Måste man gå med på höjning av hyran?

2020-04-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Min hyresvärd (två personer som skriver under) höjer min hyra med 12% två år i rad. Dom skriver också, på samma lapp lagd i min brevlåda, att om jag inte accepterar höjningen ska jag vända mig till hyresnämnden. Dom kräver också att jag meddelar dom i förväg att få veta vad jag väljer. Är det lagligt att ställa ett sådant ultimatum (betala, eller vänd dig till tingsrätten) och samtidigt ytterligare begära att jag meddelar dom i förväg om hur jag bestämmer mig för att agera?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svar :Vill hyresvärden ändra hyresvillkoren dvs i ditt fall hyran så måste de meddela dig detta skriftligen vilket har gjorts. Ifall du inte vill godkänna höjningen och ni inte kan komma överens så kan antingen hyresvärdarna eller du vända er till hyresnämnden för att få prövat om höjningen är skälig. Dvs om du motsätter dig höjningen måste du vända dig till hyresnämnden, är lappen korrekt skriven och innehåller de uppgifter jag skriver nedan och du inte meddelar att du motsätter dig det så tolkas det till hyresvärdarnas fördel som att du inte motsätter dig höjningen. De ska alltså angett en dag när du senast måste ge dem besked men det är tidigast två månader från att du fick lappen.Uppgifter som lappen du fått ska innehålla:Deras meddelande behöver innehålla uppgifter om vad höjningen blir i kronor, det totala hyresbeloppet samt uppgifter om från vilken dag det ska börja gälla. Lappen du fått ska också innehålla uppgiften att du blir skyldig att betala den högre hyran om du senast inom en viss angiven dag (en dag som de anger och som får vara tidigast efter två månader från att meddelandet lämnats) inte ger dem besked om att du motsätter dig höjningen vilket jag tolkar det som att du gör.Meddelandet ska även innehålla information om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av begärda hyran och uppgifter om vad du som hyresgäst behöver göra för att en sådan prövning skall komma till stånd.Svarar du inte inom den utsatta tiden anses det som att du godkänt höjningen, eftersom du måste återkomma till dem för att meddela att du motsätter dig den 12% höjningen.Hyran ska som utgångsläge fastställas till ett skäligt belopp. Vid den bedömningen ses det till om din höjning skulle innebära att hyran blev påtagligt högre för dig i jämförelse med andra lägenheter som till bruksvärdet är likvärdiga (dvs lägenheter på samma ort, ungefär samma standard, storlek osv).Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Juridiska hinder mot att fortsätta bo tillsammans efter skilsmässa?

2020-04-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Vid skilsmässa med gemensam vårdnad av 1 barn,kan jag som f.d fru bo kvar tillsammans med ex.man om det fungerar mellan oss ändå,ska jag ha en co adress isåfall,för jag vill betala hyra och ha ett hyreskontrakt som bevis att jag är endast inneboende.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det fungerar mellan er så finns det inga formella hinder för det. Men jag skulle som du själv nämner se till att upprätta ett hyreskontrakt mellan er för att tydliggöra er relation och ha allt reglerat. Jag tolkar din fråga som att din exman äger bostaden, så jag skulle rekommendera att ni har gjort en bodelning för skilsmässan om det inte redan har gjorts, så att inga eventuella konflikter om egendomsförhållande senare uppstår. Det kan bli bevissvårigheter annars om en av er skulle påstå att ni varit sambos efter skilsmässan, dvs levt i ett parförhållande och har gemensamt hushåll förhållande (1 § Sambolagen) och den parten styrker detta påstående med att ni varit skrivna på samma adress, och då kräva en ny bodelning för att "samboförhållandet" avslutas.Med vänlig hälsning,

Har barnbarn rätt att ta egendom från morförälder?

2020-04-19 i Arvsordning
FRÅGA |Har ett barnbarn rätt att hämta det hon vill ha i sin mormors lägenhet när det finns två döttrar som hjälper sin mamma med flytt till vårdboende?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att sakerna inte är barnbarnets saker sedan innan. Om man ser till arvsrätten så är det först personen som flyttas till vårdsboendets, egna döttrar som kommer ärva närmst efter henne, 2:1 1 st Ärvdabalken. Så i första hand är det de som behöver komma överens om en bodelning, om det är vad mormor vill. Eftersom hon inte avlidit utan endast ska flytta till vårdboende så är det fortfarande hon som bestämmer över sina saker, skulle döttrarna vilja ha saker i detta skede behöver man reglera om det ska ses som förskott på arv till exempel. Om barnbarnet får tillåtelse att hämta saker av sin mormor så kommer det dock att ses som en vanlig gåva (reservation för om gåvan skulle vara av stort värdet). Hoppas detta var svar på din fråga!

Möjligt att överta hyreskontrakt?

2020-03-31 i Hyresavtal
FRÅGA |HejJag skilde mig för 5 år sedan. Vi bodde i en hyresrätt där min man stod på kontraktet. Vi har sedan skilsmässan låtit barnen bo i lägenheten, vi vuxna har växelbott varannan vecka.Lägenheten har varit min exmans i 10 år.Kan vi nu skriva över kontraktet på mig även om vi inte idag är gifta och ej lever som sambos i lägenheten?Jag uppfyller kriterierna för att kunna godkännas som hyresgäst.
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen rättslig grund som gör det möjligt för er att skriva över hyreskontraktet på dig utan hyresvärdens godkännande. I dessa fall brukar man göra en liknelse med förhållandet borgenär- gäldenär. För att byta gäldenär (dvs från din ex-make till dig) så krävs borgenärens (hyresvärdens) samtycke, just för att hyresvärden ska kunna förlita sig på att den part som skrivit på som hyresgäst, ska kunna betala.I första hand skulle jag rekommendera er att vända er till hyresvärden och föra en dialog kring detta och se vilken inställning denne har. Som du själv poängterar så uppfyller du kriterierna för att godkännas som hyresgäst, och eftersom du inte tar upp att ni fått några klagomål eller liknande utan skött er som hyresgäster så föreligger det säkert skäl för hyresvärden också för att underlätta för sig själv att överlåta hyreskontraktet på dig. Det finns dock ingen juridisk skyldighet för hyresvärden att tillåta detta. Det finns ett så kallat besittningsskydd som gör att man som hyresgäst kan kräva att få ta över hyresavtalet från annan och därmed rätt till förlängning. Detta kräver dock att lägenheten hyrts gemensamt (vilket ni formellt inte gjort eftersom endast din ex-make stått på kontraktet), hänvisning till 12:47 1 stycket i Jordabalken. Man kan även ha rätt till förlängning om man inte står på kontraktet men har sin bostad i lägenheten, men detta gäller om man är gift eller sambo vilket du skriver att ni inte är, 12:47 2 stycket JB.Sammanfattningsvis kan du inte kräva att få ta över hyreskontraktet från din ex-man, men jag skulle rekommendera dig att höra med hyresvärden som säkert skulle kunna vara villig att ingå avtal för lägenheten med dig som hyresgäst istället.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man återvinna målet efter tredskodom?

2020-04-30 i Domstol
FRÅGA |Hej!Min son har fått en s k Tredskodom i ett skadeståndsmål mot honom och hans tidigare konkursade bolag. När inställelsen till rätten kom misstolkade min son denna. Han hade redan kallats och visst att han skulle närvarade på förhandlingarna som inställd privatperson. Han trodde att konkursen innebar att konkursförvaltaren var den ende laglige representanten. Tingsrätten bedömde att hans bolag inte hade uppmärksammat kallelsen och ingen representant fanns med på förhandlingarna. Man dömde min son till böter på 100 000 kr, dvs ett stort belopp för en byråkratisk försummelse.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att de 100 000 kronorna var vad motparten till din son yrkade på i skadestånd. Din son har fortfarande chans att få till en prövning om han missförstod att han själv behövde infinna sig även som representant för företaget!Din son, som är den part som fått en tredskodom meddelad mot sig, har en månad på sig från att domen meddelas mot honom att söka återvinning, 44:9 1 st rättegångsbalken. En En återvinning innebär att målet återupptas eftersom att sakfrågan (frågan om skadan som skadeståndet grundar sig på är bevisad etc) inte har blivit prövad. Ansökningen måste ske skriftligen hos den domstol där din son skulle ha infunnit sig vilket står på kallelsen, 44:9 2 st RB. Om din son ansöker om återvinning så kommer målet att återupptas där det slutade när tredskodomen meddelades, som om inget har hänt där efter. Utan din son får då chans att lägga fram den bevisning han vill och föra sin talan.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gör man om barnet kränks hos ena vårdnadshavaren?

2020-04-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min 16 åriga son vill inte bo hos sin pappa. Han säger att pappa kränker honom å straffar honom när han gjort något inte pappan tycker om. Han säger även att pappan tvingar honom att jobba på hans verkstad som straff. Jag vet inte vad jag ska göra .hur jag ska göraVad har jag rätt att göra för att hjälpa min son. Vi har gemensam vårdnad.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns några olika tillvägagångssätt som du kan välja för att skydda din son och försöka se till så att det aldrig upprepas att han kränks eller bestraffas. Det är en fördel om du försöker att skriva ner de vittnesmål din son ger och har gett, och beskriva vad som har hänt när han varit hos sin pappa och också om han fått några fysiska skador av hur pappan straffat honom genom att detta dokumenteras tex. via foto. Att kränka honom skulle dessutom utgöra ett brott enligt svensk lagstiftning och ni bör även överväga att polisanmäla händelserna.Jag skulle ge dig rådet att först försöka prata med din son och få en så klar bild av situationen som möjligt, på vilket sätt han blivit kränkt, på vilket sätt hans pappa straffat honom osv.I Sverige har vi ett starkt skyddsintresse i att alla beslut som rör vårdnad, umgänge och boende ska tas med hänsyn till barnets bästa. I Sverige ses barnets bästa som utgångspunkt i gemensam vårdnad, och vårdnadshavarnas möjlighet att samarbeta beaktas mycketoch rätten kan inte döma till gemensam vårdnad om en av vårdnadshavare motsätter sig det. Så motsätter du gemensam vårdnad vilket jag förmodar efter din frågeställning, så blir det upp till rätten att avgöra vem av du dig och barnets pappa som får ensam vårdnad, 6:5 2 st Föräldrabalken.Eftersom att din son är 16 år så kommer hans vilja, beroende på hans mognad, att tillmätas stor betydelse vid en eventuell tvist om ensam vårdnad, 6:2a 3 st FB. Skulle du göra en ansökan om ensam vårdnad så skulle rätten se till bland annat just din sons risk för att fara illa hos någon av sina vårdnadshavare vilket hans själv berättar att han gör hos sin pappa, 6:2a 2 st FB. Vad som också kommer att tala för en ändring av vårdnad från gemensam till ensam vårdnad för din del är om pappan till din son brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för sin sons hälsa eller utveckling vilket är fallet när han kränks, 6:7 1-2 st FBDu kan skydda din son omedelbart genom är att polisanmäla händelserna, mer långsiktigt skydd är att begära ensam vårdnad om din son.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om man inte specificerar enskild egendom i nytt äktenskapsförord?

2020-04-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej.Jag och min fru är påväg att skilja oss och jag har en fråga angående ett tidigare arv från min mor.I hennes testamente finns inskrivet:"All egendom som tillfaller testamentstagare i arv efter mig jämte avkastning av sådan egendom samt vad som träder i sådan egendoms ställe, skall i äktenskap såväl i samboförhållande utgöra enskilt egendom och således inte ingå i bodelning. Testamentstagare skall dock ha rätt att genom äktenskapsförord särskilt förorda att egendomen, helt eller delvis, skall utgöra giftorätt gods."Efter detta arv har jag och min fru skrivit ett kort äktenskapsförord, pga att vi tidigare hade skrivet att fastigheten vi bor i skulle tillfalla mig vi bodelning och ville upplösa detta äktenskapsförord, att all vår egendom skall utgöra giftorättsgods.. - Betyder detta att jag skrivit bort detta arv som enskild egendom utan att ha specificerat det?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom det senare äktenskapsförordet som ni skrev så har du "skrivit bort" ditt arv från din mamma som tidigare var enskild egendom då hon själv reglerat vilkoren att du skulle ha möjlighet att genom äktenskapsförord, göra egendomen till gemensam. Trots att inte den enskilda egendomen nämns specifikt så inkluderar formuleringen ni valt nu att även det som tidigare var enskilda egendom blir gemensam, 7:1 äktenskapsbalken.I första hand beroende på hur situationen ser ut skulle jag vänt mig till din exfru för att se om ni kan skriva på ett nytt avtal som reglerar att allt är gemensamt förutom den egendom som kommer från arvet från din mamma. Det verkar ju som ni haft denna överenskommelse tidigare och att ni skrev om äktenskapsförordet till hennes fördel för att ni skulle dela på den fastighet ni levt vilket kanske skulle göra henne villig att gå dig till möttes och skriva ett nytt avtal så du får behålla arvet från din mamma. Hoppas detta var svar på din fråga

Olagligt med smygfotografering?

2020-03-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag blir fotad i smyg av folk som ogillar mej, Väldigt många här i (stad) som hatar mej av olika skäl tyvärr. Sen läggs bilderna ut någonstans, o de ljuger o påstår en massa om mej. Hur ska jag nu göra? o vill bara säga det med att är inte detta kränkande om nåt? Jag vill Inte Bråka o är så jävla Trött på SKITPRAT! Folk borde ha ett Liv!?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag hade rekommenderat dig att göra en polisanmälan gällande händelserna och dokumentera så mycket som möjligt genom att ta skärmdumpar på det som skrivs och bilderna som delas. De brott som kommer att bli aktuella att utreda är i första hand gällande det som skrivs om dig, detta är förtal enligt 5:1 eller förolämpning 5:3 i brottsbalken. Av det du skriver framgår det inte vad det är för typ av påstående och på vilket sätt du upplever dem som kränkande, därför tänker jag att jag kortfattat beskriver de två brotten nedan. Vilket brott du eventuellt skulle blivit utsatt för kommer polis och åklagare att utreda.Förtal är när någon lämnat uppgift om dig för att utsatta dig för andras missaktning, att du skulle ses som en "sämre" människa på något sätt. Till exempel kan vara att du beskrivs som en person som begår brott eller annars är klandervärd i ditt levnadssätt, t.ex. påstående om att du har långvarigt alkoholmissbruk, sexuell lösaktighet eller liknande. Förtal förutsätter att uppgiften har lämnats till någon annan än dig själv, genom att det som exempel läggs ut på internet som du beskriver. En sådan uppgift anses lämnad (dvs när personen skrivit det under på internet) även om personen själv inte antyder att denne anser uppgiften som sann, utan att lämna uppgiften räcker.Främsta skillnaden mellan förtal och förolämpning är att gärningsmannen vid förolämpning, vänder sig mot dig, inte till andra genom, som i ditt fall, internet för att sprida påståenden. Därav blir förolämpning inte aktuellt i ditt fall om jag utgår från den information du lämnat.När det gäller smygfotograferingen är det också olagligt. Det brott som fångar upp detta är kränkande fotografering 4:6a i BrB. Du ska vara skyddad i den privata sfären dvs i din bostad- både permanenta eller tillfälliga bostad. Detta gäller även i vissa särskilda miljöer som omklädningsrum, toaletter eller andra liknande utrymme. Brottet går ut på att någon olovligen tar bilder på dig, det vill säga att det sker i hemlighet, vilket du beskriver har skett eftersom någon smygfotat dig. Jag skulle som nämnts ovan, verkligen rekommendera dig att polisanmäla händelserna och på det sättet få möjlighet till upprättelse då det du beskriver framförallt gällande fotograferingen inte är lagligt. Gällande påståendena blir det en svårare bedömningsfråga men jag tycker absolut att du även ska polisanmäla vad som skrivits så blir det upp till polis och åklagare att utreda om även det som skrivits kan utgöra ett brott. Med vänlig hälsning,