Vad gäller för avkastning av enskild egendom som t.ex. lön från ett företag?

2020-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Om man ger bort ett företag i ett gåvobrev som man vill skall vara enskild egendom. Kan man även göra lönen från gåvan till enskild egendom?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om makars egendom återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad krävs för att en gåva ska utgöra enskild egendom?All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄB). I 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Där framgår bl.a att egendom som en make har fått i gåva från någon annan än den andra maken med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda är enskild egendom (andra punkten). Vad gäller för avkastning av enskild egendom?Företagets lön faller inom kategorin avkastning av enskild egendom vilket presumeras vara giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). För att bryta presumtionen måste det i gåvobrevet framgå att även avkastningen ska utgöra enskild egendom. I ditt fallI gåvobrevet bör du således föreskriva att både företaget och dess avkastning ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Var stämmer jag ett företag?

2020-10-29 i Domstol
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller följandeJag rakade ut för att få en röntgenapparat i huvudet på en tandläkarmottagning i Linköping.Tänker stämma bolaget - deras reg, adress ligger i Göteborg. År det till Göteborgstingsrätt som stämningen ska sändas?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Behörig domstol för bolag är domstolen i den ort där bolagets styrelse har sitt säte (10 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken). Är bolagets säte registrerat i Göteborg så är det mycket riktigt Göteborgs tingsrätt som stämningsansökan ska skickas till. Så bör vara fallet när bolagets adress är i Göteborg och de inte har angivit någon annan ort för sitt säte. Jag kan tillägga att som ett alternativ till stämning i domstol finns det en möjlighet att begära patientskadeersättning för personskador som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling (6 § femte punkten patientskadelagen). Det kan vara värt att kolla upp då en domstolsprocess kan vara både tidskrävande och mödosam. Behöver du hjälp med att utforma din stämningsansökan är du välkommen att ta hjälp av någon av våra jurister här: https://lawline.se/boka Hoppas att svaret har varit till din hjälp!Med vänlig hälsning,

När är gåvor och arv enskild egendom och vad gäller för ny egendom som trätt i den ursprungliga enskilda egendomens ställe?

2020-10-10 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska lösa ut exfrun i bodelningen och har investerat i pool och avlopps anläggning som jag har betalat från enskilda medel som jag ärvt och fått som gåva är inte pool och avlopps anläggning min enskilda egendom då ?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om ny egendom som trätt istället för den ursprungliga enskilda egendomen också utgör enskild egendom. Innan detta kan besvaras måste det först vara klarlagt att gåvan och arvet utgör enskild egendom. Regler om makars egendom och bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad krävs för att gåvor och arv ska utgöra enskild egendom?All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄB). I 7 kap. 2 § ÄktB framgår vad som är enskild egendom. Där framgår bl.a att egendom som en make har fått i gåva med villkoret att det ska vara makens enskilda är enskild egendom (andra punkten). Detsamma gäller arv som enligt testamente ska vara makens enskilda (fjärde punkten). För att det som du har fått i gåva och arv ska utgöra enskild egendom så måste alltså gåvogivaren och arvlåtaren ha föreskrivit att egendomen ska vara din enskilda. I annat fall så utgör gåvan och arvet giftorättsgods. Vad gäller för ny egendom som träder i den enskilda egendomens ställe?När du har använder enskild egendom för att införskaffa eller investera i ny egendom så presumeras den nya egendomen vara enskild egendom, det uppstår ett s.k. surrogatföhållande (sjätte punkten). Presumtionen bryts om det i gåvohandlingen eller testamentet framgår att det som träder i gåvan/arvets ställe inte ska vara makens enskilda. Om gåvan och arvet var enskild egendom så ska alltså det som har trätt i dess ställe (pool och avloppsanläggningen) utgöra enskild egendom och därför inte ingå i bodelningen (jmf. 10 kap. 1 § ÄktB). Detta gäller under förutsättning att inget annat har föreskrivit i gåvohandlingen eller testamentet. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag ta över min mormors hus när hon går bort?

2020-09-28 i Testamente
FRÅGA |Kan jag ta över mormors hus när hon dör. Hon har en son men han bryr sig inte alls. Kan jag då ta över hennes hus eller måste hon skriva ett testamente för att jag ska ta över? Eller kan jag bara ta över de och fortsätta ta över lånet på huset?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte riktigt i din fråga vad det finns för släktingar i livet förutom du och din mormors son. I mitt svar utgår jag därför från att din mormor har två barn, din mor och sonen. Jag utgår också från att din mor inte är i livet och att du inte har några syskon. Skulle detta inte stämma har jag utformat mitt svar på ett sätt så att du förhoppningsvis kan utläsa vad som gäller ändå. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).Enligt den legala arvsordningen kan du inte ta över huset utan att först träffa en överenskommelse med sonen vid arvskiftetAtt din mormors son inte bryr sig förändrar inte hans rätt till arv enligt den legala arvsordningen. Han tillhör den första arvsklassen och har tillsammans med dig rätt till din mormors kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). (Är din mor vid livet så är det dock hon, och inte du, som ärver din mormor.)När din mormor går bort så uppstår ett dödsbo som består av hennes tillgångar och skulder (18 kap. 1 § ÄB). Enligt den legala arvsordningen har arvingarna rätt till en viss andel i dödsboet/kvarlåtenskapen och självaste fördelningen av egendomen sker genom arvskiftet. I och med arvskiftet så upphör också dödsboet. Arvskiftet är ett privat avtal mellan de som ska ärva (23 kap. 1 ÄB). Vid arvskiftet finns det alltså en möjlighet för dig att komma överens med din mormors son om vem som ska ta vad i din mormors kvarlåtenskap (23 kap. 3 § ÄB). Om värdet på din andel i kvarlåtenskapen inte motsvarar värdet på huset så kan ni komma överens om att du ska utge ett visst belopp till honom. Det står er också fritt att komma överens om att du övertar huset utan att du kompenserar honom. När ni är klara ska ni upprätta en skriftlig handling över vad ni har kommit överens om. Denna handling ska ni också ska skriva under (23 kap. 4 § ÄB). Finns det inget testamente så kan du med andra ord inte ta över huset och lånet utan att först träffa en överenskommelse med sonen vid arvskiftet. Det kan vara en god idé att upprätta ett testamente för att säkerställa din rätt till husetMed ett testamente kan den legala arvsordningen åsidosättas (11 kap. 1 § ÄB). Testamentet kan också, till skillnad från den legala arvsordningen, ge dig rätt till specifik egendom. Om din mormor testamenterar huset till dig så behöver du alltså inte uppnå en överenskommelse med sonen avseende huset. Undantag föreligger dock för det fall sonen skulle påkalla jämkning för att få ut sin laglott och din mormors övriga tillgångar inte kan täcka laglotten (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten utgör hälften av det som sonen skulle ärvt enligt den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ÄB). Jämkar han inte testamentet inom sex månader så faller hans rätt bort (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).Även om det finns en risk för att sonen påkallar jämkning så utgör testamentet den bästa lösningen för att säkerställa din rätt till huset när din mormor går bort.Viktigt att tänka på är att se till att testamentet uppfyller alla formkrav så att det blir giltigt. Din mormor kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett testamente hos oss här: https://new.lawline.se/products/1Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

När är mina fordringar preskriberade och vad ska jag i så fall göra?

2020-10-29 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag har gamla skulder hos kfm över 10 år jag har aldrig betalat något kan man ansöka om preskription ?Varför meddelar inte kfm automatiskt att skulden skulle var över efter 10 år ?Varför håller kredit bolagen hela tiden efter alla dessa år att förtsättaoch jaga mig ?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad som egentligen gäller avseende preskription. För att försöka reda ut dina frågetecken kommer jag att förklara när en fordran är preskriberad samt vad du måste göra när en fordran är preskriberad och hanteras av Kronofogdemyndigheten.Tillämplig lagar för att besvara din fråga är preskriptionslagen (PreskL), lagen om betalningsföreläggande och handräckning (Lbfh) och utsökningsbalken (UB).Om preskription och preskriptionsavbrottNär en fordran (skuld) preskriberas går rätten att kräva betalt förlorad (8 § PreskL). Preskriptionstiden varierar beroende på vilken typ av fordran det är. För konsumentfordringar är preskriptionstiden t.ex. tre år medan övriga fordringar som huvudregel har en preskriptionstid på tio år (2 § PreskL). För att en skuld ska preskriberas ska dock följande inte ha skett under preskriptionstiden (5 § PreskL): - du har erkänt skulden på något sätt - de som du är skyldig pengar har skickat skriftligt krav eller påminnelser om skulden- de som du är skyldig pengar har väckt talan i domstol eller ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten med anledning av skulden.Görs något av det ovan så avbryts preskriptionstiden vilket innebär att preskriptionstiden börja löpa på nytt (6 § PreskL). T.ex. om preskriptionstiden för din skuld är tio år och du får en påminnelse om skulden efter nio år så börjar en ny preskriptionstid på tio år löpa från dagen du fick påminnelsen. Då är skulden alltså inte preskriberad trots att det har gått tio år sedan skulden uppkom.Om invändningar om att fordran är preskriberad När de som du är skyldig pengar har ansökt om hjälp hos Kronofogdemyndigheten med att driva in sin skuld kan du invända att fordran är preskriberad. Bestridandet måste du göra skriftligen och inom viss tid från att du fick ta del av ansökan (25 och 31 § Lbfh). Accepterar inte den som du är skyldig pengar ditt bestridande och fortfarande vill ha betalt så kan denne begära att ärendet ska lämnas över till domstol för prövning (33 § Lbfh).Har Kronofogdemyndigheten fattat beslut om betalningsföreläggande efter en ansökan enligt ovan (gäller då du inte har bestridit ansökan) så finns också en möjlighet för dig att invända att fordran är preskriberad när skulden ska drivas in (3 kap. 21 § andra stycket UB). Kommer Kronofogdemyndigheten då fram till att fordringen är preskriberad ska verkställighet inte ske.Sammanfattning och vad som gäller i ditt fallFör att skulderna ska vara preskriberade så ska det inte ha skett något preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott under preskriptionstiden leder nämligen till att preskriptionstiden börjar om från noll. Det är därför kreditbolagen som du nämner fortsätter att ta kontakt med dig eftersom varje påminnelse utgör ett preskriptionsavbrott. Anledningen till att Kronofogdemyndigheten inte meddelar dig om preskription är att det ligger på dig att invända om att fordringarna är preskriberade. Invänder du inte att fordringarna är preskriberade så är det alltså inte något som Kronofogdemyndigheten tar hänsyn till eller prövar på eget initiativ.Hoppas att jag har lyckats reda ut dina frågetecken, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vad händer om jag först tackar ja till en omplacering och sedan ångrar mig?

2020-10-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Tackat ja till omplacering på jobb pga nedläggning där jag jobbat, men sedan har jag ändrat mej pga olika orsaker och tackat nej. Var sagt så att man blir uppsagd pga arbetsbrist om man tackar nej. Har ej skrivit på nya anställningspapper på nya stället, ej börjat jobba där heller bara varit på en info. Räknas det ändå då som att jag är anställd där och säger upp mej själv pga att jag först tackade ja? Trots att jag ej skrivit på nya anst.papper. Tycker det verkar konstigt.
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om ert muntliga avtal är bindande och hur detta kan påverka din uppsägning. Tillämplig lag är lagen om anställningsskydd (LAS). Är muntliga anställnings- och omplaceringsavtal bindande?Anställningsavtal eller accepterande av en omplacering kräver ingen skriftlig form vilket innebär att även muntliga avtal är bindande. Det räcker alltså att din arbetsgivare har erbjudit dig en omplacering och att du har accepterat erbjudandet för att ni ska anses ha ingått ett avtal. Ett sådant avtal är bindande och ska hållas enligt allmänna avtalsrättsliga principer (1 § avtalslagen). Kontrakt är alltså främst en formalitet som kan ha betydelse i bevishänseenden. Vilken uppsägningstid gäller?Vid en uppsägning ska en viss uppsägningstid beaktas. Uppsägningstiden kan variera beroende på om det är du eller arbetsgivaren som säger upp dig. I och med att du redan har accepterat omplaceringen så är det troligen en uppsägning på din sida som blir aktuell. Säger du upp dig gäller som huvudregel en månads uppsägningstid (11 § första stycket LAS). Undantag föreligger om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som säger annat (2 § fjärde stycket LAS). Är det en längre uppsägningstid du är intresserad av rekommenderar jag att du pratar med din arbetsgivare och ser hur denne ser på situationen. Det kan vara så att arbetsgivaren går med på eller rent av inte uppfattar det som att du har accepterat omplaceringen. I så fall ska ditt avböjande av erbjudandet istället leda till att arbetsgivaren säger upp dig och att en längre uppsägningstid därför ska beaktas (11 § andra stycket LAS). Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Hur ska vi dra av min brors skuld från hans arv?

2020-09-28 i Alla Frågor
FRÅGA |HejVi är 4 syskon som ska ärva vår far som gått bort, min bror var vid dödsfallet skyldig vår far 30000kr, det kommer att bli ca 500000kr som vi ska dela på, hur räknas skulden av och hur mycket får var och en?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fordran (kravet på betalning) försvinner inte när er far går bort utan ska tas upp som en tillgång i bouppteckningen (20 kap. 4 § ärvdabalken). Dödsboet som uppstod när er far gick bort kan driva in skulden på samma sätt som er far kunde (18 kap. 1 § ärvdabalken). Enklast i det här fallet är, precis som du säger, att dra av din brors skuld från hans arv.Hur ni räknar ut hur mycket var och en ska fåDet som ska fördelas mellan er är dödsboets samtliga tillgångar, alltså 530 000 kr (500 000+30 000 = 530 000). Ni som är barn till arvlåtaren ärver enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken med lika stor del var, dvs. 132 500 kr var (530 000/4 =132 500). Sedan ska din brors skuld dras av från hans arv. Detta innebär att han endast ärver 102 500 kr (132 500-30 000 = 102 500) och ni övriga syskon ärver 132 500 kr var.Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vad betyder våld mot person?

2020-09-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag har utan framgång försök leta upp vad våld mot person betyder, det har varit lättare att hitta våld mot tjänsteman men just våld mot person verkar vara svårt att finna något om. Är det samma som för våld mot tjänsteman att det är ett uppsåtsbrott? Och vad betyder våld mot person.
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du vill veta hur våld mot person definieras. Jag förstår det också som att du vill veta när våld mot person utgör ett brott, om t.ex. uppsåt krävs. Våld mot person regleras inte en särskild regelVåld mot person är ett samlingsnamn för allt våld som utövas mot personer. Därför definieras "våld mot person" inte i en särskild regel utan återfinns i flera brottsregler, där t.ex. våld mot tjänsteman och misshandel är några av dem (17 kap. 1 § och 3 kap. 5 § brottsbalken). Vad betyder våld mot person?I lagkommentarerna till brottsbalken (BrB) förklaras att med våld mot person avses all fysisk styrkeökning som riktar sig mot någon och som är tillräcklig för att övervinna något slags motstånd. Det kan t.ex. handla om så lite som att rycka något från en person, hålla fast någon, putta undan någon eller bara spänna sina muskler i ansträngning att stå kvar när någon försöker flytta en. Som våld räknas också all form av misshandel även om misshandel omfattar mer än fysiskt våld som t.ex. tillfogande av psykisk skada (3 kap. 5 § BrB). Vad gör våld mot person till ett brott?För att våld mot person ska utgöra ett brott så ska någon form av våld vara ett rekvisit/krav i en brottsregel. Det finns många brott som kräver våld, några exempel är rån (8 kap. 5 § BrB), olaga tvång (4 kap. 4 § BrB) och våldsamt motstånd (17 kap. 4 § BrB). Gemensamt för alla brott är att det alltid krävs någon form av uppsåt för att det ska anses vara ett brott, så länge inget annat är föreskrivet i just den brottsregeln (1 kap. 2 § brottsbalken). I regeln om misshandel står det t.ex. inte att uppsåt krävs men eftersom det inte heller stå något annat så krävs uppsåt för att brott ska föreligga (jmf. 3 kap. 5 § BrB). SammanfattningVåld mot person definieras inte i en särskild regel utan återfinns i flera brottsregler. Våld mot person utgör ett brott när någon form av våld utgör ett rekvisit i en brottsregeln och det krävs alltid uppsåt om det inte står något annat. Hoppas att jag har lyckats besvara din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,