Går det att säga upp bostadsrätt?

2021-07-30 i Hyresavtal
FRÅGA |När ska jag säga upp min bostadsrätt? Är det tidsbegränsat till 1, 2 eller 3 månader? Tack
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsägning- av en bostadsrätt Jag vet inte om jag förstått din fråga, en bostadsrätt innebär att du köpt nyttjanderätten till en bostad. Detta innebär att du i en medlem i en bostadsförening och att du tillsammans med dina grannar äger fastigheten. Med den typen av upplåtelseform så säger du inte upp bostaden utan du säljer din nyttjanderätt om du vill flytta därifrån. Uppsägning- om man hyr en bostadsrättOm du menar att det du hyr är någon bostadsrätt så kan du först och främst se till vilken uppsägningstid som står på hyreskontraktet ni skrivit. Annars finns det en tvingande lagregel i lagen om uthyrning av egen bostad som ger dig rätt att oavsett vad ni kommit överens om i hyresavtalet, kräva 1 månads uppsägningstid, 2 § jämte 3 § 2 st, Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad.Uppsägning av hyresrätt Om det var en hyresrätt du syfta på som innebär att det finns en hyresvärd som förvaltar och äger huset, så får du också börja med att se till ditt hyresavtal. I avtalet brukar det stå vilken uppsägningstid ni kommit överens om, annars gäller en uppsägningstid på 3 månader, 12:4 p.1 jordabalken. Detta innebär att det beror på om du bor i en bostadsrätt eller en hyresrätt för hur du ska gå tillväga, och om du har uppsägningstid- hur lång den är. Hoppas detta var svar på din fråga annars får du gärna skicka in ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,

Hur blir det vid bodelning om fastighet skrivits över på endast en av makarna?

2021-06-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, min syster var gift och de hade ett hus tillsammans. 2015 skrev maken över villan på min syster. 2017 sålde då min syster villan. Och flyttade till en hyreslägenhet och maken flyttade till eget äldreboende januari 2018. Dom var fortfarande gifta. Maken avled nyligen. Dom har två gemensamma barn. Och maken hade 2 barn innan.Kan dom kräva arv efter husförsäljningen 2017? Det stod på min syster.Tacksam för svar
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enskild egendom eller giftorättsgods Som utgångspunkt är alla egendomar i ett äktenskap giftorättsgods, dvs gemensamma oavsett vem som på papper står som ägare utan det hjälper endast i ett senare avseende vid bodelning, att det kan ge förtur till att få egendomen på sin lott, 7:1-2 jämte 11:7 äktenskapsbalken. För att egendom inte ska bli gemensam krävs det att makarna skriver ett äktenskapsförord som skickas in till skatteverket eller att någon av makarna ärver eller mottar en gåva där givaren har angett att gåvan eller arvet ska vara mottagarens enskilda egendom. Äktenskapsförord ska som nämnts skickas in till skatteverket, som jag tolkar det du skriver är det inte ett äktenskapsförord som makarna skrivit på.Gåvor mellan makarMakarna har under äktenskapet hand om sin egna egendom vilket innebär att under äktenskapet kan makarna både till andra mellan även mellan, varandra ge gåvor vilket det verkar som maken i detta fall hade avsikt att göra, 1:3 jämte 8:1 ÄktB. För att en gåva ska bli giltig mellan makar ställs det dock vissa krav och för fast egendom finns det krav på skriftlig handling. Det vill säga att din syster och hennes avlidna make upprättade någon form av gåvobrev som de båda undertecknat och där det framgår uppgifter om vilken fastighet som ska överlåtas, 4:29 jordabalken. Så detta beror på hur du menar att sin systers make skrev över fastigheten på din syster. Om gåvan är giltigt fullbordadI detta fall kommer gåvan att undantas så de pengar som din syster fick vid försäljningen kommer inte att räknas med som giftorättsgods och därav ingen andel av försäljningen kommer tillfalla makens egna barn, 8:1 ÄktB.Arv- om gåvan inte giltigt fullbordad Deras gemensamma barn kommer att få vänta att få ut sitt arv tills din syster avlidit om inte din syster önskar ge dem förskott, 3:1 ärvdabalken. Makens egna barn har rätt att ärva sin pappa direkt men kan undantagsvis till förmån för din syster avstå att ta ut arvet nu och vänta tills din syster också avlidit, 3:2 jämte 3:9 ÄB. Avstår den avlidna makens barn arvet så kommer det nu efter makens död ske en bouppdelning mellan din syster och han för att se vilken andel av boet som systerns man ska tillräknas, så när din syster avlider kommer makens egna barn att få ut den procent av boet som tillhörde deras pappa vid bodelning, denna summa kan ju ha ändrats under de år din syster är ensam efterlevande make vilket makens barn endast i liten utsträckning kan invända mot, men det finns visst utrymme om t.ex. sin syster gett bort en större gåva som minskar arvet avsevärt, 3:3 ÄB. När din syster avlidit kommer dock eftersom hon stod som ensam ägare, deras gemensamma barn ha förtur att få huset på deras arvslott men som sagt av de omständigheter som framgår kommer husets värde att räknas med vid bodelning och inte undantas till din systers förmån, 3:5 ÄB. SammanfattningJag hade gett dig rådet att först och främst ta reda på, på vilket sätt din syster menar att huset skrevs över på henne eftersom det är av betydelse. Efter att tagit reda på så mer omständigheter klargörs hade jag vänt mig till en av juristerna på Lawline eller om du vill anlita en annan familjejurist som kan se över handlingen och dess innebörd. Finns det ingen giltig överlåtelse från din systers make finns det ju möjlighet att trots det vända sig till makens barn för att försöka hitta en överenskommelse, de kanske var medvetna om deras pappas avsikt att ge sin fru huset och därav kommer stödja att efterleva den viljan oavsett vilka skriftliga handlingar som finns. Hoppas detta var svar och vägledning på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad blir automatiskt giftorättsgods vid äktenskap?

2021-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Vi har skrivit ett äktenskapsförord där allt som införskaffas under äktenskapet såsom privat bohag och husgeråd samt vad som förvärvas genom eget arbete ska vara giftorättsgods. Är allt annat att betrakta som enskild egendom? När det gäller olika former av sparkonton exempelvis, var faller det in under? När man får in pengar på sitt lönekonto är det då att betrakta som giftorättsgods men om man sedan flyttar över en del till ett sparkonto, är då överföringen att betrakta som enskild? Hur definierar man det som förvärvas genom eget arbete? Vid tidpunkten för äktenskapets ingående gjordes våra bostadsrätter till enskild egendom och vad som må komma i dess ställe. Det står vidare också att all avkastning av enskild egendom ska vara enskild.Idag står vi på 50/50 av vårt hus och tog ett gemensamt lån vid köpet men hen har löst sin del oss sinsemellan så idag är det bara jag som betalar av på lånet. Bör vi ändra detta med banken där endast jag står som kredittagare om det är möjligt? Tänker annars att hen har en skuld som hen kan dra av vid en ev. bodelning. Den delen skulle jag annars kunna kvitta mot tillgångarna i eget sparande om nu inte detta redan faller in under enskild egendom? Tacksam för svar och förtydligande!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga! Som utgångspunkt i äktenskap så är allt ni hade med er in i äktenskapet och allt som införskaffas under äktenskapet, giftorättsgods, 7:1 äktenskapsbalken. Detta innebär att vad du nämner ovan så som privat bohag och husgeråd automatiskt blir giftorättsgods om inget annat avtalas och så länge in det är bohag som uteslutande används för ena makens bruk 7:4 3 st ÄktB.. Att avtala att egendom inte som enligt huvudregeln ska vara gemensam, gör ni genom att göra det till enskild egendom. Enskild egendom kan du och make/make göra egendom till genom att upprätta äktenskapsord, 7:3 ÄktB. I övrigt kan egendom bli enskild egendom genom att någon av er mottar antingen arv eller gåva när givaren skrivit att gåvan eller arvet ska vara enskild egendom för mottagaren, 7:2 ÄktB. Så de pengar som ni förvärvar genom eget arbete är som utgångspunkt också giftorättsgods, det som undantas är pensionssparande och t.ex. om någon av er fått ersättning för personskada eller kränkning, 10:2a-3 ÄktB.Gällande uppdelningen av bostaden, så är det en fördel om det finns möjlighet att ni ändrar så att endast du står som låntagare isåfall. Annars får som du säger din make/maka täckning för den skulden ur ert gemensamma giftorättsgods men samtidigt står ju hen risken med att stå kvar som kredittagare och vara solidariskt ansvarig ifall att du inte skulle kunna betala lånet, 11:2-3 ÄktB.Hoppas detta besvarar din fråga annars får ni gärna höra av dig till oss igen!Med vänlig hälsning,

Kan arbetsgivare kräva att arbetstagare bär munskydd?

2021-05-26 i Övrigt
FRÅGA |Hej, kan min arbetsgivare kräva munskydd på alla anställda inom arbetskedjan? Det är numera obligatorisk för alla oss i butiken.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För tillfället finns det ingen uttrycklig lag som reglerar användning av munskydd detta gör dock inte att vägran att använda munskydd från din sida, gör att arbetsgivaren inte kan vidta åtgärder. Din arbetsgivare har en grundläggande skyldighet att kontinuerligt utvärdera arbetsmiljön och riskerna på arbetsplatsen I och med Covid-19 kommer många arbetsgivarens riskbedömning ligga just på smittorisken och hur åtgärder ska vidtas för att förebygga risken i så stor utsträckning som möjligt. Att upprätthålla en god arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen. Du som arbetstagare har dock ett ansvar att samverka med din arbetsgivare för att uppnå god arbetsmiljö, så även du har en skyldighet även om ansvaret i grunden ligger på din arbetsgivare. Om din arbetsgivare infört att munskydd ska användas i butiken behöver detta tydligt framgå t.ex. genom en policy, upprepad information vid personalmöte eller liknande. Att inte följa föreskrifter på arbetsplatsen är arbetsrättsligt att ses som arbetsvägran av arbetstagaren. Dock krävs det i huvudregel att din arbetsgivare ger dig en skriftlig varning iså fall och att du får möjlighet att åtgärda det som du fått en varning för, alternativt att du erbjuds omplacering. Finns det ingen tjänst att omplaceras till så blir den slutliga åtgärden från arbetsgivarens sida, uppsägning. Därav hade jag gett dig rådet att använda munskydd om det är något arbetsgivaren sätter krav på alternativt att försöka föra en dialog med din arbetsgivare för att se om det finns andra lösningar som ni kan komma överens om. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan en god man godkänna medlemskap?

2021-06-30 i God man
FRÅGA |Jag och min fru har en gemensam son som är född 1974 och som är gravt förståndshandikappad sedan länge han har därför en god man.Vi är medlemmar i svenska kyrkan, vår son är däremot inte detta på grund av att han är född utomlands och döpt i ortodox kyrka.Ortodox dop är godkänt av svenska kykan.Vi vill nu även att sonen skall bli medlem i svenska kyrkan men detta kan han ju av förståliga skäl inte avgöra själv.Min fråga är då kan den gode mannen sätta sig emot detta med hänvisning till ekonomidå medlemskap kostar pengar eller kan den gode mannen ha andra skäl att motsätta sig detta?För mig verkar det givet att detta inte berör gode mannen utan att det är föräldrarna som avgör då det är en familje angelägenhet.Jag har frågat kyrkans representanter (kyrkoherdar) som inta kan svara på fråganutan hänvisar till god man då de aldrig råkat på problemet.Tacksam för svar
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till lawline med er fråga!Sonens goda man har huvudfokus att tillvarata er sons intresse och förvalta hans tillgångar, 11:4 föräldrabalken. Den enda anledningen god man bör kunna motsätta sig är som ni själva nämner pga ekonomin isåfall. Den gode mannen kommer göra en bedömning om ett medlemskap i svenska kyrkan är i sin huvudmans intresse, jag har svårt att se att det skulle bli problem då det skulle vara mer tvivelaktigt med t.ex. medlemskap på ett casino. Även om er son inte själv kan uttrycka sina vilja med tanke på familjekopplingen till kyrkan ser jag inte att det bör vara några problem i övrigt.Hoppas detta var svar er fråga!

Vilken uppsägningstid gäller om det inte tydligt framgår vad som avtalats?

2021-06-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Tjena.Har sagt upp mig idag och min chef säger att jag har 2 månaders uppsägningstid. vilket jag har ett problem med för jag ska börja plugga om 1,5 månad och har räknat med att det är 1 månad uppsägningstid. men han säger att det är 2 månader, jag frågade för flera år sedan och då sa han 2 (vilket kom fram idag).Det är då muntligt vilket är bindande av det jag läst.Dock så jobbar jag på h fast med fast anställning då jag jobbat där i 7år.dock så har jag personligen inget papper / skrivit under någonting av det här utan det är då muntligt / på sms.Är det något jag kan göra åt det här?Vänligen svara på detta vid mail. sa upp mig den 28/6 muntligt och på mail då det är bekräftat och han skrev att sista arbetsdag är 28/8.Mvh Pontus
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du själv nämner är muntliga avtal lika bindande som skriftliga, dock är muntliga svårt att bevisa. Lagen om anställningsskydd (LAS) är den huvudsakliga lagen på området och är en skyddslagstiftning till fördel för arbetstagare, då arbetsgivaren ses som den starkare parten med mer resurser. Det finns krav på arbetsgivaren att denne skriftligt ska lämna alla villkor som är av väsentlig betydelse till arbetstagaren senast en månad efter att du som arbetstagare har börjat, däribland nämns uppsägningstider 6c 2st p.3c LAS. Detta betyder att din arbetsgivare har haft en skyldighet att skriftligt lämna uppgifter om uppsägningstiden till dig och detta är just för att förebygga liknande situationer som ni just nu står i. LAS är en tvingande lag, dvs som utgångspunkt går det inte att avtala annorlunda än det som står i lagen, enda undantaget för detta är genom kollektivavtal. Därav hade gett dig rådet att först och främst se till om vilket kollektivavtal som gäller för din bransch och om din arbetsgivare är kollektivansluten, 2 § 1-3 st LAS. I LAS anges det att arbetsgivare och arbetstagare oavsett på vems initiativ det är, alltid har rätt till 1 månads uppsägningstid, detta är för det ska till bådas fördel finnas visst utrymme för parterna ska hinna anpassa sig till förändringen, 11 § LAS. I samma paragraf nämns även att arbetstagaren har rätt till fler månaders uppsägningstid beroende på sin sammanlagda anställningstid, detta framgår dock på formuleringen "har rätt till" främst är när arbetsgivaren säger upp arbetstagaren, och inte som i ditt fall tvärtom. Men du behöver som sagt kolla upp vilket kollektivavtal som gäller för branschen och om arbetsplatsen är kollektivansluten för då kan de vara reglerad uppsägningstid därigenom som också blir bindande för dig som arbetstagare.Finns det inget kollektivavtal och arbetsgivaren inte följt den plikt som denne har att ge dig skriftlig information om uppsägningstiden som nu avviker från vad som är huvudregeln och du vill ha 1 månads uppsägningstid som är minimum så ger jag dig rådet att kontakta ett fackförbund som är verksam i branschen. Fackförbunden kan dock ofta ha krav på hur länge du ska ha varit medlem för att de ska representera dig men ibland gör de undantag om de tycker det är en viktig principfråga eller annars överlag kan tänka sig hjälpa dig att ta tillvara på dina rättigheter. Ta kontakt med fackförbund så kan de säkerligen hjälpa dig ytterligare. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om man hittat ny lokal innan uppsägningstiden gått ut?

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |HejJag står i ett stall där vi har lokalhyra där ägaren har 9 månaders uppsägning och vi som hyresgäster har 3 vi vart uppsagda i mars och får då stå kvar till I december, jag undrar hur det är om jag har hittat annat stall att flytta till kan jag göra de närsom inom dom 9 månaderna eller måste jag säga upp platsen o vänta 3 månader?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uthyrning regleras i 12 kapitlet jordabalken och är en skyddslagstiftning till fördel för hyresgäster då de ses som den svagare parten. Dock måste parterna kunna förlita sig på att den avtalade uppsägningstiden för respektive part gäller vid eventuell uppsägning. Uppsägningstiden för lokaler är längre än för bostadslägenheter då det inte är lika stor omsättning på lokaler. Eftersom din hyresvärd redan sagt upp avtalet kan du enligt avtalsrättsliga principer inte säga upp avtalet eftersom det inte längre finns något avtal att säga upp. Därav kan du inte komma runt att lämna stallet tidigare än december utan att oavsett betala tills december så länge ni inte kommer överens om annat. Hade du haft möjlighet att säga upp hyresavtalet som hyresgäst efter det att hyresvärden sagt upp avtalet hade hyresvärdar i praktiken aldrig kunnat nyttja den uppsägningstid som avtalats och det är ju en trygghet för dem genom en garanterad inkomst. Jag hade istället gett dig rådet att först och främst vända dig till hyresvärden för att se om ni kan hitta någon kompromiss på kanske 6 månader. Om ni blivit uppsagda pga en annan anledning än att hyresvärden inte ska ta emot fler hyresgäster är kanske ett alternativ för er att hjälpa hyresvärden hitta en ny hyresgäst i utbyte så slutar ni betala så fort nya hyresgästen kan flytta in.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur regleras förskott på arv?

2021-05-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Vi har 2 vuxna barn. Ett av barnen skall nu köpa fastighet. Det hela går ihop ekonomiskt för familjen. De behöver lån av 100 000 för att komma ner i amorteringskostnaderna. Jag och min man har nu tänkt att ge sonen 100 000. Antar att vi behöver skriva ngt på det (förtida arv?). Vill informera vår dotter. Hon är inte i nuläget i behov av "lån". Vi har inte mycket pengar (ca 1,5 miljoner på banken). Äger bostad värd ca 6 miljoner. Vi är i 65-70 års åldern pensionärer.Vänligen "vill göra rätt"
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Som utgångspunkt kommer tillgångar som ges till era barn under er livstid räknas som förskott på arv om ni inte avtalar om annat, 6:1 ärvdabalken. Men för att det inte ska uppstå några oklarheter eller eventuell osämja hade jag gett er rådet att som ni själva nämner upprätta ett gåvobrev till sonen där ni skriver att gåvan ska räknas som förskott på arvet. Jag hade också gett er rådet att informera er dotter så hon också är insatt. Överlag inom arvsrätten har ni rätt att komma överens om hur ni vill att arvet ska fördelas, om ni inte reglerar något så kommer era barn, dvs bröstarvingar, att ärva er hälften var. Med förskottet till er son på 100 000, så kommer den summan sedan att dras bort från hans arvslott vid arvskiftet då han redan fått ut den andelen av arvet. Det är också endast era bröstarvingar (om ni inte testamenterat något av er kvarlåtenskap till utomstånde) som skulle kunna klandra arvsskiftet, med andra ord, så länge ni är överens kan ni i stor utsträckning välja hur ni vill fördela era tillgångar. Hoppas detta var svar på er fråga!Med vänlig hälsning,