Hur skriver jag över halva fastigheten på min sambo?

2020-10-12 i Köpavtal
FRÅGA |Hur skriver jag över halva fastigheten på min sambo?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÖverlåtelseVid överlåtelse av fastighet tillämpas reglerna i jordabalken (1970:994) (JB). Du frågar om hur du ska "skriva över" halva fastigheten. Det är inte helt klart om du vill överlåta fastigheten genom gåva eller köp. Jag uppfattar din fråga som att du vill skriva över fastigheten genom gåva.En överlåtelse av fastighet ska uppfylla formkraven som anges i 4 kap 1 § JB. Bestämmelsen ska även tillämpas i fråga om gåva (4 kap 29 § JB). För att kraven ska vara uppfyllda krävs det att:Ett skriftligt överlåtelseavtal upprättas,Överlåtelseavtalet undertecknas av både säljaren och köparen,Priset är angivet,Handlingen innehåller uppgift om vilken fastighet som ska överlåtas ochEn förklaring att egendomen överlåtes på köparen.För att upprätta ett gåvobrev som uppfyller formkraven kan du vända dig till Lawlines avtaltjänst. Kom ihåg att ange andelen som ska ges bort. LagfartEfter en överlåtelse av fastighet ska lagfart sökas inom tre månader (20 kap 2 § JB). Om lagfart inte söks får inskrivningsmyndigheten förelägga vite (20 kap 3 § JB).Vid förvärv genom gåva kan lagfart sökas hos Lantmäteriet enligt instruktionerna här.Sammanfattningsvis behöver du upprätta ett överlåtelseavtal som uppfyller formkraven och din sambo behöver söka lagfart för att "skriva över din fastighet".Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för straff som inte verkställs

2020-06-10 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Vad är preskriptionstiden för en dom som man fått i tingsrätten på 10 mån och vägrar ställa in sig?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga på följande sätt. Du undrar vad preskriptionstiden är för 10 månaders fängelse som inte verkställs på grund av att man inte infunnit sig. Relevanta bestämmelser finns i brottsbalken (1962:700) (BrB).De olika preskriptionstiderna för fängelse som inte verkställs framgår av 35 kap 8 § BrB. Tiden ska räknas från det att domen vunnit laga kraft. Laga kraft innebär att tiden för överklagande till hovrätten gått ut. Fängelsestraff under ett år preskriberas fem år efter att domen vunnit laga kraft. Det innebär att en dom på fängelse i 10 månader preskriberas fem år efter att domen vunnit laga kraft.Det enkla svaret på din fråga är därför att preskriptionstiden är fem år.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bodelning under betänketid

2020-06-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag och min exfru är överens om hur vi ska göra våran bodelning. Kan man göra det innan de sex månader utav skiljsmässa träder i kraft. Alltså få färdigt bodelningen och skriva över huset så snart som möjligt?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår av äktenskapsbalken (1987:230) vilka bestämmelser som gäller för bodelning.Bodelning med anledning av skilsmässa ska göras när äktenskapet har upplösts. Den ska dock förrättas genast om någon av makarna begär det under tiden som ett mål om äktenskapsskillnad pågår (9 kap 4 § ÄktB). Vad kan ni göra?Regeln innebär att ni inte behöver invänta betänketidens slut för att förrätta bodelning. Men tillämpning av regeln kan ni alltså få färdigt bodelningen utan att behöva vänta i sex månader. Då ni är överens som ur egendomen ska delas upp kan också upprätta ett bodelningsavtal (9 kap 13 §). Eftersom bodelningsavtalet upprättas med anledning av skilsmässa kan ni välja om ni vill registrera det hos Skatteverket.Vi på Lawline hjälper er gärna med att upprätta bodelningsavtal. Ni kontaktar våra jurister här.Hoppas att du fick svar på din fråga!

När har jag rätt till försvarare vid förhör?

2020-06-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Som jag förstått har den misstänkte rätt till offentlig försvarare om misstänkt för ett brott som medger minst 6 månaders fängelse. Vad händer vid ett förhör ifall åklagaren anser att den misstänkte inte har rätt till offentlig försvarare men den misstänkte under förhör vägrar att lämna information med begäran om att en försvarare ska tillgodose denne?Tack i förväg!
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till försvarare och skyldigheter vid förhör regleras i rättegångsbalken (1942:720) (RB).Rätten till försvarareOffentlig försvarareEn person har rätt att anlita offentlig försvarare vid förhör under förundersökningen när denne är skäligen misstänkt för brott (21 kap 3 §, NJA II 1943 s 282 och NJA 2001 s 344). Liksom du nämnt i din fråga har man rätt till offentlig försvarare på begäran om det lägsta föreskrivna straffet för brottet är sex månaders fängelse (21 kap 3 a §). Detsamma gäller om den misstänkte är häktad eller anhållen. Offentlig försvarare ska därutöver förordnas om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap 3 a § 2 st). Offentlig försvarare förordnas av rätten (21 kap 4 §). Beslutet kan överklagas (49 kap 5 § 7p och 54 kap 4 §). Beslut får inom tid som anges i 52 kap 1 § 2 st alltså överklagas särskilt till hovrätt efter missnöjesanmälan (49 kap 6 §). Anmälan skall göras genast, om beslutet meddelats vid ett sammanträde, och annars inom en vecka från den dag då han fick del av beslutet. Missnöje kan i allmänhet anmälas till rätten per telefon, telefax eller e-post. Den som försummar detta har inte längre rätt att överklaga beslutet.Privat försvarareDu har alltid rätt till privat försvarare (21 kap 3 §). Rätten gäller även den som kallats till förhör för att höras upplysningsvis. Om du biträds en privat försvarare utses inte en offentlig försvarare till dig (21 kap 3 a § 3st). Du bekostar din privata försvarare själv.Rätten för försvarare att närvara vid förhörEn försvarare har rätt att närvara vid förhör om det inte är till men för utredningen (23 kap 10 § 4st). Det är förundersökningsledaren som beslutar om närvaro (23 kap 10 § 1st). Rätten att vägra försvarare närvaro vid förhör är ytterst begränsad. Det kan här påpekas att vissa undantag gäller för försvarare som inte är advokater (21 kap 5 § och 23 kap 10 § 4st). Rätten att vägra yttra sig vid förhörLiksom du har rätt till försvarare för att kunna försvara dig har du också rätt att vägra yttra i förhör (21 kap 1 § RB och 6.3 c EKMR). Den som har delgetts skäligen misstanke om brott är inte är skyldig att vittna (36 kap 1§) och det kan därför inte bli aktuellt med vittnesförhör (23 kap 13 §) om han vägrar yttra sig. För den misstänkte finns det inte heller någon straffbelagd plikt att tala sanning under förhör.Omständigheterna i ditt fallDin fråga rörde vad som händer om den misstänkte inte får rätt till offentlig försvarare men under förhör vägrar lämna information med begäran om att en försvarare ska biträda denne. Som jag förklarat ovan gäller särskilda regler för överklagande av beslut om försvarare. Inledningsvis måste en missnöjesanmälan framställas till rätten, det räcker alltså inte om att göra en begäran i förhör. I det avseendet är alltså begäran utan verkan. Du har alltid rätt att anlita en privat försvarare. Vad gäller vägran att lämna uppgifter har den misstänkte rätt att tiga. Av detta följer varken vittnesförhör eller något straff. Det är också möjligt att vägra yttra sig med hänvisning till en framtida försvarare som inte är närvarande vid det aktuella förhöret. Att det sker med hänvisning till en försvarare har dock inte någon egentlig effekt eftersom det fortfarande är tillåtet att väga yttra sig.SammanfattningSammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det är möjligt att under förhör vägrar lämna information med begäran om att en försvarare ska biträda denne. Effekten av detta är dock begränsad till att man vägrar yttra sig eftersom överklagande av beslut avseende offentlig försvarare ska, efter missnöjesanmälan, lämnas till rätten.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om det skulle uppkomma några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig med en ny fråga.

Vad syns i mitt belastningsregister vid utdrag för arbete inom lager/lagermedarbetare?

2020-06-10 i Påföljder
FRÅGA |Vad syns i mitt belastningsregister vid utdrag för arbete inom lager/lagermedarbetare?
Linnéa Lind |Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ingår i belastningsregistret?Relevanta bestämmelser finner du i i lagen (1998:620)om belastningsregister (BRL) och förordningen (1999:1134) om belastningsregister (BRF). Belastningsregistret innefattar samtliga brott för vilka du har lagförts (3 § 1 p BRL). Mer detaljerat vad belastningsregistret innehåller kan du läsa i 2-9 § förordningen om belastningsregister (BRF).Brott som gallrats bort finns inte längre kvar i belastningsregistret. Gallring innebär att uppgifterna ska förstöras. När gallringen ska ske avgörs av den påföljd som dömts ut (16–18 §§ BRL). Vanliga påföljder är fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter.Utdrag för lagerarbeteDin fråga rör ett utdrag för lager/lagerarbete. Det finns begränsade utdrag för vissa typer av arbeten, till exempel barn, barn med funktionshinder eller inom skola (22 § tredje, fjärde samt sjätte stycket BRF (jfr 9 § andra stycket 2, 5 och 6 p. BRL)). Något motsvarande finns inte för lagerarbete. Jag tolkar därför din fråga som att det rör sig om en privat arbetsgivare. Vanligen vill arbetsgivare se en kopia på ett eget utdrag (9 § första stycket BRL). Vem har rätt att ta del av uppgifterna?En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Utdraget kommer därför att innefatta samtliga uppgifter som ingår i belastningsregistret. Arbetsgivaren inte rätt att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag vid lagerarbete. Du kan dock själv välja att visa upp ett utdrag för din arbetsgivare. Vissa myndigheter har dock rätt att få ut uppgifter ur belastningsregistret om dig. De myndigheter som främst avses är brottsbekämpande sådana (Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket) och domstolar (6 § första stycket Lagen om belastningsregister). SammanfattningDet finns inget begränsat utdrag ur belastningsregistret för lagerarbete. Troligen vill arbetsgivaren att du gör ett eget utdrag. Ett sådant utdrag innefattar samtliga uppgifter som ingår i belastningsregistret. För dig innebär detta att samtliga brott anges, med undantag för sådana som gallrats bort. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen återkom med en ny om jag har missförstått din fråga.Med vänlig hälsning,

Försäljning av knivar och åldersgränser

2020-06-09 i Alla Frågor
FRÅGA |HejAngående knivlagen. Jag tillverkar som hobby knivar lite då och då.. Som lite utmaning hade jag tänkt göra en stilett.Om jag nu ska sälja etiketten så är min tolkning att du får ej överlåta eller saluhålla till personer under 21. Över 21 får du överlåta och saluhålla?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) vilka krav som gäller för överlåtelse och försäljning av knivar och andra farliga föremål. Försäljning av knivarKnogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas (2 §). Med saluhållande avses att bjuda ut varan till försäljning, till exempel genom annonsering eller exponering i skyltfönster.Bestämmelsen innebär att det är förbjudet att sälja alla typer föremål som listas samt andra liknande föremål. Utöver detta är det förbjudet att överlåta, till exempel ge eller skicka föremålen, till personer under 21 år.Din verksamhetJag har förstått din fråga som att det rör en springstilett. Om jag har missförstått din fråga är du varmt välkommen att återkomma genom en ny fråga med ytterligare upplysningar om föremålet. För dig innebär detta att du inte får bjuda ut stiletten till försäljning. Det är alltså inte avgörande om en eventuell köpare är över 21 år. Inför framtiden kan det därför vara bra att vara uppmärksam på vilken typ av föremål du utbjuder till försäljning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag påverka gallring av uppgifter ur belastningsregistret?

2020-06-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Är det möjligt att tas ut ur belastningsregistret? För ett år sen körde jag mycket för fort på min motorcykel på en solig lördag. Jag fick inte köra under 2 månader efter och betalade ett böte av 4000 SEK. Jag sålde min motorcykel och lärde min läxa. I april gick min arbetsgivare i konkurs och fick jag söka andra jobb. Jag jobbade som pilot och tyckte att det skulle vara bra att bli tunnelbanaförare. Jag klarade nästan alla steg i rekryteringsprocessen men hörde att jag kommer inte få jobbet på grund av belastningsregistret. Det var då att jag förstog att i de kommande 4 år jag kommer inte hitta något jobb inom transportbranschen på grund av ett misstag jag har redan haft mitt straff för. Kan jag göra någonting om det?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör borttagning av uppgifter ur belastningsregistret. I juridiska sammanhang brukar man använda ordet gallring för den automatiska borttagningen som sker efter en viss tid. Gallring innebär att uppgifterna ska förstöras. Gallring av uppgifter från belastningsregistret regleras i lagen (1998:620) om belastningsregister. När gallringen ska ske avgörs av den påföljd som dömts ut (16–18 §§). Vanliga påföljder är fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter.Du har dömts till 4000 kr i böter för ett trafikbrott. Eftersom du dömts till böter som påföljd innebär det att uppgifterna kommer tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännande (17 §). Det finns tyvärr ingenting du som enskild kan göra för att påskynda gallringen. Jag beklagar verkligen situationen och önskar dig stort lycka till med framtida jobbsökande.Med vänlig hälsning,

Hur skriver jag ett hyresavtal?

2020-06-09 i Hyresavtal
FRÅGA |Hur skriva ett hyresavtal med sonen angående vår fastighet med en 200 kvm stor villa på.Vill ha vissa krav avseende skötsel o kostnader för fastighetens drift o underhåll.
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är 12 kap Jordabalken (1970:994) (JB) som reglerar krav på form och innehåll i hyresavtal. Lagen är tvingande till förmån för hyresgästen. Lagens tvingande effekt innebär att ni inte kan avtala om sämre förutsättningar för hyresgästen än det som anges i lagen.Formkrav och grundläggande innehållskravDet finns inga krav på att ett hyresavtal ska ha skriftlig form (12 kap 2 §). Detta innebär muntliga avtal och muntliga tillägg till skriftliga avtal är giltiga. För att undvika bevissvårigheter i en senare rättslig process kan det dock vara motiverat att reglera centrala avtalsvillkor skriftligen. För er del kan det därför vara lämpligt att reglera skötsel, drift och underhåll mm.Vad gäller innehållet är kraven är begränsade till ett fåtal kriterier (12 kap 1 §). Det krävs att parterna (1) enats om att objektet (hus eller del av hus) (2) upplåts (3) till nyttjande mot ersättning. Saknas något av de nödvändiga kriterierna utgör avtalet inte något giltigt hyresavtal.Innefattar avtalet även upplåtelse av jord ska 12 kap JB tillämpas på avtalet om jorden ska användas för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än jordbruk (12 kap 1 § 2st 1m). Detsamma gäller om avtalet förenas med tjänsteavtal om upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtelsen av jorden (12 kap 1 § 2st 2m).Andra lagarFör hyresavtal som avses i 12 kap 1 § JB gäller lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) vid uthyrning utanför näringsändamål. Lagen gäller före 12 kap JB i rörande andra innehållsfrågor än de som berörts ovan (1 §). Som jag förstår din fråga ska fastigheten samt marken tillhörande fastigheten hyras ut för någon slags drift. Beroende av de exakta omständigheterna kan till exempel hyresreglerna i privatuthyrningslagen, 12 kap JB eller arrendereglerna 8 kap JB bli tillämpliga. Med utgångspunkt i de tillämpliga reglerna kan ni sedan reglera frågor om skötsel, drift och underhåll. Jag kan därför inte ge er någon konkret vägledning om eventuella avtalsvillkor i det här svaret. Mot bakgrund av det ovan anförda är det också bra om syftet med uthyrningen klargörs och att ni kontaktar en jurist.AvtalsförslagVi kan tyvärr inte hjälpa dig med ett konkret avtalsförslag genom den här tjänsten. För att upprätta ett avtal utifrån dina önskemål är du välkommen att kontakta våra jurister eller använda vår avtalsrobot.SammanfattningSammanfattningsvis kan det konstateras att hyresreglerna kan uppfattas som komplicerade. Hyresavtalet ska upprättas i enlighet med de grundläggande kriterierna i 12 kap 1 §. Det finns inga formkrav för upprättandet. För att det ska vara ett hyresavtal krävs det att parterna (1) enats om att objektet (hus eller del av hus) (2) upplåts (3) till nyttjande mot ersättning. Det är dock särskilt viktigt att klargöra vad som uthyrs och i vilket syfte. Beroende på syftet med uthyrningen kan olika regler bli tillämpliga. Med utgångspunkt i de tillämpliga reglerna kan avtalsvillkor om skötsel, underhåll och drift utformas. Då avgränsningen bygger på juridiska begrepp och definitioner kan det därför vara bra att ta hjälp av en jurist.Hoppas att jag kunde ge dig viss vägledning. Om du har vidare frågor är du alltid välkommen att återkomma med en ny fråga.