"du är ute på hal is" - olaga hot?

2020-04-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag fick härom natten ett sms från mitt ex's nya tjej, där hon bla skrev att "jag va ute på hal is".Hon skrev på mitt ex's mobil & han hade lagt sig & visste därför ingenting. Får man verkligen göra så?Mvh Anette
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du möjligtvis upplever det som personen i fråga har skrivit till dig som hotfullt, och att du undrar om det kan utgöra något brott i lagens mening.Brottet olaga hotI 4 kapitlet 5 § brottsbalken finns brottet olaga hot föreskrivet och det är det här brottet som ligger närmast tillhands i din situation. I paragrafen står följande:"den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."Först och främst krävs att hotet avser en brottslig gärning. Av det du har skrivit i din fråga framgår inte något hot om brottslig gärning, vilket innebär att ett av rekvisiten i brottet olaga hot inte är uppfyllt. Inte heller kan det som framgår av frågan vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla i paragrafens mening. Det innebär att det som personen i fråga har skrivit till dig inte kan utgöra brottet olaga hot. Inte heller kan det utgöra något annat brott i svensk straffrätt. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kontrollavgift/felparkeringsavgift när p-skivan blåst bort

2020-04-10 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Om man står parkerad på en parkering där det är krav på p-skiva med motorcykel och p-skivan blåser bort vad gäller?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Relevanta lagarNär det gäller kontrollavgift och felparkeringsavgift så är det lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering respektive lagen om felparkeringsavgift som gäller. Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering reglerar markägare som upplåter en del av sin mark som parkering. Lagen om felparkeringsavgift reglerar främst felparkeringsavgifter där det är kommunen som äger marken. Denna lag tillämpas på registrerade motordrivna fordon (alltså omfattas inte exempelvis mopeder), men din motorcykel omfattas förmodligen.Din situationDet framgår inte av din fråga vart du har parkerat din motorcykel, det vill säga om det var på en parkeringsplats som upplåts av en privat markägare eller om det var på kommunens parkeringar. Oavsett vart du parkerade så fanns det förmodligen parkeringsföreskrifter som du hade att följa. Om det var så att det framgick av parkeringsföreskrifterna att p-skiva erfordrades och den blåste bort efter att du hade parkerat, och du sedan fick en kontrollavgift eller felparkeringsavgift, så är det du som fordonsinnehavare som får bära ansvaret för att du inte följt parkeringsföreskrifterna. Det går alltid att överklaga en kontrollavgift eller felparkeringsavgift, så den möjligheten har du, men jag har svårt att se någon framgång med en sådan överklagan med tanke på omständigheterna.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man göra sin make/maka arvslös?

2020-03-24 i Make
FRÅGA |Hej,Jag kommer att ha ett vigsel men manen är far till mina barn därför undrar jag hur jag kan upprätta äktenskapsförord så att mina barn kan ärva mina tillgångar efter min död. eller finns det annat sätt som ni kan tipsa mig hur jag ska göra. Tacksam för snabb återkopplingMed vänlig hälsningenD.K
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt till dig Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du ska gifta dig med mannen som även är far till dina barn och att du genom testamente vill göra så att dina barn ärver dina tillgångar när du går bort.Relevanta arvsreglerOm den som dör är gift så är huvudregeln att dennes kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande maken, se 3 kapitlet 1 § ärvdabalken. Om det finns särkullbarn (barn från tidigare förhållanden) blir fördelningen annorlunda, men det verkar inte finnas några sådana i ditt fall. För att frångå huvudregeln om att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen behöver ett testamente skrivas där det framgår att du vill att din kvarlåtenskap ska gå direkt till dina barn och inte till din make. Det finns dock en begränsning som innebär att din make kommer ha rätt att ärva egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp, vilket i dagsläget är 189 200kr. I detta beloppet tillräknas även det som tillfaller din make genom bodelning. Ovanstående framgår av 3 kapitlet 1 § ärvdabalken.Mitt tips till digJag skulle tipsa dig om att skriva ett testamente där du reglerar hur du vill att din kvarlåtenskap vid en eventuell bortgång ska fördelas. Behöver du hjälp med det kan du boka tid med en av våra jurister på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gäller p-biljett för en hel kommun eller för specifika parkeringsplatser?

2020-03-23 i Parkeringsböter
FRÅGA |fick kontrollavgift fast jag hade biljett. parkering biljett ogiltig på denna adress.parkering bolaget har samma taxa i kommunen vart man än parkerar.spelar det någon roll vilken p- automat man köper biljetten ifrån när dom har samma taxa i helakommunen? kan man parkera på bolagets parkeringsplatser i kommunen med samma biljett som är giltig?eller måste man köpa biljett vid samma adress som har tänkt att parkera?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att det är ett parkeringsbolag som utfärdat en kontrollavgift på grund av att du haft en ogiltig biljett på den parkeringsplats som du parkerat din bil på.Vad säger lagen?Enligt 3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering får kontrollavgift endast tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har framgått genom skyltning på platsen, och skyltningen ska utföras med vägmärken. Den avgörande frågan i ditt fall är alltså vad det fanns för skyltning på platsen och vad som framgick av denna. Om det är så att det framgick av skyltningen att biljett från en viss p-automat gällde för en viss parkeringsplats/vissa parkeringsplatser så är det vad som gäller. Då behöver inte det faktum att parkeringsbolaget har samma taxa över hela kommunen spela någon roll. Av egen erfarenhet så brukar parkeringsbolagen ha bestämmelser som innebär att en biljett från en viss parkeringsautomat gäller för en viss parkering, och inte en hel kommun.Mitt tips till digJag skulle tipsa dig att noggrant kontrollera vad som framgår av skyltningen på den plats där du parkerar bilen för att se vart biljetten från just den parkeringsautomaten gäller. Om det är så att det inte på ett tydligt sätt framgick av skyltningen på den parkeringsplatsen där du fick din kontrollavgift bör du överklaga denna.Med vänliga hälsningar,

Tillvägagångssätt för att få kontrollavgift vid olovlig parkering tillbakadragen

2020-04-22 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Har fått en parkeringsbot, eller rättare sagt en kontrollavgift på 900:-, när vi nyligen parkerade.Det fanns ingen automat för att få en fysisk biljett, utan vi använde EasyParks app. När vi knappade in vårt regnr råkade vi knappa in siffra för mycket, som t.ex 3332 istället för 332. Således förstår jag att vi fick en kontrollavgift, men vi skickade in kvitton på att vi betalt för den tiden med screenshots på kvittot för betalningen. De drar dock inte tillbaka den eftersom vi knappat in en siffra för mycket.Har jag någon chans att vinna mot dem, eller får jag stå mitt kast då det var en siffra för mycket?Och hur går jag i så fall till väga?Mvh/D
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Relevant lagrumEftersom det är ett privat parkeringsbolag som delat ut kontrollavgiften i ditt fall så utgår jag från att du hade parkerat din bil på någons privata mark och därmed blir lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.Kan du få kontrollavgiften tillbakadragen?I 3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering framgår att kontrollavgift endast får tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen, och skyltningen ska ha gjorts genom vägmärken. Jag vet inte hur skyltningen såg ut och vad som framgick av den på den parkeringsplatsen där du fick böter, men om det framgick att man skulle skriva in registreringsnumret i appen för att parkeringen skulle vara så är det det som gäller. Om det däremot inte framgick av skyltningen så har inte parkeringsbolaget rätt att ta ut kontrollavgift på den grunden, och då bör du gå vidare med ärendet enligt de stegen som jag beskriver här nedan.Jag utgår från att du först och främst har överklagat kontrollavgiften till parkeringsbolaget i fråga, och att du fått avslag från dem (annars bör du göra en sådan överklagan). Nästa steg skulle i så fall vara att väcka talan vid tingsrätten, se 9 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Även om parkeringsvillkoren framgick tydligt genom skyltning på parkeringsplatsen så skulle man kunna argumentera för att det vore uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgiften eftersom du de facto hade betalat parkering men endast skrivit fel registreringsnummer. Däremot är det högst osäkert om du skulle vinna framgång med en sådan argumentation i en domstolsprocess. I ett äldre rättsfall, RH 1998:78, fick ett parkeringsbolag rätt i att ta ut kontrollavgift i en situation där den som hade parkerat hade köpt en giltig parkeringsbiljett, men parkeringsbiljetten hade hamnat på golvet i bilen så att den inte syntes. Det misstaget skulle kunna jämföras med att knappa in fel registreringsnummer i parkeringsbolagets app.Sammanfattande svarEnligt min mening bör du överklaga kontrollavgiften till parkeringsbolaget och argumentera för att du faktiskt har betalat parkeringsavgiften (om du inte redan gjort det). Får du inget gehör i din överklagan så kan du vända till dig tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum. Om parkeringsvillkoren framgick tydligt genom skyltning på parkeringsplatsen så har jag svårt att se att du kan vinna framgång i en domstolsprocess. Om inte så kan du överväga den möjligheten.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare och sedan låta någon annan göra dennes arbetsuppgifter?

2020-04-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har blivit varlsad om uppsägning på mitt jobb där anledningen som ges är arbetsbrist.Enligt företaget kommer mina arbetsuppgifter att tas över av annan personal på arbetet eftersom det nu i dessa tider är tufft för alla företag.Kan arbetsgivaren hävda arbetsbrist och säga upp mig när mina arbetsuppgifter ändå måste göras? Får någon annan göra det jobbet jag är anställd att göra trots att man hävdar arbetsbrist? Eller bör arbetsgivaren göra en omorganisation där min avdelning läggs ner helt och hållet?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Av frågan framgår inte all information om företaget och om din uppsägning som jag skulle behöva för att svara på din fråga helt utförligt, men jag ska försöka gå igenom de viktiga aspekterna vid en uppsägning så att du själv kan göra en bedömning om allt har gått rätt till.Arbetsbrist – saklig grund för uppsägningFörst och främst ska konstateras att arbetsbrist kan utgöra saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd. Det är arbetsgivaren som avgör om det föreligger arbetsbrist eller inte. Tänk på att arbetsgivaren inte får säga upp personal och hävda arbetsbrist men att uppsägningen i själva verket görs på grund av personliga skäl eller liknande (misstänker man som uppsagd arbetstagare detta bör man kontakta arbetsgivaren och påpeka att uppsägningen inte är lagenlig, och om det inte ger resultat, vända sig till Arbetsdomstolen).OmplaceringsskyldighetArbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet, vilket innebär att arbetsgivaren måste se över möjligheten att omplacera arbetstagaren så att denne får arbeta med andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Arbetstagaren måste dock ha tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna, men arbetsgivaren å sin sida måste acceptera en viss upplärningstid.TurordningsreglerHuvudregeln när det gäller uppsägningar på svenska arbetsplatser är principen "sist in-först ut". När arbetstagare varit anställda lika länge är det den äldre personen som har förtur att stanna kvar på arbetsplatsen. I turordningsbedömningen kan även arbetstagarnas kvalifikationer påverka på vem som blir uppsagd före andra. Viktigt att tänka på här är att kollektivavtal kan, om det finns något sådant/sådana på din arbetsplats, påverka hur turordningsreglerna ser ut.Sammanfattande svarArbetsgivaren har rätt att säga upp personal på grund av arbetsbrist eftersom just arbetsbrist anses vara saklig grund för uppsägning. I och med en sådan uppsägning måste arbetsgivaren ta hänsyn till reglerna om omplaceringsskyldighet och turordningsregler. Och för att svara på din fråga; jag kan se framför mig att din arbetsgivare kan säga upp dig även fast dina arbetsuppgifter kan fortsättas göras av någon annan som är kvar (så länge din arbetsgivare följt omplaceringsskyldighet och turordningsregler på ett korrekt sätt). Det skulle till exempel kunna bero på att den personal som blir kvar har kvalifikationer för att utföra både sina tidigare arbetsuppgifter och även dina. Det verkar inte heller rimligt att arbetsgivaren skulle behöva lägga ner din avdelning om det är så att den är nödvändig.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man ge bort en fastighet som är belånad?

2020-03-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Kan man ge bort en fastighet fast man har ett litet lån kvar?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är ja, det kan man. Det finns inget i lagen som hindrar dig från att ge bort en fastighet som är belånad. Här nedan ska jag redogöra för två alternativ och vad de kan få för konsekvenser.- Du kan kontakta den bank som har lånet och begära att gåvotagaren ska få ta över lånet. Detta måste banken i så fall godkänna. Vid överlåtelse av lån på fastighet kommer gåvotagaren även behöva söka lagfart på fastigheten. Tänk på att det kostar 825 kronor att få lagfart på en fastighet. Normalt sett är gåva av fastighet skattebefriat. En risk med att överlåta fastigheten till gåvotagaren är dock att gåvan kan ses som ett köp, vilket i sådana fall medför en stämpelskatt på 1.5% av fastighetens värde (se 8 § stämpelskattlagen). Detta kan alltså bli en relativt stor summa pengar beroende på hur mycket fastigheten är värd. Jag skulle rekommendera dig att kontakta Lantmäteriet (myndigheten som bland annat hanterar överlåtelse av fastigheter) för att kontrollera hur de eventuellt skulle bedöma en överlåtelse av fastigheten genom gåva. - Du kan ge fastigheten till en gåvotagare, men själv stå kvar på lånet och betala av det. Antingen kan du själv betala lånet, eller skriva ett avtal med gåvotagaren som innebär att gåvotagaren amorterar till dig och att du i nästa steg är den som betalar banken för lånet. Tänk på att fastigheten alltid kommer stå som säkerhet för lånet vilket innebär att om lånet inte betalas av så kan banken i fråga ta fastigheten i anspråk för att få betalt för det de lånat ut. Tänk på att gåvotagaren ska ansöka om lagfart inom tre månader efter att denne mottagit fastigheten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för försäkringsersättning vid olycksfall som inträffat 2012

2020-03-20 i Preskription
FRÅGA |Hej.. Jag var med om en olycka 2012 med min snöskoter, och var i kontakt med vården kort därefter. Jag fick besked om kompressioner i kotorna (i ryggslutet).. Jag anmälde aldrig min personskada till försäkringsbolaget eftersom läkaren uttryckte att "skadan troligast skulle läka av sig själv på ca 2-3 månader".. jag gick sedan det följande året hos sjukgymnast och ett antal naprapater för att få bukt med ischiassmärtor.. Jag fick aldrig bukt med smärtorna varpå jag var i kontakt med sjukvården igen.. Jag fick tid för magnetröntgen och de konstaterade att jag hade skador på kotorna som kvalificerade mig för operation.. denna operation tyckte jag då var lite överilad och jag ville avvakta med den och se vad som hände.. Mina smärtor är idag inte av den grad att jag tycker att jag behöver en operation, men delvis värk och nedsatt rörlighet är något jag tyvärr kommer att få leva med!Min fråga är.. Kan jag anmäla skadan till mitt (då aktuella försäkringsbolag) och göra några anspråk när det nu har gått så lång tid?Mvh// P
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Personskada genom olycksfallDet som du har råkat ut för är en personskada. Personskador innebär skador som exempelvis uppkommer genom ett olycksfall, vilket är vad som har hänt i ditt fall. PreskriptionstidenPreskriptionstiden för att anmäla skador till sitt försäkringsbolag ändrades den 1 januari 2015 genom en lagändring i försäkringsavtalslagen. Innan den ändringen gällde en preskriptionstid på tre år för att anmäla skador. Eftersom ditt olycksfall inträffade 2012 så är den preskriptionstiden tillämplig på ditt fall. Men, när det gäller personskador så räknas preskriptionstiden från att man som skadelidande fått klart för sig att det fanns ett samband mellan en viss skadehändelse och en skada som man fått, och när det stod klart för en att skadan i fråga skulle medföra en bestående invaliditet. Den avgörande frågan i ditt fall är därför när du insåg att det olycksfallet som skedde 2012 har lett till en skada som orsakat bestående men för dig. Om det är mer än tre år sen så är din rätt till försäkringsersättning preskriberad, men om det är mindre är tre år så bör du göra en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,