Fördelning av arv när arvlåtaren har en bröstarvinge

2020-05-18 i Laglott
FRÅGA |Om jag vill fördela min kvarlåtenskap till min son och mina 2 barnbarn hur mycket får sonen och hur mycket får mina barnbarn vardera?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du inte nämner något om en make eller maka som fortfarande är i livet kommer jag när jag besvarar din fråga utgå från att du inte har någon levande make eller maka. Dessutom utgår jag från att du inte har några barn utöver den son du nämner i din fråga.Din son har rätt till laglott Din son är din närmaste arvinge och kommer, om du väljer att inte upprätta ett testamente, att ärva all din kvarlåtenskap, vilket framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken. Detta kan du dock ändra på genom att upprätta ett testamente där du anger hur stor andel av din kvarlåtenskap som du vill att din son respektive dina barnbarn ska erhålla. När du väljer att testamentera bort din kvarlåtenskap till någon annan än en bröstarvinge, alltså ett barn som fortfarande är i livet, måste du dock förhålla dig till dennes rätt till laglott. Ett enkelt räkneexempel Laglotten består av hälften av den arvslott som din son har rätt till enligt lag. Detta anges i 7 kap. 1 § ärvdabalken. Som tidigare angavs har din son enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken rätt till hela din kvarlåtenskap. Om vi utgår från att din kvarlåtenskap består av 100 000 kr kommer din son alltså ha en lagstadgad rätt till hälften av denna, alltså 50 000 kr. De övriga 50 000 kr som återstår av din laglott, kan du alltså fritt fördela mellan dina två barnbarn. Dina barnbarn kan ärva dig även om du inte upprättar ett testamente På samma sätt som din son är din bröstarvinge är dina barnbarn din sons bröstarvingar. Så länge han inte redan är gift, gifter sig eller upprättar ett eget testamente kommer dina barnbarn alltså att ärva hela hans kvarlåtenskap. Om han däremot redan är gift eller väljer att i framtiden gifta sig med mamman till dina barnbarn kommer hon att ärva hela din sons kvarlåtenskap, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Dina barnbarn kommer istället att ha en efterarvsrätt, som innebär att dem kommer att ha en rätt att få ut den del av mammans kvarlåtenskap som härstammar från deras pappa vid hennes bortgång. Detta framgår av 3 kap. 2 § ärvdabalken. Om din son istället gifter sig med någon som inte är mamman till dina barnbarn kommer dina barnbarn ha rätt att erhålla sin laglott redan när din son avlider, och behöver då inte vänta med att ta ut sitt arv tills att den efterlevande maken eller makan avlider.Avslutande summering Din son kommer att ha rätt till åtminstone hälften av din kvarlåtenskap. Om du vill fördela resten av din kvarlåtenskap kommer du att behöva upprätta ett testamente. Det är i ditt testamente du anger hur stor del av din kvarlåtenskap som ska tillfalla dina barnbarn. Vänliga hälsningar,

Beskattas pensioner från Bosnien i Sverige?

2020-05-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej.Jag har bott och arbetat i Sverige (svensk medborgare) i 22 år. Jag är nu pensionerad och får en svensk pension. Förra månaden fick jag en pension från Bosnien och Hercegovina (jag arbetade i Bosnien i 20 år). Det betalades till mig i nettobelopp. Måste jag betala skatt för den pensionen och hur mycket.Tack
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sverige och Bosnien har ett dubbelbeskattningsavtal Sverige och Bosnien har ett dubbelbeskattningsavtal. Ett dubbelbeskattningsavtal är ett avtal som har ingåtts för att undvika att någon beskattas i en sådan utsträckning att personen behöver betala mer skatt än om inkomsten endast hade beskattats i ett av länderna som ingått avtalet. Detta innebär ofta att en inkomst endast beskattas i ett land, trots att personen som har rätt till inkomsten är skattskyldig i mer än ett land.I artikel 18 förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien anges hur pensioner beskattas när de härstammar från ett land men där mottagaren av pensionen bor i ett annat. Eftersom din pension redan har beskattats i Bosnien utgår jag ifrån att det rör sig om en pension som betalats ut enligt allmän socialförsäkringslagstiftning i Bosnien. En sådan pension får enligt artikel 18.4 samma förordning beskattas i det land som pensionen härstammar ifrån, alltså i detta fall Bosnien.Hur du bör gå vidare Den information som framgår av frågan innebär tyvärr att jag inte kan dra en konkret slutsats, Även om mycket tyder på att pensionen som du har fått från Bosnien inte behöver beskattas i Sverige rekommenderar jag dig att ta kontakt med Skatteverket. Om pensionen nämligen inte är av det slag att den endast ska beskattas i Bosnien finns alltså en möjlighet att du kan bli skattskyldig för pensionen i Sverige. Vänliga hälsningar,

Vem behöver tillstånd vid handel med tobak?

2020-05-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Mitt namn är Emil Ekström och jag undrar ifall man skulle göra ett bolag där man kör leveranser och har samarbeten med affärer för att leverera tobak, om jag då måste ha tobakslicens eller om det bara är affären som jag samarbetar med som behöver det.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga kan tolkas som att du antingen avser att bedriva partihandel med tobak, eller som att du avser att endast transportera tobaken mellan en grossist och en detaljhandlare. Jag kommer därför att redogöra för vad som gäller för varje situation. Du behöver tillstånd för att bedriva partihandel Endast den som har ett tillstånd bedriva handel med tobaksvaror. Detta gäller oavsett om du bedriver detaljhandel eller partihandel, anger 5 kap 1 § första stycket lag om tobak och liknande produkter. Du kommer dessutom att behöva utöva särskild kontroll över verksamheten och säkerställa att din verksamhet har ett lämpligt egenkontrollprogram, vilket framgår av 5 kap. 6 § samma lag. Vidare är du skyldig att förvissa dig om att den detaljhandlare du säljer dina varor till har ett försäljningstillstånd, enligt 5 kap. 10 § tidigare nämnda lag. För vidare information rekommenderar jag att du går in på Folkhälsomyndighetens hemsida. Du behöver inget tillstånd om du enbart ska transportera tobaken Om din avsikt är att endast transportera tobaken behöver du inget tillstånd. Detta förutsätter att ditt bolag endast sköter transporten och inte är det bolag som säljer eller på något annat sätt äger tobaken. Vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för hundägare

2020-05-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag är fullt medveten om att man som hundägare har s.k. strikt ansvar vad gäller skador som hunden orsakar. Vad gäller i denna situation: Jag bor ute på landet som är omgivet av stora ägor med betesmark för djur, främst kor. Vid mina dagliga promenader med hunden på grusvägar som går mellan betesmarkerna så händer det att korna blir skrämda av hunden och sätter av i full karriär i motsatt håll. Om någon av korna skulle bli skadade då är jag att betrakta som ansvarig för detta?Vägen jag går på är avgränsad från betesmarkerna med hjälp av glest elstaket och hunden är alltid kopplad, förvisso med ett förhållandevis långt koppel.
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som du nämner i din fråga har hundägare ett rent strikt ansvar för sina hundar, vilket framgår av 19 § första stycket lag om tillsyn över hundar och katter. Detta innebär att du som hundägare är skyldig att ersätta alla skador som orsakas av din hund. En förutsättning för att du ska bli ersättningsskyldig är alltså att din hund har orsakat en skada. Jag kommer nedan att redogöra för två olika ytterlighetsfall som kan vara till vägledning, men det är viktigt att förstå att en enskild prövning kommer att göras från fall till. - Om kornas reaktion beror på att hunden börjar skälla högljutt och springer mot betesmarken kan det anses att skadan har orsakats av hunden. - Om kornas reaktion istället uppstår så fort de får syn på hunden, trots att den varken skäller eller i övrigt beter sig på ett sätt som kan uppfattas som aggressivt, så kan kravet på orsakande inte anses vara uppfyllt. Vänliga hälsningar,

Hur kan en fullmakt återkallas?

2020-05-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag är 17 år och jag vill ta tillbaka min fullmakt. Jag blev tvingad av mina föräldrar att ge dem fullmakt över mig så att de skulle kunna hämta ut mediciner och sånt till mig. Jag vill nu inte längre ha de så och jag skulle vilja sköta det själv. Hur gör jag för att gå tillväga med det?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du i din fråga inte anger vilken typ av fullmakt du har utfärdat kommer jag i mitt svar beskriva hur du kan gå tillväga beroende på vilken typ av fullmakt du har gett dina föräldrar En fullmakt kan återkallas på samma sätt som den utfärdades Utgångspunkten är att en fullmakt upphör att vara giltig om den återkallas på samma sätt som den utfärdades, vilket framgår av 12 § 1 st AvtL, och innebär att om dina föräldrar har fått en skriftlig fullmakt, så bör du antingen ta tillbaka fullmakten, eller förstöra den. Om dina föräldrar istället har fått en muntlig fullmakt så bör du istället berätta för dem att fullmakten inte längre är giltig. Du kan alltid vända dig direkt till tredje man Utmärkande för en fullmakt är att den alltid slutar att vara giltig så fort tredje man, den som fullmakten vänder sig till, alltså i ditt fall apoteket, har blivit medveten om att fullmakten inte längre är giltig, vilket framgår av 20 § AvtL. Detta innebär att dina föräldrar inte kommer att kunna hämta ut dina mediciner med stöd av fullmakten, så fort apoteket har fått information om att du vill återkalla fullmakten. Dina föräldrar kommer fortfarande kunna hämta ut vissa mediciner åt dig Eftersom du fortfarande är omyndig kommer du inte genom att återkalla fullmakten kunna förhindra dina föräldrar från att hantera alla dina ärenden. Om du återkallar fullmakten kommer dina föräldrar fortfarande kunna hämta ut vissa typer av mediciner. Vilka mediciner som kan hämtas ut avgörs av en bedömning som görs av apotekets farmaceut. Dina föräldrar kommer kunna hämta ut mediciner så länge detta inte strider mot din personliga integritet fram tills att du fyller 18 år. Genom att återkalla fullmakten kommer dina föräldrar inte ha någon möjlighet att hämta ut mediciner som en farmaceut bedömer vara av sådant slag att ett utlämnande till någon annan än dig personligen skulle strida mot din personliga integritet. Du bör dock vara medveten om att inte kommer kunna hantera alla dina recept och mediciner helt själv innan du fyller 18 år. Vänliga hälsningar,

Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?

2020-05-11 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Mina två söner är gifta. Son 1 och hans maka har två gemensamma barn. Son 2 och hans maka har ett barn gemensamt och hans maka ett barn från ett tidigare förhållande, särkullbarn. Inga testamenten finns.Sönerna har innan de var gifta fått som gåva av mig hälften var i en fastighet (gåvobrev, enskild egendom).Vad händer om mina söner avlider före sina makar? Bör de skriva testamente? Ta livförsäkringar?Hälsningar Angela Krausche
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som kommer hända med fastigheten som dina söner har fått i gåva av dig om dem avlider före sina makar, och att din avsikt är att säkerställa att dina barnbarn är de som kommer att ärva fastigheten direkt efter att dina söner avlider.Utgångspunkten är att maka ärver före gemensamma barn Som utgångspunkt ärver den efterlevande makan all den avlidne makens kvarlåtenskap, även enskild egendom, vilket framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken. Detta innebär att om någon av dina söner avlider före deras maka kommer makan att ärva all egendom som din son kvarlämnar, även äganderätten till fastigheten. Äganderätten till fastigheten, eller den summa som representerar denna äganderätt, kommer makan dock endast att inneha med fri förfoganderätt. Detta innebär att hon har rätt att sälja fastigheten eller spendera summan som härrör från denna. Däremot har hon inte rätt att själv testamentera bort fastigheten eller skänka bort den del av arvet som består av enskild egendom, (3 kap. 2 § ärvdabalken). Detta beror på att meningen är att dina barnbarn är de som ska ärva all kvarlåtenskap som härrör från dina söner när även deras efterlevande makar avlider, (2 kap. 1 § ärvdabalken).Hur dina söner kan gå tillväga Om dina söner vill säkerställa att deras barn ärver fastigheten framför deras makar bör de upprätta ett testamente. Ett testamente kan nämligen medföra att en viss del av dina söners kvarlåtenskap kommer att öronmärkas åt dina barnbarn, Denna del kan avse en ideell andel av kvarlåtenskapen, en specifik summa pengar, eller ett konkret föremål. En livförsäkring kommer inte påverka vem som kommer att ha rätt till fastigheten efter att någon av dina söner avlider. Vänliga hälsningar,

Rätten att återförenas med föräldrar

2020-05-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag är 17 år och bor med syskonen och mamma i Sverige. Undrar om det går hämta min far till Sverige om vi har uppehållstillstånd och min mamma ensamvårdnad över oss. Vill tillägga att de är skilda och han var senast i Sverige 6-7 år sen. Hur ska jag göra? Är det möjligt att hämta min far till Sverige?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad innebär familjeåterförening? Familjeåterförening innebär att en person som befinner sig i utlandet kan ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige på grund av att denna person har anknytning till en person som har permanent uppehållstillstånd alternativt har flyktingstatus eller är alternativt skyddsbehövande och har goda möjligheter att få permanent uppehållstillstånd. Detta framgår av 6 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.Din pappa har rätt till uppehållstillstånd Det är bara din närmaste familj som kan få rätt till uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening. Som närmaste familj räknas föräldrar till barn som är under 18 år, make, maka, registrerade partner eller sambo, och barn under 18 år. Detta innebär att din pappa kommer ha rätt till familjeåterförening med anledning av hans anknytning till dig. Din pappa kommer att få samma typ av uppehållstillstånd som du har. Du kommer inte heller behöva försörja din pappa. Hur du kan gå vidare Det är viktigt att vara medveten om att Migrationsverket gör en individuell prövning när en förälder ansöker om att få återförenas med sitt barn. Det Migrationsverket prövar är din rätt att återförenas med din pappa, och myndigheten kan därför komma att undersöka möjligheten att du får återförenas med din pappa i det land han befinner sig i. För mer information och vidare läsning rekommenderar jag att du går in på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

Ändring av gemensamt testamente

2020-05-03 i Testamente
FRÅGA |Make o Maka utan barn. Maken dör och makan ärver sin make. Testamente är skrivet gemensamt före någon av dom dör. Frågan är om arv till efterlevande syskon till maken har rätt att ärva när skrivet tetstamente finns .Kan makan ändra testamentet som dom gemensamt har skrivit? har hon rätt att skriva ett eget testamente som ändrar det gemensamma testamentet? eller ett nytt eget ?
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den avlidnes maka ärver före dennes syskonEnligt 3 kap. 1 § ärvdabalken har en efterlevande maka rätt att ärva all den avlidnes makens egendom. Detta innebär att syskonen till den avlidne maken, som jag antar att du syftar på i din fråga, inte har någon rätt att ärva sitt avlidna syskon. Det efterlevande syskonet kan dock ha rätt till arv redan när dennes syskon avlider, om detta framgår av det gemensamma testamentet. Sammanfattningsvis ska dock sägas att ett efterlevande syskon enligt huvudregeln inte har rätt att ärva före den avlidnes maka.Ett gemensamt testamente kan inte ändras av endast en part Testamentet är ett uttryck för den avlidne makens yttersta vilja och dennes önskan om hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas efter makens bortgång. Testamentet kan ändras så länge maken fortfarande lever, men inte efter dennes bortgång. Gemensamma testamenten kan ses som två separata testamenten, vilket innebär att den efterlevande makan kan ändra sin egen del av testamentet, alltså den del som rör hennes kvarlåtenskap. Makan kan alltså inte ändra hur fördelningen av hennes avlidne makes kvarlåtenskap ska ske, däremot kan hon fritt bestämma över hennes egen kvarlåtenskap. Vänliga hälsningar,