Behöver du betala för bilvärderingstjänsten trots att företaget varit otydligt vid lämnande av prisinformation?

2020-11-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Om det inte går att se på en hemsida att tjänsten har ett pris. I detta fall hemsidan X, som först i 4:e paragrafen i avtalsvillkoren nämner att tjänsten kostar 1995kr. Kan jag bestrida?
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Är du bunden av avtalet?På hemsidan så finns det en ruta som man måste kryssa i för att kunna värdera sin bil. Genom att kryssa i den nämnda rutan godkänner du avtalsvillkoren för tjänsten. Om jag har förstått det rätt så har du kryssat i utan att läsa avtalsvillkoren eller på annat sätt missat information kring priset för tjänsten och företaget kräver nu betalt för bilvärderingen trots att du inte visste att tjänsten kostade. Utgångspunkten är att du är bunden av avtalet genom att kryssa i rutan eftersom du därigenom godkänt avtalsvillkoren (1 § Avtalslagen). Priset för tjänsten är ett av avtalsvillkoren som du godkänt och du är som utgångspunkt bunden av detta. Kan du bestrida betalningskravet?Du kan givetvis bestrida betalningskravet. Som grund för ditt bestridande kan du förslagsvis skriva att du inte fått tydlig information om att tjänsten kostade. Företaget är dessutom skyldig enligt lag att lämna korrekt och tydlig prisinformation, vilket de inte kan anses gjort i detta fall (10 § Prisinformationslagen). ÅngerrättEftersom det är ett köp som skett via internet är den s k distansavtalslagen tillämplig. Du som konsument har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag som som avtalet ingicks, alltså den dagen du köpte tjänsten (2 kap. 10 § jämte 12 § första stycket Distansavtalslagen). Av § 4 i avtalet framgår det att ångerrätt inte gäller, sådant avtalsvillkor är utan verkan mot dig eftersom det är till din nackdel som konsument (1 kap. 4 § Distansavtalslagen). SammanfattningUtgångspunkten är att du är bunden av avtalet om du kryssade i rutan, eftersom du därigenom godkände avtalsvillkoren. Du kan bestrida betalningskravet men enligt min bedömning är den smidigaste lösningen att du nyttjar din ångerrätt och ångrar köpet. För att göra det behöver du meddela företaget att du vill ångra köpet. De kommer förmodligen att hävda att du, genom att godkänna avtalsvillkoren, redan lämnat ditt samtycke till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt. I sådant fall kan du hänvisa till 1 kap. 4 § Distansavtalslagen och säga att ett sådant avtalsvillkor är utan verkan mot dig eftersom det är till din nackdel som konsument. Eftersom företaget har varit otydlig avseende prisinformationen kan du även anmäla dem till Konsumentverket (klicka här). Hoppas att mitt svar varit till din hjälp, återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Vad händer efter att man blivit anmält för ett brott?

2020-10-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hur kan man skydda sig om man är anmält för urkundsförfalskning. Har förfalskat studieintyg för att få studentjobb.
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår inte riktigt vad du menar med att "skydda dig". Jag antar således istället att du vill veta vad som sker efter att anmälan gjorts. När ett brott blivit polisanmält beslutar polis eller åklagare om de ska göra en brottsutredning, en så kallad förundersökning. Under förundersökningen förhör polisen och åklagaren dig, som misstänks för att begått brottet. När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte.Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vilka rättigheter har en hyresgäst vid ohyra i bostadslägenheten?

2020-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang. ohyra när man hyr bostad av privatuthyrare. Min mamma har hyrt en mindre villa/stuga i ett år, där det funnits och fortfarande finns råttor. Det kryper ständigt i väggarna och hon har även sett dom springa på golven. Hon tycker naturligtvis att det är obehagligt med dessa springandes i huset ständigt. Hyresvärden menar att det är sånt man får räkna med i stugor och har gett henne råttfällor och råttskrämmare. Men det hjälper inte. Då hyresvärdens inställning är att inte göra något mer åt saken, vad har min mamma för rättigheter som hyresgäst?Vänliga Hälsningar,
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om ansvar vid ohyra finns i Jordabalken, JB (1 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad och 12 kap. Jordabalken).Hyresvärdens skyldigheter vid ohyraDin mamma har alltid rätt att ställa vissa grundläggande krav på bostadens skick, oavsett om det är av ett företag eller en privatperson. Utgångspunkten är att bostaden ska vara i ett sådant skick att den sett till den allmänna uppfattningen är fullt brukbar för ändamålet (12 kap. 9 § och 15 § JB). Om det finns ohyra i bostaden som innebär men för din mamma anses detta utgöra skada som hyresvärden måste åtgärda (12 kap. 17 § JB). Din mammas rättigheter som hyresgästOm hyresvärden underlåter att att avhjälpa bristen, trots att din mamma bett denne att göra det, så får din mamma rätt att vidta åtgärder för att utrota ohyran på hyresvärdens bekostnad. Din mamma får säga upp avtalet om bristen inte kan avhjälpas snabbt eller om hyresvärden fortsätter att vägra att avhjälpa bristen. Uppsägningen får endast ske om bristen är av väsentlig betydelse, vilket det är enligt min mening. Trots att det handlar om en stuga som din mamma hyrt ska hon inte behöva räkna med att leva med ohyra. För den tid råttorna finns kvar har din mamma rätt till skälig nedsättning av hyran. Hon har även rätt till ersättning för skada, eftersom bristen inte beror på henne. Eftersom din mamma har hyrt en bostadslägenhet får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen (åtgärdsföreläggande). Åtgärdsföreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av din mamma (12 kap. 11 § första stycket JB).SammanfattningHyresvärden är skyldig att utrota ohyran, om denne inte gör det kan din mamma göra det och därefter kräva betalning från hyresvärden för kostnaderna som åtgärderna innebär. Hon har även rätt till skälig nedsättning av hyran under tiden som råttorna finns kvar i bostaden. Slutligen kan hon ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden. Klicka här för att komma till instruktioner om hur en sådan ansökan görs.Hoppas att mitt svar kommer att vara till er hjälp! Återkom gärna om ni har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar

Kommer mina särkullbarn kunna ärva min frus enskilda egendom efter min död?

2020-10-31 i Efterarv
FRÅGA |Genom äktenskapsförord och bodelning under äktenskap (år 2005) är vår gemensamma fastighet min hustrus enskilda egendom.Jag har två barn från tidigare äktenskap, min hustru ett. Vi har ett gemensamt barn.Enligt inbördes testamente (2018) ska - om jag avlider före min hustru - all min kvarlåtenskap med fri förfoganderätt tillfalla henne och efter hennes frånfälle tillfalla mina bröstarvingar i lika delar.Mina två barn har uppfattat detta som att de ej kommer att ärva sin laglott av fastighetens värde. Vad gäller?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om arv och bodelning finns i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB). När du dör så upplöses ert äktenskap och då ska dina och din hustrus egendom fördelas genom bodelning (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Om fastigheten är din hustrus enskilda egendom ska den inte ingå i bodelningen (10 kap. 1 § samt 7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att ditt dödsbo, d v s dina tillgångar och skulder, kommer inte omfatta fastigheten. Därför kommer dina barn från det tidigare äktenskapet inte kunna få någon del av fastigheten eftersom de enbart ärver dig och inte din hustru (jfr. 2 kap. 1 § ÄB). När din hustru går bort har dina barn från ditt tidigare äktenskap rätt att ta ut arvet som din hustru ärvde från dig när du gick bort. Arvet utgör den kvotdelen av allt som din hustru äger vid sin död. Ärvde hon exempelvis 100 000 kr från dig och hade sammanlagt 500 000 kr efter arvet så har dina barn rätt till 100 000/500 000 av hennes kvarlåtenskap efter hennes död. Alltså har de rätt till att ⅕ av arvet som din hustru lämnar efter sig (3 kap. 2 § ÄB). När de har fått ut sina arv efter dig så ska det som finns kvar av din hustrus kvarlåtenskap fördelas mellan ert gemensamma barn och hennes andra barn. Eftersom de är avkomlingar till din hustru ska ni ta lika stor del av hennes kvarlåtenskap. Om vi tar exemplet ovan ska de alltså dela på de fyra femtedelar (⅘) som återstår av din hustru kvarlåtenskap efter att dina barn har tagit ut din fars arv.Hoppas att mitt svar var till din hjälp! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Ska man behöva förutsätta att semesterersättningen ingå i lönen?

2020-11-21 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag jobbar på timlön, 500kr/timme.När jag får lönebesked står det timlön 446,43, det resterande är semesterersättning .Tycker att den borde vara utanför timlönen.Är det korrekt av företaget jag jobbar för?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om semester finns i semesterlagen (SemL), där framgår ingenting som uttryckligen förbjuder arbetsgivare att inkludera semesterersättning i lönen. Dock framgår det av förarbetena till lagen att semesterersättning inte ska presumeras ingå i lönen (prop. 2009/10:4 s. 37). Om din semesterersättning ska inkluderas i lönen måste det framgå klart och tydligt att en del av lönen är semesterersättning (se EG-domstolens dom i mål C-131/04 C. D. Robinson-Steele mot R. D. Retail Services Ltd). Helst ska det framgå av såväl anställningsavtalet som lönespecifikationerna hur mycket av lönen som utgör din semesterersättning. Jag har förstått det som att du, vid avtalets ingående med arbetsgivaren, har fått intrycket att timlönen om 500 kronor per timme inte omfattar semesterersättningen. Det ska du inte heller behöva förutsätta, såsom redovisats ovan. Förvisso redovisas timlönen och semesterersättningen i olika poster i lönebeskedet. Det räcker normalvis dock inte att lönen och semesterersättningen redovisas separat i lönebeskedet utan det ska även framgå av anställningsavtalet att semesterersättningen skulle ingå i lönen. Jag skulle därmed i första hand råda dig att ta en titt på ditt anställningsavtal och se vad som framgår där, står det enbart timlön om 500 kronor/timme eller framgår det att summan inkluderar även semesterersättningen? I andra hand bör du ta en titt på kollektivavtalet om sådant finns på din arbetsplats. Om det inte framgår av anställningsavtalet att semesterersättningen inkluderas i lönen åligger det arbetsgivaren att visa att semesterersättningen skulle ingå i din lön (jfr AD 2012 nr 88). Jag hoppas att mitt svar varit till din hjälp. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Möjligheter för ny fastighetsägare att säga upp ett befintligt hyresavtal

2020-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Tänkte köpa en mindre hyresfastighet. 2 av 3 lägenheter är uthyrda. Vi hade tänkt att göra om fastigheten till en villa för att bo där själva.Kan det vara problem med att säga upp hyresgästerna?Mvh
Nhi Tran |Hej!Tack för att du var vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om fastighetsöverlåtelse och hyra finns i Jordabalken (JB). Om du förvärvar fastigheten har du samma möjligheter som den tidigare fastighetsägaren vid uppsägning av hyresavtalet eftersom hyreavtalet gäller även mot dig som den nye ägaren (7 kap. 17 § JB). Om hyresavtalet ingåtts för bestämd tid så upphör avtalet att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat avtalats. Om hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Utgångspunkten är således att uppsägning behöver inte ske om hyresavtalet är på bestämd tid och hyresförhållandet har inte varat mer än nio månaden. Men ska ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla enligt avtalet och är inte längre uppsägningstid avtalad, ska uppsägningen ske senast:- en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, - en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, - tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet, - tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och det är fråga om en lokal, - nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en lokal. (12 kap. 4 § andra stycket JB).Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, såvida inte längre uppsägningstid har avtalats, kan avtalet sägas upp för att upphöra att gälla:- vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet, eller - vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, när avtalet avser en lokal (12 kap. 4 § första stycket JB).Hoppas att mitt svar varit till din hjälp! Återkom om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan urkundsförfalskning utgöra en ogiltighetsgrund för ett avtal?

2020-10-31 i Förfalskat avtal
FRÅGA |Har ett avtal med en leverantör som jag vill avsluta. Det visar sig att leverantören förfalskat avtalet gällande uppsägningstiden. Är detta laglig grund för omedelbart avslut i samarbetet?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har förstått din fråga som att ni har ingått i ett avtal, men att det senare visar sig att leverantören ändrat avtalets innehåll avseende uppsägningstiden. Reglerna om avtal finns i Avtalslagen (AvtL). Förfalskning utgör inte en ogiltighetsgrund som framgår uttryckligen av lagen. Du kan dock hävda att avtalsvillkoret avseende uppsägningstiden ska lämnas utan avseende eftersom leverantören är ändrat villkoret utan ditt samtycke (36 § AvtL). Vanligtvis används regeln mycket restriktivt i praktiken och det kan därmed vara svårt att vinna framgång med åberopande av generalklausulen, d v s 36 § Avtalslagen. Det kan också vara värt att påpeka för leverantören att handlingen är straffbelagd. Om leverantören har ändrat avtalet på så sätt att det innebär fara i bevishänseende, alltså att denne fått det att se så äkta ut att det som förfalskats kan tas för äkta, har denne gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § Brottsbalken). Sammanfattningsvis kan du hävda att avtalet med leverantören är ogiltigt med stöd i den s k generalklausulen (36 § AvtL). Du kan också påpeka för leverantören att denne kan bli straffrättsligt ansvar för urkundsförfalskning. Med vänliga hälsningar,

Får man överlåta en hyresrätt?

2020-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Ett företag har ett förstahandskontrakt på en lägenhet som är hyresrätt, kan företaget sälja detta kontrakt till ett annat företag eller privatperson ?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om hyresrätt finns i den s k hyreslagen (12 kap. Jordabalken). En hyresgäst får överlåta hyresrätten, under förutsättningen att hyresvärden samtycker till överlåtelsen (12 kap. 32 JB).Dock finns det vissa undantag som ger dig rätt att mot hyresvärdens vilja överlåta hyresrätten. Tillstånd ges i sådana fall av hyresnämnden. Dessa undantag finner du i 12 kap. 34-37 §§ Jordabalken. Ett sådant undantag gäller då hyresgästen bedriver en förvärvsverksamhet i lokalen och vill överlåta hyresrätten till någon som ska ta över verksamheten som bedrivs i lokalen. Detta förutsätter att hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen (12 kap. 36 § JB).Sammanfattningsvis får företaget i din fråga alltså inte överlåta hyresrätten till någon annan utan hyresvärdens samtycke. Jag skulle därmed råda företrädarna för företaget att ta kontakt med hyresvärden och fråga om dennes samtycke till en eventuell överlåtelse. I vissa fall krävs inget samtycke. Det kan exempelvis gälla en situation då företaget ska överlåta verksamheten som bedrivs i lokalen som företaget har hyresrätt till. Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,