Kan man få tillbaka handpenning för en lokal på grund av Covid-19?

2020-05-25 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag skulle ha mitt bröllop 11/4-2020, jag hade sedan tidigare betalt en handpenning på 30.000 kr. Pga av Corona valde vi att skjuta upp bröllopet men inte satt ett nytt datum. När vi ställde in var det en restriktion på 500 personer, drygt en vecka senare kom en ny restriktion på 50 personer. Vi hade bjudit 300 personer till bröllopet. Nu vill vi inte ha vårt bröllop längre och få tillbaka vår handpenning. Detta pga vi inte kan ha vår fest och vi vet inte när restriktionerna hävs. Bröllopsuthyraren meddelade att handpenningen inte går att få tillbaka oavsett om jag ska ha festen eller inte. Hur gör jag?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avtalet mellan dig och företagetDet finns inte någon direkt aktuell lag för handpenning som kan ge dig rätt att få dina pengar tillbaka, därför är avtalet mellan dig och företaget som blir avgörande. Skriftliga och muntliga avtal är giltiga. Regler om avtal kan du hitta i avtalslagen. Om du har ingått ett skriftligt avtal med företaget kan du läsa vad som står i avtalet om handpenning. Beroende på vad du och företaget kommit överens om i avtalet om handpenning så avgör det om du kan få pengarna eller inte. Omfattas coronaviruset av force majeure?Frågan är om coronaviruset omfattas av force majeure och om du kan i så fall med hjälp av force majeure få pengarna tillbaka. Med force majeure menas utomstående omständigheter som inte kan förutses och är bortom konsumentens och näringsidkarens kontroll. Exempel på force majeure-situationer är jordbävningar, tsunami etc. Utgångspunkten är att konsumenten kan få full återbetalning vid force majeure- situationer. Men problemet är att det inte finns någon lag om force majeure, utan för att du ska kunna åberopa force majeure är huvudregeln att du och företaget har avtalat om force majeure. Därför är det ytterst viktigt att avtalet måste granskas individuellt. Coronaviruset skulle kunna ses som ett force majeure, eftersom effekterna av coronaviruset har varit oväntade. Dock, ha i åtanke att coronaviruset har ännu idag inte prövats rättsligt om det kan ses som force majeure. Detta innebär att företaget har rätt att inte ge pengarna tillbaka, om inget annat har avtalat. SammanfattningsvisJag rekommenderar dig att först och främst läsa igenom avtalsvillkoren och se vad som anges där. Undersök om det finns en avtalsklausul som behandlar force majeure-situationer. Sedan kan du åter kontakta företaget och argumentera för att det är fråga om en force majeure-situation. Men kom ihåg att det ännu är oklart ifall coronaviruset omfattas av force majeure, eftersom det har ännu idag inte prövats rättsligt.Att tillägga är även att enligt myndigheternas råd och rekommendationer ska inte sådana evenemang, såsom bröllop, anordnas.Hoppas du fick svar på din fråga!Har du ytterligare några frågor rekommenderar jag dig att kontakta oss på 08-533 300 04 eller boka en tid med våra jurister (här).

Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?

2020-05-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag skilde mig för två år sedan men nu ska jag gifta mig med min gamla fru igen. Är det möjligt?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Det finns inga hinder enligt lag att gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad. Man kan gifta om sig så fort skilsmässan/äktenskapsskillnaden gått igenom. Äktenskapsskillnaden gäller från den dagen domen vinner laga kraft (1 kap 5 § och 5 kap 6 § ÄktB). I ditt fall är det två år sedan ni skiljde er, med andra ord har den skilsmässan gått igenom.Som svar på din fråga är det alltså möjligt för dig att gifta dig med samma person du tidigare skiljt dig med.Hoppas du fick svar på din fråga!

Resa till USA med en dom på ringa narkotikabrott

2020-05-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, är 23år och fick domen ringa narkotikabrott, och en lägre dagsböter som följd. Men vad jag förstått så kommer jag finnas i belastningsregistret i 5år från och med nu. Men jag ska till USA nästa sommar, alltså om typ 1år, kommer jag beviljas resetillstånd eller kommer detta påverka det?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansöka om ESTASverige ingår i ett program som kallas för Visa Waiver Program och detta innebär att det är möjligt för svenskar att ansöka om ett ESTA för att åka till USA. När man ansöker om ett ESTA måste man svara på olika frågor. En av dessa frågor rör huruvida man har brutit mot någon lag gällande narkotika. Eftersom du då måste svara ja på denna fråga kan det försvåra hans chanser att beviljas visum.Ansöka om visum (turistvisum)Det finns en annan möjlighet att få åka till USA och det är att ansöka om ett turistvisum. Vid ansökan kallas man till en intervju på den amerikanska ambassaden. Under intervjun kommer får man berätta om sitt brott och omständigheterna kring detta. Det görs en individuell bedömning i varje fall för om personen ändå kan anses lämplig att få åka till USA trots dömd för brott eller andra omständigheter som försvårar ansökan om visum.I ditt fallEn dom för ringa narkotikabrott är inget definitivt hinder mot att resa in i USA, ett visum kan forfarande beviljas. Men det kan i vissa fall försvåra dina möjligheter. Men jag rekommenderar att dig att påbörjar sin visumansökan i god tid, då det kan ta lång tid att få både svar om ett ESTA och ett beviljat turistvisum. Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ärver man lån till en fastighet?

2020-04-11 i Testamente
FRÅGA |Enl testamentet skulle hen ärva fastighet, men fick även ett fastighetslån med på köpet. Är det verkligen rätt att man ärver en skuld?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring arv finner vi i ärvdabalken (ÄB).HuvudregelnHuvudregeln enligt svensk rätt är att man inte ärver den avlidnes skulder. Regler om den dödes skulder finns i 21 kapitlet ärvdabalken. När en person avlider bildas ett dödsbo, som blir en egen självständig juridisk person. I dödsboet ingår den avlidens tillgångar och skulder (18 kapitlet Ärvdabalken). Ärver man däremot en fastighet till vilken skulder är kopplade, löses skulderna först och främst mot tillgångarna i dödsboet, oftast mot själva fastigheten.En bouppteckning där den avlidnes tillgångar och skulder sammanställs kommer att göras inom tre månader från dödsfallet (20 kap 1 § ÄB). Skulder kommer så gott som det går att täckas med de tillgångar som finns i dödsboet. Är skulderna större än tillgångarna så kan man istället försätta dödsboet i konkurs. Det kan innebära att er hen inte ärver någonting överhuvudtaget, men att hen däremot inte behöver överta något lån.Risken finns alltså att dödsboet kommer att behöva sälja huset för att täcka de lån som finns på det. För att få behålla huset så kan hen ansöka om att få ta över betalningsansvaret för lånen. För att göra det så måste ni ta kontakt med banken som utfärdade lånet för att se om ni kan skriva över det på hen.Svar på din frågaNej, som huvudregel ärver man inte skulder och därmed fastighetslån.Hoppas du fick svar på din fråga!

Varför är det tillåtet att sälja sex i Sverige?

2020-05-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Varför är det tillåtet att sälja sex i Sverige?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan börja med att säga att mitt svar inte kommer att vara uttömmande, då det finns flera olika anledningar till frågan och det är omöjligt för mig att få med allt. Men jag hoppas att mitt svar kommer ge dig en grundläggande förståelse till varför rättsläget ser ut som det gör idag.Lite av bakgrunden till lagstiftningenBörjan till sexköpslagen i dess nuvarande form uppstod redan under 1970-talet då det fördes ett flertal debatter och diskussioner såväl från den statliga sidan som i samhället i stort (SOU:2010/49:64).Under 1970-talet så kommer förarbetena till lagen att präglas av två så kallade prostitutionsutredningarna. Den första utredningen tillsattes 1993. Utredningen behandlade frågan om huruvida prostitution skulle förbjudas enbart för köparen, eller för både köparen och säljaren av sexuella tjänster (prop.1997/98:55). Utredningen kom senare att kallas "Könshandeln" och var klar efter två år. Utredningen som behandlade frågan om lagen om sexuella tjänster skulle införas i brottsbalken, lades ner på grund av omfattande protester. En av orsakerna till varför utredningen lades ner var för att man ansåg att den prostituerade som sålde sexuella tjänster inte hade något val och att denne redan befann sig i ett tillräckligt utsatt läge utan att också kriminaliseras. Det vore att stigmatisera och diskriminera den prostituerade ytterligare genom att även kriminalisera försäljning av sexuella tjänster. Den andra utredningen gjordes på regeringens uppdrag av Kvinnovåldskommissionen. Även den gjordes 1993 men gick under namnet "Kvinnofrid" (prop.1997/98:55).Lagstiftning idagDen svenska sexköpslagen som finns i 6 kap 11 § brottsbalken (BrB) som straffbelägger köp av sexuella tjänster, men inte att sälja sexuella tjänster. Syftet med lagstiftningen är att genom en normativ effekt minska efterfrågan på sexuella tjänster mot betalning, det vill säga ett angeläget samhälleligt intresse att bekämpa prostitution. Tanken var även att skydda prostituerade från sexköpare. De flesta som säljer sex är i utsatta positioner, antingen genom att personerna tvingas till det eller redan lever i utanförskap. Lagstiftaren ansåg därför att man inte ska straffa den som säljer sex, utan polisen och myndigheterna försöker tvärtom alltid hjälpa personer som säljer.Om du är intresserad av att läsa mer kring förarbetena till den nuvarande lagstiftningen till sexköp finns det: prop. 1997/98:55 och prop. 2004/05:45.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man få pengar tillbaka för inställt studentflak på grund av Covid-19?

2020-05-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!I år förbjuds studentflak för årets studenter. Flaket för min dotters klass är bokat och betalt sedan länge. Har de nu rätt att få pengarna tillbaka?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De rådande omständigheterna just nu är minst sagt märkliga och tråkiga, speciellt när det kommer till studenten och allt som hör därtill.Till att börja med vill jag uppmärksamma att situationen med coronaviruset (Covid-19) är ännu oprövad, och de svar jag ger dig här kan därför inte styrkas med någon säkerhet. Återbetalning på grund av Corona har inte ännu medfört någon vägledande rättspraxis och därför är det något oklart hur denna situation behandlas. Däremot finns det vissa saker som kan sägas angående din situation.Svensk lagstiftningDen allmänna avtalsrättsliga regeln i svensk rätt är att avtal ska hållas, det vill säga att parterna är bundna av sina förpliktelser. Det finns dock undantag till detta och det är om det skulle föreligga ansvarsfrihet för någon av parterna. Det skulle kunna vara om det föreligger en force majeure-klausul i avtalet. Med force majeure menas utomstående omständigheter som inte kan förutses och är bortom konsumentens och näringsidkarens kontroll. Exempel på force majeure-situationer är jordbävningar, tsunami etc. Frågan blir då om Corona täcks av force majeure?Force majeureOm force majeure föreligger i ditt fall kan du få dina pengar tillbaka, då utgångspunkten är att konsumenten kan få full återbetalning vid force majeure- situationer. Dock kan näringsidkaren ha kostnader för förberedelse av tjänsten vilket kan tala för att inte hela beloppet ska återgå till konsumenten. Men problemet är att det inte finns någon lag om force majeure och för att du ska kunna åberopa force majeure är huvudregeln att du och företaget har avtalat om force majeure. Därför är det ytterst viktigt att avtalet måste granskas individuellt.Coronaviruset kan ses som ett force majeure, eftersom effekterna av coronaviruset har varit oväntade. Dock, ha i åtanke att coronaviruset har ännu idag inte prövats rättsligt om det kan ses som force majeure.Rekommendation i ditt fallJag rekommenderar din dotters klass att först och främst läsa igenom avtalsvillkoren och se vad som anges där. Undersök om det finns en avtalsklausul som behandlar force majeure-situationer. Sedan kan klassen åter kontakta företaget och argumentera för att det är fråga om en force majeure-situation.Att tillägga är även att enligt myndigheternas råd och rekommendationer ska ju sådana evenemang inte anordnas, och om studentfirandet ställs in borde detta vara god grund för att få häva avtalet. Konsumentverket har dessutom som huvudregel angående Covid-19 uttryckt att man ska ha rätt till återbetalning vid inställda evenemang som till exempel studentfester (här).Hoppas du fick svar på din fråga!

Ingår personlig egendom i bodelning?

2020-04-11 i Bodelning
FRÅGA |Jag är konstnär och vi skall separera. Jag undrar om min fru har rätt till mina målningar, som jag producerat för en utställning, nu när vi skall skiljas?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning och vilken egendom som ska ingå finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Till att börja med förutsätter jag att inget äktenskapsförord finns då du inte nämner någonting kring det här, för att om äktenskapsförord finns kan det jag skriver ändras.Allmänt om bodelningAll egendom som är giftorättsgods ska ingå i en bodelning (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Vidare står det i 7 kap 2 § ÄktB vad som menas med enskild egendom (Då du inte nämner att något är enskild egendom kommer jag inte gå in djupare kring det men för att det ska vara enskild egendom krävs att det är det genom ett villkor eller äktenskapsförord).Personlig egendomI ditt fall säger du att du har egna målningar vilket gör att man kommer att få ta ställning till frågan om de utgör personlig egendom (10 kap 2 § ÄktB), och därmed inte ingå i bodelningen. En make får alltså i skälig omfattningundanta egendom som är uteslutande till den ena makens personliga bruk. Denna fråga beror på vad som anses skäligt. Vilket värde som anses skäligt beror till exempel på vilken levnadsstandard ni har. Om ni båda tar undan viss egendom som används uteslutande för personligt bruk kan det göra att egendom till ett högre värde kan accepteras att undantas. Om däremot egendomen har ett betydande värde, men som i förhållande till er ekonomiska standard inte anses vara oskäligt kan det vara ok.Frågan kan sägas vara om det är rimligt att undanta egendomen utan stor orättvisa vid bodelningen. Är dina målningar värda mycket kommer de troligtvis inte kunna undantas genom regeln i 10 kap 2 § ÄktB, om din make missgynnas av att egendomen undantas kommer den att ingå i bodelningen även om den uteslutande är till för personligt bruk.I och med att jag inte vet varken värdet på målningarna eller hur er situation ser ut i övrigt har jag inget konkret svar, utan det beror på.Om du har några fler frågor rekommenderar jag er att boka tid med en av våra jurister. Det kan du göra här!Hoppas du fick svar på din fråga!

Enskild egendom genom arv

2020-04-11 i Bodelning
FRÅGA |Om man får ett arv som enskild egendom kan det ifrågasättas av sambo eller man?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring enskild egendom och därmed bodelning finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).LagstiftningEn makes egendom är giftorättsgods om det inte är föreskrivet att det är enskilt egendom (7 kap 1 § ÄktB). Den egendom som en av makarna fått genom arv (genom den legala arvsordningen) efter testator ska vara makens enskilda egendom om testatorn har villkorat det (7 kap 2 § 4 p. ÄktB).Detta innebär att man inte kan göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att exempelvis upprätta ett äktenskapsförord. Undantaget är om det finns föreskrivit i testamentet att det finns möjlighet att kringgå villkoret. Funktionen enskild egendom i testamente ses som ett villkor för att man ska få ärva och således har man som arvtagare inte möjlighet att bortse från villkoret.Svar på din frågaSammanfattningsvis kan ett arv inte ifrågasättas av sambo eller make, om testatorn som gav arvet har föreskrivit att det ska vara enskild egendom. Om det skulle vara så att man vilja ge en del enskilda egendomen till sin make, får man ge det i form av en gåva.Hoppas du fick svar på din fråga!