När krävs ett arbetstillstånd?

2020-01-20 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej en american citizen som har kommit till Sverige utan visum behöver han arbetstillstånd för att jobba i Sverige eller räcker med passet ??
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att den amerikanska medborgaren redan befinner sig i Sverige och att denne undrar vad som krävs för att kunna arbeta. Behövs arbetstillstånd?Eftersom personen i frågan är en amerikans medborgare innebär det att denne behöver ett arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige (2 kap. 7 och 8 c §§ utlänningslagen). Krav för arbetstillstånd- För att kunna få ett arbetstillstånd finns det några krav som behöver vara uppfyllda. Nedan kommer en lista på samtliga krav: - Personen i frågan måste ha fått ett erbjudande om en anställning. Man kan alltså inte få ett tillstånd för att komma till Sverige och söka jobb, utan man måste redan ha fått ett jobberbjudande (6 kap. 2 § 1 st utlänningslagen). - Anställningen ska även göra det möjligt för personen att försörja sig själv (6 kap. 2 § 1 st 1 p utlänningslagen). Med detta avses att personen inte ska vara i behov av försörjningsstöd, vilket motsvarar en lön om 13 000 kr före skatt. - Lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor måste vara lika bra som de villkor som följer av svenska kollektivavtal (6 kap. 2 § 1 st 2 p utlänningslagen). - Personen behöver även ett giltigt pass (2 kap. 1 § utlänningslagen). En ansökan om arbetstillstånd ska ha gjorts och beviljats före inresan i Sverige (6 kap. 4 § utlänningslagen). SammanfattningPersonen i fråga behöver ett arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige, men personen behöver redan innan inresa blivit erbjuden en anställning samt att ansökan om tillståndet behöver beviljas innan inresa i Sverige. Hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Vem ärver enskild egendom vid ett upprättat äktenskapsförord?

2020-01-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående äktensskapsförord. Jag är gift och vi har äktensskapsförord som gäller våra bankkonton, var och ens är enskild egendom. Vad händer med dessa bankkonton vid eventuellt dödsfall?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vad kommer att hända med bankkontona vid ett dödsfall?Då era bankkonton är enskild egendom innebär detta att bankkontona inte kommer att ingå i en bodelning, det är endast giftorättsgods som ingår i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är i princip all egendom som finns i äktenskapet. I ert faller innebär den enskilda egendomen att du inte kommer att ärva bankkontot från din make, din make kommer inte att ärva ditt bankkonto. Men om ni har gemensamma barn som är under 18 år innebär detta att du kommer att ärva den enskilda egendomen före barnen. SammanfattningEftersom ni har upprättat ett äktenskapsförord är utgångspunkten att ni inte kommer att ärva från varandra. Ni ärver endast från varandra ifall ni har gemensamma barn som är under 18 år. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har sambon rätt till bostaden vid en separation

2019-12-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska separera och i dagens läge sitter han i häktet för misshandel och olaga hot mot mig. Efter han släpps kommer vi inte längre vara sambo. Vi har bott i huset som jag äger och står för lånet för 10 år sedan. De första 2 åren var han inneboende och inte min sambo men sedan har han bott kvar i huset. Innan jag köpte huset ägde jag en bostadsrätt som jag sålde och la vinsten som var över 400 000 på nuvarande hus. Jag är väldigt orolig för vad sambolagen säger.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du köpte huset själv för 10 år sedan och att din sambo ej var din sambo då. För att jag ska kunna svara på din fråga är detta viktiga omständigheter som kommer ligga till grund för svaret. Är huset samboegendom? Eftersom du köpte huset själv för tio år sedan och din sambo endast var din inneboende (och inte sambo) så är huset inte samboegendom, eftersom du inte köpte huset för att du och din sambo skulle använda det gemensamt (3 § Sambolagen). SammanfattningDå huset inte är samboegendom har din sambo inte någon rätt till huset vid en bodelning, eftersom det endast är samboegendom som ingår i en bodelning (8 § Sambolagen). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Sälja alkohol som privatperson

2019-12-19 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Vad säger alkohollagen om jag vidareförsäljer alkohol, som är inköpt på Systembolaget, ex till en granne, kompis e.dyl, ej till någon under 20 år?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att privatpersoner inte får sälja alkohol till andra, men i vissa fall kan det vara tillåtet, dock måste samtliga punkter (nedan) vara uppfyllda (8 kap. 1 a § Alkohollagen):1. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,2. sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdryck. Man får alltså sälja alkohol till det inköpspris som man själv köpt alkoholen för, man får inte sälja alkoholen dyrare än vad inköpspriset var. Jag vet inte om ni avser att sälja alkohol vid endast ett enstaka tillfälle eller om ni avser att sälja det vid flera tillfällen, men som det går att avläsa från punkt 1 får man endast sälja alkohol vid ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. Dock måste alla de tre punkterna vara uppfyllda för att man som privatperson ska få sälja alkohol. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad innebär enskild egendom?

2020-01-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag har blivit lurat av min make att skriva på följande bestämmelser på ett äktenskapsförord:All egendom som var och en av oss nu äger liksom all egendom som vi framledes kommer att förvärva skall inklusive avkastningen härav vara varderas enskilda egendom.Jag har svårt att förstå innebörden. Har vi gjort all egendom som förvärvat innan och under äktenskapet till enskild egendom? Vad ska ingå i en bodelning mellan oss vid skilsmässa respektive dödsfall? Med ordet enskild egendom räknas det med aktier, bankmedel, kontanter, frimärkssamling...etc?Tack på förhand
Daniella Larsen |Har ni gjort all egendom till enskild egendom?Om erat äktenskapsord lyder som den gör i frågan innebär det att all er egendom är enskild egendom. Vid en bodelning är det endast giftorättsgods som ska ingå, i princip all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).Om jag har förstått erat äktenskapsord rätt innebär det att all egendom är enskild och därav inte kommer att ingå i en bodelning. Vad kan ingå i enskild egendom?All egendom kan bli enskild egendom, till exempel genom ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vilket innebär att även aktier, bankmedel, kontanter etc är enskild egendom. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Föräldrar kan vara underhållsskyldiga fram till dess barn fyllt 21 år

2020-01-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Min sambo har en son som är 19 år och tar studenten från gymnasieskolan i vår, han är skriven hos sin mamma och bor mestadels där. Sonens planer är att läsa vidare på folkhögskola till hösten så vår fråga är nu, ska pappan fortsätta betala underhållsbidrag under både sommaren (om han inte får ett sommarjobb) och när han läser på folkhögskola?Som jag har förstått så är man underhållsskyldig medan barnet går i grund- och gymnasieskola eller liknande så frågan är om folkhögskola likställs med "liknande" ?Mina egna barn har gått folkhögskola men de fick klara sig på CSN och studiebidrag.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel behöver inte föräldern inte betala underhållsbidrag efter det att barnet fyllt 18 år. Men om barnet studerar, efter det att denne fyllt 18 år, antingen i grundskolan eller gymnasieskolan eller en annan jämförlig grundutbildning är föräldern fortfarande underhållsskyldig (7. kap 1 § 2 st föräldrabalken). Med grundutbildning räknas bland annat kompletterande studier på Komvux, men även ifall barnet väljer att läsa ytterligare utbildning på gymnasienivå trots att barnet tidigare redan fullgjort en gymnasieutbildning. Detta innebär att din sambo enligt 7 kap. 1 § 2 st föräldrabalken är underhållsskyldig under den tid sonen genomgår en utbildning på folkhögskolan, men endast till han fyller 21 år. Men av informationen i fråga vet jag inte om sonen planerar att fortsätta att läsa på gymnasienivå på folkhögskolan eller inte, vilket gör det svårt för mig att bedöma om din sambo ska betala underhållsbidrag. Hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh

Krav för svenskt medborgarskap

2019-12-19 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min fråga är följande: Jag har permanent uppehållstånd genom min dotters återförening av mig. Min dotter har svenskt medborgarskap och hon är fyra år gammal och vi bor på samma adress. Modern bor i ett annat land. När har jag rätt att ansöka om medborgarskap?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att bli svensk medborgare måste du uppfylla följande krav (11 § Lag om svenskt medborgarskap): 1. Styrkt sin identitet, 2. fyllt arton år,3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,4. hemvist här i landet: a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § Utlänningslagen, c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Hur bedöms kravet på ett hederligt levnadssätt?Kravet på ett hederligt levnadssätt bedöms framför allt mot bakgrunden av det tidigare levnadssättet och främst tidigare kriminalitet som kan leda till att medborgarskapet inte beviljas. Men det kan även vara fråga om misskötsel gällande skatteskulder och underhållsskulder, men även andra skulder hos Kronofogden kan leda till att ansökan om medborgarskap avslås. SammanfattningUtifrån informationen i frågan kan jag inte bedöma huruvida du kan ansöka om svenskt medborgarskap än. Men för att bli svenska medborgare måste alla fem punkter ovan vara uppfyllda. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem får bevittna namnteckning vid köpehandling av en fastighet?

2019-12-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan en nära släkting bevittna en namnteckning vid köpehandling av fastighet?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Varken köpavtalet (köpehandlingen) eller köpebrevet har krav på bevittning (4 kap. 1-2 §§ JB). För köpehandlingen gäller enbart att det ska vara underskrivet av säljaren och köparen för att köpet ska vara giltigt (4 kap. 1 § JB). Dock behöver överlåtarens underskrift bevittnas av två personer för att lagfarten inte ska bli vilande (https://lagen.nu/1970:994), därav kan det vara bra att låta handlingarna bevittnas. Men det är inte alla personer som får vittna, de personer som inte får vittna är (Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid rättshandlingar):- Den mot vilken rättshandlingen ska företas, - den som är under 15 år, - den som har en psykisk störning och därav saknar insikt om betydelsen av sådan bekräftelse.SammanfattningEn nära släkting kan bevittna en namnteckning om den inte är under 15 år och inte har någon psykisk störning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,