Fråga om avdrag på lönen vid tjänstledighet

2021-10-28 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej.Jag är väldigt förvirrad över min lön.Jag jobbade 75% på en städfirma. Jag övningskör och hade 5 körlektioner förra månaden. Jag har fått avdrag för tjänstledighet för 5 dagar, samma summa på alla dagar men jag har inte varit ledig hela dessa dagar. Jag har jobbat dessa dagar och varit tjänstledig i några timmar bara för att övningsköra. Är det rätt att göra så? Kan min chef dra tjänstledigt för hela dagen trots att jag jobbat den dagen? Dessutom så står inga timmar på min lönespec.Jag är tyvärr inte med i facket skulle gå med denna månad då jag nu är i läge att ha råd med det.Tacksam för svar
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med tanke på att du har ansökt om tjänstledighet hos din arbetsgivare och denne har godkänt ledigheten måste det stått klart för både dig och arbetsgivaren hur många timmar per dag/gång ledigheten avsåg. Om du har fått avdrag på lönen motsvarade fem hela arbetsdagar trots att du enligt ledighetsansökan skulle ha arbetat några timmar per dag kanske arbetsgivaren/lönekontoret bara har gjort en miss. Du ska naturligtvis ha betalt för de timmar du har varit på arbetet om det var vad ni hade kommit överens om. På ett allmänt plan har det inom just städbranschen funnits många exempel på avdrag som gjorts felaktigt till anställda. Ett problem tycks vara att lönespecifikationerna inom just städbranschen är svårbegripliga vilket kan göra det svårare att kontrollera om lönen är korrekt. Du bör därför vara uppmärksam på om några av dina tidigare lönespecifikationer stämmer överens med de timmar du arbetat. Jag skulle först och främst rekommendera dig att kontakta arbetsgivaren och fråga om det har blivit något missförstånd eftersom du har arbetat dessa dagar. Om din arbetsgivare inte är tillmötesgående kan du givetvis kontakta facket trots att du inte är medlem där. De brukar kunna hjälpa till ändå. Alternativt ber du någon av dina arbetskollegor som är medlem i facket att kontakta fackförbundet och berätta för dem om din situation. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

2021-09-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej ! Skickas det en orosanmälan till socialen om man åker dit för dopningsbrott , alltså eget innehav och att man är positiv
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! OrosanmälanTill att börja med ska personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (0-18 år) far illa eller riskerar att fara illa (14 § 1 socialtjänstlagen). Även allmänheten kan göra en anmälan (orosanmälan) om de misstänker att ett barn far illa vilket följer av (14 § 1 c socialtjänstlagen). Tanken är att socialnämnden behöver få kännedom om barn som far illa eller misstänks fara illa för att kunna fullgöra sin uppgift att förebygga, erbjuda stödinsatser eller vidta åtgärder till barns skydd. Såväl allmänheten som yrkesverksamma uppmanas därför att anmäla missförhållanden till socialtjänsten. Vad som innefattas med "fara illa" beror av naturliga skäl på barnets ålder och förhållandena i övrigt. Det är inte möjligt att exemplifiera situationer när barn far illa. Det ska dock sägas att inom begreppet faller olika typer av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende. "Annat självdestruktivt beteende" skulle kunna innefatta anabola steroider/dopning. Mot bakgrund av det skulle jag vilja påstå att det kommer göras en orosanmälan under förutsättning att personen inte är äldre än 18 år. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om utvisning vid brottslighet

2021-09-28 i Alla Frågor
FRÅGA |misshandel 3 kap 5 § brottsbalken.Jag fick fem månaders fängelsestraff, betyder det att det är ett allvarligt brott.?och förtjänar att bli utvisad från Sverige
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förutsättningar för utvisning på grund av brott när den tilltalade har vistats i Sverige en längre tidNu framgår det visserligen inte av din fråga hur länge du har vistats i Sverige. Men enligt Högsta domstolen gäller att om en utlänning vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år tillbaka när åtal väckts, eller då han eller hon varit bosatt i Sverige i minst fem år, kan utvisning för brott ske endast om det finns synnerliga skäl. För att utvisning på grund av brottslighet ska vara aktuellt krävs att brottet är grovt, som t.ex. mord, brott som innefattar integritetskränkningar eller organiserad brottslighet. Även utlänningens personliga omständigheter har betydelse. Har personen stark anknytning till Sverige krävs typiskt sett allvarligare brottslighet för ett beslut om utvisning. Det kan exempelvis röra sig om att utlänningen har familj och släkt här. Är anknytningen till Sverige svag gäller kan utvisning ske även vid mindre allvarlig brottslighet. Med svag anknytning avses t.ex. att utlänningen lever utanför det "vanliga" svenska samhället eller annars har visat en bristande vilja att etablera sig. Återkommande brottslighet kan också tala för utvisning. I ett mål (B 5931-18) där personen hade dömts för våldtäkt till fängelse i ett år och nio månader hade hovrätten beslutat att utvisa mannen. Han hade då vistats i Sverige med uppehållstillstånd i åtta och ett halvt år när åtalet väcktes Han hade ingen familj i Sverige men hade under större delen av sin vistelse i Sverige haft sysselsättning i form av studier, praktik eller anställning. Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg Högsta domstolen att mannens anknytning till Sverige inte framstod som särskilt svag och att det vid en helhetsbedömning inte förelåg synnerliga skäl för att att göra avsteg från den utgångspunkt som gäller i fråga om utlänningar som vistats i Sverige en längre tid. Högsta domstolen upphävde därför hovrättens beslut om utvisning och dömde mannen till fängelse i två år och två månader. Mot bakgrund av det fallet bör du enligt mig inte riskera utvisning. En fängelsedom på fem månader når inte upp till kravet på "synnerliga skäl". Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om barn som stjäl rönnbär av granne

2021-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur går man tillväga med grannens barn som plockar rönnbär av mitt träd som står på min tomt de är uppe å min tomt å drar av bären ifrån trädet å kastar i vägen
Robin Forslöv |Jag hade börjat med att prata med barnens föräldrar och berättat för dem att deras barn håller på och stjäl rönnbär från ditt träd. Eller så säger du åt barnen själv nästa gång du ser dem. Jag har själv "pallat" både äpplen och päron det hör väl lite till barndomen. Det är väl inte hela världen egentligen. Men om det stör dig mycket kan du ju be barnen gå till någon annan granne och "sno" lite av dem i stället.Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om uppsägningstid enligt LAS

2021-09-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har en arbetsrättslig fråga. Jag har ingått ett anställningsavtal med en statlig myndighet. Enligt anställningsavtalet är det en allmän visstidsanställning enligt LAS 5 § p. 1. Jag undrar hur lång uppsägningstid jag har om jag under anställningstiden vill säga upp avtalet i förtid?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om anställningsskyddFör både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Bestämmelsen är dock semidispositiv vilket innebär att den kan åsidosättas genom kollektivavtal (11 § första stycket lagen om anställningsskydd). Uppsägningstiden brukar knytas samman med den sammanlagda anställningstiden, alltså den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren vid uppsägningstillfället. Om du omfattas av kollektivavtal gäller uppsägningstiderna som står där, såvida du inte har kommit överens med arbetsgivaren om något annat. Vanligtvis är uppsägningen mellan 1-3 månader från det att du säger upp dig. Omfattas du inte av något kollektivavtal och om ni inte kommit överens om en längre uppsägningstid i anställningsavtalet har du själv en månads uppsägningstid. Uppsägningen börjar löpa från det att du bekräftar uppsägningen skriftligt. Jag skulle rekommendera dig att kolla över ditt anställningsavtal. Omfattas du av ett kollektivavtal kan du kontakta fackförbundet och höra med dem. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om kollegor som läst om en arbetskamrats brottshistorik

2021-09-28 i Övrigt
FRÅGA |En kollega har läst en dom som jag blev dömd i för tre år sedan. Jag har "suttit" av mitt straff.Har timanställniing och ha fått veta att en kollega läst om brottet/domen.Två kollegor hade tagit bort mej som vän på facebook. Har inte bokats in på jobb på länge.Ingen som ringer/smsar. Chefen är det lika tyst från.Varit omtyckt av alla dom 4 månader jag varit där.Nu har dom börjat tycka riktigt illa om mej pga en avtjänad dom 3 år gammal.Är detta ok?
Robin Forslöv |Personligen skulle jag vilja påstå att deras beteende tyder på trångsynthet. Oftast brukar storsinta personer se till personen och inte handlingen. Alla människor är kapabla att begå misstag vilket även gäller dina kollegor. Det är givetvis så att ett välfungerande samhälle bygger på att de som bryter mot lagen lagförs och straffas. Det är viktigt för att skydda de laglydiga men även för att ge förbrytaren möjlighet att "sona sitt straff". Eftersom vi människor är moraliska har vi ansvar för våra handlingar. Du har dock avtjänat din dom och varit uppskattad av dina kollegor tills de fick veta om ditt förflutna. Det är givetvis upp till dina kollegor att ta bort dig som vän. Det är dock beklagligt att de känner så. Det kanske hjälper om du tar en diskussion med dem och berättar hur du känner. Huruvida din chef kan sluta boka in dig på jobb kan jag inte besvara utan i så fall skulle jag prata med honom eller henne om situationen, alternativt kontakta fackförbundet och höra med dem.En känd filosof vid namn Friedrich Nietzsche sade en gång i tiden: "Hys misstro mot dem hos vilka begäret att straffa är starkt". Citatet kanske passar in på dina kollegors karaktärer. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om återkallat körkort

2021-09-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Om man aldrig blivit straffad eller haft med polisen att göra och Ifall man har åkt dit för en ringanarkotikabrott och rattfylla och blivit av med körkortet i 12månader, får man tillbaka körkortet då efter 12 månader eller behöver man lämna prover för det? Hur funkar hela processen?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett körkort ska återkallas om körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p. 1 b) körkortslagen) som i sin tur hänvisar till (4 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Av den senare lagen framgår att för rattfylleri döms den som intagit narkotika som avses i (8 § narkotikastrafflagen) i så stora mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Spärrtiden är oftast 12 månader för rattfylleri och 24 månader för grovt rattfylleri, om det sker vid upprepade tillfällen eller om det är rattfylleri i kombination med diagnosen missbruk/beroende av alkohol. Vid drograttfylleri är spärrtiden vanligtvis minst 12 månader. Den som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri måste ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Om spärrtiden är högst 12 månader behöver den dömde inte göra ett nytt förarprov, utan endast lämna in ansökan om att få ett nytt körkort utfärdat. Om spärrtiden är längre än 12 månader måste den dömde göra ett nytt förarprov, med kunskapsprov och körprov. Eftersom spärrtiden för din del är begränsad till 1 år innebär det att du endast behöva ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Detta kan du göra hos transportstyrelsen tidigast sex månader innan din spärrtid går ut. Vid detta beslut kommer Transportstyrelsen göra en bedömning av din lämplighet som förare. För att bedöma din lämplighet som förare kan det innebära att du kommer behöva lämna blod- eller urinprover. Det är tyvärr ingenting som jag kan besvara utan jag föreslår att du kontaktar transportstyrelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om omplaceringsskyldighet av tjänst för arbetsgivare

2021-08-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har varit tjänstledig under 3 år pga studier. I våras ringde jag till min arbetsgivare och berättade att jag skulle komma tillbaka till jobbet i augusti. Jag var välkommen att börja den 12/8. Jag har en anställning på 100% men tjänsten finns inte längre så jag har fått göra andra arbetsuppgifter som arbetsgivaren hittar på dag för dag medan HR hittar en omplacering för mig. Jag jobbade ca 6 år innan tjänstledighet och nu undrar jag om HR hittar inte en lämplig omplacering för mig och de säger upp mig, vilka är mina skyldigheter och rättigheter i detta fall? Arbetsorganisationen har förändrat mycket under min tjänstledighet så nu har jag nya chefer som inte hade en aning att jag fanns i deras registrer. Samma gäller för HR där det finns också ny personal. MvhMarion
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om anställningsskyddEnligt första stycket ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad (7 § första stycket lagen om anställningsskydd). Enligt andra stycket framgår att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig (7 § andra stycket lagen om anställningsskydd). Det är inte skäligt att arbetsgivaren inrättar nya befattningar. För privata arbetsgivare gäller att lediga befattningar inom hela företaget måste beaktas. Inom det offentliga begränsas omplaceringsskyldigheten till anställningsmyndighetens verksamhetsområde. När det gäller i vilken ordning arbetsgivaren bör erbjuda lediga tjänster kommer i första hand tjänster som avser sysselsättningen på samma arbetsplats eller inom samma företagsenhet som den där arbetstagaren tidigare var sysselsatt. Arbetsgivaren bör börja med att undersöka möjligheterna att omplacera arbetstagaren inom ramen för anställningen. Alltså till arbetsuppgifter som arbetstagaren är skyldig att utföra enligt anställningsavtalet. Om detta inte är möjligt bör arbetsgivaren undersöka möjligheterna att erbjuda arbetstagaren en annan anställning hos sig. Det arbete som erbjuds bör så långt som möjligt vara ett arbete likvärdigt med det som arbetstagaren tidigare har haft. Arbetsgivaren måste göra en noggrann och omsorgsfull utredning av sina möjligheter. Skyldigheterna är dock begränsade till det egna företaget och omfattar inte andra företag ens om de tillhör samma koncern. Det är generellt sett inte tillräckligt med uttalande om möjlighet till andra jobb, utan ett konkret erbjudande bör ges med information om att arbetstagaren riskerar uppsägning om han eller hon tackar nej. Om en arbetstagare utan godtagbar anledning avböjer ett erbjudande om omplacering som är skäligt behöver arbetsgivaren efter det inte lämna fler erbjudanden till arbetstagaren. Under förutsättning att det finns saklig grund för uppsägning enligt första stycket kan arbetsgivaren då säga upp arbetstagaren som har avböjt tjänsten. Samma sak gäller även vid omplaceringserbjudande i en arbetsbristsituation. Arbetsgivaren får anses ha fullgjort omplaceringsskyldigheten om ett tydligt och skäligt erbjudande lämnats med uppgift om att erbjudandet måste antas inom viss tidsfrist och arbetstagaren inte antar erbjudandet inom den tiden. Omplaceringsskyldigheten innebär i princip inte någon rätt för arbetstagaren att behålla samma slags befattning eller samma slags anställningsvillkor som lön och arbetstid. Hoppas du fick svar på din fråga!