När ska man gå vidare med en orosanmälan?

2020-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan! Behöver tips på vad jag ska göra! Idag när jag fick hem min dotter från sin pappa, så hade hon ex antal rivmärken i ansiktet, även 2 på hennes ben. Såg ut som om det var från ett djur. Hon har även ett blåmärke vid nyckelbenet/halsen.. Pappan påstår att hon rivit sig på rosor, och trillat av en cykel. Bör jag göra en orosanmälan?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du upptäckt ett antal riv- och blåmärken på din dotter efter ett besök hos sin pappa och du därmed undrar ifall du ska gå vidare med en orosanmälan.Generellt rekommenderas alla att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Då det däremot inte framgår särskild detaljerad information kring händelsen m.m. har jag svårt att uttala mig om vad som vore lämpligt i just ert fall. Skulle det vara så att du nu eller efter upprepade tillfällen misstänker att någonting inte står rätt till bör du enligt min rekommendation gå vidare med en orosanmälan för att utreda situationen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arv - biologiska föräldrar som inte varit delaktiga i barns liv.

2020-07-31 i Laglott
FRÅGA |HejSkulle höra om min biologiska far skulle gå bort som jag eller min syster inte har haft någon kontakt med under nästan hela våran uppväxt, kan det vara så att vi inte får ärva något ifrån honom? Han är sambo / gift och har en son med henne.Ärver man även att man inte har någon kontakt med sin förälder eller kan dom skriva att man inte får ärva av dem.?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar huruvida barn som inte har någon anknytning till sina biologiska föräldrar ärver de eller inte.Generellt gäller att er biologiska far kan skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord med sin partner för att reglera hur mycket och till vem hans egendom ska tillfalla vid en eventuell upplösning. Likaså gäller för den kvarlåtenskap som finns att delas ut vid ett arvskifte, med undantag för den laglott bröstarvingar har rätt att få ut (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten agerar alltså som en minimigräns för vad barn kan ärva av sina föräldrar. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Räcker det med att uppvisa kopia på testamente?

2020-07-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min släkting skrev ett testamente hos advokat för några år sedan, innan hon blev dement. Jag fick då en kopia av testamentet och en lapp där det stod att handlingen skulle förvaras i bankfack. Nu är hon mycket dålig, gravt dement och inte kommunicerbar. Hon är på ett hem och har ingen god man, dock en lindrigt dement make. Bankfacket sades upp vid flytten till vårdboendet och maken hsr ingen aning om var testamentet finns. Min fråga: om vi inte hittar originalet men har kopia, är det giltigt vid arvsskifte? Det finns ett referensnummer på testamentet, betyder det att advokatbyrån kan ha dokumention eller annat som styrket att testamentet har upprättats? Min släkting kan ju ha rivit testamentet i bitar eller slängt det vid något av sina skov/utbrott.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över ifall en kopia av ett testamente är giltigt vid ett arvsskifte.Ett testamente är giltigt även om det har försvunnit med förutsättningarna att det uppfyller de formkrav som uppställs i lag (10 kap. ÄB). Dock behöver du som testamentstagare bevisa att ett testamente har upprättats, då med hjälp av den bevittnade kopian och dess innehåll. Eftersom en testator kan återkalla sitt testamente finns en risk att de legala arvingarna på den grunden klandrar testamentets giltighet (10 kap. 5 § ÄB). Om de väljer att göra det måste du som testamentstagare bevisa att anledningen till att testamentet inte går att hitta inte är att det återkallats. Här kan det det hjälpa med att till exempel en utredning görs tills varför och hur bankfacket där originalet förvarats stängts ned, att närståenden till testatorn hörs som vittnen eller att advokatbyrån där testamentet har upprättats har dokumentation som stödjer ditt påstående. Viktigt här är att tidpunkterna för när testamentet upprättats och kopian är gjord skett innan testatorn blivit dement för att försäkra om att innehållet speglar testators faktiska vilja. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur långt sträcker sig umgängesrätt vid ensam vårdnad?

2020-07-30 i Barnrätt
FRÅGA |Min dotter har enskild vårdnad av sin dotter som är 3,5 år och har haft det sedan ett halvår.Något båda föräldrarna kom överens om.På grund av att pappan är alkoholist och har vid upprepade tillfällen druckit sig så berusad att han har tuppat av, när han varit ensam med dottern. De flyttade ifrån varandra innan barnet fyllt ett år. Han har även kört onyckter med barnet och ett syskon.Barnet har inte sovit en endaste natt hos pappan sedan de gick ifrån varandra, vilket då är 2,5 år sedan. Men barnet är ofta hos honom men sover hos sin farmor i stället för hos pappan. Nu har han frågat om barnet får sova hos honom, han säjer att han inte längre dricker, vilket han i och för sig sagt att han egentligen aldrig gjort, utan det är andra som ljuger om honom och hittar på.Sov har varit inblandad ett antal gånger då det gått orosanmälan dit bl a från sjukvården.Måste min dotter gå med på att barnet ska sova hos honom, det finns ju inga bevis på att han inte längre dricker sig medvetslös.Hon har aldrig hindrat honom från att träffa sin dotter utan är väldigt mån om att de ska ha en bra kontakt eftersom flickan så klart tycker om sin pappa. Och flickan är med sin pappa ofta fast sover hos farmodern.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din dotter har ensam vårdnad om sitt barn på 3,5 år på grund av att barnets pappa inte är kapabel till att ta hand om barnet och du undrar huruvida hans umgängesrätt sträcker sig så långt att barnets mamma behöver godkänna en övernattning.Lagen säger att ett barn ska ha rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med så länge det kan ske på ett tryggt sätt (6 kap. 15 § FB). Utgångspunkten är barnets bästa, men eftersom barnet är såpass ungt tillmäts ingen större vikt dennes vilja (6 kap. 11§ FB). Barnets föräldrar har då istället ett gemensamt ansvar för hur och på vilket sätt detta umgänge ska komma till stånd, om inte socialnämnden eller domstolen har förordnat något annat. I ert fall är min rekommendation att till exempel till en början anordna en övernattning med farmodern närvarande för att sedan bedöma hur situationen kan och bör utvecklas vidare.Om ni vill ha vidare råd rekommenderar jag er att kontakta våra jurister på telefonnumret 08-533 300 03 eller boka tid på hemsidan https://lawline.se/boka. Våra jurister kan samla all nödvändig information som är relevant och därefter förhoppningsvis göra en bättre bedömning. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.

2020-07-31 i Underhåll
FRÅGA |Vår 19åriga son bor på ett HVB med ett LVU, är vi som föräldrar skyldiga att betala för hans utbildning på en folkhögskola
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att er 19-åriga son bor på ett HVB-hem med LVU-stöd och att du undrar om ni som föräldrar är skyldiga att försörja honom under hans utbildning. Föräldrar har underhållsskyldighet tills ett barn fyller 18 år oavsett om barnet bor hemma eller ej (7 kap. 1 § FB). Om barnet går i skola vid denna tidpunkt ska föräldrar fortsätta betala underhåll, dock längst till och med att barnet är 21 år. Studier i grundskola, gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning räknas som skolgång. Detta innebär alltså att ni är skyldiga att försörja er son om han ska studera på folkhögskola för att t.ex. läsa upp sina gymnasiebetyg, men inte i annat fall. Även fast placering enligt LVU är en tvångsåtgärd kvarligger en viss underhållsskyldighet för er som föräldrar (8 kap. 1 § SoL). Skulle ni på grund av olika anledningar inte har förmåga att fullgöra er försörjningsskyldighet kan dock socialtjänsten besluta om att ge ekonomiskt bistånd till upphälle och hyra för ungdomen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?

2020-07-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Min arbetsgivare betalar inte ut våra löner, när vi frågar så säger han att han inte vet när vi kan få dom. Jag är inte med i facket och kan alltså inte be om hjälp därifrån, hur gör jag?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du som privatperson undrar vad du kan göra när din arbetsgivare inte betalar ut din lön.Ett anställningsavtal är bindande för både arbetsgivare och arbetstagare. Genom ett anställningsavtal följer rättigheter och skyldigheter för både arbetstagare och arbetsgivare. En av arbetsgivarens mest centrala skyldigheter är att betala ut lön, och om denna inte gör det begår hen ett avtalsbrott. Ett sådant allvarligt avtalsbrott ger den anställda rätt att omedelbart frånträda sin anställning (4 § LAS) och därutöver får den anställda en fordran gentemot sin arbetsgivare som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalas ut. Detta innebär att du som anställd, förutom att kräva betalning av lönen, dessutom kan kräva ränta för dröjsmålet (3 § RL). Om din arbetsgivare trots påtryckningar inte betalar ut din lön till ska du i första hand vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande) och i andra hand ta ärendet till domstol. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ge bort eller testamentera bort en fastighet till endast ett barn.

2020-07-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan mina föräldrar skriva över sitt sommarhus till min bror utan att jag blir informerad?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga framgår inte om det handlar om att sommarhuset har skrivits över till din bror som en gåva av dina föräldrar eller om fastigheten har kvarlämnats till din bror utefter vad som står i dina föräldrars testamente. Jag väljer därför att redogöra kort för vad som gäller för båda situationer.GåvaOm dina föräldrar väljer att ge bort sitt sommarhus till din bror utan någon slags motprestation kommer det sannolikt att anses vara en gåva. Gåvor till barn antas vara förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB) om inte annat har föreskrivits i gåvobrevet. Detta innebär alltså att gåvans värde ingår i din brors framtida arv om inte dina föräldrar har uppställt särskilda villkor i gåvobrevet som säger annat. TestamenteDina föräldrar kan testamentera bort all sin egendom till din bror med undantag för din laglott (7 kap 1 § ÄB). Om du redan har fått ut din laglott genom t.ex. tidigare gåva eller annan egendom har dina föräldrar lagligen rätt att skriva över sommarhuset till din bror. Om du däremot inte fått ut din laglott kan du meddela ditt anspråk till din bror eller väcka talan mot honom i domstol inom sex månader från det att du tagit del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Otillåten uthyrning.

2020-07-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag ska hyra en lägenhet i första hand men min blivande hyresvärd vill att jag ska betala kontant för att slippa betala skatt. Vad kan det ha för konsekvenser för mig?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad konsekvenserna kan bli av att du hyr en lägenhet i första hand men endast betalar hyran kontant (för att hyresvärden ska undvika att betala skatt).Skatteverket granskar företag som hanterar mycket kontanter för att kontrollera att företagen redovisar och betalar skatt för alla sina intäkter. Ersättning hänförlig till andrahandsuthyrning är bl.a. en skattepliktigt intäkt för hyresvärden (42 kap. 30-32 § IL). Om man är skyldig att betala skatt för hyresinkomster men medvetet väljer att inte göra detta kan man bli dömd för skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL). Konsekvenserna för dig kan bli att bli att ditt hyreskontrakt förverkas till följd av att hyresvärdens kontrakt förverkas. Med det sagt avråder jag dig starkt från att hyra lägenheten även om det i första hand bör vara din hyresvärd som kan komma att behöva stå till svars för handlingen. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,