Preskriptionstid

2020-05-27 i Preskription
FRÅGA |Hej. Kan ett företag komma med en faktura på ett markarbete som gjordes för mer än 11 år sedan. Vi har inte fått någon tidigare.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Skulden som uppstod hos de som utförde markarbetet kan under vissa förutsättningar preskriberas, dvs att den upphör att gälla. Huvudregeln är enligt 2 § preskriptionslagen att skulder preskriberas efter 10 år. Har ni anlitat företaget i egenskap av konsument så är preskriptionstiden 3 år. Preskriptionstiden kan dock avbrytas på fler sätt än att företaget skickat er en faktura (5 § preskriptionslagen). Vanligtvis avbryts preskriptionen genom att gäldenären "erkänner" att det finns en skuld på något sätt. Det kan till exempel göras genom att betala ränta, diskutera skulden med företaget, att företaget skickar en påminnelse eller att företaget skickar ett skriftligt krav. Om det är så att företaget inte kontaktat er om skulden på något sätt innan det gick 10 år från den första fakturan är er skuld hos företaget preskriberad och därmed inte längre gällande. Har ni anlitat företaget för konsumenter, alltså om markarbetet var för ert enskilda bruk, preskriberades deras fordran redan efter 3 år. Med vänliga hälsningar,

Ändringar i befintligt avtal utan motpartens samtycke

2020-05-26 i Avtal
FRÅGA |Om hyresvärden har skrivit till saker i ett hyreskontrakt som jag redan skrivit under. Får han göra det?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga har alltså du och din hyresvärd skrivit under ett hyreskontrakt, som hyresvärden vid ett senare tillfälle ändrat. Svensk avtalsrätt bygger enligt avtalslagen (1915:218) på en modell av anbud och accept. Det innebär att avtal uppstår genom att exempelvis din hyresvärd kommer med ett anbud som du kan acceptera om du vill att ett bindande avtal ska bildas. Ändringar som görs i ett redan signerat avtal är inte bindande om inte motparten accepterar dessa ändringar. Observera dock att ni båda är bundna av avtalets ursprungliga lydelse.Du är alltså inte bunden av de ändringar som gjorts per automatik, istället ska du meddela din hyresvärd att du inte godkänner ändringarna.Med vänliga hälsningar,

Hyresvärdens rätt till tillträde

2020-04-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har ett hus på min tomt jag har hyrt ut. Ny är de uppsagda och har 3 mån uppsägning, det är två månader kvar. Jag vill visa huset för nya hyresgäster och besikta huset men de har tömt huset, blockerat mig och är inte annträffbara. Har jag rätt att gå in? Jag har meddelat skriftligt att jag vill besikta huset nu är de helt oanträffbaa. Vad har jag rätt att göra? Tomten är full av skräp och allt i huset är borta.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsättningar för hyresvärden att gå in i bostaden utan hyresgästens godkännandeSvaret på din fråga regleras i 12 kap. jordabalken (hyreslagen). I nästan alla situationer behöver hyresvärden godkännande från hyresgästen för att få gå in i bostaden. Undantagen hittar man i 12 kap. 26 § jordabalken. Det första undantaget är om tillträde krävs för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, detta är fallet om det finns exempelvis en vattenskada i bostaden som hyresvärden genast behöver reparera. Det kan också avse besiktningar som aktualiseras av en inträffad händelse, t.ex. misstanke om ohyra eller hyresgästens avflyttning. Är ärendet av mindre brådskande art ska hyresgästen få en tillsägelse minst en månad i förväg innan hyresvärden får tillgång till bostaden. Dock får inte tillträdet infalla på den sista månaden som hyresförhållandet består. Det skriftliga meddelandet du skickat kan alltså användas för att se när du har rätt att tillträda bostaden, det ska ha gått minst en månad sen du skickade meddelandet. Det problem som kan uppstå är ifall slutet av den tidsfristen infaller på hyresförhållandets sista månad, i sådant fall måste du vänta tills hyresförhållandet upphört för att tillträda lägenheten. I båda dessa fall skall hyresvärden se till att hyresgästen ej förorsakas större olägenhet än nödvändigt.SlutsatsDet finns alltså två alternativ till lagstöd för att få tillträde i din situation. Enligt min uppfattning så bör det inte vara något problem att tillträda lägenheten om hyresgästen inte förorsakas större olägenhet än nödvändigt.Med vänliga hälsningar,

Husrannsakan hos annan än den misstänkte

2020-04-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Får polisen gå in i en bostad som ej den misstänkte personen är skriven på hur som helst?Personen i fråga har aldrig varit i kontakt med polisen på något annat vis än fortkörningsböter och är 30 år.Misstanken ska vara ringa narkotika (eget bruk). Aldrig påkommits vid bruk eller något annat brottsligt.Polisen går då raka vägen in i denna lägenhet och chockerar både den boende i lägenheten samt den misstänkte som aldrig pratat med polisen i sådana sammanhang. Ena polisen för efter en stund ut den misstänkte och därefter börjar den andra söka i lägenheten som ej den misstänkte bor i.Boende fick stoppa polisen då denne ej har något med misstanken att göra. Därpå polisen ställer sig frågande "Bor inte den misstänkte här?". Då hade redan polisen innan detta varit förbi den misstänktes lägenhet och ej påträffat den misstänkte.Så frågan är då egentligen, får polisen göra på detta vis?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsättningar för husrannsakan i ditt fallHusrannsakan regleras i 28 kap. rättegångsbalken (RB). En husrannsakan kan vidtas när det finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilket ett fängelsestraff kan följa, antingen för att leta efter föremål som kan tas i beslag/förvar (bevis) eller för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen om brottet. Ringa narkotikabrott är ett sådant brott för vilket fängelsestraff kan följa enligt 2 § narkotikastrafflagen. För de fall husrannsakan ska göras hos någon annan än den som är skäligen misstänkt för brottet krävs det att brottet begåtts hos denne eller att det finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen kommer hittas föremål som kan tas i beslag eller förvar, 28 kap. 1 § RB. Det betyder i ditt fall att polisen ska ha haft synnerlig anledning att anta att de skulle hitta narkotika när de letade igenom lägenheten de gick in i. Principer som måste följas vid en husrannsakanVid myndighetsingrepp som husrannsakan gäller i allmänhet två principer som kallas behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att ett ingrepp endast får göras om det behövs för att uppnå ett vist ändamål. Proportionalitetsprincipen innebär att ingreppet dessutom måste stå i rimlig proportion till det intrång eller den kränkning som det innebär mot den enskilde.Båda principerna framgår av lagtexten i 28 kap. RB. Där står nämligen att en husrannsakan endast får beslutas om skälen för åtgärden uppväger de men som åtgärden innebär för motstående intressen (28 kap. 3 a § RB). SlutsatsDet är svårt att ge ett definitivt svar på din fråga eftersom den kräver en del svar från de som var delaktiga i beslutet för husrannsakan. Det framgår inte på vilka grunder personen i fråga är misstänkt för ringa narkotikabrott. Vi vet inte heller om polisen hade synnerlig anledning att anta det skulle hittas narkotika i lägenheten. Det man kan säga är att ifall polisen inte hade synnerlig anledning att anta att de skulle hitta narkotika i lägenheten så har de agerat fel.Med vänliga hälsningar,

Lamellgardinerna står inte med i köpekontraktet

2020-05-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi har sålt vårt hus. I ett tillbyggt inglasat rum har vi måttbeställda lamellgardiner på tre sidor. I ett uterum har vi lamellgardiner inköpta på Jysk, standardmåttet. Vi glömde skriva något om detta i köpekontraktet. Vad gäller? Båda parter vill ha gardinerna.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Det som hör till fastigheten som sålts (alltså det som köparen får i samband med köpet) är s.k. byggnadstillbehör enl. 2 kap. 2 § jordabalken. Tyvärr finns det inte ett klart juridiskt svar om just lamellgardiner räknas som byggnadstillbehör eller inte då ingen lag reglerar detta. De två svar som finns diskuteras endast i litteraturen: (1) Antingen anser man att jordabalkens regler om fastighetstillbehör innebär att, det som är fast monterat och typiskt sett har en nyttoaspekt för en längre tid ska vara bostadstillbehör. Detta synsätt förespråkar alltså att lamellgardinerna ska ingå vid försäljningen. (2) En annan uppfattning är att lamellgardinerna inte är en sådan fast installation som klassificeras som ett byggnadstillbehör, och därmed räknas som lös egendom (vilket inte ingår i försäljningen). Eftersom inget av dessa svar väger tyngre än det andra och att det lamellgardinerna inte ingår i köpekontraktet har ni alltså hamnat i en situation där det inte finns något juridiskt stöd för vem som har bättre rätt till lamellgardinerna. Därför är det enda rimliga alternativet att förhandla om vem som ska få egendomen. Med vänliga hälsningar,

Oren accept

2020-04-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Vi blev erbjudna att låna en båt mellan maj - september.Lånet skulle vara 0 kronor mot att jag betalade kajplatsen. Kontraktet var utskrivet på dator och påskrivet när jag fick det och jag skrev under det också. Eftersom tidpunkten för kajplatsen inte var specificerad så lade jag även till en * efter "står för kostnaderna för kajplatsen och specificerade det med en handskriven text "Avser perioden maj - juli".Min fråga är om båtägaren kan nu backa från avtalet på grund av det handskrivna tillägget? Kan det i vissa fall ses som en oren accept och avtal har aldrig kommit tillstånd på grund av att det är att ses som ett nytt anbud?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Avtalslagen och oren acceptSvaret på din fråga hittar man i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Enligt avtalslagen bygger avtal på en modell av anbud och accept. Det innebär att avtal uppstår genom att en part kommer med ett anbud som motparten då får acceptera om denne vill att ett avtal ska bildas. Vad gäller s.k. oren accept så regleras det i 6 § avtalslagen. Svar som innehåller att anbudet accepteras men som p.g.a. förändringar inte överensstämmer med anbudet räknas som ett nytt anbud istället. Det betyder att en oren accept är ett avslag på det ursprungliga anbudet och samtidigt ett nytt bindande anbud från den som svarat.Eftersom det i ditt fall varit ett anbud på maj – september som du senare ändrade till maj – juli räknas ditt svar som en oren accept. Det betyder precis som du gissade att båtägaren har rätt att neka det nya anbudet. Skulle båtägaren acceptera det nya anbudet är utgångspunkten att det är maj – juli som gäller mellan er.Med vänliga hälsningar,

Hur många gånger kan man polisanmäla utan att det blir trakasserier?

2020-04-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hur många gånger kan man anmäla en person till soc eller polisen och det blir nedlagt varje gång? När blir det trakasserier?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De brotten som kan bli aktuella är falsk angivelse eller falsk tillvitelse enligt 15 kap. 6-7 §§ brottsbalken. För att en polisanmälan ska utgöra falsk angivelse enligt 15 kap. 6 § brottsbalken måste anmälaren ha pekat ut en person som skyldig till ett brott och dessutom haft som avsikt att angivelsen ska leda till ett åtal. Anmälan ska vara någorlunda allvarlig och det ska finnas en risk att någon faktiskt tror på vad som påstås i anmälan, dessutom ska det vara ett brott allmän åklagare kan väcka åtal för (se vidare RH 2007:57). Att personen anmält en annan för ett brott och det blivit nedlagt varje gång skulle kunna tala för att anmälaren är medveten om att den anmälde är oskyldig, speciellt om det är samma brott som anmäls flera gånger. Skulle det anmälningarna inte nå upp till falsk angivelse, kan det istället handla om falsk tillvitelse enligt 15 kap. 7 § brottsbalken. Kraven för falsk tillvitelse är nästan samma som de för falsk angivelse, skillnaden ligger i att anmälan inte är avsedd till att leda till åtal utan bara att vara besvärande för den som blir anmäld. Särskilt i situationer som kan uppfattas som trakasserier kan detta brott bli aktuellt. Sammanfattningsvis kan man säga att det beror på en del omständigheter som inte framgår från din fråga. Upplevs anmälningarna som trakasserier skulle något av dessa brott kunna vara aktuella och därmed kan man vända sig till polisen för att få hjälp.Med vänliga hälsningar,

Skolplikt under en pandemi?

2020-04-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Undrar ifall det finns skolplikt under en pandemi?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skolplikten i allmänhetAlla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt 7 kap. 2 § skollagen. Hela 7 kap. skollagen innehåller regler om skolplikten, den mest informativa är i det här fallet 7 kap. 17 § skollagen vilken föreskriver ett närvarokrav i skolan. Det är barnets vårdnadshavare som bär ansvaret för att skolplikten efterlevs, 7 kap. 20 § skollagen. Skulle vårdnadshavaren brista i sitt ansvar kan kommunen förelägga att skolplikten fullgörs vid vite, 7 kap. 23 § skollagen. Undantag från skolpliktenEtt av undantagen från skolplikten finns i 24 kap. 17 § skollagen. Enligt denna paragraf kan barnet istället för skolundervisning få särskild undervisning i hemmet. Det krävs dock att barnet är för sjukt för att delta i skolundervisningen eller har en liknande anledning som gör barnet förhindrat att delta i skolundervisningen. För att koppla detta till din fråga om pandemier så beror det på vilken sjukdom som är aktuell under pandemin. För den rådande situationen, då covid-19 är aktuell, räcker det förmodligen inte att tillämpa detta undantag om barnet inte är sjukt eller annars oförhindrad att delta i skolundervisningen. För att fortsätta på spåret med covid-19 har det nyligen införts nya författningar som öppnar upp för möjligheten för skolor att stänga ner för att minska spridningen av covid-19 och istället bedriva undervisningen på distans. De som är behöriga att fatta dessa beslut är s.k. huvudmän, för kommunala skolor är huvudman kommunen och för privata skolor är huvudman skolans styrelse. Som du säkert sett finns det vissa skolor som har använt denna möjlighet och övergått till undervisning på distans. Det betyder dock att en vårdnadshavare eller liknande inte själva kan bestämma i denna fråga, det är endast huvudman som kan göra det.Med vänliga hälsningar,