Arv mellan sambor

2020-03-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi är sambos som har barn på olika håll, inga gemensamma barn. Vad ärver jag om han går bort först? Han har eget företag.
Carolina Olsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sambor har ingen arvsrätt efter varandra utan måste upprätta ett gemensamt testamente för att ärva varandra. Kvarlåtenskapen efter din sambo kommer därför tillfalla den avlidnes barn eller andra släktingar. Det som är aktuellt mellan sambor är att göra en sambodelning. Vad som ingår i en sambodelning är sambors gemensamma bostad och bohag som skaffats för att användas gemensamt enligt 3 § Sambolagen, se här. När en efterlevande sambo begär bodelning enligt 8 § Sambolagen (se här) kommer denne att undanta hälften av värdet på gemensam bostad och bohag innan resterande kvarlåtenskap fördelas till barnen. I bodelningen kommer samboegendomen att delas lika mellan parterna.

Förhandling om viktigare förändring

2020-03-05 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |ett familjeägt företag har anlitat sin son som chef utan att MBL förhandla enligt paragraf 11. Vad gäller det?Både arbetsgivaren och arbetstagarna är medlemmar i en facklig organisation.MVH
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 11 § Medbestämmandelagen (MBL) ska arbetsgivaren förhandla med fackföreningen innan ett beslut om viktigare förändring fattas om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal, se här. Förhandlingen med fackföreningen ska göras när frågan fortfarande är öppen och fackföreningen därmed fortfarande har möjlighet att kunna påverka beslutet. Ett beslut om viktigare förändring kan vara exempelvis om man beslutar sig om ny inriktning på verksamheten, ny produktionsmetod, anställer ny chef osv. Enligt 11 § andra stycket MBL(se här) finns det undantag från regeln om synnerliga skäl föranleder det. Kravet "synnerliga skäl" ska markera att det är stränga krav för att undantag från förhandling innan ett beslut ska anses tillåtet. Exempel på när undantag kan vara okej är om det finns risk för säkerheten på arbetet eller frågor som har stort ekonomiskt intresse. Arbetsgivaren är dock skyldig att i sådant läge vidta alla åtgärder som är möjliga, till exempel att ta informella kontakter med arbetstagarsidan innan beslut fattas, eller att inleda förhandlingar även om dessa inte hinner avslutas före beslutet. Det vill säga att fullgöra sin förhandlingsskyldighet så långt det är möjligt. Gällande din fråga, arbetsgivaren borde med anledningen av det jag har skrivit ovan förhandla med fackförbundet innan anställningen då detta kan ses som en viktigare förändring i företaget. Detta förutsatt att arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal samt att inga synnerliga skäl föreligger.

Samboegendom

2020-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag undrar om jag blir sambo och har en mc och bil möbler pengar på mitt konto sedan tidigare kan min sambo göra anspråk på det?
Carolina Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågan. Sambor är två personer som stadigvarande bor med varandra i ett parförhållande enligt Sambolagen 1 §, se här. När sambor separerar blir det en sambodelning om någon av parterna begär det enligt Sambolagen 8 §, se här. I denna bodelning kommer samboegendomen att delas lika mellan parterna. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Detta ska ha förvärvats för gemensam användning, se här. Vad gäller din fråga,Angående motorcykeln och bilen utgör detta inte samboegendom eftersom att det varken är en bostad eller bohag. Pengarna utgör inte heller samboegendom av samma anledning. Vad gäller möblerna utgör dessa endast samboegendom om de har förvärvats för gemensam användning. Eftersom du för tillfället inte är sambo och äger dessa möbler själv kommer de inte utgöra samboegendom. Om du och din sambo skulle köpa nya möbler gemensamt kommer endast dessa möbler utgöra samboegendom. Som sambo kan man även teckna ett samboavtal (se här) där man kan bestämma vilka saker som inte ska ingå i en sambodelning.

Kan en gåva vara ogiltig?

2020-02-20 i Gåva
FRÅGA |Kan man hävda tolv år efter en gåva att den är ogiltig ?
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En gåva är bindande när den har blivit fullbordad. När en gåva har blivit fullbordad finns det enligt Gåvolagens regler ingen möjlighet att återkalla den. En gåva är normalt sett fullbordad när egendomen har kommit i mottagarens besittning, det vill säga när den har överlämnats till mottagaren 2 § Gåvolagen, se här. Avser gåvan ett löpande skuldebrev eller vissa andra värdepapper gäller dock vissa speciella regler för när gåvan anses vara fullbordad, 3- 4 §§ Gåvolagen se här. Om gåvan är fullbordad gäller dock även här att den inte kan återkallas. Precis som vilket avtal som helst kan även en fullbordad gåva ogiltigförklaras. Reglerna i 28- 33 §§ Avtalslagen (se här) om avtals ogiltighet vid svek, tvång, ocker m.m. gäller även vid gåvor. Vid överenskommelse mellan dig och gåvotagaren om att gåvan ska återgå så kan hen givetvis ge tillbaka gåvoföremålet till dig.

Belastningsregistret

2020-03-05 i Påföljder
FRÅGA |Hur länge brukar man finnas kvar i polisregistret?
Carolina Olsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du har blivit dömd för att ha begått ett brott hamnar domen i belastningsregistret. I Lag om belastningsregister (se här) finns bestämmelser om när uppgifter ska gallras bort ur registret. Detta är beroende på vilket brott man är dömd för samt vilken påföljd man fått. Det beror även på hur gammal man var när man blev dömd. Exempelvis tas uppgifter bort efter 10 år från det att straffet har avtjänats när det gäller fängelsestraff. Se 16- 17 §§ Lag om belastningsregister för mer specifikt om gallringen för hur länge varje dom finns kvar i belastningsregistret (se här).

Enskild egendom

2020-03-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Om man har enskild egendom och sen gifter sig, försvinner den enskilda egendomen då? Måste man skriva ett äktenskapsförord för att det ska gälla?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den här sortens frågor regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB), se här. När ett äktenskap upplöses ska makarna dela på all egendom som är giftorättsgods. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB, se här. Enligt 7 kap 2 § ÄktB kan egendom bli enskild genom följande: - Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild- Villkor i ett testamente att egendomen ska vara mottagarens enskild-Villkor av givaren i samband med en gåva från någon annan än den andre maken att egendomen ska vara mottagarens enskilda-Villkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av någon annan än den andre maken.Det finns inga andra sätt att göra en makes egendom till enskild egendom än de nu uppräknade.Gällande din fråga,Har egendomen blivit enskild egendom genom vad som anges ovan utöver äktenskapsförordet behöver du inte skriva ett äktenskapsförord för att den ska bli enskild. Är ingen av de punkterna uppfyllda behöver du skriva ett äktenskapsförord för att det ska vara enskild egendom och därmed inte kommer delas vid en bodelning.

Ärver sambos varandra?

2020-02-23 i Sambo
FRÅGA |Mamma köpte en torktumlare ett år innan sin bortgång Ärver vi tre den eller hennes sambo
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sambor har ingen arvsrätt efter varandra utan måste upprätta ett gemensamt testamente för att ärva varandra. Kvarlåtenskapen efter din mamma kommer därför tillfalla den avlidnes barn eller andra släktingar. Det som kan vara aktuellt är att torktumlaren tillhör samboegendom. Vad som ingår i en sambobodelning är sambors gemensamma bostad och bohag som skaffats för att användas gemensamt enligt 3 § Sambolagen, se här. När en efterlevande sambo begär bodelning kommer denne att undanta hälften av värdet på bostad och bohag innan resterande kvarlåtenskap fördelas till barnen. Torktumlaren skulle kunna utgöra byggnadstillbehör enligt 2:2 Jordabalken (se här) och därmed tillhöra bostaden. I det fallet kan den bli samboegendom om det är en gemensam bostad eller helt tillhöra sambon om hen äger bostaden själv. Det finns dock ett undantag i 2:4 Jordabalken (se här) som innebär att om din mamma köpt torktumlaren som hyresgäst förblir torktumlaren lös egendom. Alltså, om en torktumlare inte ingick när mamman blev hyresgäst ska alltså inte den nya torktumlaren ingå som byggnadstillbehör. Utgör torktumlaren samboegendom har ni tre rätt till hälften av värdet av den. Är den inte samboegendom ärver ni tre dess fulla värde. Detta förutsatt att den inte utgör byggnadstillbehör till en bostad som sambon äger själv.