Har en delägares fru rätt till insyn i bolagets räkenskaper?

2021-01-23 i Bolag
FRÅGA |Hej,Min man är delägare i ett företag tillsammans med en annan. Han äger 40% och den andre 60%.Min förta fråga är, har dom lika mycket att säga till om? Kan han med 60 % ta beslut rörande företaget på egen hand? Min andra fråga är, jag som fru, vad har jag för rätt att till exempel få se företagets ekonomiska välmående? Har jag rätt att titta i bokföringen? Kan jag kräva detta? Till saken hör att jag har haft tillträde dit tidigare men sambon(dom är inte gifta) till han som äger 60 % har tagit bort mig från detta och raderat mitt inlogg! Hon har hand om den löpande bokföringen. Jag ska enligt vad som sagts och bestämts sedan tidigare göra löner och sköta ordrar mm. Är detta ok? Kan hon göra så? Vilka rättigheter har jag som fru till delägare.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom jag saknar uppgifter om vad det är för bolagsform företaget bedrivs i delar upp mitt svar i tre av de vanligaste bolagsformerna, handelsbolag, enkla bolag och aktiebolag. Mitt råd är, oavsett bolagsform, att ni sätter er ner alla fyra och diskuterar hur ni ska förhålla er. Som du nedan kommer att kunna läsa i mitt svar så har varken du som egenskap av fru till en delägare, eller din mans delägares sambo, rätt till insyn i räkenskaperna eller rätt att delta i beslut gällande bolagets förvaltning, men då det bara är två delägare kan dessa avtala om det mesta så länge det är överens. Eftersom det finns chans att deras verksamhet påverkar både din och delägarens sambos, ekonomi kanske det inte är mer än rätt att ni får ta del av räkenskaperna, men detta är upp till bolagsmännen. Det spelar in huruvida du är ansvarig för den löpande förvaltningen eller inte, och där bör ni också upprätta ett avtal om så ni är överens om vad som gäller. Fråga 1 Handelsbolag och enkla bolag Utgångspunkten är att de som bolagsmän har lika stor rösträtt, 2:8 handelsbolagslagen. Dock kan delägarna reglera detta sinsemellan genom ett bolagsavtal och där kan de avtala bort vad som gäller i lagen, förutom rätten till insyn i räkenskaperna som bolagsman, 2:1 HBL. Aktiebolag Gällande aktiebolag är huvudregeln att det majoriteten röstar för är den mening som vinner, 7:42 aktiebolagslagen. Förutsatt att din man och hans delägare inte avtalet om annat, så kommer deras ägarandelar motsvara deras aktieinnehav. Då kommer din mans delägare alltid på egen hand uppnå majoritet eftersom han äger 60% av aktierna. Detta kan de ha reglerat på annat sätt, då det råder avtalsfrihet och det är upp till dem två att komma överens. Vad de har kommit överens kan du i så fall läsa om i bolagsordningen, 4:2 ABL. Fråga 2 Handelsbolag och enkla bolag Bolagsmännens rättigheter och skyldigheter reglerar de själva genom ett bolagsavtal, 2:1 HBL. Alla bolagsmän har som utgångspunkt rätt att delta i förvaltningen av bolaget, dvs ingå avtal med andra parter, agera i bolagets namn rent generellt. Från denna rätt kan man bli utesluten om de andra bolagsmännen röstar för detta, men oavsett om man är utesluten från det praktiska arbetet med förvaltningen har man som bolagsman alltid rätt att ha insyn i och granska bolagets räkenskaper och angelägenheter, den rätten kan man som bolagsman aldrig förlora, 2:5 HBL. Denna rätt tillfaller bolagsmännen, dvs din man och hans delägare, den rätten tillfaller tyvärr inte dig utan endast din man enligt lagen, sen kan ni alltid komma överens om annat, det råder avtalsfrihet. Om du fortfarande ska sköta den löpande bokföringen, behöver du ha tillgång till räkenskaperna för att kunna utföra ditt arbete. Problemet blir om ni inte har någon skriftlig överenskommelse om din roll i bolaget så kommer det att bli svårt att hävda att du har den roll/ska fortsatt ha den rollen utan då hade jag gett dig rådet att din man påtalar denna otydlighet med sin delägare, eftersom den andra delägarens sambo är inte heller en av bolagsmännen så har denna person inte heller enligt lag rätt till insyn, utan där bör ni sätta er ner för att diskutera. Eftersom det rör båda parens ekonomi så är kanske rimligaste är att bådas respektive har insyn i bolaget men det är som sagt upp till er att avtala om. Aktiebolag Är det aktiebolag så är det styrelsen som har huvudansvaret för bolagets förvaltning och ekonomi, är det mindre bolag brukar delägarna själva inneha dessa roller, 8:4 ABL. För övrigt har även aktieägarna rätt till insyn i bolagets räkenskaper om det inte skulle vara till skada för bolaget att informationen lämnas ut, 7:32 jämte 7:36 ABL. Eftersom det finns två ägare så kan så länge de är överens avtala om det mesta så länge det inte är till skydd för borgenärerna t.ex., enligt principen om samtliga aktieägares samtycke. Desamma gäller där det är aktieägarnas som har rätt till insyn, inte utomstående, du har ingen automatisk rätt att se räkenskaperna i rollen som fru till en delägare. Även med denna bolagsform bör ni sätta er ner och komma överens, har du roll som ekonomiansvarig så sätter det allt i ett annat läge, men då hade jag gett dig rådet att få skriftligt att du har det ansvaret så att ni är överens om vad som gäller framöver. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?

2020-12-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag gav min hyresgäst ett uppsägningsavtal den 23/11 och bad att få det påskrivet och returnerat vilket inte skett. Nu funderar jag på att skicka ett rekommenderat brev. Kan jag skicka samma brev och skriva att det är en kopia på originalet och att det då fortfarande är 23/11 som gäller eller kommer det bli nytt datum från den dagen jag skickar det rekommenderade brevet? Mvh Christina
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundregeln är uppsägningen ska vara skriftlig om det är hyresvärden som säger upp hyresavtalet, 12:8 1st jordabalken. Om du gett hyresgästen ett brev och denne inte återkommit och bekräftat att uppsägningen mottagits uppsägningen blir det svårt för dig att bevisa att du meddelat detta den 23/11.Som jag förstår din frågeställning är det inte fråga om en uppsägning pga att hyresrätten är förverkad enligt 8:42 eller att du vill ändra hyresvillkoren enligt 8:58, och anges att uppsägning kan skickas i ett rekommenderat brev för att fastställa att en uppsägning meddelats om inte hyresgästen vill känna vid att du lämnat en uppsägning. Då börjar uppsägningstiden räknas från och med den dag då brevet har avlämnats för postbefordran till den söktes vanliga adress. Med detta menas att uppsägningen räknas från den dag du postar brevet och erhåller ett postkvitto och brevet ska skickas till den adress hyresgästen angett där meddelanden till hyresgästen ska sändas. Med det tillvägagångssättet spelar det ingen roll om hyresgästen sen inte skulle hämta ut det rekommenderade brevet, då har du bevis att det är skickat i och med postkvittot och uppsägningen gäller från den dag du skickat brevet, 12:8 4 st JB. Så spara postkvittot, du kan dessutom datera brevet bara för vara extra tydlig men det viktiga är kvittot. Skickar du ett rekommenderat brev kommer det att gälla från den dag du skickar det och tyvärr inte från den 23/11. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

2020-12-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min dotter ska gifta sig och min fråga är hur hon ska skydda sina pengar, dels insatta på ett konto, dels investerade i aktier och fonder. Till saken hör att hon fick ett gåvobrev av mig för några år sedan där pengarna var uppdelade dels på 400 000 kr på ett konto, dels i aktier och fonder för lika mycket pengar, och det skrevs i gåvobrevet att de ska vara enskild egendom. En del av dessa pengar har hon sedan investerat i nya aktier och fonder. Gäller hennes gåvobrev då som skydd vid en eventuell skilsmässa, eller behöver hon även skriva ett äktenskapsförord? Jag tror att det går att följa pengarna i hur hon har investerat dem, räcker det för att de ska vara skyddade via gåvobrevet, eller som sagt, behöver hon även skriva ett äktenskapsförord? Vore oerhört tacksam för svar då jag är väldigt orolig då min dotter och hennes blivande man inte känt varandra så länge. TACK på förhand!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att egendom ska undantas vid en skilsmässa så krävs det att det är enskild egendom, allt annat räknas som giftorättsgods och ska ingå vid bodelningen, 7:1 äktenskapsbalken. Det finns tre huvudsakliga vägar att göra egendom till enskild, genom äktenskapsförord eller genom att av makarna mottagit en gåva eller ett arv/testamente där gåvogivaren/den som avlidit föreskrivit ett villkor att gåvan eller arvet ska vara mottagarens enskilda egendom, 7:2 ÄktB. Som huvudregel förutsätts det att det som träder i gåvans ställe, i detta fall de nya aktier och fonder som din dotter investerat i, också ska vara enskild egendom, 7:2 p.6 ÄktB. Så för att besvara din fråga, om gåvobrevet är giltigt utformat så räcker det med gåvobrevet för att de pengar du gett din dotter ska fortsätta vara hennes enskilda egendom vid en eventuell skilsmässa. I gåvobrevet bör ni bl.a. specificera vad din dotter fått, datera brevet, båda har skrivit under och som du anger, att du skrivit att det ska vara din dotters enskilda egendom. Jag skulle dock gett dig rådet att upprätta ett äktenskapsförord också mellan makarna bara så att din dotters man är insatt i att de pengarna är din dotters enskilda egendom och då har ni dessutom förutom den giltiga gåvohandlingen, en handling där hennes man undertecknat en handling som anger att gåvan är din dotters enskilda, så undviks en eventuell konflikt i framtiden (även om ni har en giltig gåvohandling kan en eventuell konflikt ännu tydligare undvikas om han dessutom haft insikt innan och inte känner sig lurad).Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad händer med arvsfördelning om vissa bröstarvingar tagit ut pengar från dödsboet?

2020-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina yngre syskon hade hand om vår pappas ekonomi och tog ut stora summor pengar från hans bankkonto veckorna innan han dog, kan jag kräva att de ska redovisa vad pengarna användes till, och kommer det att synas i bouppteckningen?
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!De som är i första arvsklassen att ärva efter en avliden person, är dennes bröstvingar dvs ni syskon. Om dina syskon har tagit ut pengar innan er pappa avled så ska det, om det är större summor, räknas som förskott på deras arv om inget annat avtalats, 6:1 1 st ärvdabalken. Exempel: Om din pappa har 3 barn (A,B,C) och ett av dina syskon (B) har tagit ut 50 000 och dödsboet har ett värde på 100 000, så skulle ni som utgångspunkt få dela på den summan dvs 100 000/3. Har dock B tagit ut pengar i förväg ska det ses som förskott och boets värde ska ökas med förskottets värde dvs 50 000, så istället får ni 150 000 att dela på dvs 150 000/3. Ni syskon ska vardera få 50 000. Eftersom B redan själv tagit ut ett förskott på 50 000 får hon/han inga ytterligare pengar vid själva bodelningen mellan er syskon, utan hon/han har redan fått sitt arv. Efter er pappas död kommer det upprättas en bouppteckning som ska innehålla den avlidnes tillgångar och skulder, där ska uppgifter om eventuellt förskott anges om dödsbodelägare begär det, och det är även uppgifter som ska bekräftas under ed, 20:5 3 st och 20:6 ÄB. Skriv inte på en bouppteckning innan ni utrett frågan då du kan inte kan klandra påskriven bouppteckningen utan då får det göras tilläggsbouppteckning. Det ställer dock vissa krav för det ska vara genomförbart 20:10 ÄB. Vad du enklast kan göra är att klandra arvskiftet om du anser att felaktigheter har begåtts (om det inte framkommit att dina syskon tagit ut pengar i förskott) måste du klandra skiftet inom 4 veckor från det att du blir delgivningen skifteshandlingen., 17:8 ÄktBJag skulle ge dig rådet att beroende på hur din relation med dina syskon ser ut, att först vända dig till dem och påtala att det som tagits ut i förhand och är stora summor och detta kommer därför att räknas som förskott på arvet och sen ta det därefter beroende på deras inställning efter de fått informationen.Hoppas detta var svar på din fråga,Med vänlig hälsning,

Hur räknas arvet ut om en arvinge fått ett förskott?

2021-01-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min mor äger ett hus utomlands. Vi är fyra syskon. Jag är den enda som är intresserad av huset och också har investerat i det tidigare (alltså betalat reparationer etc). Om min mamma skulle vilja ge mig huset innan hon dör (ärva i förskott som en gåva) vad gäller i relation till mina syskon?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din mamma ger huset till dig som en gåva och ni inte skriver in några andra villkor, kommer huset att ses som ett förskott på arvet precis som du skriver, 6:1 ärvdabalken. Detta innebär om dina föräldrar är skilda eller din pappa gått bort, att när din mamma dör kommer ni fyra syskon att dela på hennes arv som bröstarvingar, 2:1 jämte 3:1 1 st ÄB. Då kommer husets värde tillföras det värde som hennes totala tillgångar uppgår till när hon avlider. För att på ett tydligare sätt kunna redogöra hur arvet fördelas om din mamma går bort och du fått huset som förskott har jag gjort följande exempel nedan då jag tror det är lättare att förstå med ett konkret exempel än om jag endast beskriver med ord. Exempel: Om din mamma avlider och ni är 4 barn (A,B,C, D). Dödsboet har ett värde på 8 000 000 kr när din mamma avlider. Innan dess har du fått huset i gåva som hade ett värde på 2 000 000 kr när du mottog gåvan, 6:3 ÄB. Som utgångspunkt bortsett från gåvan skulle ni få dela på den 8 000 000/4 dvs 2 000 000 kr/var. Har dock du som syskon A fått en förskott på arvet genom att fastigheten ska boets värde ökas med förskottets värde, 6:5 ÄB. Dvs i detta fall 2 000 000, så istället får ni 10 000 000 att dela på dvs 10 000 000 kr/4 à 2 500 000 kr /var. Ni syskon ska vardera få 2 500 000. Eftersom du (A) redan fått ut ett förskott på 2 000 000 kr så kommer detta att avräknas på din arvslott, 7:2 ÄB. När din mamma gått bort kommer du att ha rätt till tillgångar värda 500 000 kr till på din arvslott utöver den fastighet du mottagit. Dina syskon kommer alltså att få tillgångar för ett värde av 2 500 000kr, av de tillgångar som finns kvar att dela på. Du kommer ha rätt till tillgångar för ett värde av 500 000 kr av de tillgångar som finns vid din mammas död, då du redan fått ett avräknas värde på 2 000 000 genom huset. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vem kan klandra förskott på arv?

2020-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har en undran angående min man som känner sig orättvist behandlad.Min man har endast ett syskon. De båda brödrarna skulle ärva sin morbrors gård för en billigare peng pågrund av att morbrodern inte fick gårdens ekonomi att gå runt. Morbroderns föräldrar är avlidna. Pojkarnas mamma som är enda syskonet till morbrodern var med på att hennes söner skulle få köpa gårde. Gården blev värderad till ca. 8 miljoner. När det väl var dags att skriva över gården till syskonen, ångrade sig morbrodern och ville istället prova driva gården själv några år till.Efter ca. 1 år får min man reda på att hans bror köpt gården bakom ryggen på honom.Han gav ca.3 miljoner för gården.Kan det verkligen få gå till så här, bakom ryggen på min man?Vänliga hälsningar Marika
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder er till Lawline med din fråga!Så länge morbrodern inte har egna barn, är brödernas mamma den enda arvingen. Din man och hans bror är inte arvsberättigade i detta förhållandet, utan de ärver efter sin mamma så länge inte morbrodern skrivit ett testamente. Morbrodern har som utgångspunkt alltid rätt att göra vad han vill med sina tillgångar, brödernas mamma hade även om hon inte samtyckt till att hennes söner skulle få köpa gården, haft svårt att klandra detta beslut både före och efter morbroderns död då han har rätt att förfoga över sina tillgångar så som han önskar och hon inte är en bröstarvinge till honom. Det hade funnits en bättre utgångspunkt att klandra denna typ av överlåtelse som indirekt blir en gåva, om din man hade varit bröstarvinge. Om det t.ex. hade varit brödernas pappa istället för morbror, hade din man kunnat väcka talan om att hans bror fått köpa gården för ett så billigt pris i jämförelse med det egentliga marknadsvärdet så att det skulle räknas som gåva, och därmed förskott på arvet. Hade detta varit fallet skulle förskottet avräknas på broderns andel av det kvarstående arvet, 6:1 ärvdabalken. Men i situationen som du angett nu ser jag det svårt att angripa försäljningen rättsligt.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vilket avtal gäller om det ena är skriftligt och det andra muntligt?

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |När jag och min dåvarande sambo separerade kom vi muntligt överens om att våra gemensamma barn skulle vara jämna veckor hos honom och udda hos mig, med byte på söndagskväll.Efter samtal med familjerådgivning kom vi överens om ett nytt beslut kring uppdelning av veckor, nu att byte ska ske på fredagar (inget om vilka veckor). Denna överenskommelse är skriftlig. Vi är nu oense om vilken överenskommelse som ska följas. Kan ni hjälpa att reda ut det?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni omförhandlat villkoren och sedan skriftligt undertecknat denna överenskommelse så är det devillkoren som gäller eftersom det är ett bindande avtal likt alla andra avtal som skrivs under. Dessutom blir det svårt för den part som står fast vid den första överenskommelsen i bevishänseende visa att det funnits en tidigare överenskommelse eftersom den var muntlig. Jag hoppas detta var svar på frågan, skulle ni inte komma överens efter detta så är mitt råd att i första hand vända er till familjerådgivningen igen så de kan hjälpa er att medla och komma överens innan ni i sista hand skulle ta avgörandet till domstol. Hoppas detta var svar på din fråga!

Ska säljare stå för avlägsna garderober från bostadsrätten?

2020-12-08 i Köpavtal
FRÅGA |Vi har sålt en lägenhet där vi i bilagan "frågor till köpekontrakt" som ingår i överlåtelseavtalet, har skrivit att garderober ingår i köpet. Köparen vill inte ha kvar dessa men det framkommer inte förrän någon vecka innan tillträdesdagen och han har även skrivit under överlåtelseavtalet och alla bilagor. Nu menar han på att vi ska stå för kostnaden som blir för honom att ta bort dessa, är detta verkligen rätt?
Jessica Sarhede |Hej, tack för ni vänder er till Lawline med er fråga! Som utgångspunkt så ingår allt som tillförts bostadsrätten för stadigvarande bruk, så garderober brukar som utgångspunkt ingå beroende på vad det är för typ av garderob och hur de är fastsatta, t.ex. om de är inbyggda eller ej. Men oavsett det, har ni och säljaren avtalsfrihet kring vad som ska ingå vid köpet och i detta fall har ni reglerat att garderoberna ska ingå vilket är ett avtal som båda parter signerat, och där den part som inte läser igenom det den signerar får "stå sitt kast", så länge inte avtalsvillkoren är oskäliga. I detta fallet kan jag inte se att avtalsvillkoret att garderoberna skulle ingå i köpet, är ett oskäligt villkor vid en bedömning, så mitt råd till er hade varit att stå på er. Ni har inte angett vilken typ av garderober det är, men eftersom att köparen dessutom menar på att det skulle uppstå en kostnad för att ta bort dessa talar det också för att det var fastsatta för stadigvarande bruk och skulle ingått som utgångspunkt även om ni inte hade reglerat det särskilt. Eftersom ni angett det i en särskild bilaga som överlåtelseavtalet hänvisar till och som köparen fått ta del av, skulle mitt råd vara att klargöra detta för köparen och förklara att det inte är ert ansvar att ta bort garderoberna. Hoppas detta är svar på er fråga, Med vänlig hälsning