Vårdnadshavare efter att föräldrarna separerat

2020-04-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och barnets pappa har separerat och barnets pappa har en ny sambo nu.vi har delad vårdnad. Blir hans sambo vårdnadshavare till hans barn då?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag í det följande att belysa skillnaden mellan att vara vårdnadshavare och det faktiska omvårdnadsansvaret.VårdnadshavareFrågor som rör vårdnad regleras i föräldrabalken. Ett barn står under gemensam vårdnad om inte rätten anförtrott en av dem vårdnaden (6 kap 2 §). Även i det fall föräldrarna skilt sig står barnet under gemensam vårdnad om inte den gemensamma vårdnaden upplöses (6 kap 3 § 2st). Min utgångspunkt i det följande är att du och barnets pappa har delad vårdnad som inte har upplösts. I det fall ni inte har separerat men inte tidigare varit gifta blir den senare bestämmelsen inte tillämpligt.Juridiskt ansvar och faktisk omvårdnadAv vårdnadsansvaret följer ett, för vårdnadshavaren, juridiskt ansvar för barnets person. Det juridiska ansvaret som vårdnadshavaren har är inte detsamma som ansvaret för barnets faktiska omvårdnad. Efter en separation, eller när barnet lämnas till annan än föräldrarna, kan ansvaret för den faktiska vårdnaden ligga på en av föräldrarna. Den faktiska vårdnaden innebär att ansvara för att barnets behov tillgodoses utan att man är juridiskt ansvarig som vårdnadshavare. I det fall ett barn lämnas till en annan person, t.ex. sambo eller barnomsorg, kan därför ansvaret för den faktiska vårdnaden övergå.SammanfattningEftersom du inte har framfört att den gemensamma vårdnaden mellan dig och barnets far har upplösts är det du och barnets far som är vårdnadshavare. Det är ni, och inte den nya sambon, som har ett juridiskt ansvar för barnets person. Den nya sambon kan däremot ha ett faktiskt omvårdnadsansvar när denne tar hand om barnet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Krav för att godkännas som besiktningsorgan

2020-04-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Var kan man hitta kraven för att godkännas som fordonsbesiktare (företag som utför fordonsbesiktning)? Tack på förhand!
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt fordonslagen (2002:574) är det bara ackrediterade besiktningsorgan som får utföra kontrollbesiktningar (4 kap 2 §). För att godkännas som besiktningsorgan måste du därför uppfylla de allmänna ackrediteringskraven.Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) beslutar om ackreditering och ska underrätta Transportstyrelsen om sådana beslut (4 kap 2 § 2st). Ackreditering meddelas med grund fordonsförordningen (2009:211) och i de föreskrifter som Transportstyrelsen utfärdat med stöd av förordningen (8 kap 3 b § 3st och 8 kap 16 §). Nedan följer relevanta föreskrifter från Transportstyrelsen som anger krav för godkännas som besiktningsorgan.TransportstyrelsenTSFS 2010:78, Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorganTSFS 2010:87, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktningTSFS 2017:53, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektörTSFS 2017:54, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktningSwedacVad gäller ackrediteringen har även Swedac utfärdat föreskrifter med stöd av 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. Bemyndigandet framgår även av 8 kap 17 a § fordonsförordningen.STAFS 2020:1 - Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackrediteringSammanfattningSammanfattningsvis finns det många olika föreskrifter med krav för att godkännas som fordonsbesiktare. Kraven framgår huvudsakligen av fordonsförordningen samt Transportstyrelsens och Swedacs föreskrifter.Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har på sin hemsida samlat lämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Häktning när det inte finns bevis

2020-03-30 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej min kille har ett då fast jobb och även ett företag han har blivit häktad för ett misshandel. Och har nu suttit inne i häktet 2 månader. Det finns ingen bevis på att han har slagit ellr gjort nått till den ena killen. Men varför släpps han inte?
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna för häktning finns i rättegångsbalken (1942:740).För häktning krävs det att man är på sannolika skäl misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i minst ett år (24 kap 1 §). En person kan oberoende av brottets beskaffenhet häktas om han är okänd och vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller när han saknar hemvist i Sverige (24 kap 2 §). Häktning kan också ske när personen är skäligen misstänkt för brott om reglerna i 1 § eller 2 § är uppfyllda och det är av synnerliga vikt att han häktas i avvaktan på ytterligare utredning (24 kap 3 §).För att kunna svara på din fråga skulle jag behöva information om varför han är häktad och vilken bestämmelse som tillämpats. Om du återkommer med sådan information kan vi förklara hur bestämmelsen bör tillämpas och om häktningen skett i enlighet med lagen.Återkom gärna!

Värdering av egendom vid arvskifte

2020-03-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej!Min mors man dog i november. De har inga gemensamma barn, men varsina två särkullsbarn. En av mannens döttrar vill ha sin laglott nu och inte vänta tills min mor dör. Det gjordes en bodelning i december, men p g a olika anledningar har inte arvskiftet blivit genomfört än. Dödsboet består till stor del av aktier som nu i Coronatider minskat väldigt mycket i värde. Ska särkullsbarnet fortfarande tillskiftas det belopp som bodelningen kom fram till, trots att det värdet idag inte finns kvar? Eller ska särkullsbarnet tillskiftas en andel av aktierna? Hur är det tänkt när det som fanns i bodelningen inte finns kvar vid arvskiftet p g a värdeminskning?Tacksam för er hjälp.
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar olika aspekter av arvsrätt. Vid fördelning av arv är det ärvdabalken (1958:637) som är tillämplig lag. Jag kommer att i det följande att behandla vad som är arv samt fördelningen av arv vid arvsskiftet då det har betydelse för din fråga om värderingen.Vad är arv?Innan bodelningen har värdet av makarnas tillgångar och skulder tagits upp i bouppteckning (20 kap 4 § ÄB). Den avlidnas kvarlåtenskap är det sammanlagda värdet av den avlidne makens andel vid bodelningen adderat med dennes enskilda egendom. En arvsberättigad bröstarvinge har rätt till en andel av arvlåtarens kvarlåtenskap (2 kap 1 § ÄB). Om det finns gemensamma barn med en efterlevande maken övertar den efterlevande maken de gemensamma barnens andel med fri förfoganderätt (3 kap 1 §). Vid den efterlevande makens död har barnen rätt att få ut arvet efter den först avlidne, s.k. rätt till efterarv (3 kap 2 § ÄB). Ett särkullsbarn kan också avstå sin andel till förmån för den efterlevande maken med samma rätt till efterarv (3 kap 9 § ÄB).Fördelning av arvVid arvsskiftet ska kvarlåtenskapen fördelas. Det är dödsbodelägarna som ska komma överens om hur fördelningen ska ske. Den slutgiltiga fördelningen framgår av ett arvskifteshandling, vilket kräver att alla ska vara överens (23 kap 4 § ÄB). Om arvingarna inte är överens kan ni ansöka om förordnande av skiftesman (23 kap 5 §). Skiftesmannen kommer att fördela egendomen utifrån gällande regler.VärderingFör värdering av egendom vid arv finns inga regler som är uttryckta i lagtext, men däremot olika principer. Huvudprincipen är att marknadsvärdet vid dagen för arvsskiftet ska användas vid fördelningen, inte det värde som angetts i bouppteckningen och som också legat till grund för bodelningen. Arvingarna är dock fria att ge egendomen valfritt värde så länge de är överens om det vid upprättandet av arvskifteshandlingen. Den nuvarande regleringen gör det således möjligt att ta hänsyn till en värdeminskning.SammanfattningI ditt fall innebär detta att särkullbarnet har rätt till en andel av kvarlåtenskapen. Arvet utgörs således av en andel av den avlidnes del efter bodelningen adderat med dennes enskilda egendom. Arvet är alltså inte är detsamma som värdet av den avlidnes del efter bodelningen. Vid arvsskiftet är det upp till er dödsbodelägare att komma överens om värdet för egendomen, t.ex. aktierna. Huvudprincipen är att marknadsvärdet vid dagen för arvsskiftet som ska användas. Om ni inte skulle komma överens kan ni ansöka om skiftesman. Eftersom huvudprincipen är att värdet vid skiftesdagen ska användas kommer skiftesmannen troligen att tillämpa det värdet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem är ansvarar för hunden när den är hos veterinären?

2020-04-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Vem är ansvarig för hunden när den är hos veterinären
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vem som har ansvar för hunden när den är hos veterinären. Eftersom jag inte kan utläsa om du med ansvar menar ansvar för tillsyn, skötsel eller de skador hunden orsakar kommer jag att behandla de olika situationerna nedan.Tillsyn och skötselDet är lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter som reglerar ansvar för hundar. Huvudregeln är att det är ägaren som har ansvar för hundens tillsyn och skötsel enligt 1 §. I Av förarbetena till lagen framgår att även de som tar hand om en hund tillfälligt kan bli ansvariga. I det fall du har lämnat över hunden till veterinären är det alltså veterinären som tillfälligt ansvarar för tillsyn och skötsel.Ansvar för skador som hunden orsakarVad gäller hundar är det också viktigt att lyfta fram ansvar för de skador hunden orsakar. För hundar har ägaren strikt skadeståndsansvar enligt 19 § i ovanstående lag. Ett strikt ansvar innebär att man blir skadeståndsskyldig oberoende av att man agerat vårdslöst. Även skadeståndsansvaret går över till den som tillfälligt tar hand om en hund.Sammanfattningsvis är det alltså veterinären som ansvarar för hunden när hunden är lämnad hos veterinären.Hoppas att du fick svar på din fråga!Om du har vidare funderingar om annat "ansvar" är du välkommen att ställa ny till fråga. Kanske kan även svaret på denna fråga vara till hjälp.https://lawline.se/answers/hundansvar-ansvar-for-den-som-tillfalligt-tar-hand-om-en-hund

Äktenskapsförord eller gåvobrev?

2020-03-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och frun äger en fastighet 50/50. Räcker det med ett äktenskapsförord där vi anger att respektive del ska vara varandras enskilda egendom eller måste det finnas gåvovrev med i spelet?
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är äktenskapsbalken (1987:230) tillämplig lag.GåvobrevVid gåva av fastighet mellan makar ska formkraven för fastighetsöverlåtelse vara uppfyllda för att den mottagande maken ska få skydd mot givarmakens gäldenärer. För att formkraven ska vara uppfyllda måste gåvan registeraras (8 kap 1 § 2st ÄktB). Det är registreringen som ligger till grund för lagfarten. Vid annan typ av överlåtelse än gåva krävs det vid att formkraven i 4 kap jordabalken är uppfyllda. Köp av fast egendom fullbordas genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring om att egendomen överlåtes på köparen (4 kap 1 §).ÄktenskapsförordDet är varken möjligt att påverka eller fördela äganderätten i äktenskapsförord. Det är dock möjligt att i äktenskapsförord förordna om egendomen vid skilsmässa ska vara enskild egendom eller giftorättsgods (7 kap 3 § ÄktB).SammanfattningInledningsvis bör du se över hur överlåtelsen gått till och om formkraven för överlåtelsen är uppfyllda. Om överlåtelsen uppfyller kraven räcker det att förordna om att egendomen ska vara enskild i äktenskapsförord. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Dispens från särskild överförmyndarkontroll

2020-03-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Vår son som är 15 år har fått ut försäkringspengar som ett engångsbelopp för diagnos cancer på 273 000kr. Han fick diagnosen för ett år sedan och behandling skall pågå i 1,5 år till. Pengar som är utbetalda på försäkring som jag tecknat när han föddes, är insatta på konto med överförmyndarspärr. Vi föräldrar har ansökt om att förvalta pengarna och får endast brevledes avslag på detta. Vår son har en funktionsnedsättning (Downs syndrom) vilket vi anser borde vara skäl för att vi föräldrar borde prövas för att vara lämpliga att förvalta pengarna för vår sons bästa.Behöver vi anlita jurist för detta? Mycket tacksam för svar!
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis att beröra olika anledningar till särskild överförmyndarkontroll för att sedan beskriva möjligheter till dispens.Särskild överförmyndarkontrollReglerna för ett barns tillgångar finns i föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att föräldrar som är förmyndare förvaltar sina bards tillgångar (13 kap 1 § FB). Om ett barn har större tillgångar finns det särskilda regler. Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (47 300*8=378 400) ska förvaltningen ske med överförmyndarens kontroll (13 kap 2 § FB). Tillgångarna ska då placeras på ett säkert sätt (13 kap 4–7 §§ FB). Syftet med reglerna är att skydda barnet från att missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.Det är också möjligt att föreskriva om särskild överförmyndarkontroll (13 kap 2 § st. 2 FB). I detta fall krävs det inte att värdet överstiger åtta prisbasbelopp men syftet med tillsynen är densamma.DispensDet framgår inte tydligt av din fråga varför pengarna är satta under överförmyndarkontroll. Om det är värdet som är avgörande kan överförmyndaren besluta om att beslutet ska upphöra i det fall beloppet understiger fyra prisbasbelopp (13 kap 9 § st. 1 FB). Om det föreligger särskilda skäl finns det i båda fallen en möjlighet till att besluta om undantag från restriktionerna i 13 kap 3–7 §§ FB (13 kap 9 § st. 3 FB). Dispens kan ges för 13 kap 3–7 §§ i sin helhet eller begränsas till vissa bestämmelser. Om dispens skulle ges från alla paragrafer skulle detta innebära att ni får förvalta egendomen under mycket begränsad kontroll av överförmyndaren. Bestämmelsen ska tyvärr tillämpas restriktivt och omständigheterna i varje enskilt fall ska noga beaktas innan dispens ges. Överförmyndaren kan också, när som helst, ändra ett beslut om dispens.SammanfattningI vissa fall kan ett beslut om särskild överförmyndarkontroll upphöra. Eftersom jag inte känner till orsaken till kontrollen i ert fall kan jag inte ge något konkret råd i det avseendet. Det finns också möjlighet till att begära dispens från särskild överförmyndarkontroll, oberoende av den bakomliggande orsaken. Dessvärre kan sådan dispens vara svår att få. Mot bakgrund av detta skulle jag råda dig till att ta hjälp av en jurist.Du kan boka tid med en jurist här: https://www.lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga!

Hur beräknas anställningstid vid konsultuppdrag?

2020-03-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag ska sätta ihop en LAS-lista utifrån anställningstid för våra medarbetare. Jag har några medarbetare som först varit inhyrda konsulter på heltid och sedan har det övergått till anställning. Vilket datum ska räknas som anställningsdatum? När de först började som konsult hos oss eller anställninsdatumet som står i anställningsavtalet?
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KollektivavtalLiksom det framgår av din fråga är lagen om anställningsskydd (1982:80) tillämplig i det här sammanhanget. LAS är tvingande till arbetstagarens förmån men det är tillåtet att träffa kollektivavtal som avviker från lagen. Detta innebär att det kan avtalas om anställningstid i kollektivavtal och att kollektivavtalet i sådana fall är tillämpligt före lagen. Jag skulle därför råda dig till att se över hur anställningstiden är reglerad i det kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.UndantagsregelI det fall anställningstiden inte berörts i kollektivavtal finns det dessvärre inga allmänna regler om anställningstid i LAS. I 3 § stipuleras en undantagssituation då arbetstagaren kan tillgodoräkna sig anställningstiden från flera arbetsgivare. Angivna undantagssituationer är när arbetstagaren byter arbetsgivare inom samma koncern, vilket främst aktualiseras inom bolag, och när arbetstagare byter arbetsgivare i samband med överlåtelse av företag. HuvudprincipenÄven om enbart en undantagsregel som är formulerad i lag har huvudprincipen behandlats i förarbeten LAS. Huvudprincipen är att all arbetstid för samma arbetsgivare ska räknas samman oberoende av anställningsformen. Nämnd princip gäller också intermittenta anställningar. Kännetecknande för intermittent anställning är att arbetstagaren endast arbetar vissa dagar i en vecka eller under vissa perioder och då endast på kallelse av arbetsgivaren. I detta fall kan arbetstagaren bara tillgodoräknas den tid som arbetstagaren faktiskt arbetat (AD 2008 nr 81).Sammanfattning Av det ovanstående följer att huvudprincipen bör vara tillämplig i ditt fall, om det inte finns kollektivavtal som avviker från LAS. Förutsatt att konsultuppdraget är en sådan anställning som omfattas av huvudprincipen ska datumet de började som konsulter användas för beräkning av anställningstiden. Är konsultuppdraget en form av intermittent anställning ska endast den tid personen faktiskt arbetat tillgodoräknas.Hoppas att du fick svar på din fråga!