Bedrägeri vid internetköp

2020-11-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! För två dagar sedan, skulle köpa en grafikkort som kostade 2000kr av en privat person på nätet, vi kom överens om att båda två skulle skicka våra legitimation, där vi döljer våra sista sifror och att jag skulle swisha honom halva priset redan och andra halvan när jag får fram kortet, efter dess har inte fått tag på personen, han svarar aldrig mina meddelandet. Jag har även alla meddelandet sparar. Vad ska jag göra nu??
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det händelseförlopp du beskriver kan klassas som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Brottet bedrägeri innebär att någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Med vilseledande menas att någon ger en annan person en felaktig uppfattning i något avseende. Att ge dig uppfattningen att personen ska skicka ett grafikkort är ett vilseledande enligt lagen. Vidare krävs att den vilseledde förleds att göra något, antingen förleds till en positiv handling eller till en underlåtenhet att handla. Att få dig att skicka en betalning, exempelvis via swish är en sådan positiv handling som beskrivs i lagen. Handlingen innebär vinning för bedragaren genom ekonomisk vinning samtidigt som den innebär ekonomisk skada för dig. Det du bör göra nu, om du inte redan gjort detta är att anmäla händelsen till polisen. Samla allt material du har, inklusive konversationer, personens ID och referensnumret på swishen. Det som är positivt i sammanhanget är att du har ett ID som är kopplat och kan styrkas med swishen och dess referensnummer. Efter din anmälan till polisen kommer en förundersökning att inledas, och efter en viss tid kommer polisen att besluta om de ska väcka åtal mot personen eller om förundersökningen ska läggas ned. Mer information angående anmälan av ett brott finns här. Information om vad som händer efter anmälan finns här. Vänligen,

Vem ärver när testamente finns?

2020-10-20 i Testamente
FRÅGA |Vem ärver när ett testamente finns?Kvinnan avlider först, har inga barn. Mannen avlider senare och har barn.I testamentet står att den som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvingens laglott. Efter bådas bortgång skall vår kvarlåtenskap tillfalla våra bröstarvingar enligt lag.Kvinnan har en syster, kan hon vara bröstarvinge till kvinnan? I bouppteckningen efter kvinnan står det att hon är efterarvinge.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Ärvdabalken är den lag som reglerar frågan om vem som ärver. Dock bara om personen inte skrivit testamente. Om denne har skrivit testamente så går det som står där före, då testamentet ger uttryck för testatorns vilja och därmed ska respekteras. Om testamente finns gäller alltså inte lagen. I vart fall inte till stora delar. Det finns nämligen vissa bestämmelser i ärvdabalken som är tvingande, vilket betyder att de gäller trots testamente. En sådan regel är exempelvis 7 kap. 1, 3 §§ ÄB om bröstarvinges rätt till laglott. Om det i det här fallet finns ett testamente ska det gälla, förutsatt att inga tvingande bestämmelser i Ärvdabalken försöker frångås genom testamentet. I det här fallet ska alltså den som överlever den andra ärva dennes egendom med fri förfoganderätt med undantag från bröstarvingarnas (barnens) laglott. Här ärver alltså kvinnan allt i och med att de inte har några barn. När båda går bort och det inte finns några bröstarvingar som kan ärva torde lagen överta de regler som gäller för arvet efter kvinnan. Vem ärver i det här fallet? Enligt lagen ska en förälder ärva dennes barn om barnet inte har några egna bröstarvingar. I det här fallet ska alltså föräldrarna till den avlidne ärva (2 kap. 2 § Ärvdabalken). Om föräldrarna är döda ska den avlidnes syskon ärva denne (2 kap. 2 st. Ärvdabalken). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Cannabis och körkortstillstånd

2020-10-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan! Det är såhär att jag är en kille på 16 år som blev tagen av polisen när jag och en kompis skulle gå och röka cannabis, vi hann aldrig komma så långt dock innan polisen kom och tog oss, jag hade ca 0,5 gram på mig och tog pissprov vilket kommer bli possitivt. Jag hade bara rökt en gång innan på en fest och det var endast några bloss vilket jag sa till polisen i förhöret, räcker detta för att bli av med körkortstillstånd samt uppskjutet körkort?Mvh
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid vilka situationer som ett körkort/körkortstillstånd kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § Körkortslagen. Det som skulle kunna bli aktuellt för att återkalla körkortet vid enstaka onykterhet är 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen. Enligt bestämmelsen kan körkortet/körkortstillståndet återkallas på grund av att personen varit opålitlig i nykterhetshänseende och då inte bör ha körkort. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. En lämplig spärrtid av körkortet/körkortstillståndet för det fall återkallelse görs är ett år enligt motiven till lagen.Att ett enstaka innehav/eget bruk av en mindre mängd narkotika skulle leda till återkallelse är relativt osannolikt. Enstaka innehav och bruk av cannabis har lett till återkallelse med stöd av bestämmelsen, men då har bedömningen byggt på att man kunnat bevisa att bruket av narkotika varit "mer än tillfälligt" då han brukade narkotika mer än en gång i månaden. I just det här fallet fick personen en varning istället för en återkallelse då tidigare instans redan hade ogiltigförklarat återkallelsen (Kammarrättens i Göteborg dom 2019-03-20 i mål nr 792-19). I ett ytterligare fall har man inte kunnat dra slutsatsen att personen brukat narkotika "kontinuerligt" och grund för återkallelse fanns därmed inte (Kammarrättens i Jönköping dom 2019-07-17 i mål nr 1955-19). Ett någorlunda kontinuerligt bruk kan alltså krävas.Huruvida ett enstaka bruk kan leda till återkallelse är svårt att svara på. Men klarlagt är att en återkallelse måste bygga på att en risk för fortsatt misskötsamhet finns, vilket troligtvis kräver ett bruk som sker mer än en enstaka gång/på ett mer kontinuerligt plan. Att vid två gånger röka cannabis som inte sker nära inpå bör enligt min mening inte leda till bedömningen att personen är opålitlig i nykterhetshänseende. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Narkotikabrott och återkallelse av körkort

2020-10-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad skulle hända om jag blir ertappad med mindre än 1g kokain på tex en hemmafest eller nattklubb? Vad händer isf med körkortet? Har haft körkortet i lite mer än ett år. Skulle de återkalla körkortet? Är helt ostraffad. Tacksam för svar!Mvh
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vad händer om man ertappas med mindre än 1 g kokain? Narkotikabrott regleras i 1 § Narkotikastrafflagen. Enligt bestämmelsen gör den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika sig skyldig till narkotikabrott. Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Om narkotikabrottet som avses i 1 § 1 stycket Narkotikastrafflagen med hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet anses som ringa döms personen till ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Även om det här nämns fängelse som påföljd är det ovanligt att fängelse döms ut vid ringa narkotikabrott. Ringa narkotikabrott är huvudsakligen "reserverade" för gärningar som innefattar eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk. Avseende kokain och hur stor mängd för eget bruk som "behövs" för att nå normalgraden av narkotikabrott är svårt att svara på. Men Högsta Domstolen har bedömt ett innehav på 0,73 g kokain som normalgraden av narkotikabrott (NJA 2008 s. 653). Det kan alltså vara så att ett innehav av mindre än 1 g kokain leder till att en döms för normalgraden av narkotikabrott (1 § Narkotikastrafflagen). För detta kan en dömas till fängelse i högst tre år, dock är en fängelsepåföljd överhuvudtaget osannolikt med ett sådant innehav och med en gärningsman som tidigare inte är dömd för brott. Troligare är böter och villkorlig dom. Vad händer med körkortet om en ertappas med mindre än 1 g kokain? Vid vilka situationer som ett körkort kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § Körkortslagen. Det som skulle kunna bli aktuellt för att återkalla körkortet vid enstaka onykterhet är 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen. Enligt bestämmelsen kan körkortet återkallas på grund av att personen varit opålitlighet i nykterhetshänseende och då inte bör ha körkort. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. En lämplig spärrtid av körkortet för det fall återkallelse görs är ett år enligt motiven till lagen. Att ett enstaka innehav av en mindre mängd narkotika skulle leda till återkallelse är dock relativt osannolikt. Enstaka innehav av cannabis har visserligen lett till återkallelse med stöd av bestämmelsen, men då har avgörandet byggt på att man kunnat bevisa att bruket av narkotika varit "mer än tillfälligt" då denne brukade narkotika mer än en gång i månaden. I just det här fallet fick personen en varning istället för en återkallelse då tidigare instans redan hade ogiltigförklarat återkallelsen (Kammarrättens i Göteborg dom 2019-03-20 i mål nr 792-19). Huruvida ett enstaka innehav kan leda till återkallelse är svårt att svara på. Men klarlagt är att en återkallelse måste bygga på att en risk för fortsatt misskötsamhet finns, vilket troligtvis kräver ett bruk som sker mer än en enstaka gång. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Husrannsakan och polisens befogenheter

2020-11-17 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Har en fråga gällande ett tillfälle där polisen stoppade en bekant i hans bil och de (polisen) ansåg att han var drogpåverkad, efter drogtest (urinprov & blodprov) på sjukhus visade testet ingenting (vilket personen sa från början). Under tiden detta pågått gjorde polisen en husransakan hos personen där de inte heller hittade något olagligt.Så min fråga är följande: Kan polisen bara säga att någon är drogpåverkad och därefter genomföra en husransakan för att de "anser" att någon är drogpåverkad ?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta på vilka grunder polisen kan genomföra en husrannsakan, och om de kan grunda en sådan på att de tolkar det som att någon är drogpåverkad.Reglerna om husrannsakan finns i 28 kap. rättegångsbalken. Enligt 28 kap. 1 § rättegångsbalken följer att husrannsakan får vidtas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. I det fallet får husrannsakan utföras för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. Av 28 kap. 1 § 2 stycket rättegångsbalken följer vidare att hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får husrannsakan företas bara om brottet har begåtts hos honom eller henne eller om den misstänkte har gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken kan vinnas.Här aktualiseras flera rekvisit:Om det finns anledning att anta att ett brott begåtts: anledning att anta är ett lågt beviskrav och motsvarar det som krävs för att inleda en förundersökning. Det som kan anses krävas är att det finns någon konkret omständighet som pekar mot brottet. Här kan det räcka med att en person verkar berusad/påverkad.På vilket fängelse kan följa: brottet som aktualiseras här är narkotikabrott, där den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms (1 § 6 punkten narkotikastrafflagen). Brottet har fängelse i påföljdsskalan (högst tre år).Om husrannsakan görs hos någon annan än den som är skäligen misstänkt för ett brott finns strängare krav på när husrannsakan får ske:Skäligen misstänkt: för att en person ska vara skäligen misstänkt för ett brott krävs det i regel att det föreligger konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen ifråga har begått gärningen som misstanken rör. Av praxis följer att den omständigheten att en person är påverkad av annat än alkohol och "i övrigt varit känd i narkotikasammanhang" inte utgör konkreta omständigheter av sådan beskaffenhet att grunda en skälig misstanke om narkotikabrott (se JO 1992/93 s. 204). Så länge andra omständigheter inte föreligger än de du beskrivit i frågan fanns inte tillräckligt för att din kompis ska anses ha varit skäligen misstänkt.Om personen inte är skäligen misstänkt: för att utföra en husrannsakan hos någon som inte är skäligen misstänkt krävs att brottet har förövats hos honom eller henne eller om den misstänkte gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken kan vinnas.Så som jag tolkar din fråga finns inga omständigheter i det här fallet som pekar på att ett eventuellt brott begåtts hemma hos din kompis. Denne greps inte hemma heller. Synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag kräver i princip att det ska föreligga en eller flera faktiska omständigheter som påtagligt visar att polisen med fog kan förvänta sig att påträffa föremålet eller vinna utredningsresultat. Det krävs mycket starka skäl. Såsom jag tolkar det har polisen ingen anledning att ha sådant fog i det här fallet om allt de går på är att någon verkar påverkad. I och med att frågan inte innehåller särskilt mycket information är det svårt för mig att dra en självklar slutsats. Såsom jag tolkar det har polisen dock inte haft tillräckligt underlag för att göra en husrannsakan i det här fallet.Det ni kan göra är dels att begära ut beslutet om husrannsakan, för att få ökad inblick i vad polisen grundade beslutet på. (här finns information om hur du begär ut en allmän handling hos polisen) Enligt handlingsoffentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar (exempelvis beslut), om inte handlingen omfattas av sekretess.Det ni också kan göra är en JO- anmälan. Det en anmälan leder till är att justitieombudsmannen granskar ärendets beredning och kan ge kritik. Poängen är inte att kompensera den enskilde utan att förhindra att polisen missköter sig på liknande sätt i framtiden. (här finns information om hur du gör en JO- anmälan)

Återkallelse av äktenskapsförord

2020-10-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har ett äktenskapsförord med min fru och nu vill jag att detta inte ska gälla utan ska skriva ett testamente i stället.Hur går jag tillväga för att ogiltig förklara Äktenskapsförordet.M.v.h Roland
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur man återkallar ett äktenskapsförord. Inledningsvis ska antydas att det inte går att direkt återkalla ett äktenskapsförord, utan man måste istället upprätta ett nytt äktenskapsförord som tydligt upphäver innehållet i det tidigare äktenskapsförordet. För detta gäller samma formkrav som vid upprättande av äktenskapsförordet, dvs. skriftlighet, undertecknande av båda makarna samt registrering hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). En make kan dock aldrig ensidigt upphäva ett äktenskapsförord, utan det ska framgå att makarna är överens.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bruk av narkotika och körkortstillstånd

2020-10-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag är 20 år Jag blev dömt första gången för ring narkotikabrott. Min blod har visat sig att jag hade 0,1g amfetamin.Trots att jag berättat till Polisen att jag inte vet jag har tagit några drogar den ikvällen bga jag var så påverkat av alkohol är jag ändå dömt att betala en hel del. Jag vill överklaga men Det känns bara hopplöst. De har läst att jag var påverkat och inte visst att jag har tagit men ändå dömde mig. behöver jag vara orolig för min körkorttillstånd med tanken av den låga analysresultaten och att jag har aldrig någonsin förut blev dömt till nåt?Min körkortstillstånd är viktigast för mig just nu och ska ha snart kunskapstest.Tack för svar på förhand
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid vilka situationer som ett körkort/körkortstillstånd kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § Körkortslagen. Det som skulle kunna bli aktuellt för att återkalla körkortet vid enstaka onykterhet är 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen. Enligt bestämmelsen kan körkortet/körkortstillståndet återkallas på grund av att personen varit opålitlig i nykterhetshänseende och då inte bör ha körkort. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. En lämplig spärrtid av körkortet/körkortstillståndet för det fall återkallelse görs är ett år enligt motiven till lagen. Att ett enstaka innehav/eget bruk av en mindre mängd narkotika skulle leda till återkallelse är relativt osannolikt. Enstaka innehav och bruk av cannabis har lett till återkallelse med stöd av bestämmelsen, men då har bedömningen byggt på att man kunnat bevisa att bruket av narkotika varit "mer än tillfälligt" då han brukade narkotika mer än en gång i månaden. I just det här fallet fick personen en varning istället för en återkallelse då tidigare instans redan hade ogiltigförklarat återkallelsen (Kammarrättens i Göteborg dom 2019-03-20 i mål nr 792-19). I ett ytterligare fall har man inte kunnat dra slutsatsen att personen brukat narkotika kontinuerligt och grund för återkallelse fanns därmed inte (Kammarrättens i Jönköping dom 2019-07-17 i mål nr 1955-19). Ett någorlunda kontinuerligt bruk kan alltså krävas. Huruvida ett enstaka bruk kan leda till återkallelse är svårt att svara på. Men klarlagt är att en återkallelse måste bygga på att en risk för fortsatt misskötsamhet finns, vilket troligtvis kräver ett bruk som sker mer än en enstaka gång. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Upphovsrätt och att måla av kända dockor

2020-10-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag undrar om det är lagligt att avbilda ett känt leksaksmärkes dockor. Alltså att måla tavlor med dem dom motiv?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är lagligt att måla tavlor och där avbilda ett känt leksaksmärkes dockor. Jag förutsätter att du på något sätt vill sälja tavlorna. Om du bara ska ha dessa hemma är det inte otillåtet att ha denna hemma för privat bruk, då en inskränkning i upphovsrättsskyddet är undantaget för privatframställning (12 § Upphovsrättslagen). Du kan alltså utan problem framställa "ett eller några få exemplar" av verket så länge du inte bjuder ut dem till försäljning.Vad innebär att ett verk skyddas av upphovsrätt?Ett konstnärligt verk, exempelvis en känd leksaksmärkes docka skyddas av upphovsrätt (1 § Upphovsrättslagen). För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt krävs ingen registrering eller liknande, men det krävs att verket uppnår verkshöjd. Med verkshöjd menas att verket måste ha viss särprägel/originalitet. En känd docka har sannolikt verkshöjd.Det som det innebär att ha upphovsrättsligt skydd till ett verk är att upphovsrättsmannen har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick (2 § Upphovsrättslagen). Vad som menas med att göra ett verk tillgängligt för allmänheten är bland annat när exemplar av verket bjuds ut till försäljning (2 § 3 stycket 4 punkten Upphovsrättslagen).Hur stort skyddsomfång ett upphovsrättsligt verk har anses bero på hur originellt det är. Om originaliteten av verket är stort blir också skyddsomfånget stort. En känd docka som exempelvis Barbie har ett stort skyddsomfång. Det som blir avgörande för om en efterbildning av ett verk, dvs. att någon exempelvis målar en tavla med dockan omfattas av upphovsrätten för originalverket är om bearbetningen i sig anses så originell att det blivit ett eget verk eller inte. I rättsfall menar domstolen att en bearbetning ofta känns igen genom att den lämnar originalverkets individualitet oförändrad och endast låter den framstå i ny gestalt. De väsentliga dragen i originalverket behålls alltså (NJA 2017 s. 75).Sammantaget blir det svårt att uppnå verkshöjd och därmed skapa ett eget verk om originalverket har en stor originalitet och därmed ett stort skyddsomfång. Sådana verk anses mer skyddsvärda.Omfattas målande av dockan/att sälja konstverken av upphovsrätt?Om du säljer tavlor som inte kan anses som egna verk utan som bara framställer den kända dockan i "nytt ljus" begår du ett upphovsrättsintrång, förutsatt att dockan är upphovsrättsligt skyddat och förutsatt att du inte har upphovsrättsmannens samtycke (53 § Upphovsrättslagen). Om du inte har det utgör det en otillåten exemplarframställning att göra verket tillgängligt för allmänheten genom försäljning (2 § Upphovsrättslagen)Om du skapar en tavla med den kända dockan inmålad kan det vara så att du gör ett upphovsrättsintrång. Bedömningen beror på hur lika man uppfattar att det ursprungliga verket (dockan) och bearbetningen/efterbildningen (din tavla) är. Om de är så pass lika att det anses som "samma verk" har du gjort ett upphovsrättsintrång om du säljer tavlan vidare, genom att du gjort en otillåten exemplarframställning. Om du däremot med hjälp av figuren skapar något nytt och självständigt kan det vara så att tavlan utgör ett nytt verk och då är det tillåtet att sälja den.Vad händer om du gör dig skyldig till upphovsrättsintrång?Om du bjuder ut till försäljning ett verk som anses utgöra "samma verk" som originalet, gör du ett upphovsrättsintrång om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (53 § Upphovsrättslagen). Detta kan leda till böter eller fängelse i högst två år.Vad gäller detta i ditt fall?Beroende på hur lik målningen blir dockan kan det innebära ett upphovsrättsintrång att sälja tavlan. Skulle dockan utgöra en stor del av tavlorna, kommer dina tavlor sannolikt inte anses uppnått den verkshöjd som krävs för att det ska anses vara ett eget verk. Det du målar kommer i sådana fall att utgöra "samma verk" som det ursprungliga verket och du kommer genom att bjuda ut den till försäljning göra ett upphovsrättsintrång.Vad som händer om dockan bara är en del av tavlan är svårt för mig att svara på. Bedömningen beror på hur originell själva dockan är, vilket i sig avgör hur omfattande skyddet för verket blir. Det beror också på hur avgörande dockan är för dina tavlor och om du i dina tavlor uppnår den originalitet som krävs för att de ska anses som nya verk.Vänligen,