Syskons arv och testamente

2020-01-20 i Testamente
FRÅGA |Mina föräldrar har båda gått bort, jag har varken sambo, ej gift och inga barn. Jag har tre helsyskon, blir det dessa som får ärva mig om jag skulle gå bort. Om svaret är ja, vad krävs det om jag t ex vill att mina vänner skall ärva mig istället? Jag vill absolut inte att mina syskon skall få tillgång till varken pengar, lägenhet eller ägodelar. Tacksam för svar.
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Precis som du säger är det dina syskon som skulle ärva dig (ÄB 2 kap 2 §). Detta gäller dock endast om du inte har skrivit något testamente.De kommer inte ärva något om du skriver i ett testamente att du vill att t ex vänner ska ärva dig. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det upprättas skriftligen, att det finns två vittnen, och att både du och vittnena undertecknar (ÄB 10 kap 1 §).För att sammanfatta: utan ett testamente är det dina syskon som skulle ärva dig. Om du inte vill det behöver du skriva ett giltigt testamente där du förklarar vem eller vilka du vill ska ärva dig.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan ett allvarligt brott överskugga ett mindre brott?

2019-12-13 i Påföljder
FRÅGA |Ifall en person begår ett mord och kör ifrån platsen utan körkort eller begår något annat småbrott, döms personen för mord och olovlig körning eller konkurrerar mordet ut det andra brottet? Den olovliga körningen är ju irrelevant då personen ändå kommer spendera många år i fängelset. Vad heter i så fall den lagen att ett mer brutalt brott konkurrerar ut småbrott?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du beskriver kallas inom straffrätten för konsumtion. Konsumtion i straffrätt innebär att en brottslig handling anses ingå i ett annat brott, och därför inte leder till en dom eller straff i sig själv. När flera brott har begåtts, men ett av dem är mycket mer allvarligt, kan det konsumera mindre allvarliga brott. Till exempel skulle ett mord kunna konsumera ett brott mot knivlagen, eftersom det grövre brottet är förenat med ett mycket högre straffvärde. Gällande vissa kombinationer av brott döms man däremot för båda eller alla brott, vilket kallas brottskonkurrens.Dessa principer framgår inte direkt av lagtexten, men kommer till uttryck i rättspraxis. Högsta domstolen har fastställt principerna på området i fallet NJA 2008 s. 1010, enligt följande: "I det fall att ett visst förfarande uppfyller rekvisiten för flera brott, utan att det föreligger något subsidiaritetsförhållande mellan dessa brott, får det anses föreligga en presumtion för att den tilltalade skall dömas i brottskonkurrens, dvs. för samtliga brott. I praktiken görs dock ofta avvikelser från denna presumtion. Skälen för sådana avvikelser kan vara av olika slag.I vissa fall kan inslag i ett händelseförlopp som formellt uppfyller rekvisiten för ett brott framstå som så nära förbundet med och samtidigt så underordnat ett annat brott att det framstår som naturligt att endast döma för detta brott och betrakta den övriga brottsligheten som medbestraffad." I andra stycken uttalas alltså stöd för att man i vissa fall endast döms för det grövre brottet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad är skillnaden mellan likhets- och objektivitetsprincipen?

2019-12-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad är skillnaden mellan likhetsprincipen och objektivitetsprincipen? När man sätter ord på vad principerna faktiskt innebär hittar jag ingen distinkt skillnad mellan dem. Är den ena principen viktigare än den andra?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Både likhetsprincipen (ibland även kallad likabehandlingsprincipen) och objektivitetsprincipen går att utläsa ur grundlagen. I Regeringsformen (RF), som är en av våra grundlagar, står att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (RF 1 kap § 9.) Likhetsprincipen innebär att alla är lika inför lagen. Det innebär att lika fall ska behandlas lika. Om omständigheterna i övrigt inte skiljer sig ska man alltså nå samma beslut när man tillämpar en regel. Det ska inte spela någon roll om man döms av en domare i Malmö eller i Kiruna, till exempel.Objektivitetsprincipen innebär att man ska vara saklig och opartisk, och alltså inte ta hänsyn till saker som inte är relevanta för lagen. Om en viss lag till exempel gör skillnad gällande ålder ska man beakta just ålder på personen i fråga, men inte till exempel kön eller hudfärg.Principerna går i varandra, och fyller samma syfte att säkerställa rättvis behandling. Något förenklat kan man säga att skillnaden är att likhetsprincipens kärna är att alla ska vara lika inför lagen, och objektivitetsprincipens kärna är att man inte ska ta hänsyn till irrelevanta faktorer.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur upprättar vi ett samboavtal?

2019-12-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har precis köpt hus, vi gick in med väldigt olika stora delar i insatsen och skulle vilja att äganderätten blir därefter. Vi skulle behöva ett avtal för detta.Mvh Fredrik
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När sambos separerar ska man som utgångspunkt dela lika på gemensam bostad och bohag. (SamboL 8 §, SamboL 3 §) Om man önskar en annan uppdelning måste man, precis som du är inne på, skriva ett samboavtal. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. (SamboL 9 §).Ett smidigt sätt att upprätta ett samboavtal där allt går rätt till juridiskt är att använda Lawlines avtalsmall. Så här skriver Lawline angående upprättandet av ett samboavtal via onlinetjänsten:"Genom ett samboavtal kan ni som är sambos avtala om vad som ska hända med bostad och bohag vid en separation. Samboavtal skall alltid upprättas skriftligen och undertecknas för hand eller digitalt med Bankid av båda dig och din sambo.Gör-det-själv: Att skapa ett samboavtal online är enkelt och tar bara några minuter. Svara på frågorna i formuläret på nästa sida. Att fylla i formuläret är dessutom helt gratis så att man kan försäkra sig om att allt blir rätt innan man betalar och genererar samboavtalet.Innan ni börjar är det bra om ni har klargjort vad som delas emellan er och vad ni vill behålla var för sig.Signera avtalet för hand genom att skriva ut det eller välj att signera det digitalt med Bankid. Vid digital signering skickas samboavtalet vidare till Assently där den digitala signeringen sker. Efter signerning utfärdas ett äkthetscertifikat som bilaga till samboavalet.Om något blir fel har man upp till 30 dagar på sig att kostnadsfritt göra ändringar i sitt samboavtal." Hoppas du fick svar på din fråga!

Processföring i domstol och brott mot tystnadsplikt

2020-01-05 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag undrar om Högsta domstolen får åta sig ett mål utan att det gått igenom underinstanserna, för att ge vägledning i liknande fall?Och är det endast JK som får väcka åtal mot en journalist som brutit sin tystnadsplikt gentemot en meddelare?Tack på förhand!
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gällande din första fråga är svaret ja. Regler om processföring i domstol finns i Rättegångsbalken (RB). Där finns en möjlighet att skicka ett mål direkt till Högsta domstolen (RB 56 kap § 13.). En tingsrätt eller hovrätt kan med parternas samtycke besluta om att skicka ett mål till HD om man tror att fallet kan ha värde som vägledning (prejudikat). HD avgör då om målet har prejudikatvärde och om de ska pröva målet eller inte. Att skicka upp målet på det här sättet kallas ibland i dagligt tal för att "ta hissen till HD" eller att "hissa upp målet till HD."Även gällande din andra fråga är svaret ja. Meddelarfriheten stadgas i Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som är två av våra grundlagar. Journalistik i tryckt skrift regleras av TF, och tekniska upptagningar som radio och TV av YGL. Journalisters tystnadsplikt mot en källa som vill vara anonym stadgas i TF 3 kap § 3 och i YGL 2 kap § 3. Att avslöja en meddelare som vill vara anonym kan alltså utgöra brott mot tystnadsplikten. Enligt TF 9 kap §1 -3 är JK ensam åklagare i mål som gäller brott mot bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen. Detsamma gäller för brott mot bestämmelser i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL 7 kap 1 §). Hoppas du fick svar på dina frågor!

Varför är analogier förbjudna inom straffrätten?

2019-12-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Varför anses fällande domar som bygger på analogier inte vara tillåtna inom straffrätten?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En viktig och grundläggande princip inom svensk rätt är legalitetsprincipen. Den är inskriven i grundlagen, där det står att den offentliga makten utövas under lagarna (Regeringsformens 1 kap 1 § 3 st).Inom straffrätten uttrycks legalitetsprincipen genom principerna nulla poene sine lege (inget straff utan lag) och nullum crimen sine lege (inget brott utan lag). Det kan utläsas ur Brottsbalken 1 kap § 1, där det står att brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. Vad detta innebär är att något måste vara direkt förbjudet i lag för att det ska vara ett brott. Analog tillämpning innebär att man använder en lag som reglerar en viss situation vid en annan situation, som inte är reglerad i lag, genom att dra paralleller. Därför är det inte tillåtet inom straffrätten - man kan bara döma någon med direkt stöd i lag, och inte genom att göra en analogi från en annan lag. Det skulle strida mot legalitetsprincipen och göra det svårt att förutse om något är ett brott eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man säga att en föreskrift är en lag?

2019-12-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om man kan säga att en föreskrift är en lag?Enligt min mening när det gäller t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:arna) anser jag att det är tvingande regler men inga lagar.Ni har haft uppe detta tidigare: Vad är skillnaden på lag, förordning och föreskrift?2018-10-18 i ALLMÄNT OM LAGAR OCH REGLER.Skulle ändå vilja ha svar på om man kan säga att en föreskrift är en lag?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det som är gällande rätt i Sverige utgörs av mer än bara lagar. Förutom lag har vi bland annat även förordningar och föreskrifter, som tillsammans reglerar vår rättsordning. Skillnaden mellan dessa består bland annat i vem som får utfärda dem, d.v.s. vem som får skapa en viss regel. Lagar meddelas av riksdagen, förordningar meddelas av regeringen, och att andra myndigheter kan meddela föreskrifter om riksdagen eller regeringen gett dem den uppgiften (Regeringsformen RF 8 kap § 1). Det är alltså endast riksdagen som kan stifta lagar. Eftersom de har utfärdats av en myndighet stämmer det att Arbetsmiljöverkets föreskrifter är just föreskrifter och inte lagar.Ibland använder man lite slarvigt "lag" som samlingsbegrepp för lagar, förordningar och föreskrifter. De senare är dock alltså inte lag i den mening som avses i grundlagen (Regeringsformen.)Det stämmer alltså att Arbetsmiljöverkets föreskrifter inte är lag, men de är tvingande regler och del av gällande rätt i Sverige. Hoppas du fick svar på din fråga!

Behöver jag deklarera för 10 000kr jag tjänar på min konst?

2019-11-27 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag driver en sida där personer kan donera pengar varje månad om de gillar mina konstverk. Det är inga stora summor jag tjänar (ca 10 000 om året). Är själv ung har noll erfarenhet av lön och arbete så skulle verkligen uppskatta vad som gäller i den här situationen. Måste jag betala skatt? Hur blir det med deklaration?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att de här ca 10 000 om året är din enda inkomst, och du undrar om du behöver skatta och deklarera för den.På skatteverkets hemsida kan man läsa om när man ska deklarera för mindre tjänster och gig-jobb. Nästa år behöver man deklarera sina inkomster om man har tjänat mer än 19 670 kronor totalt under 2019. Tjänade du mindre än så behöver du inte deklarera eller skatta. Om du tjänar runt 10 000 per år som du säger behöver du alltså inte deklarera eftersom det är under tröskeln på 19 670. Det hänger dock på att du inte har ett annat jobb, och på så sätt totalt kommer över gränsen. Sålänge du t ex går i skolan eller studerar och inte har något annat jobb behöver du inte deklarera.Som svar på din fråga behöver du alltså inte skatta eller deklarera för de 10 000 om året du tjänar, förutsatt att det är din enda inkomst. Hoppas du fick svar på din fråga!