Publicering av dom på sociala medier

2020-10-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Det är så här att mitt ex har lagt ut en bild på domen och där hon skriver om att jag är kvinnor misshandlare och varnar folk från mig.Jag fick veta detta av en vän som skickade bilden till mig och undrade om att jag suttit i fängelse. Rättegången gjorde väldigt dåligt bedömning men det rättades på hovrätten och då jag fick samhällstjänst. Jag har under lång tid visste om att hon baktalar om mig men jag blundade bara. Men nu efter 4 år så börjar hon hänga ut mig i sociala medier och det verkar att den har spridit sig. Folk skriver till mig om jag ska till fängelse och jag kan inte beskriva hur dåligt jag mår . Min fråga är att om jag kan döma henne för förtal ? Och på bilden så kan man se allt information om mig och hon pekar även på att jag blev dömd för 8 månaders fängelse fast hon vet att det inte stämmer.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det brott som aktualiseras i ditt fall är förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.Det som krävs för att en handling ska klassas som förtal är dels att uppgifter har lämnats. Uppgifterna ska ha lämnats till någon annan än den som uppgifterna gäller. Vidare ska uppgiften vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning.Kravet innebär att uttalandet "typiskt" sett duger för att framkalla missaktning hos andra. Det spelar ingen roll om uppgifterna som lämnas är sanna eller inte. Förutsatt att undantag inte gäller har personen begått brottet förtal. Genom att ditt ex publicerar domen om dig på sociala medier där man ser vad du blivit dömd för utpekar hon dig som brottslig. Uppgifterna är sådana att de faller in under "ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Inga undantag torde gälla i dennes fall.Viktigt att veta är att förtal är ett målsägandebrott och att detta måste anmälas av målsägande, dvs. du för att brottet ska kunna åtalas. Spara allt material, dvs. skärmdumpar på inlägg och dylikt som visar vad du blivit utsatt för.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Väktare och befogenhet att föra bort någon från offentlig plats

2020-09-27 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej jag har jobbat som ordningsvakt i många år men slutade 2016 och blev förvånad igår.Jag kom med tåget till Uppsala från Stockholm och skulle vänta på bussen hem i ca 15 min så jag satte mig på en bänk bakom hållplatsen. Efter ett par minuter ände jag mig och lutade mig mot armstödet och satte upp benen dock inte fötterna på bänken.Genast kom en väktare och skrek åt mig att sätt dig upp annars blir du avhyst varav jag vänligen svarade att jag väntar på bussen och är varken påverkad eller störande på något vis. Då fick jag till svar att man får inte ligga på bänkarna det står på en skylt inuti byggnaden där resecentrum ligger, varav jag gick in och läste trivselreglerna där det stod att man ska inte skräpa ner på toaletter, ligga på golv eller soffor i vänthallen. Jag ringde polisen för att höra vad som gäller och dom tyckte att det verkade konstigt då det även var kväll och ingen rusning samt att jag inte störde någon. Jag återvände till väktaren som då befann sig på pressbyrån och berättade vad jag fått för information och att stationen är en offentlig plats likaså området utanför varpå han svarade att när jag befinner mig på området så bestämmer han över mig och kan avvisa mig när som helst? Bara undrar om det är så i dagsläget och vilken befogenhet han egentligen har? När jag utbildade mig så fick vi lära oss att alltid försöka lösa saker genom en diskussion i första läget. Besviken! Mvh Mats Liljeros
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka befogenheter en väktare har att avvisa någon från en offentlig plats. Det kortfattade svaret på frågan är att en väktare och en ordningsvakt har skilda befogenheter, och att väktare inte har någon lagstiftad rätt att föra bort någon från en offentlig plats. Denna tvångsåtgärd är dock tillgänglig för ordningsvakter, men bara under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar innefattar delvis att någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen (13 § Polislagen). Även om personen var ordningsvakt var inte ditt beteende ett sådant att det skulle givit denne någon befogenhet att avlägsna dig från platsen. I och med att du skriver att personen var väktare hade han ingen lagstadgad rätt att föra bort dig från platsen. En väktare som försöker föra bort dig eller någon annan från en offentlig plats gör sig istället skyldig till brottet olaga frihetsberövande på vilket fängelse kan följa (4 kap. 2 § Brottsbalken), i att denne "för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar hen friheten". Vänligen,

Fel i vara

2020-09-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vi köpte nyligen en hundvalp. Redan inom 2 dygn fick vi uppsöka veterinär. Det visade sig var ett sk parvovirus. Våran hundvalp avled bara några dagar senare. Inkubationstiden för detta virus är 3-10 dagar. Så finns ingen risk att det är vi som smittat våran hund. Obduktionen av hunden visade att det var detta virus som var dödsorsaken. Vi har nu veterinärkostnader på ca 10 000kr att betala. Uppfödaren hade ingen dolda fel försäkring. Hur ska vi gå vidare juridiskt med detta för att få ersättning från uppfödaren för våra veterinärkostnader? Är det möjligt? Vi hade ej livförsäkring.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Jag antar vid svarandet av frågan att uppfödaren inte räknas som näringsidkare och därmed anses som privatperson. Anses uppfödaren vara näringsidkare ska istället Konsumentköplagen användas vid besvarandet.Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att parvoviruset funnits före överlämnandet av valpen, vilket alltså är till din fördel. Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skickI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat hundens skick ytterligare (god för jakt, utställning osv) får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/veterinärkontakt krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Att upptäcka ett parvovirus är inget som en privatperson i normala fall kan göra, och detta kan alltså inte krävas av dig. Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador (veterinärkostnader) täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes cirka 2 dagar efter leverans bör alltså reklamation och eventuell hävningsförklaring skickas inom några månader. Vad kan du göra?I och med att valpen gick bort och du har skador som följde av detta kan hävning vara aktuellt. Det du borde göra är i första hand att meddela uppfödaren att du vill häva köpet då valpen vid leverans hade ett väsentligt fel (parvovirus), vilket obduktionen visade och att du inte känt till detta vid köpet. I och med hundens död har du lidit ekonomisk förlust motsvarande dennes värde. Ytterligare ekonomisk förlust lider du genom veterinärkostnader, och i och med att dessa kostnader är följdskador kan du kräva skadestånd som följd av att varan är felaktig (40 § Köplagen).Har det inte givit något att kontakta uppfödaren kan ett ytterligare meddelande med hot om repressalie vara lämpligt. Är de skador du haft och vill få åter lägre än 23 250 kr kan därefter ett förenklat tvistemål vara att föredra. Genom stämning här riskerar du inte förlora lika mycket på en eventuell förlust då varje part i princip står sina egna rättegångskostnader. Detta är alltså att rekommendera i ditt fall, om det inte ger något att meddela uppfödaren personligen. Vänligen,

Kastrering av katt

2020-09-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Vad gäller egentligen med den nya djurskyddslagen gällande katt? Vad jag förstår måste inte utekatten vara kastrerad utan det är en rekommendation, på Jordbruksverket står att man som kattägare tillfälligt kan hålla sin honkatt inne under löptid. Men får jag låta henne bli dräktig om jag vill ha kattungar? Om jag tar ansvar för att ungarna säljs till bra, ansvarstagande hem? Jag har fått höra att jag begår lagbrott om jag inte kastrerar henne.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är, precis som du nämner inget krav på att kastrera en katt. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska en djurhållare visserligen vidta "nödvändiga åtgärder för att förebygga oplanerad eller överdriven reproduktion" av dennes djur (6 kap. 2 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter). Dock nämns kastrering eller sterilisering bara som allmänna råd i anslutning till föreskriften, dvs. som sätt att uppfylla föreskrifterna, dels för katter som befinner sig fritt utomhus. Ett allmänt råd är inte bindande. Man kan välja att inte följa detta så länge man samtidigt följer föreskriften i fråga. I ditt fall vill du att katten ska få ungar. I det fallet är alltså en kommande graviditet inte oplanerad för dig och en kastrering/sterilisering behövs därav inte för att förebygga en sådan. Vad som menas med "överdriven reproduktion" är sannolikt reproduktion som blir så omfattande att ungarna som föds inte tas om hand på rätt sätt. Detta omfattar alltså inte enstaka graviditeter som du själv planerat. Enligt min uppfattning kan du alltså låta din katt bli parad så länge du tar hand om ungarna. Vänligen,

Förtal i bok

2020-10-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga som avser vad man får skriva om andra i publicerade böcker. Det skall nämnas att det i detta fall inte handlar om en fiktiv berättelse, utan en biografi. Min före detta fru har i skrivit om mig i sin bok, och beskriver privata situationer, några riktiga andra oriktiga. Hon beskriver t.ex. detaljerat ett missbruk jag haft, vad jag sagt och gjort osv. Min fråga är om hon har hon laglig rätt till att skriva vad hon vill? Har jag anledning att stämma henne för t.ex. förtal.Vänligen Johan
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I och med att uttalandena inte riktas mot dig personligen, dvs. att din fru uttalar de till dig fysiskt är det inte tal om brottet förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Det brott som aktualiseras i ditt fall är förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.Det som krävs för att en handling ska klassas som förtal är dels att uppgifter har lämnats. Uppgifterna ska ha lämnats till någon annan än den som uppgifterna gäller. Att skriva detta i en bok uppfyller detta. Vidare ska uppgiften vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det spelar ingen roll om uppgifterna som lämnas är sanna eller inte.Genom att skriva en bok, där personen i fråga detaljerat beskriver ditt missbruk klassas som förtal. Uppgifterna är sådana att de faller in under "ägnad att utsätta denne för andras missaktning".Viktigt att veta är att förtal är ett målsägandebrott och att detta måste anmälas av målsägande, dvs. du för att brottet ska kunna åtalas. Spara allt material som visar vad du blivit utsatt för.Vänligen,

Förundersökning fram till rättegång

2020-09-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag blev här om natten ordentligt slagen med öppen handflata över kinden och ögat. Vilket jag har förstått faller under kategorin ringa misshandel. Min fråga är om det är sannolikt att fallet kommer gå till rättegång? Polisen anlände till platsen kort efter händelsen, förhörde mig, tog bilder av mitt ansikte och förhörde min kompis som bevittnade hela händelseförloppet en meter bort. Mannen som slog samt hans flickvän blev också förhörda. Polisen förklarade att de tänkte göra en anmälan om ringa misshandel och att jag skulle få mer information per post.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vägen från att en förundersökning inleds till att målet eventuellt tas upp i en rättegång kan tyckas lång. För att nå fram till en tingsrätt krävs i regel att en åklagare anser sig ha tillräckliga bevis för att kunna fälla den misstänkte. På vägen finns det flera risker att förundersökningen dels läggs ned eller att åklagaren inte väljer att åtala. Det du nämner om att polisen snabbt var på plats och förhört de misstänkte talar dock för att de samlar på sig de bevisen som krävs för att kunna väcka åtal. Från förundersökning till åtal När en konkret misstanke om brott föreligger ska en förundersökning inledas (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). En förundersökning inleds dels för att utreda om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal mot någon misstänkt i målet (23 kap. 2 § Rättegångsbalken).Om en åklagare efter att förundersökningen avslutas anser sig tillräckligt säker på den misstänktes skuld att denne av bevisen i målet kan se en fällande dom kan åklagaren väcka åtal mot denne (23 kap. 20 § Rättegångsbalken). Huvudregeln är att förundersökning ska inledas om det inte är uppenbart att brottet inte kan utredas (23 kap. 1 § 2 stycket. Rättegångsbalken). En förundersökning kan vidare läggas ned i s.k. "disproportionsfallen", där eventuell påföljd inte är strängare än böter och utredningen anses för dyr (23 kap. 4a § Rättegångsbalken). Detta är inte aktuellt i ditt fall. Om det vid förundersökningen inte går att få mer bevis men åklagaren anser bevisen som otillräckliga för en fällande dom kan åklagaren vidare meddela att åtal inte kommer att väckas (23 kap. 20 § Rättegångsbalken). Sammanfattningsvis Huruvida just ditt fall kommer leda till en rättegång är svårt att svara på. Av vad jag kan bedöma låter det som att Polisen ska ha tillräckliga fakta för att utreda ärendet. Här kan du hitta mer information angående hur en brottsutredning går till och de olika stegen i processen. Du kan även alltid kontakta handledaren i just ditt fall för att få information i hur det går i ditt ärende. Vänligen,

Fel i vara

2020-09-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en häst av uppfödaren (momsad) 2 månader efter köp var hästen halt. I 8 månader stod hästen mer eller mindre på box och för en vecka sedan fick hon somna in. Inget står i kontraktet om att hon var skadad vid köp, hon hade haft kotledsinflammation en gång. Hon var besiktad/checkad en månad innan köp. Hur går jag tillväga för att få tillbaka mina pengar? Går det att få tillbaka pengar? Både veterinär och hovslagare hävdar att felen på hästen kommer från tidigare ägare. Mvh
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Jag antar vid svarandet av frågan att uppfödaren inte räknas som näringsidkare och därmed anses som privatperson. Anses uppfödaren vara näringsidkare ska istället Konsumentköplagen användas vid besvarandet. Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen). Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skickI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat hästens skick får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig. Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/veterinärkontakt krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelade du säljaren inom den tiden efter att du fick kännedom om felet torde det gå att åberopa. En ytterligare förutsättning för att du ska kunna häva köpet är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes för länge sedan och i och med att hästen avlidit sedan dess kan det vara svårt att idag häva köpet. Vad kan du göra?Det du kan göra är, utöver att försöka med hävning om du anser att du lämnat hävningsförklaring är att kräva skadestånd för de skador du fått till följd av att hästen var felaktig. Här krävs dock fortfarande att en reklamation skett för att du ska kunna åberopa skadestånd. I och med att hästen dör lider du en ekonomisk förlust motsvarande dennes värde. Detta kan du eventuellt kräva av säljaren i domstol. Har det inte givit något att kontakta uppfödaren kan ett ytterligare meddelande med hot om repressalie vara lämpligt. Är de skador du haft och vill få åter lägre än 23 250 kr kan därefter ett förenklat tvistemål vara att föredra. Genom stämning här riskerar du inte förlora lika mycket på en eventuell förlust då varje part i princip står sina egna rättegångskostnader. SammanfattningsvisDet kan fortfarande vara aktuellt med en hävning om det är så att du tidigare lämnat hävningsförklaring. Har du inte det kan skadestånd fortfarande vara aktuellt, om det anses att felet förelåg vid köpet och du inte vetat om detta. Här krävs också att du har reklamerat felet inom skälig tid efter att du märkt av felet (sannolikt några månaders tid). Om inte meddelande till säljaren om skadestånd ger något kan det vara lämpligt med stämning i domstol. OM skadeståndet rör mindre belopp (23 250 kr) är en förenklad tvist att föredra då rättegångskostnaderna är kraftigt reducerade och då ytterligare kostnader går att förutspå på ett lättare sätt än i en vanlig tvist. Vänligen,

Personskada som hunden orsakat

2020-09-09 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Måste jag avliva minhund på grund av att en onykter person påstår hos läkare att hennes fall mot marken, brutna handled , berodde på min hund. Hon ska kontakta sitt försäkringsbolag för anmälan.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Kortfattat finns det inget i det här fallet som talar för att din hund ska behöva avlivas. Den som brister i tillsynen om sin hund kan dock få denne omhändertagen för att hindra att denne orsakar skada eller avsevärd olägenhet (11 § lag om tillsyn över hundar och katter). Dock gäller detta i extrema fall, inte på grund av enstaka incidenter, och endast om inte andra åtgärder är tillräckliga. Här krävs i princip att andra åtgärder redan har prövats, exempelvis förbud och förelägganden (8 § lag om tillsyn över hundar och katter). Exempel på föreläggande kan vara att Länsstyrelsen beslutat att hunden ska ha munkorg när denne vistas ute eller att denne måste ha koppel. I och med att du inte nämner att du fått några sådana uppmaningar är det osannolikt att ett omhändertagande skulle ske. Skadestånd för skada hunden orsakarDock kan det vara så att du får betala skadestånd om personen behövt betala några sjukvårdskostnader eller haft någon inkomstförlust som följd av sina skador. Vad gäller när ens hund har skadat någon?När en hund orsakar någon annan skada ska dessa skador ersättas av hundens ägare eller innehavare, även om ägaren i sig inte vållat skadan, dvs. även om ägaren i sig inte kan klandras för skadan, exempelvis genom att ha hunden lös eller genom att annars ha brustit i tillsynen över hunden (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).Den som blir skadad av hunden har rätt att från hundens ägare få ersättning för sjukvårdskostnad, inkomstförlust samt eventuellt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (ärr och liknande). (5 kap. 1 § 1-3 punkterna Skadeståndslagen). I det här fallet, där personen kontaktat dennes försäkringsbolag kan det alltså vara så att försäkringsbolaget i sin tur vänder sig till dig då du anses ansvarig gällande skadan. Men det finns alltså inget enligt min tolkning som säger att du, för att din hund orsakar skada ska behöva avliva din hund. Vänligen,