Blir jag skatteskyldig i Sverige om jag bor utomlands och säljer värdepapper utomlands?

2020-11-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Om jag bor utomlands och köper/säljer värdepapper utomlands, vad avgör hur det beskattas? vh
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.Det är viktigt att avgöra ifall du är obegränsat skattskyldig eller inte En person som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Detta framgår av 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. För att avgöra ifall du är obegränsat skattskyldig anges i 3 kap. 3 § inkomstskattelagen tre stycken omständigheter som medför att du blir obegränsat skattskyldig. Eftersom du inte bor i Sverige, och inte heller antyder att du stadigvarande vistas här bör du istället undersöka ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige. En person som har väsentlig anknytning till Sverige, samt tidigare varit bosatt här är nämligen obegränsat skattskyldig, enligt 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att avgöra ifall du har väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som kan tala för att du har väsentlig anknytning till Sverige. Där nämns bland annat faktumet att din närmaste familj är bosatt här samt faktumet att du bedriver näringsverksamhet här. Du bör dock vara medveten om att du kommer att antas ha väsentlig anknytning till Sverige under de fem första åren från det att du flyttade utomlands om du inte kan visa på motsatsen. Detta förutsätter dock att du är svensk medborgare och har varit bosatt i Sverige under minst tio år.Olika typer av värdepapper behandlas olika Om du inte anses vara obegränsat skattskyldig anses du istället vara begränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 17 § första punkten inkomstskattelagen. Om du anses vara begränsat skattskyldig är du skattskyldig för försäljningen av dina värdepapper under förutsättningen att du under kalenderåret 2020, eller något av de tio föregående kalenderåren antingen har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här, vilket framkommer av 3 kap. 19 § inkomstskattelagen. Vissa undantag mot denna huvudregel finns dock. Du är inte skattskyldig för andelar i värdepappersfonder eller specialfonder. Du är inte heller skattskyldig för delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto. Dessutom bör du vara medveten om att i det fall dina värdepapper härrör från ett utländskt företag endast kommer så kommer de endast att beskattas i Sverige om de förvärvades när du var obegränsat skattskyldig i Sverige. Sverige har även ingått ett antal skatteavtal med ett antal länder för att förhindra dubbelbeskattning. Här kan du se ifall Sverige har ingått ett avtal med det land som du bor i, och vad detta innebär för just dig. Vänliga hälsningar,

Kan ett fastighetsköp hävas om en part haft bristande omdömesförmåga?

2020-11-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Kan man häva en husförsäljning efter att köpeavtal är påskrivna?Fastigheten är såld till ett extremt underpris av en äldre person utan att barnen har haft vetskap om försäljningen. Uppskattningsvis uppgår köpeskillingen till 20-25% av marknadsvärdet. Mycket i situationen talar för ett medvetet utnyttjande av en inte helt tillräknelig person.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Utgångspunkten är att avtal ska hållas, vilket innebär att ett avtal inte kan brytas, trädas ur eller hävas utan någon särskild anledning. Faktumet att någon av avtalsparterna utnyttjat sin motpart är inte en situation som kan medföra att ett avtal kan hävas. Ett avtal kan dock förklaras ogiltigt om någon av de särskilda ogiltighetsgrunderna i avtalslagen förelåg när avtalet. ingicks En sådan ogiltighetsgrund är ocker. En ockersituation föreligger om den ena parten har utnyttjat motpartens oförstånd i syfte att få till stånd en förmögenhetsöverföring som står i ett uppenbart missförhållande till avtalsobjektet, vilket framgår av 31 § avtalslagen. Faktumet att den ena avtalsparten har utnyttjat sin motparts bristande tillräknelighet utgör ett exempel på ett utnyttjande av motpartens oförstånd, oavsett om den bristande tillräkneligheten är permanent eller tillfällig. En köpeskilling som endast motsvarar 20-25 § av marknadsvärdet på en fastighet är som utgångspunkt en förmögenhetsöverföring som står i ett uppenbart missförhållande till avtalsobjektet, och mycket talar alltså för att en ockersituation kan föreligga i detta fall, Vänliga hälsningar,

Vilken domstol ska handlägga en tvist angående en olovlig användning av en bild?

2020-11-15 i Domstol
FRÅGA |Hej!Ett företag i Kiruna har olovligen nyttjat en bild av ett annat företag i Gävle. Vid en stämning till Patent- och Marknadsdomstolen i Stockholm undrar jag vad rättens behörighet blir? Innan Patent- och Marknadsdomstolen grundades 2016 var vad jag tror huvudregeln RB 10:1 eller exempelvis RB 10:8.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att stämningen som kommit in till Patent- och Marknadsdomstolen rör huruvida företaget i Kiruna har utnyttjat bilden i strid med upphovsrättslagens bestämmelser. Utgångspunkten är att tvistemål mellan två företag ska avgöras av den domstol i den ort där det svarande företaget har sin hemvist. Ett företag har sin hemvist i den ort där styrelsen har sitt säte. Detta framgår av 10 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken. Från denna utgångspunkt finns dock vissa undantag. Vissa former av tvister ska dock hanteras av specialdomstolar, vilket framgår av 10 kap. 17 § första stycket andra punkten rättegångsbalken. En sådan tvist är ett ärende enligt upphovsrättslagen, som ska handläggas av just Patent- och Marknadsdomstolen, vilket framgår av 58 § upphovsrättslagen. Sammanfattningsvis ska alltså tvisten mellan företaget i Kiruna och företaget i Gävle handläggas av Patent. och Marknadsdomstolen i Stockholm, under förutsättningen att tvisten rör sig om en kränkning av företaget i Gävles upphovsrätt. Vänliga hälsningar,

Får en bostadsrättsförening neka en bostadsrättshavare att hyra ut sin parkeringsplats i andra hand?

2020-11-03 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejJag kommer eventuellt att hyra ut min lägenhet i andra hand mellan 6-12 månader. I mitt avtal med föreningen så har jag en parkeringsplats. Min avsikt är givetvis att kunna erbjuda denna till hyrestagaren. Ny var det en styrelseledamot som gjort ett yttrande att detta inte är möjligt då föreningen äger rätten att hyra ut den till den de önskar, låter märkligt i mina öron då jag har avtalet med dem och betalar hyran månadsvis.Frågan är då, äger styrelsen rätten att ta min p-plats i besiktning och hyra ut den via föreningen?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. I vardagligt tal kan ordet parkeringsplats användas såväl för parkeringar utomhus som garageplatser. Rent juridiskt gäller dock skilda regler för de olika parkeringsformerna och jag kommer därför att redogöra för båda alternativen. Garageplats En garageplats är en parkering som är en del av en byggnad med fyra väggar och ett tak. För uthyrning av garageplats i andra hand gäller samma regler som vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand. Utgångspunkten i detta fall är alltså att styrelsen behöver lämna sitt samtycke till att du hyr ut din garageplats, vilket framgår av 7 kap. 10 § första stycket bostadsrättslagen. Om styrelsen inte samtycker till att du hyr ut din garageplats i andra hand har du ändå rätt att hyra ut den i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till detta. Ett sådant tillstånd lämnas om du har skäl till att hyra ut din garageplats i andra hand och styrelsen inte har någon befogad anledning till att samtycka. Ett exempel på ett acceptabelt skäl kan vara att du ska bo på annat håll. För att avgöra om styrelsen har befogad anledning att inte samtycka till att du hyr ut din garageplats i andra hand prövas de personliga förhållandena hos den som ska hyra garageplatsen i andrahand. Ett exempel på en omständighet som kan medföra att styrelsen har en befogad anledning till att vägra sitt samtycke är ifall den som ska hyra garageplatsen inte kan förväntas vårda den. Parkeringsplats En parkeringsplats utomhus omfattas av reglerna för lägenhetsarrende, vilket framgår av 8 kap. 1 § jordabalken, Detta innebär att du inte får hyra ut din parkeringsplats utan tillåtelse från bostadsrättsföreningen, enligt 8 kap. 19 §. Bostadsrättsföreningen har alltså möjlighet att självmant välja vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning av deras parkeringsplatser. Vänliga hälsningar,

Kan en son ta över sin mammas hyresrätt?

2020-11-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hejjag har en fråga jag är Sonen av min mamma som har ett första hands kontrakt jag ville ta över det kontraktet då hon har fått ett nytt lägenhets erbjudande från samma kommun dock jag sitter i kronofogden och har Skuld saldo dock jag har lön som täcker hyran tre gånger mer än vad hyran kostar finns det lagstöd som kan hälpa mig ta över lägenheten?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.En son har rätt att ta över sin mammas hyresrätt En hyresgäst som inte tänker använda sin bostadslägenhet har rätt att överlåta lägenheten till en närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen, om hyresnämnden lämnar tillstånd till detta. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till detta om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Överlåtelsen kan dock förenas med villkor. Detta framgår av 12 kap. 24 § jordabalken. Som närstående räknas föräldrar och barn. Det är dock hyresgästen, alltså här din mamma, som måste bevisa att ni har sammanbott under en varaktig tid. Hyresnämnden brukar i vanliga fall godta att ett barn har bott med sin förälder, om inte omständigheterna gör att uppgifterna verkar vara mindre trovärdiga. Om du har sammanbott med din mamma i tre år eller mer brukar hyresnämnden se detta som att sammanboendet har varit varaktigt, även om det inte finns några övriga omständigheter som talar för att sammanboendet varit varaktigt. I vissa fall kan även en kortare period än tre år accepteras, exempelvis om sammanboendet fick ett tillfälligt avbrott, men då krävs särskilda skäl. För att dessa skäl ska accepteras måste du haft en liten möjlighet att påverka anledningen till sammanboendet avbröts.Dina personliga kvalifikationer bedöms av hyresnämnden Hyresvärden måste även kunna nöja sig med förändringen. För att hyresvärden ska kunna nöja sig med dig som hyresgäst måste dina personliga kvalifikationer beaktas. Faktumet att du har ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten kan innebära att hyresvärden inte behöver godta dig som hyresgäst. Om ditt skuldsaldo däremot är lågt i förhållande till månadshyran och din eventuella inkomst, kan dock hyresvärden ändå behöva acceptera dig som hyresgäst. Vänliga hälsningar,

Upprättande av äktenskapsförord under äktenskapet

2020-11-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar är gamla och har bett mig om hjälp utifrån deras situation.Pappa är mycket sjuk och har avancerad vård i hemmet. Mamma,som hjälper pappa, är inte heller helt frisk.Pappa har ett eget konto i en bank dit hans pension går. Mammas pension går till ett, för dem, gemensamt konto i annan bank.De är gifta sedan ca 55 år. De äger inte sin bostad utan bor sedan ett par år i hyreslägenhet.De sålde för ca två år sedan sitt hus, som de ägde tillsammans.De har skrivit ett testamente men har inget äktenskapsförord.Pappa har ett barn sedan tidigare dvs särkullbarn.Mamma vill nu, om pappa dör, undvika att det barnet ärver henne, vilket väl blir fallet om de endast har gemensamma konton?Mamma önskar nu att öppna eget konto och föra över sina pengar från deras gemensamma konto samt skriva ett äktenskapsförord för att säkerställa att särkullarnet inte ärver hennes del.Jag talade med Länsförsäkringar (där de har sina gemensamma konton) om detta, de sa att det inte var några problem för henne att öppna ett nytt eget konto och överföra sina pengar till det. Att hon kan göra det via internetbanken. Frågan är om det är så enkelt, måste inte pappa skriva under det?Den andra frågan är om det är möjligt för er att hjälpa till med att skriva ett äktenskapsförord?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord kan skrivas både före och under äktenskapet Ett äktenskapsförord kan ingås både innan ett äktenskap och under ett äktenskap, vilket framgår av 7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken. Det är dock viktigt att vara medveten om att äktenskapsförordet inte får strida mot testamentet som dina föräldrar har skrivit, enligt 10 kap. 5 § ärvdabalken. Genom att skriva ett äktenskapsförord där dina föräldrar uttrycker att viss egendom, exempelvis ett visst konto eller en viss summa pengar ska bli enskild egendom kommer inte din pappas särkullbarn att ärva din mammas pengar, då enskild egendom inte ingår i en bodelning, enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Din pappa måste samtycka till att pengarna blir din mammas enskilda egendom Din mamma har rätt att öppna ett nytt konto hos deras gemensamma bank. Däremot behöver hon din pappas samtycke för att pengarna ska kunna bli enskild egendom. Äktenskapsförordet ska nämligen signeras av båda makarna, vilket framgår av 7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken. Om din pappa skulle vara så pass sjuk att han inte är kapabel att förstå vad han skriver under och står under antingen förmyndarskap eller förvaltarskap, så ska förmyndaren eller förvaltaren lämna sitt skriftliga medgivande. När äktenskapsförordet är påskrivet ska det skickas in till Skatteverket. Lawline hjälper dig och dina föräldrar mer än gärna med att upprätta ett äktenskapsförord. Vi rekommenderar att du fyller i dina kontaktuppgifter på vår hemsida, så tar någon av våra jurister kontakt med dig inom kort. Vänliga hälsningar,

Måste jag betala skatt på en inkomst från USA om jag bor i Sverige?

2020-11-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min mammas hus i USA skall säljas efter hennes död. Min bror är Trustee och kommer att sälja huset och summan av försäljningen kommer att delas mellan oss syskon. Hur blir det för min del? Jag bor i Sverige och är pensionär. Kommer jag att behöva betala skatt i USA och Sverige. Min summa av försäljningen kommer att vara cirka 5 millioner kronor.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Eftersom du bor i Sverige räknas du som obegränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 3 § första stycket första punkten inkomstskattelagen. Faktumet att du är obegränsat skattskyldig innebär att du är skyldig att betala skatt på alla dina inkomster i Sverige, oavsett om inkomsten kommer från Sverige eller utlandet, enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Detta betyder att du är skyldig att betala skatt på försäljningen av din mammas fastighet i USA.Vänliga hälsningar,

Kan en maka sälja sin mans fastighet till mannens barn?

2020-11-03 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej Jag är enda barnet (särkullbarns) till min far som har blivit dement, han har skrivit på en fullmakt till sin fru att hon får sälja en gemensam fastighet. Men nu är även hans fru allvarligt sjuk och därför undrar hon och jag om jag kan köpa fastigheten som då skulle ses som förskott på arv? Eller hade det behövt skrivas en speciell fullmakt för detta? Om detta är möjligt hur många % av fastighetens värde skulle då beräknas som förskott, 25% eller 50% dvs vad är min arvslott/ laglott? Det finns inga gemensamma barn
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En giltig fullmakt är tillräckligt för att din fars fru ska kunna sälja fastigheten till dig Om två personer gemensamt äger en fastighet får inte den ene ägaren sälja fastigheten utan den andre ägarens samtycke, oavsett vilken relation de två ägarna har till varandra. Detta framgår av 1 § lagen om samäganderätt. Avseende just makar finns ytterligare en regel som begränsar den ene makens möjlighet att sälja fast egendom, om denna används som makarnas gemensamma bostad, i det fall det skulle visa sig att makarna inte äger fastigheten gemensamt. Denna regel återfinns i 7 kap. 5 § första stycket första punkten äktenskapsbalken. Den fullmakt som din far har upprättat åt hans fru kan alltså vara ett fullgott samtycke för att fastighetsförsäljningen ska kunna genomföras. Ett avtal är endast giltigt om båda parter har förstått vad de har avtalat om För att den fullmakt som din far har givit sin fru ska vara giltig förutsätts att din far hade förmåga att förstå vad han undertecknade. Detsamma gäller det köpeavtal som du ska ingå med din fars fru avseende fastigheten. Ett avtal blir nämligen ogiltigt om den ena parten utnyttjar den andra partens oförstånd, vilket kan förstås som att den ena parten har bristande omdömesförmåga, vilket anges i 31 § avtalslagen. Om din fars fru befinner sig i ett sådant tillstånd att hon inte är kapabel att besörja affären kan tingsrätten förordna en god man åt henne, vilket framgår av 11 kap. 4 § föräldrabalken. En sådan ansökan ska du skicka in till din lokala tingsrätt. Ett fastighetsköp är inte förskott på arv Utgångspunkten är att det som någon ger till en bröstarvinge, alltså arvlåtarens barn, är att anse som ett förskott på arv, enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken. Detta antagande föreligger dock inte om arvlåtaren på något sätt kommunicerar att det inte rör sig om förskott på arv. Ett krav för att något ska ses som förskott på arv är alltså att det ska röra sig om en gåva, och eftersom du kommer att köpa fastigheten så kommer köpet inte att avräknas mot ditt framtida arv. Vänliga hälsningar,