Hur mycket ska den ena maken betala vid bodelning?

2020-01-10 i Bodelning
FRÅGA |Hejjag och min exman har delat upp allt lösöre.Vi värderade först alla saker till bruksvärdeMin del blev värderad till 15.000:-Hans del blev värderad till 35.000:-Skillnaden är 20.000 krHur mycket pengar ska jag då få av honom?med vänlig hälsning
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att redogöra för regler om bodelning enligt äktenskapsbalken. I min redogörelse kommer jag att utgå från att ni inte har ett äktenskapsförord. För det första kommer jag att redogöra för vilken egendom som ska ingå i bodelningen. För det andra kommer jag att redogöra för hur beräkningen av giftorättsgods går till. För det tredje kommer jag att skriva en sammanfattning av min redogörelse.Regler avseende egendom i bodelning regleras i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB).Vid en bodelning ska all egendom som är giftorättsgods räknas in. (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom. (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som på grund av arv, gåva m.m. har ett förbehåll om att egendomen ska vara enskild egendom. (7 kap. 2 § ÄktB). Vid en bodelning ska skulderna räknas av och därefter ska giftorättsgodset delas upp lika mellan makarna (9 kap. 1 § 1 meningen ÄktB, 11 kap. 3 § ÄktB).I en bodelning ska ni alltså räkna upp vilken egendom som är din och vilken egendom som är din exmakes. Därefter ska ni räkna ihop er egendom. Om vi går efter de belopp du angivit, har du giftorättsgods för 15 000 kr, och din exmake har giftorättsgods för 35 000 kr, detta ska alltså räknas ihop.Det blir 15 000 + 35 000 = 50 000 kr. Därefter ska den summan delas på två. Det vill säga 50 000 / 2 = 25 000 kr. Enligt ÄktB ska ni alltså erhålla 25 000 kr var. Eftersom din del egentligen är värderad till 15 000 kr saknades det 10 000 kr. Din exmake har en valfrihet att antingen ge dig egendom eller pengar motsvarande beloppet om 10 000 kr. (11 kap. 9 § ÄktB).Sammanfattning:Egendom som ska ingå i en bodelning är giftorättsgods. Egendom som inte ska ingå i en bodelning är enskild egendom. Vid en bodelning går ÄktB efter en likadelningsprincip. Vilket innebär att man lägger ihop ena makens giftorättsgods och den andra makens giftorättsgods och delar på två så att båda får lika mycket. Den som erhållit den större delen ska enligt ÄktBs regler antingen betala motsvarande belopp i pengar eller i egendom.Hoppas du fick svar på din fråga,Vänligen,

Hur skyddar jag min bok?

2019-12-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejJag skriver en bok som jag beräknar bli färdig inom ca 3-4 månader. Jag tänker börja coacha innehållet under den tiden på seminarier. Jag tvekar eftersom jag inte har skyddat mina ideér juridiskt. Hur kan jag göra för att skydda min rätt till mina idéer?Vänliga hälsningar!
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För det första kommer jag att redogöra för vilka verk som omfattas av lagen. För det andra kommer jag att redogöra för hur ditt verk får skydd. För det tredje kommer jag att redogöra för vad skyddet innebär. För det fjärde och avslutningsvis kommer jag att ge en kort sammanfattning.Enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) är upphovsrätt ett skydd för den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. (1 § URL)Verk som omfattas av lagen: (1 § URL)Skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, Datorprogram, Musikaliskt eller sceniskt verk, Filmverk, Fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, Alster av byggnadskonst eller brukskonst eller,Verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.Du får ett skydd till ditt verk direkt genom att du skapar det. Det ska poängteras att inte alla verk omfattas av skyddet. För att få ett upphovsrättsligt skydd krävs det att verket ska ha viss självständighet, kreativitet och originalitet s.k. verkshöjd. (Läs mer om verkshöjd här). Det kan vara svårt att avgöra hur ett verk har verkshöjd eller inte, men en hjälpregel är s.k. dubbelskapandet. Det innebär att det är osannolikt att två personer, oberoende av varandra skulle exempelvis utforma en text exakt likadant eller snarlikt.Du som skapat verket är en s.k. upphovsman. Skyddet för en upphovsman består av två delar, dels ett ekonomiskt skydd och dels ett ideellt skydd.Det ekonomiska skyddet innebär att upphovsmannen har en ensamrätt till ditt verk för förfogande och nyttjande av verket. (2 § URL). Det innebär att du har själv rätt att bestämma hur det ska framställas ett exemplar av ditt verk till allmänheten m.m.Det ideella skyddet innebär att upphovsmannen har en rätt att bli nämnd vid framställning av ditt verk och att upphovsmannen har en möjlighet att förhindra ändringar i verket som kan uppfattas som kränkande för denne. (3 § URL). Det innebär att om någon skulle framställa dina idéer ska de nämnas att det är dina idéer.Sammanfattning:Eftersom jag inte kan besvara om din bok har verkshöjd eller inte, kan jag inte heller besvara din fråga med säkerhet. Om din bok har verkshöjd, har du redan ett skydd genom ditt skapande. Du behöver alltså inte skydda din bok genom att registrera den eller liknande.Hoppas du fick svar på din fråga,Vänligen,

Hur fördelas arv mellan särkullbarn och efterlevande make?

2019-12-08 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur fördelas arvet mellan särkullbarn och maka/make igentligen?Bodelningen visar att makan äger 50% av alla gemensamma tillgångarna/skulder.Men hur fördelas de resterande 50% mellan särkullbarn och makan?Makan har inga egna barn.Tack på förhand
Carolina Tuula |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).I lagen benämns make eller maka som make, oavsett kön, och jag kommer därför att i min redogörelse utgå från make.En efterlevande make har rätt till delar av den avlidnas kvarlåtenskap. Rätten gäller under förutsättning att den efterlevande makens grundbehov inte är tillgodosett på annat sätt t.ex. genom bodelningen. Först och främst ska den efterlevande makes grundbehov täckas med värdet av egendom genom bodelning, egendom som denne äger som enskild egendom, erhåller genom arv eller av testamente efter den avlidna maken. Om det sammanlagda värdet av egendomen understiger fyra basbelopp – ska det som fattas utgå från kvarlåtenskapen, om det är möjligt (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Om grundbehovet är tillgodosett ska den avlidnes makens del utgå i arv.Prisbasbeloppsvärdet ska bestämmas efter det år som dödsfallet inträffade. Det innebär exempelvis om din make avled under år 2019, ska prisbasbeloppet utgå från det belopp som var reglerat för år 2019. Under år 2019 var prisbasbeloppet 46 500 kr. (Förordning 2018:1549 om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019) Det innebär att du som efterlevande make har rätt att få 46 500 x 4 = 186 000 kr.Om du som efterlevande make inte har erhållit egendom motsvarande värdet av 186 000 kr genom bodelningen har du rätt att erhålla det som fattas utgå ur den övriga kvarlåtenskapen. Det vill säga exempelvis ur särkullsbarnets arv. Om en del tas av exempelvis särkullsbarnets arv har särkullsbarnet rätt till efterarv. Det vill säga att särkullbarnet har rätt att få arv efter din bortgång enligt en kvotdelsberäkning. Kvotdelsberäkningen kommer jag inte att utreda närmare i detta svar, önskar du att få svar hur det beräknas får du gärna återkomma.Exempel när grundbehovet inte är tillgodosettA har avlidit och B är den efterlevande maken. A har ingen enskild egendom, men B har enskild egendom till ett värde av 50 000 kr. A och B har giftorättsgods på ett värde av 200 000 kr. Genom bodelningen blir A:s kvarlåtenskap 100 000 kr och B erhåller 100 000 kr.Det innebär att B slutligen kommer få enskild egendom + giftorättsgods = 50 000 + 100 000 kr. Det innebär att B kommer att få 150 000 kr. Grundbehovet enligt prisbasbeloppet innebär att efterlevande make ska erhålla 186 000 kr. Det innebär att grundbehovet inte är tillgodosett utan det saknas 36 000 kr. B ska få ut resterande 36 000 kr av A:s kvarlåtenskap. 100 000 – 36 000 = 64 000 kr. B ska få ut 36 000 kr och de som har rätt att få arv har 64 000 kr kvar att dela på. Exempel när grundbehovet är tillgodosettA har ingen enskild egendom, men B har enskild egendom till ett värde av 86 000 kr. A och B har giftorättsgods på ett värde av 200 000 kr. Genom bodelningen blir A:s kvarlåtenskap 100 000 kr och B erhåller 100 000 kr.Det innebär att B kommer få enskild egendom + giftorättsgods = 186 000 kr. Grundbehovet enligt prisbasbeloppet är tillgodosett och därför kommer A:s arvingar att få dela på A:s del av bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad finns det för olika anställningsformer?

2019-11-25 i Anställningsformer
FRÅGA |Vilka typer av anställningsformer finns det?
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer först att redogöra för de två anställningarna. Jag kommer därefter att redogöra för skillnaden mellan de två anställningarna. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för när en anställning kan övergå till en annan.Allmänna regler gällande anställning m.m. regleras i Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) I LAS regleras två sorters av anställningar. Den första sorten är tillsvidareanställning (4 § LAS). Den andra sorten är tidsbegränsad anställning (5 § LAS).TillsvidareanställningTillsvidareanställning är motsatsen till tidsbegränsad anställning. Det finns inget slutdatum på anställningen utan anställningen pågår tillsvidare. Anställningen avslutas antingen i samband med uppsägning eller avskedande. (4 § LAS).Tidsbegränsad anställningTidsbegränsade anställningar innebär att anställningen är begränsad och att man är anställd under viss tid. Det finns alltså ett sista datum för din anställning. Det finns olika varianter av tidsbegränsade anställningar. Avtal om tidsbegränsad anställning får ingås för allmän visstidsanställning, för vikariat, för säsongsarbete och för arbetstagare som har fyllt 67 år (5 § LAS).Allmän visstidsanställningAllmän visstidsanställning är en form av anställning som innebär att en arbetsgivare får anställa en arbetstagare under en tidsbegränsad anställning utan några skäl för tidsbegränsningen.VikariatVikariat är en form av anställning som kännetecknas att anställningen består så länge tjänsten ordinarie arbetstagare är ledig/frånträtt sin tjänst. Du kan exempelvis anställas för att den ordinarie arbetstagaren är pappaledig alternativt har tagit tjänstledigt under längre tid.SäsongsarbeteSäsongsarbete är ett arbete som är under viss säsong av året. Det är ett arbete som pga. naturens växlingar eller av andra anledningar inte kan bedrivas mer än under en viss del av året. Exempelvis om du arbetar på en skidort kan denna oftast inte bedrivas mer än under vinterhalvåret och därför anställs du oftast bara under den säsong.Skillnaden mellan anställningarnaSkillnad mellan anställningarna är att visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning och avslutas i samband med anställningstidens utgång. För att en tidsbegränsad anställning ska avslutas behöver inte arbetsgivaren aktivt säga upp arbetstagaren utan det räcker med att anställningstiden har utgått eller att arbetet är slutfört. (4 § 2 stycket LAS).En tillsvidareanställning gäller tills dess att någon av arbetstagaren eller arbetsgivaren avslutar den. Den stora skillnaden är att det krävs ett aktivt agerande från arbetsgivaren om arbetsgivaren vill säga upp alternativt avskeda arbetstagaren. (uppsägning 7 § LAS, avskedande 18 § LAS, se även 4 § LAS)Allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställningVisstidsanställning är ett annat begrepp för tidsbegränsad anställning. Det finns situationer när en allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning. Ett exempel på en sådan situation är om du har varit anställd hos en arbetsgivare med en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, det innebär att om du har arbetat hos en arbetsgivare i mer än två år (under en femårig period) och haft en allmän visstidsanställning går anställningen över till en tillsvidareanställning. (5 a § LAS).SammanfattningsvisDet finns två sorters anställningsformer, tidsbegränsad eller tillsvidareanställning. En tidsbegränsad anställning kräver inte att arbetsgivaren avskedar eller säger upp arbetstagaren för att anställningen ska avslutas. En tillsvidareanställning kräver att arbetsgivaren avskedar eller säger upp arbetstagaren för att anställningen ska avslutas. I vissa situationer kan en allmän visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kommer jag att få betala samma pris som de tidigare erbjudit?

2019-12-23 i Bostadsrätt
FRÅGA |Min hyresrätt omvandlades till bostadsrätt 2014. Jag hade då inte möjlighet att köpa denna. Idag har jag fått en stadigare ekonomi och vill köpa lägenheten som jag fortfarande har som hyresrätt från den befintliga bostadsföreningen. Kommer jag få betala samma pris som de tidigare fått?
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår från att du funderar på om bostadsrättsföreningen är skyldiga, juridiskt, att erbjuda samma pris som tidigare. Jag kommer att utgå från att erbjudandet av bostadsrätten gavs för mer än ett år sedan med tanke på att de ombildades från hyresrätt till bostadsrätt år 2014. Köp av bostadsrätt regleras i Bostadsrättslagen (1991:614) (BRL). Vid köp av bostadsrätter måste ett avtal upprättas. Avtalet är ett s.k. formalavtal och innebär att det att avtalet har vissa formkrav för att avtalet ska vara giltigt. Ett överlåtelseavtal av en bostadsrätt ska upprättas skriftligt och ska vara undertecknat av både säljare och köpare. (6 kap. 4 § 1 stycket BRL). Kravet på underskriften innebär att ingen av parterna är bundna av avtalet förrän båda två har skrivit under.Sammanfattning:För att bli bunden krävs det att det finns ett skriftligt avtal. Även om bostadsrättsföreningen en gång erbjudit bostadsrätten till ett pris är föreningen inte bundna juridiskt att erbjuda samma pris igen. Min rekommendation till dig är att höra av dig till bostadsrättsföreningen och fråga. Hoppas du fick svar på din fråga, Vänligen,

Hur får man tag i domstolsbeslut?

2019-12-12 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur jag går tillväga för att få tg på en dom från Malmö tingsrätt? Jag har ingen mer info än denna infogade text"Den 28 november 2019, meddelade Malmö tingsrätt en dom som innebär en seger för många barn och unga i behov av särskilt stöd. Målet rör en elev med en funktionsvariaton som medför att hon lätt blir trött, har svårt med inlärning och koncentration. Till följd av detta halkade eleven efter i undervisningen och när hon började fyran stod det klart att hon inte skulle klara något av kärnämnena... "Tack på förhand!
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Domar och beslut är allmänna handlingar som innebär att alla människor har en möjlighet och en rätt att få ta del av dessa om de inte omfattas av en sekretess. Vill du ha en dom kan du behöva beställa den, då bör du vända dig i första hand till den domstol där ärendet avgjordes, det vill säga Malmö tingsrätt. Malmö tingsrätt tar emot beställningar av domar via ett formulär, e-post, telefon, fax eller vanlig post, klicka här för alla kontaktuppgifter. För mer allmän information avseende domar och beslut, klicka här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur upprättar man ett avtal?

2019-11-25 i Avtal
FRÅGA |Hej Behöver hjälp med att skriva avtal mellan två bolag.Kan ni hjälpa mig med detta ärende? Mvh
Carolina Tuula |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att få hjälp att upprätta avtal är du välkommen att vända dig till Lawlines tjänst, avtalsroboten, som hjälper dig att skriva anpassade avtal och dokument via internet. Tjänsten når du här. Önskar du vidare hjälp är du välkommen att höra av dig till någon av våra telefonrådgivare på Lawline. Du når de på 08-533 300 04. Öppettider för telefonrådgivningen är: måndag-fredag kl. 10.00-16.00.

Gäller sambolagen när syskon flyttar ihop?

2019-11-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej LawlineJag undrar en sak för min mammas räkning och hon bor i en bostadsrätt. Nu kommer hennes syster att flytta in till henne och då undrar hon om sambolagen gäller.Hon blir lite orolig över detta om hon behöver skriva något papper på att den inte gäller så att om något skulle hända henne, att inte hennes syster ärver bostaden eller att hennes systers barn har rätt till något. För det vill hon inte.Med vänlig hälsning
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först kommer jag att redogöra för sambolagen. Därefter kommer jag att informera gällande arvsfördelningen. Eftersom din mor är orolig att hennes syster eller hennes barn ska ha rätt till något arv eller bostadsrätten. Vad som gäller för sambos och samboförhållandet regleras det i Sambolag (2003:376) (SamboL).Med sambo avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett par förhållande och har ett gemensamt hushåll. (1 § SamboL)Eftersom din mor och hennes syster inte har ett äktenskapsliknande förhållande blir inte lagen tillämplig. Det innebär att din mor och hennes syster inte omfattas av sambolagen.Gällande arvsfördelningenArv regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).Om det inte finns ett testamente som reglerar hur arvet ska fördelas, kommer arv utgå enligt lag. Jag kommer utgå från att ett testamente inte finns i er situationen och därför endast informera hur arvet fördelas enligt lag. Första och andra arvsklassenArv utgår enligt olika arvsklasser. I den första arvsklassen är det den efterlevande maken och deras gemensamma barn som erhåller arvet från den avlidna. (se 2 kap. 1 § ÄB) Finns det inte någon i den första arvsklassen går arvsrätten vidare till den andra arvsklassen. (se 2 kap. 2 § ÄB). Den andra arvsklassen är arvlåtarens föräldrar, föräldrarna kommer att ärva hälften var av arvet. Är någon eller båda föräldrarna avliden eller avlidna delar den avlidnas syskon på föräldrarnas lott.Sammanfattningsvis så omfattas inte din mor och hennes syster av sambolagen. För att din mors syster ska ärva av din mor, krävs det att din mor inte har en make eller några barn.Hoppas du fick svar på din fråga!