Behöver sambo underrätta socialtjänsten när andre sambon inte får bo kvar

2020-11-14 i Alla Frågor
FRÅGA |En anhörig har blivit vräkt av sin sambo. Han meddelade detta skriftligen via sitt ombud. De har ett gemensamt barn i förskoleåldern. Det pågår en tvist avseende boendet vad gäller om det ska utgöra samboegendom eller inte. Han ägde visserligen bostaden innan de bodde där men han köpte den under tiden de var sambo i en annan lägenhet (hos henne), letade annan bostad, ingen annan än de två har bott i nuvarande lägenhet. Försvårande är att han ljugit om inköpsdatumet i 8 år så därav har det blivit en tvist. Men min fråga är, kan man vräka en person när de har gemensamma barn utan att meddela socialtjänsten? Ska inte socialtjänsten informeras av "hyresvärden" (som han anser sig vara) om vräkningen när det är ett barn inblandat. I princip gör han ju sitt barn hemlöst halva tiden av veckan (de har gemensam vårdnad och delar lika på tiden de har barnet Hittills har de alltså låtit barnet bo hela tiden i lägenheten och de vuxna har delat sin tid där halva veckan i taget. Han åker då till annan ort och är med sin nya familj och hon är i en annan lägenhet. Jag vet att man kan vräka sin sambo men hur är det med barn inblandat?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad jag förstår har de kommit överens om att dela på nyttjandet av bostaden halva veckan var. I så fall har ju båda tillgång till bostaden. En fråga av viss betydelse kan kanske vara var mamman är folkbokförd. Då det pågår en tvist om boendet så kommer ju säkert frågan om vem som ska tilldelas boendet behandlas i domstolen. Huvudregeln är att boendet bara kan tilldelas den som inte äger bostaden om den utgör samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning (3 § Sambolagen). Det går i vissa fall att överta ett boende även om det skulle visa sig att den inte utgör samboegendom (22 § Sambolagen).Då det pågår en tvist om samboendet så är ingen hyresvärd och hyresgäst i vanlig mening. Barnet bor dessutom fortfarande i lägenheten och är inte vräkt såvitt jag förstår, så någon direkt anledning att informera socialtjänsten kan inte jag se, såvida inte barnet far illa.Sammanfattningsvis kan jag inte se någon anledning till att socialtjänsten ska informeras. Hoppas jag förstått din fråga rätt, annars är du välkommen att skriva en kommentar.

Kan vi byta eller överlåta sambons hyresrätt

2020-11-04 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, min pojkvän hyr ut sin hyresrätt i Sthlm i andra hand, under det att han bor hos mig, då jag har större, samt att min son, 20+, bor hos mig fortfarande. Vi siktar på att inom kort försöka byta upp pojkvännens hyresrätt till en större - alternatvit - att låta min son bo där/ev ta över kontraktet. Pojkvännen och jag är alltså sambos, men inte i hans hyresätt för närvarande, utan i min bostadsrätt. Hur ser lagen ut gällande möjkligheten för min son att få bo i/ta över hans kontrakt om vi skulle vilja det? (Det är en privat värd.) Är det en skillnad om vi skulle gifta oss, jag och pojkvännen/sambon? (Min pojkvän är alltså inte pappa till sonen.) Tacksam för svar! Med vänlig hälsning,/Anna
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar utgår jag ifrån de lagliga möjligheterna att överta lägenhet.Huvudregeln är att det är hyresvärden som bestämmer vem som får bli hyresgäst och måste därmed ge sitt samtycke om hyresrätten ska överlåtas (12 kap. 32 § Jordabalken (JB)). I allmännyttiga bostadsbolag är det vanligt att det finns bostadsköer och egna regelverk som avgör vem som kommer att bli hyresgäst. Privata hyresvärdar har ibland en större frihet att välja vem de vill hyra ut till utan hänsyn till köer och regler. Det enkla svaret är att om hyresvärden är privat så skulle det kunna vara så att hyresvärden helt enkelt går med på att t. ex. din son får överta lägenheten.Sambor och giftaFör sambos och gifta finns många speciella regler i Hyreslagen (som egentligen är 12:e kapitlet JB). Om sambor eller gifta bor i en lägenhet tillsammans kan den andre ta över lägenheten när de separerar även utan hyresvärdens samtycke i vissa fall (12 kap. 33 § JB). Det krävs då att det gjorts en bodelning (9 kap 1 § Äktenskapsbalken eller 8 § Sambolagen), eller att den andre sambon tagit över lägenheten enligt en specialregel i 22 § Sambolagen. Gifta kan göra bodelning utan att separera till skillnad från sambor.För sambor gäller till skillnad från gifta att paret ska ha skaffat lägenheten för gemensam användning. Det innebär att om en sambo hade lägenheten innan så kan den i princip inte bodelas. Sambor har dock en möjlighet att ta över en lägenhet ändå enligt en specialparagraf, nämligen den ovan nämnda 22 § Sambolagen.Närstående i övrigtFör närstående i övrigt (det handlar ofta om förälder – barn) gäller 12 kap. 34 § JB.Enligt denna bestämmelse kan lägenheten med hyresvärdens tillstånd överlåtas till en närstående som de varaktigt sammanbott med i lägenheten, om den som har hyresrätten ska flytta. Med varaktigt brukar menas ca 3 år. Hyresvärden ska tillåta överlåtelse om den skäligen kan låta nöja sig med den nya hyresgästen. Med det menas att den nya hyresgästen ska kunna betala hyran och inte vara störande. Skulle inte hyresvärden godkänna det kan man klaga hos hyresnämnden.Byte av lägenhetJag vill också nämna något om reglerna om byte. Byte är ett etablerat sätt att skaffa sig ny lägenhet. Många bostadsbolag har egna bytestjänster. I Hyreslagen sägs att man har rätt att byta lägenhet även om inte hyresvärden går med på det. Det viktigaste är i så fall att hyresgästen har beaktansvärda skäl för byte (12 kap. 35 § JB). Beaktansvärda skäl kan t. ex. vara att fler bor i lägenheten och man behöver större. Det är i så fall hyresnämnden som beslutar om detta.SammanfattningFör att en sambo eller gift person ska kunna ta över lägenheten utan hyresvärdens samtycke krävs antingen bodelning eller övertagande enligt 22 § Sambolagen. Sambo:Sambor måste bo ihop för att lagen ska gälla. Bodelning är enklare än övertagande enligt 22 § Sambolagen enligt min bedömning. Det skulle egentligen då krävas ett byte till en lägenhet där båda flyttar in tillsammans. Efter detta kan man separera och bodela den nya lägenheten. Gifta:För gifta krävs inget byte utan bara att de bor i lägenheten, eller åtminstone nyttjar den gemensamt. Gifta har också möjlighet att bodela under pågående äktenskap. Närstående:Det finns en rätt att överlåta lägenhet till någon närstående som man bott tillsammans med i ungefär 3 år om hyresvärden godkänner det.Hur ni ska göra är svårt att svara på, men jag hoppas i alla fall du fått klart för dig vilka regler som finns kring hyresrätt och överlåtelse. Utan att veta alla detaljer om just er situation så verkar det inte som om det har så stor betydelse om ni är sambos eller gifta för era möjligheter att överlåta eller byta lägenheten.

Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd

2020-10-26 i Myndigheter
FRÅGA |Har sociales rätt att sänka biståndet när en son som är minderårig får studie stöd fån gymnasiet
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är en fullt berättigad fråga du ställer. Huvudprincipen är att barns egna inkomster inte ska räknas med i underlaget för uträkning av ekonomiskt bistånd. Barns inkomster av arbete ska t ex inte medräknas om dem inte överstiger ett visst belopp (4 kap. 1a § Socialtjänstlagen). Om barnet bor hemma och studerar på gymnasiet är en förälder försörjningsskyldig för barnet ända tíll dess det fyller 21 år (7 kap. 1 § Föräldrabalken). Föräldern har då också rätt att få ekonomiskt bistånd även för kostnader för barnet som t ex. mat, kläder o s v. Då studiestödets syfte är att täcka mat och kläder och dyl. för barnet har det ansetts att studiestödet ska tas med i hushållets sammanlagda inkomster. Socialtjänsten kan alltså sänka biståndet på grund av studiestödet. Extra tillägg till studiestöd är dock undantaget (SOSFS 2013:1 s. 20).Hoppas du fick svar på din fråga.

Vad händer vid separation om bara ena sambon betalt för utbyggnad på sommarhuset

2020-10-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Rätt att ta del av min sambos arv2020-09-30 i SAMBO OCH SAMBOAVTALHej!I sambo och samboavtal 2020-09-30 sägs att man som sambo ej har rätt till den andra sambons arv när det står i testamentet att arvet ska tillfalla denna allena. Undrar hur det blir om man då sedan tidigare äger ett sommarhus tillsammans och börjar renovera det. Båda betalar lika mycket till en början. Sedan tar pengarna slut för sambon som ej ärvt. Sambon med arvet betalar resten av kostnad för utbyggnad. Hur blir det då vid en ev separation? Fortsätter de äga var sin halva? Måsta något skrivas (kontrakt) för att den som ärvt och satt i mer pengar i utbyggnaden skall få ut (äga) större del av huset vid ev en separation? Måste den som ärvt kunna uppvisa något vad som är skrivit i testamentet att det ska specifikt tillfalla denne allena för att större del av huset också ska tillfalla denne? Hur fungerar det? Mvh
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt ägs sommarhuset till lika stora delar av samborna. Då gäller Samäganderättslagen eftersom sommarhus inte ingår i det som delas vid en bodelning då sambor separerar. Samboegendomen består av bostad och bohag (3 § och 7 § Sambolagen). Testamentet blir inte relevant gällande sommarhuset.Om samborna vill förändra ägandeandelarna i sommarhuset så är det nog smidigast att skriva ett samäganderättsavtal där det framgår att samborna ska äga sommarhuset med olika stora andelar. Ett annat sätt är att skriva ett skuldebrev där det framgår att sambon som inte betalt för utbyggnaden är skyldig den som betalt utbyggnaden hälften av pengarna för utbyggnaden.Hoppas du fick svar på din fråga.

Hur kan jag få ut sambon från lägenheten

2020-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Har varit tillsammans med en kille i ca 3 år, han flyttade in hos mig och mina barn i min hyreslägenhet som bara står på mig och som jag bott i i ca 9 år för ca 2 år sedan. Nu har det tyvärr tagit slut mellan oss och han vägrar att flytta. Han yrkar på sambolagen och han ska bo kvar tills han hittar nått nytt men jag vet att han ej letar nytt. Vad kan jag göra? Och kan han begära att få nå saker av mig? Han hade ingenting när han flyttade hit och vi har inte köpt något gemensamt utan det som köpts hit har jag alltid betalat.Mvh
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar det som att du har två frågor: 1)Om Sambolagens regler om bodelning innebär att din sambo kan tilldelas något i en bodelning mellan er. 2)Hur du ska göra för att få ut din före detta sambo från lägenheten. Första frågan är enkel att svara på. Det som kan delas i en bodelning mellan sambor är bostad och bohag, men bara om det är införskaffat för gemensam användning i samband med att ni flyttade ihop (3 § Sambolagen (SambL)). Med bohag menas det som finns i lägenheten såsom möbler och liknande. Då både bostad och bohag var ditt innan ni flyttade ihop kan det inte bodelas. Han kan alltså troligen inte få något tilldelat vid en bodelning.Andra frågan är lite klurigare. Du måste få samboförhållandet att ta slut i Sambolagens mening. Egentligen är samboförhållandet slut i och med att ni inte längre har en parrelation (1 § SambL), men enligt 2 § SambL som reglerar hur ett samboförhållande upphör och genom vad som framkommit i rättsfall så är det tyvärr inte så enkelt. I praktiken är det därför säkrast att avsluta samboförhållandet i de fall där den ena parten bor kvar genom de möjligheter som erbjuds i SambL 2 §. Enligt denna paragraf kan man avsluta ett samboförhållande genom att ansöka om en bodelningsförrättare. Ansöka om bodelningsförrättare gör du hos tingsrätten (se 26 § SambL som hänvisar till Äktenskapsbalken). De tar en ansökningsavgift och bodelningsförrättaren kostar också pengar. Vem av er som ska betala avgör bodelningsförrättaren.Först när ni fått bodelningsförrättarens beslut kan du ansöka om hjälp från Kronofogden att avhysa din före detta sambo. Hoppas att du fått svar på din fråga.

Kan man få den makens ansökan om äktenskapsskillnad ogiltigförklarad

2020-11-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Min make och jag har varit lyckligt gifta sedan drygt 14år tillbaka. Sedan en lång tid tillbaka är han obotligt sjuk i cancer. Jag har fram till nu vårdat honom i hemmet till en dag för ett par veckor sedan då ambulans hämtade honom knappt kontaktbar. När jag försökte kontakta honom dagen efter fick jag varken träffa eller prata med honom dels på grund av att dottern informerat sjukhuset om att vi nu är skilda och dels gick han inte längre att nå på telefon. Barnen dök därefter upp i hemmet, hämtade diverse saker och försökte slänga ut mig så Polis fick tillkallas. Ytterligare en vecka senare fick familjeadvokaten fram brev från tingsrätten om att min make sökt skilsmässa och detta redan dagen efter från sjukhussängen. Signaturen är tydligt skrivet av min make men knappt läsbart och ser väldigt framtvingat ut. Dottern som är Jurist visste vad som stod i testamentet och min tanke är att hon manipulerat eller framtvingat min man att skriva på en skilsmässoansökan för att undanröja ett eventuellt testamente efter hans bortgång då vi har ett äktenskapsförord oss emellan. Tidigare i år har dottern även erhållit en generalfullmakt från min make för att kunna bedriva hans verksamhet och hjälpa honom med det.Jag känner mig helt hjälplös, får inte besöka eller kontakta min make ens på hospice där hon nu ordnat en plats åt honom.Så frågan är vad jag kan göra? Kan jag få skilsmässoansökan ogiltigförklarad?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Låt mig först klargöra de regler som gäller för skilsmässa, eller äktenskapsskillnad som det kallas. Enligt 5 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB) gäller att om endast en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad så börjar en betänketid löpa på 6 månader. Om den maken som ansökt om skilsmässa åter igen efter 6 månader med ett särskilt yrkande fortsätter hävda att den begär äktenskapsskillnad så fastställs den genom dom (5 kap 3 § ÄktB). Ni är alltså inte formellt skilda än. Om inte det särskilda yrkandet framställs inom 6 månader från det att betänketiden tagit slut så faller ansökan om äktenskapsskillnad.I samband med att det särskilda yrkandet framställs får du tillfälle att yttra dig (14 kap. 10 § ÄktB). Åtminstone då borde det ju finnas tillfälle för dig att yttra dig om vad du anser om din makes ansökan om äktenskapsskillnad.Nu till din fråga om en ansökan om äktenskapsskillnad kan ogiltigförklaras på den grunden att den skrivits på bara på grund av att maken blivit lurad eller blivit utsatt för otillbörlig påverkan av något slag. Det är en klurig fråga. Det finns en lag som heter Avtalslagen. Det tredje kapitlet i den lagen behandlar just den typen av frågor. Problemet är att den generellt sett inte användas i familjerättsliga sammanhang. Du skriver att dottern har en generalfullmakt. Det är dock viktigt att veta att om det finns förutsättningar att söka en god man för din man så kan detta vara ett annat sätt att företräda honom. Om inte du kan ansöka kan du kanske kontakta socialtjänsten. Det är sammanfattningsvis svårt att säga hur du ska göra, jag råder dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig.

Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

2020-10-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Om ett sambopar bor tillsammans i en fastighet som ägs av sambo 1, och detta par tillsammans tecknat ett lån för exempelvis utbyggnad eller annan standardhöjande åtgärd på fastigheten, vad händer med detta lån om sambo 2 avlider? Sambo 2 har alltså ingen äganderätt till fastigheten, men har alltså tillsammans med sambo 1 tecknat lån som hör till fastigheten. Ska dödsboet täcka sambo 2s del av lånet, alltså hälften - eller ska lånet övertas av sambo 1 som äger fastigheten? Om dödsboet ska täcka lånet, ska inte värdeökningen fastigheten fått till följd av det lånet tagits ut för räknas in i dödsboet också eller vad gäller?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sambors gemensamma bostad och bohag delas i bodelning om den är införskaffad för gemensamt bruk (3 § Sambolagen). Det vill säga om man skaffat den för att bo där båda två, även om bara den ena betalt. Bodelning kan göras vid separation och vid den ene sambons död.Det är den efterlevande sambon som bestämmer om bodelning ska ske (18 § Sambolagen). Om Sambo 2 dör i ditt exempel kommer Sambo 1 med all säkerhet inte begära bodelning eftersom den sambon är den rikare sambon. Då kommer dödsboet få betala skulden för Sambo 2. Värdeökningen kommer alltså inte ha någon betydelse. I vissa undantagsfall kan dödsboet efter den efterlevande sambon hävda att bostaden var samägd enligt Samäganderättslagen trots att den efterlevande inte stod med som ägare i pappren så att säga. Detta kallas dold samäganderätt. Det finns flera krav som måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska uppstå.Det bästa att göra om samboparet vill bestämma själva vad som ska hända om döden inträffar är reglera det genom ett testamente.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vad händer med sommarstugan om min sambo satt in enskild egendom

2020-10-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Min sambo fick en gåva av sin morfar på 200 000 kr med gåvobrev som sa att det var enskild gåva och avkastning av de pengarna var också enskild gåva. Vi köpte sedan en sommarstuga för 600 000 där kontantinsatsen var de 200 000 som hon hade fått. Jag fick "låna" 100 000 till halva insatsen av henne för att vi skulle äga stugan ihop och 50 procent var. Vi skrev ett skuldebrev där det står att vinst eller förlust ska delas lika och att vi äger stugan ihop. Nu ska vi separera och nu är stugan värderad till 1 miljon och vi har lån (varsitt på 200 000). Jag hävdar att jag har rätt till hälften av värdeökningen medan hon hävdar att vi ska dela på halva värdeökningen eftersom den andra halvan är ökningen på hennes enskilda pengar. Vem har rätt?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En sommarstuga ingår inte i det som delas genom bodelning vid en separation eller ene sambons död, det som kallas samboegendom (se 3 § och 7 § Sambolagen). Ni samäger sommarstugan enligt Samäganderättslagen. Enskild egendom blir bara aktuellt vid bodelning av samboegendom.Som samägare ska ni nu sälja egendomen om jag förstår dig rätt. Då ni äger 50 % var ska ni få 50 % av värdet. Dessutom bör ju skulden regleras.Hoppas du fick svar på din fråga.