Kan jag avsluta en provanställning innan den påbörjats?

2021-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag läser just nu min sista termin på mina studier och har således sökt jobb parallellt med min masteruppsats. Under april månad fick jag ett jobberbjudande med tillträde i augusti 2021, där jag fått en provanställning på 6 månader fram till februari 2022. Nu till mitt problem. Jag har nämligen fått ett annat erbjudande nu som jag hellre vill ta, då det passar min profil bättre (det råder alltså ingen fråga om att min nuvarande arbetsgivare undanhållit information. Jag känner helt enkelt bara att jag det andra erbjudanden jag fått är "bättre" än det jag skrev på först). Jag undrar därför om jag har några juridiska förpliktelser till den arbetsgivare som jag redan hunnit skriva på avtal med (och som jag nu vill häva innan provanställningen träder i kraft i augusti) ? Kan min arbetsgivare stämma mig för att jag säger upp avtalet innan provanställningen börjat träda i kraft? Med vänlig hälsning,förvirrad tjej
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Grattis i förskott till en masterexamen och grattis till dina jobberbjudanden! Jag förstår att du har hamnat i en knivig situation och kommer därför göra mitt bästa för att försöka klargöra vad dina rättigheter är. Frågan rör arbetsrätt och sådana bestämmelser finns till störst del i lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är tvingande till förmån för arbetstagare , vilket innebär att huvudregeln är att det inte får avtalas om sämre villkor för arbetstagaren än vad LAS stadgar. Det finns dock undantag till detta, i vissa specifika fall finns möjligheten att frångå LAS om det sker genom kollektivavtal.Huvudregeln för avtal är att sådana ska hållas. Dock innebär din framtida provanställning att avtalet kan frånträdas på väldigt kort tid. För arbetsgivaren finns en ordningsregel, som innebär att arbetsgivaren om den avbryter en provanställning ska underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förväg, för att inte bli skadeståndsskyldig (Vänligen se 31 § LAS). En sådan ordningsregel finns emellertid inte för dig som arbetstagare. Viktigt att notera är att det är möjligt att i kollektivavtal avtala om något annat som skiljer sig från LAS, vilket t.ex kan innebära en kort uppsägningstid under provanställningen, även för dig som arbetstagare. Du nämner dock inte att det finns något kollektivavtal i ditt fall, därför kommer jag utgå från att ett sådant inte är aktuellt. För dig innebär detta att det är möjligt att avbryta provanställningen innan du tillträder. Om du beslutar att göra det så kommer du i praktiken inte att börja arbete på arbetsplatsen. Skulle det vara så att ett kollektivavtal finns avtalat om en uppsägningstid börjar uppsägningstiden löpa när du säger upp dig, alltså innan du tillträtt.Sammanfattning Sammanfattningsvis kan du alltså avsluta din provanställning redan innan du tillträder provanställning, så länge det inte finns ett kollektivavtal som stadgar annat och på så sätt frångår reglerna i LAS. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Ensam vårdnad och vill byta helg med andra föräldern

2021-04-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag har ensam vårdnad och behöver byta helg med barnets pappa. Kan han vägra det? eller kan jag bestämma det? Står inget i beslut från domstol om vilka helger han ska vara hos sin pappa.
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt föräldrabalkens (FB) 6 kap. 2 a § 2 st har ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar och barnet ska även ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med enl. 6 kap. 15 § FB. Som ensam vårdnadshavare och boendeförälder ska därför du inte förhindra en kontakt mellan barnet och den andra föräldern, eftersom det annars kan uppfattas som umgängessabotage. Om det finns en dom eller ett skriftligt avtal som är godkänt av socialnämnden där dagarna för umgänget regleras är det de dagarna som måste följas, men eftersom du uppger att detta inte finns i ert fall kan du egentligen bestämma själv vad som passar dig bäst men du måste nå en överenskommelse med pappan. Skulle ni ha en muntlig överenskommelse (vilket jag antar att ni har) kring helgerna och ni inte själva kan komma överens om hur umgänget ska se ut nu när du behöver byta helg så rekommenderar jag att ni eventuellt får detta fastslaget i en dom eller ett avtal. Ni kan hos familjerätten i er kommun via samarbetssamtal få hjälp att lösa frågan kring hur umgänget ska se ut, där ni även kan skriva ett rättsligt bindande umgängesavtal som bland annat reglerar vilka dagar ert barn ska ha umgänge med sin pappa (Se 6 kap. 15 a § 3 st).Sammanfattningsvis kan du alltså byta helger, men du måste ändå komma överens om barnets umgänge med pappan. Skulle det bli så att ni inte kan komma överens kan ni alltid vända er till familjerätten och via samarbetssamtal försöka lösa umgängesfrågan. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Bilhandlares garanti täcker inte fel

2021-04-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Har en bil som jag köpte för endast 2 månader sedan för 237 tusen kronor. Igår varnade bilen för låg kylarvätska, röd lampa tändes som sa "stäng av motorn".Svängde förbi en verkstad, verkstaden gjorde en kortare felsökning i form av tryckmätning på systemet och kunde snabbt konstatera att en läcka finns någonstans.Avböjde en närmare felsökning då jag ville kontakta bilhandlaren i första hand. Vid min telefonkontakt med firman där jag har köpt bilen så får jag instruktionen att besöka verkstad för felsökning och verkstaden jag ska besöka består av två olika verkstadskedjor som bilhandlaren valt.När jag frågar om bilhandlaren kommer hjälpa mig med felet så hänvisar de sin till garanti som jag fått av dem och hävdar att de hjälper mig endast om felet som upptäcks skulle visa sig finnas med i garantin.Jag påtalar vad konsumentköplagen säger vid sådana här ärenden och hela den biten om vad som står skrivet om fel som upptäcks inom 6 månader från köp. Säljaren uppger att dom följer konsumentköplagen men var samtidigt väldig tydlig med att de endast hjälper mig om det är ett fel som finns med i deras garanti.Kan tillägg att läckan verkar ske väldigt långsamt då mätstickan rört sig väldigt lite sedan påfyllning men verkstad har bekräftat läckage med hjälp av tryckmätning.Vill fråga vad som gäller när en säljare hävdar att de hjälper en endast om felet täcks av deras egna garanti och om jag har rätt att besöka valfri auktoriserad verkstad?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentköplagenPrecis som du själv nämner i din fråga är det konsumentköplagens (KKL) regler som gäller när du köper en bil hos en bilhandlare. Detta innebär att du har rätt att reklamera fel som fanns när du köpte fel, så kallade ursprungliga fel, i upp till tre år. (Se 23 § 3 st KKL)Fel som visar sig inom sex månader efter att du tagit emot bilen ska anses ha funnits vid köpet om säljaren inte kan motbevisa detta (eller om säljaren kan visa att du borde kunnat förvänta dig felet/bristen p.g.a bilens skick) Se 20 a § KKL.Vad gäller vid bilgaranti?En garanti kan aldrig ge sämre skydd än lagen, utan ska endast kunna ge dig ett bättre skydd. Din lagliga reklamationsrätt påverkas alltså inte av en garanti och det går inte att på något sätt avtala bort dina lagstadgade rättigheter som konsument (se 3 § KKL). Kom ihåg att en grundregel är att bilen ska vara trafiksäker vid köp, och eftersom din bil inte tycks vara det då lampan som tänds ber dig stänga av motorn, är det att räknas som ett fel. Enligt konsumentköplagen har du rätt att klaga till bilhandlaren om du klagar inom tre år från köpet (denna klagorätt föreligger oavsett om det finns en garanti eller inte), alltså även om garantin säger annat. Eftersom du verkar ha klagat inom två månader från det att du upptäckte felet, och på så sätt reklamerat inom skälig tid, har du rätt att i första hand kräva att bilhandlaren kostnadsfritt reparerar bilen/bristen på bilen eller ger dig en annan, likvärdig bil. Det är alltid bra om du har skriftligt underlag som visar på att du har kontaktat bilhandlaren för att klaga och när du gjorde detta. Eftersom du har ringt bilhandlaren kan det vara bra att spara detta och att du efter samtalet skickar ett mail till bilhandlaren där du detaljerat förklarar situationen samt sammanfattar vad/när ni diskuterat. "Bristen täcks inte av garantin"Bilhandlarens argument om att bristen inte täcks av garantin är inte hållbart eftersom bristen upptäckts två månader efter köpet och de inte lyckats visat på att felet inte är ett ursprungligt fel som fanns vid köpet. Om en viss funktion på en vara utesluts ur garantiavtalet så kan alltid köparen åberopa sina rättigheter genom KKL. Din garanti kan alltså inte ta bort dina konsumenträttigheter som fastställs i lag. Det enda sättet för säljaren att befrias från felansvar vid en garanti är genom att visa på att bilens försämrade skick troligtvis är en följd av felaktig hantering, olycka, eller annan orsak som köparen är skyldig till (se 21 § KKL). Du har alltså rätt till att de åtgärdar bristen om detta ej kan visas. Är det en begagnad bil du har köpt så brukar bilhandlaren oftast föreslå en reparation än att ge dig en likvärdig bil, då det är ett betydligt enklare alternativ. I andra hand kan det även bli aktuellt med ett prisavdrag eller hävning av köpet (se 28-29 §§ KKL). Bilhandlaren har dock i ditt fall rätt att försöka reparera samma fel/brist totalt två gånger innan hävning kan bli aktuellt (något som framkommit i Allmänna reklamationsnämndens (ARN) praxis). Med reparationsförsök avses inte felsökning.Sammanfattning i ditt fallJag rekommenderar att du försöker kontakta bilhandlaren igen (och se till att spara allt skriftligt) och förklara situationen och dina rättigheter. Det är endast i undantagsfall du kan ha rätt att vända dig till ett annat företag för att laga felet (exempelvis om du är utomlands och inte kan använda bilen för att ta dig vidare), därför skulle jag tro att det är bäst att du väntar med att besöka en annan verkstad än de två som bilhandlaren hänvisat till. Låt någon av bilhandlarens verkstäder undersöka bristen och sedan försöka åtgärda felet (avhjälpa felet enl. 26 § KKL). Skulle de vägra att avhjälpa dig ber jag dig att se till Hallåkonsument som beskriver vad nästa steg är om bilhandlaren skulle vägra att åtgärda felet. Lycka till, jag hoppas att allt löser sig och att din bil snart fungerar som den ska!Allt gott,

Vilka regler gäller för hyra av parkeringsplats i en bostadsrättsförening?

2021-03-22 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vilka regler gäller för hyra av P-plats i en bostadsrättsförening? Hyrestid, uppsägning m.m.
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna vad gäller hyra av parkeringsplats i en bostadsrättsförening kan se olika ut beroende på vilken bostadsrättsförening det är. StadgarnaStadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler som beslutas av föreningsstämman, det högsta beslutande organet inom en bostadsrättsförening. 9 kapitlet 5 § bostadsrättslagen fastslår vad som måste finnas med i bostadsrättsföreningens stadgar. Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan stämman dock besluta om att införa ytterligare punkter som ska reglera bostadsrättsföreningen, exempelvis hur föreningen ska fördela sina parkeringsplatser. Om det då till exempel står att varje lägenhet har rätt att nyttja ett visst antal parkeringsplatser eller att det föreligger två månaders uppsägningstid är styrelsen skyldig att rätta sig efter detta.Om frågan om parkeringsplatser inte finns reglerat i stadgarna är det upp till styrelsen i varje enskild bostadsrättsförening att skapa egna regler och rutiner för uthyrning av garage- och parkeringsplatser. Det bör då finnas en tydlig policy för nyttjande så att samtliga intresserade vet vad som gäller. NyttjanderättsavtalStyrelsen kan även välja att upplåta parkeringsplatser till de boende mot betalning, och då upprättas ett nyttjanderättsavtal där reglerna i 8 kapitlet jordabalken gäller i tillämpliga delar (en upplåtelse av parkering utomhus är i juridisk mening ett så kallat lägenhetsarrende enligt 8 kap. 1 § JB). Då får du istället se till detta avtal, där alla viktiga regler ska finnas med.Jag rekommenderar att du kollar upp stadgarna i den specifika bostadsrättsföreningen och eventuellt ser över huruvida det föreligger en policy som just reglerar regler och frågor vad gäller uthyrning av p-plats. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Straffvärde och straffmätning

2021-04-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej Lawline! Tack för en superbra sida. Jag undrar varför man inte använder det högsta straffet för ett brott. Säg snatteri som ett exempel där påföljden kan bli upp till 6 månader. Hur kommer det sig att dessa 6 månader inte döms ut?
Suana Tafic |Hej! Först och främst vill vi tacka så mycket för att du uppskattar vår hemsida! Sen vill jag även tacka dig för att du vänder dig till just oss med din fråga.Din fråga rör straffvärde och straffmätning som regleras i 29 kapitlet brottsbalken (BrB). Straffvärde kan beskrivas som hur allvarligt ett brott är jämfört med andra brott. Då ser en till straffskalan, vilket innebär att straffet för det enskilda brottet bestäms inom straffskalan för brottet och med hänsyn till bland annat den skada som brottet medfört. Det är till exempel skillnad på straffvärdet av grov misshandel och straffvärdet av vållande till kroppsskada, grov misshandel är allvarligare och har ett högre straffvärde. Det gör att straffskalorna för brotten är olika. Vid en straffmätning (det som din fråga specifikt rör) görs istället en bedömning av straffet för ett brott i ett enskilt fall med hänsyn till straffvärdet och andra omständigheter (se 29 kap. 1 § BrB). Vid straffmätningen bestämmer alltså domstolen var på straffskalan en gärningsperson hamnar. Då tar man hänsyn till brottets allvar, gärningspersonens avsikt, ålder och andra faktorer. Detta gör att det ibland finns så kallade förmildrande omständigheter som gör att en t.ex får ett kortare straff än det som anges. Se bland annat 29 kap. 4 -7 §§ BrB. Det är viktigt att skilja på straffvärde och straffmätning då det är två helt olika saker.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?

2021-04-11 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Vad sparas under en förhandling på tingsrätten? Protokollförs allt som sägs under förhandlingen? Kan man i sådana fall begära ut ett sådant protokoll?
Suana Tafic |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Protokollförarens uppgifterBredvid ordföranden sitter under en förhandling en protokollförare, vars uppgifter innefattar att spela in förhör, sköta tekniken i salen och att föra anteckningar. Protokollföraren är den som skriver ner det som sägs och vad som sker under en förhandling. Den som är protokollförare vid en förhandling ingår inte i rätten, vilket innebär att personen inte rösträtt när rätten skall fatta beslut. Får jag begära ut protokollförarens anteckningar från förhandlingen? Du undrar om du får begära ut anteckningarna från en rättegång i tingsrätten. Handlingar hos tingsrätten är generellt allmänna och kan därför begäras ut av allmänheten enl. 6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Handlingen måste dock ha upprättats vid en offentlig myndighet för att den ska vara allmän och omfattas av ovannämnda paragraf (se 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Minnesanteckningar och arbetsdokument är som utgångspunkt inte upprättade vid offentlig myndighet, och kan därför inte begäras ut. Detta innebär att anteckningar som protokollföraren för under förhandlingen endast är arbetsmaterial för domstolen, och alltså inget som upprättas/sparas på myndigheten. Dessa är endast minnesanteckningar som ska ligga till grund för rättegångsprotokollet och domen. Begära ut domarDet du däremot kan begära ut är domar, som i princip är en komprimerad version av anteckningarna från förhandlingen samt de ljudfiler från förhören som spelats in. Ibland finns det dock anledning för domstolen att sekretessbelägga vissa handlingar, exempelvis ljudfiler. Ljudfilerna sparas dessutom inte så länge på en domstol, ofta endast ett par veckor efter att rättegången ägt rum för att sedan gallras automatiskt från systemet. I domen framgår dock de viktigaste omständigheterna och vad som i övrigt framkommit under förhandlingen, så genom att läsa den kan du få en bra bild över vad som skett under rättegången. Om du är fortsatt intresserad av vilka handlingar du kan begära ut kan du besöka Sveriges Domstolars hemsida.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Underskrift vid arvsskifte saknas

2021-03-24 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej!Vi är 5 personer som ska skriva under ett arvskifte. Nu är det en person som det inte går att få tag på för kontonummer och underskrift. Vad kan man göra?Mvh
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsregler finns reglerade i ärvdabalken (ÄB).Jag kommer först besvara din fråga utifrån omständigheten att ni har en till namnet känd arvinge som vistas på okänd ort respektive en okänd arvinge, och sedan besvara frågan hur ni går till väga om en underskrift saknas.Vad händer om en arvinge inte går att hitta?16 kap. 1 § ÄB fastslår att om en till namnet känd arvinge vistas på okänd ort ska den som handhar boet anmäla det till Skatteverket. Då ska Skatteverket lägga in en notis i Post- och Inrikes tidningar att arv har tillfallit personen med en uppmaning om att göra sin rätt till arvet gällande inom fem år. Detsamma gäller om den/de ansvariga dödsbodelägarna eller Socialstyrelsen inte vet vem arvingen är överhuvudtaget enligt 16 kap. 2 § ÄB. Även då har arvingen fem år från kungörelsen (inte dödsfallet) på sig att göra anspråk på arvet. I detta fall ska alltså Skatteverket göra en slags efterlysning av den person ni inte fått tag på i tidningen när bouppteckningen efter den avlidne ska upprättas. Om det går att få tag på den eftersökte har hen tio år på sig att göra sin rätt till arvet gällande enligt 16 kap. 4 § ÄB. Gör hen inte sin rätt gällande inom den tidsram som gäller förlorar hen sin rätt till arvet enligt 16 kap. 7 § ÄB och i sådant fall tillfaller dennes arv istället den som hade fått den eftersöktes arv om denne varit avliden (16 kap. 8 § ÄB.)Underskrift saknasFör att alla ska få ut sin del av arvet måste alla dödsbodelägare skriva under. Att alla dödsbodelägare skriftligen måste skriva under en handling vid arvskifte fastlås i 23 kap. 4 § ärvdabalken. Med tanke på att det är arvingarna som förrättar arvskiftet ska oenighet i första hand lösas genom att delägarna försöker komma överens. Jag tolkar dock din fråga som att detta alternativ däremot inte är aktuellt eftersom ni inte får tag på personen i fråga. Vad gäller då?Enligt 23 kap. 5 § ärvdabalken får dödsbodelägarna begära att tingsrätten utser en så kallad skiftesman som ska hjälpa till med att skifta arvet. Skiftesmannen kommer då i första hand att försöka ena dödsbodelägarna, och förhoppningsvis får ni då tag i personen i fråga och kan komma överens. Skulle det vara så att den sista delägaren inte vill skriva under handlingen kan skiftesmannen genomföra ett tvångsskifte och då kommer arvet att skiftas trots att det föreligger oenighet mellan dödsbodelägarna. Ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Får vårt bodelningsavtal se ut som vi vill och måste det skickas in någonstans?

2021-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min man ska separera. Vi är överens om hur vi ska dela våra tillgångar, i princip tänker vi behålla våra egna sparade pengar som vi har på egna sparkonton, han ska också behålla de skulder han har. Någon gemensam fastighet har vi inte. Är det okej att göra så om vi är överens och skriver i bodelningsavtalet att det är det vi har kommit överens om? Är det någon som ska kontrollera om vi har delat lika eller inte? Måste vi skicka bodelningsavtalet någonstans eller är det bara för vår egen skull?Tack på förhand.
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Överens om bodelningen vid skilsmässaÄr ett par överens om hur bodelningen ska ske kan de på egen hand upprätta bodelningsavtalet likt vilket avtal som helst. Avtalet är då ett bevis på vad ni kommit överens om, vem som ska ha vad samt att ert ekonomiska förhållande upphört. Det finns alltså inget krav på att ni måste ta hjälp av en jurist eller advokat. Många väljer dock ändå att ta hjälp eller ansöka om en bodelningsförrättare, exempelvis för att få hjälp med att komma överens, se till så att avtalet blir rätt eller för att se till att få det en har rätt till ur bodelningen.Bestämmelsen i 9 kap. 5 § äktenskapsbalken som beskriver att bodelningsavtalet ska vara skriftligt och underskrivet av båda makar, är tvingande. Däremot är inte reglerna om hur egendomen skall fördelas tvingande, utan där kan ni som två makar göra upp hur ni vill. Ni kan alltså i bodelningsavtalet besluta hur ni vill om fördelningen av tillgångarna, även om andelarna blir väldigt ojämna.Du skriver i din fråga att ni är överens om hur ni ska fördela era tillgångar, vilket lätt kan skrivas in i avtalet som att "tillgångarna har delats i sämja" eller något liknande. Däremot skulle jag rekommendera att ni tar upp dyrare tillgångar såsom eventuella bilar och annat liknande i avtalet för att undanröja eventuella tvivel.Var kan bodelningsavtalet registreras? Ni kan registrera ert bodelningsavtal hos Skatteverket om ni vill. Detta är alltså inte något som är obligatoriskt utan kan ske frivilligt enligt 13 kap. 6 § äktenskapsbalken. Tänk dock på att ni först måste ha lämnat in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten för att ni ska kunna registrera bodelningsavtalet. Jag rekommenderar att ni registrerar bodelningshandlingen hos Skatteverket för att undvika framtida tvister, då handlingen är ett bevis på vad ni kommit överens om. Hur ni går tillväga steg för steg för att registrera bodelningsavtalet finns på Skatteverkets hemsida.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,