka min deposition. Har jag förstått det rätt då? Tack på förhand
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar det har du förstått det rätt. Företaget får en deposition vid avbokning upp till 6 månader men avbokar du 3 månader innan eventet äger rum har företaget rätt att få betalt för hela summan, som om eventet hade genomförts. Då behåller de alltså depositionen. Avbokar du i god tid verkar det dock som att du ska få tillbaka din deposition. Allt gott,

Hur gör jag så att mina barns arv blir enskild egendom?

2021-02-21 i Testamente
FRÅGA |Hur och var skriver jag ett dokument ang att allt vad mina barn ärver efter mig och min man skall vara deras enskilda egendom?MvhMarie
Suana Tafic |Hej Marie och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill försäkra dig om att allt dina barn ärver efter dig och din man ska bli enskild egendom finns det några saker du måste tänka på. Jag ska göra mitt bästa för att förklara så tydligt jag kan. Det lättaste sättet om att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva in det som ett villkor i ett gåvobrev eller i ett testamente. Då du är gift kommer det vara så att den egendom som är enskild genom föreskrift i antingen gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar då du går bort och har gemensamma barn. Din make får då din egendom med fri förfoganderätt (vilket innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över det som ärvts). Först vid din makes bortgång skulle då er egendom tillfalla era gemensamma barn. Skulle du och din make vilja att era barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid någon av er bortgång bör du skriva in detta tydligt i ditt testamente! Jag skulle rekommendera dig att du rådgör dig med en jurist när du ska utforma ett förordnande om enskild egendom i antingen testamente eller gåvobrev, eftersom det är viktigt att detta sker på ett korrekt sätt (och för att det ska finnas ett heltäckande skydd). För att ett testamente ska vara giltigt måste flera formkrav vara uppfyllda, bland annat måste testamentet upprättas skriftligt och den som har skrivit det måste fylla i sin signatur. Två personer över femton år måste bevittna testamentet, dessa vittnen måste dock inte veta vad som står i det. Nära släktingar får inte vara vittnen och inte heller någon som står med i testamentet, vilket alltså innebär att era barn inte kan vara vittnen. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Hur lång preskriptionstid för fordran hos Trafikförsäkringsföreningen?

2021-03-18 i Preskription
FRÅGA |Hur lång är prespictionstiden för trafikförsäkringsföreningen ?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga gäller hur lång preskriptionstiden är för en skuld från Trafikförsäkringsföreningen.Preskriptionslagen reglerar preskription av fordringar, såvida inte annat är föreskrivet, se 1 § preskriptionslagen.Huvudregel enligt preskriptionslagenHuvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas tio år efter att den tillkom, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st preskriptionslagen. För fordran som en näringsidkare har på en konsument gäller dock att fordran preskriberas efter tre år.I din fråga framkommer det att det rör en fordran från Trafikförsäkringsföreningen. Enligt trafikskadelagens 31 § 5 stycke samt Kronofogdens hemsida har Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift en preskriptionstid på tio år. Skulden kan framstå som en konsumentfordran, men är alltså inte det. Ditt fallOm skulden rör krav på trafikförsäkringsavgift enligt trafikskadelagen är alltså preskriptionstiden tio år från det att skulden uppkom, vilket jag tyvärr inte kan bedöma utifrån det du beskrivit i din fråga. Är preskriptionstiden tio år och det sker preskriptionsavbrott inom den tiden börjar en ny tioårsfrist löpa. Mitt tips är att du kontaktar Kronofogden och försöker ta reda på om/när det har skett ett preskriptionsavbrott, och i så fall om skulden är preskriberad eller inte. Det borde ge dig lite klarhet! Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Kan jag dra av kostnader för juridisk hjälp i min deklaration?

2021-02-25 i Avdrag
FRÅGA |Kan jag dra av juristkostnader( 170000skr) i deklarationen??
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vissa situationer kan det finnas möjligheter att dra av kostnader för juridisk hjälp men det som då krävs är att det var en nödvändig kostnad för att förvärva eller bibehålla en inkomst (enl. 12 kap 1 § inkomstskattelagen). Om dina juridiska kostnader är privata gäller dock ej det som jag anfört ovan, utan istället kommer dessa juridiska kostnaderna att falla in under levnadskostnader i 9 kap 2 § inkomstskattelagen, och kan då som en konsekvens inte dras av i din deklaration.Har du ytterligare frågor är du välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Har jag rätt att välja abortmetod?

2021-02-22 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Har jag rätt att välja vilken abortmetod jag vill genomgå?Det finns inga medicinska själ att behöva ta de ena eller det andra och jag har heller inte passerat gränsen för kirurgisk abort. Är däremot inte i vecka 7 ännu (kirurgisk rekommenderas att inte göra innan de) Men jag borde väl ändå kunna boka en tid nu som infaller när jag är i vecka 7 då de också är väntetider.När jag pratade med barnmorskan sa hon att jag inte hade rätt att välja men kollar man runt så är det mitt val. Är inte de fel att säga så om de nu stämmer att jag har rätt att välja?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den svenska rätten till fri abort regleras i abortlagen och enligt 1177 är medicinsk abort den vanligaste metoden och den metod som går att använda under hela den period då abort är tillåten. Kirurgisk abort kan däremot endast användas till graviditetsvecka 12 eller 13, men oftast inte under väldigt tidig graviditet. Efter att jag undersökt din fråga verkar det som att kvinnan har rätt att välja abortmetod såvida den inte är direkt medicinskt olämplig. Det skulle alltså till exempel kunna vara att det är för tidigt i graviditeten. Det verkar som att just denna frågan har varit uppe för diskussion flera gånger, både bland politiker men också i media, som just undersökt huruvida rätten till att välja abortmetod. Dock har vi fri abort i Sverige, vilket innebär att juridiskt ska du ha rätt att välja vilken metod du vill använda. Däremot verkar det som att sjukvården måste göra en bedömning kring vad som passar bäst beroende på hur långt gången en är i graviditeten, detta för att se till att metoden inte är medicinskt olämplig.SammanfattningSå svaret på din fråga är att du har rätt att välja metod, men att metoden som väljs måste vara lämplig för just dig. Mitt tips är att du pratar med din barnmorska igen och ser vad hon säger, har hon giltiga medicinska argument för att du bör välja en viss metod så är det säkert så att de har gjort en medicinsk bedömning och rekommenderar en viss metod för att det ska ske så säkert som möjligt för dig. Som patient har du dock den generella rätten att välja! Hoppas att allt löser sig!Allt gott,

Begära betänketid vid äktenskapsskillnad

2021-01-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,I torsdags gick vår skilsmässa igenom. Vi har tre veckor på oss att begära överklagan. Domen fastställdes enligt de uppgifter vi lämnat och det skedde utan betänketid.Saken är den att jag har två barn som är under 16 år som bor hos mig, de är dock folkbokförda hos deras pappa men bor hos mig minst på deltid. Jag tänker att vi skulle ha fått svar om betänketid, vilket jag vill ha. Hur gör jag?Domen följer;YRKANDEN M.M.Parterna är gifta med varandra. De har inga gemensamma barn under 18 år och ingenav parterna har vårdnaden om barn under 16 år boende hos sig.I en gemensam ansökan har parterna begärt att tingsrätten ska döma till skilsmässa(äktenskapsskillnad) mellan dem.DOMSKÄLDet finns förutsättningar för att döma till äktenskapsskillnad
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du säger ska man i vissa fall ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa. En av de anledningarna är om det finns barn under 16 år i familjen och ni är vårdnadshavare samt har barnen boende hos er. I beslutet du bifogat beskrivs det att ingen av parterna har vårdnaden om barn under 16 år boende hos sig. Det framkommer dock inte riktigt om dina barns pappa har ensam vårdnad men att barnen ändå bor hos dig. Skulle det vara så att ni har gemensam vårdnad om barnen så kan du överklaga och ange detta fel som uppstått. Du har då nämligen rätt till betänketid. Har du däremot inte vårdnaden om dina barn, kan du testa att överklaga men det blir antagligen svårt att få igenom eftersom att lagen kräver att föräldern i fråga ska vara vårdnadshavare. Viktigt att komma ihåg är att tingsrätten inte kan döma till äktenskapsskillnad mellan er förrän en betänketid om minst sex månader förflutit om båda makarna begär betänketid. Ni skulle alltså kunna överklaga och eventuellt få igenom betänketid om ni båda begär att ni vill ha det. Dessutom anges det i 5 kap. 2 § i äktenskapsbalken att om endast en av makarna ansöker om skilsmässa ska först betänketid löpa.Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor ska du inte tveka på att höra av dig igen.Allt gott,